Romania-Sibiu: Guard services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Q - Medical Services
Opps ID: NBD00003002760970151
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date: Oct 26, 2017
Solicitation No: 380044-2017
Source: Members Only
27/09/2017 S185 - - Services - Contract notice - Open procedure

Romania-Sibiu: Guard services

2017/S 185-380044

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Muzeul National Brukenthal
Piata Mare nr. 4-5
For the attention of: Daniela Cretu
550163 Sibiu
Romania
Telephone: +40 0269217691
E-mail: achizitii@brukenthalmuseum.ro
Fax: +40 0269211545

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.brukenthalmuseum.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

79713000

Description
Guard services.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 23.10.2017 - 15:00
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
26.10.2017 - 16:00
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
27/09/2017 S185 - - Services - Contract notice - Open procedure

Romania-Sibiu: Guard services

2017/S 185-380044

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Muzeul National Brukenthal
Piata Mare nr. 4-5
For the attention of: Daniela Cretu
550163 Sibiu
Romania
Telephone: +40 0269217691
E-mail: achizitii@brukenthalmuseum.ro
Fax: +40 0269211545

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.brukenthalmuseum.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.3) Main activity
Recreation, culture and religion
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Servicii de paza la Muzeul National Brukenthal.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Muzeul National Brukenthal Sibiu.

NUTS code RO126

II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves the establishment of a framework agreement
II.1.4) Information on framework agreement
Framework agreement with a single operator

Duration of the framework agreement

Duration in years: 2

Estimated total value of purchases for the entire duration of the framework agreement

Estimated value excluding VAT:
Range: between 2 309 148 and 2 370 276 RON
Frequency and value of the contracts to be awarded: Anual.
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
Servicii de paza pentru sediile Muzeului National Brukenthal Sibiu:Palatul Brukenthal, Casa Albastra, Muzeul de Istorie, Muzeul de Istorie Naturala, Muzeul de Farmacie- Sala Fresca, Muzeul de Arme si Trofee de Vanatoare, Muzeul de Arta Contemporana.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

79713000

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
Valoarea contractului anual: 85 416 ore ? 87 680 ore.
Valorea acordului-cadru: 171 048 ore - 175 576 ore.
Estimated value excluding VAT:
Range: between 2 309 148 and 2 370 276 RON
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 24 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
Cuant. garan. de particip.: 23 702,76 RON. Pt. calculul echiv. garan. de particip. se va avea in vedere cursul comunicat de BNR si valabil pt. data publicarii anun. de part.;
b) Perioada de valab. a garan.: 90 de zile de la term. limita stabilit pt primirea ofertelor.
c) Garan. de particip. se va constitui, in conf. cu prev. art. 35 si art. 36 din HG nr. 395/2016, prin:
1. Virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, in conditiile legii sau;
2. OP in contul autoritatii contractante RO08TREZ5765005XXX004798 deschis la Trezoreria Sibiu, CF 3098079, pana cel tarziu la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.
a) Cuantumul garantiei de buna executie este de 5 % din valoarea fara TVA a contractului
b) Garantia de buna executie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in conditiile prevazute la art. 39 si 40 din HG nr. 395/2016. Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus cel mai tarziu in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului subsecvent.
c) Autoritatea contractanta va elibera/ restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 42 din HG nr. 395/2016.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Bugetul de stat.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016. Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016. Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016.
III.1.4) Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Ofertantul (sau dupa caz, ofertantii asociati, tertul sustinator, subcontractantul declarat) nu trebuie sa se incadreze in prevederile art. 59, art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016.
In acest sens, pana la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanti vor prezenta DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) atasat documentatiei de atribuire, conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, completat in mod corespunzator de fiecare entitate participanta in parte (dupa caz, ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant declarat), in scopul de a face dovada preliminara a indeplinirii cerintelor de calificare. Inainte de atribuire contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documentele justificative prin care confirma indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu cerintele stabilite prin DUAE si prin documentatia de atribuire. In acest sens, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire (precum si celelalte entitati implicate, dupa caz, ofertanti asociati, tert sustinator, subcontractant declarat) vor prezenta urmatoarele documente justificative:
? Cazierul judiciar si fiscal pentru operatorul economic; cazierul judiciar pentru fiecare din membrii organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau de persoanele care au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, in conformitate cu art. 164 alin. (2) din Legea nr. 98/2016.? Certificatul eliberat de Administratia Finantelor Publice precum si Certificatul/ certificatele eliberate de Autoritatiile Publice Locale din care sa rezulte faptul ca operatorul economic nu are datorii restante catre bugetul de stat sau bugetul/ bugetele locale la momentul prezentarii acestora, precum si orice alte documente considerate ca fiind relevante in probarea indeplinirii cerintei de catre operatorul economic.
Nota 1:
Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire trebuie sa probeze imprejurarea ca nu se afla in situatie de conflict de interese cu urmatoarele persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuirii, respectiv: Sabin Adrian Luca - manager/ director general; Condoiu Iulian Ionel - director general adjunct; Costescu Gheorghe ? referent; Nicola Ionel - contabil sef; Ciobanu Rodica ? sef sectie Muzeul de Istorie Naturala; Teodorescu Maria Raluca - sef sectie Muzeul de Istorie; Strebeli Robert ? sef sectie Conservare si Restaurare Patrimoniu; Cretu Daniela - inginer- Compartiment Achizitii; Foamete Alina- inginer- Compartiment Achizitii; Cotor Mihaela- economist, Cheran Dumitru ? subinginer precum si angajamentul de a nu intra in conflict de interese cu oricare din persoanele de mai sus pe toata perioada de valabilitate a ofertei si in cazul operatorilor economici selectati, pe perioada de derulare a contractului.
Nota 2:
Dovada indeplinirii obligatiilor de plata a taxelor si impozitelor, respectiv pentru impozitele si taxele locale, se va face la nivelul societatii/ companiei. Dovada indeplinirii obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale, se va realiza pentru toate sediile secundare/ punctele de lucru stabile pentru care contribuabilul: i) figureaza cu bunuri (mobile/imobile) impozabile si/sau ii) are obligatia sa solicite inregistrarea fiscala a acestora (potrivit Formularului ANAF 060 ? Declaratie de inregistrare fiscala/declaratie de mentiuni pentru sediile secundare) ca platitor de impozit pe venituri din salarii, potrivit Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
Nota 3:
Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante vor fi excluse in confomitate cu prevederile art. 165 alin. (1) din Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 165 alin. (3) si art. 166 alin. (2) din acelasi act normativ.
Nota 4:
Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata restante a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscal sau alte documente echivalente).
Nota 5: In cazul participarii la procedura cu oferta comuna, cerintele aferente acestui criteriu de calificare trebuie indeplinite de catre fiecare asociat in parte.
Nota 6: Documentele din cadrul acestei sectiuni vor fi prezentate in oricare din formele: original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul.
Nota 7: Documentele in alta limba se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Cerinta nr. 1
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
In acest sens, se vor prezenta documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintei, respectiv certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in raza caruia este situat sediul ofertantului din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate principal si obiectele de activitate secundare autorizate, modul de organizare si functionare al operatorului economic, situatia juridica a societatii, etc.
Cerinta nr. 2
Licenta de functionare a societatii eliberata de catre Ministerul Administratiei si Internelor, Inspectoratul General al Politiei Romane, Directia Politiei de Ordine Publica, pentru obiectul paza si protectie bunuri si valori, valabila la momentul prezentarii, in conformitate cu art. 19 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentul de organizare si functionare al societatii specializate de paza si protectie, precum si orice alte documente considerate ca fiind relevante in probarea indeplinirii cerintei de catre operatorul economic.
Nota 1:
Pana la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanti vor prezenta DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) atasat documentatiei de atribuire, conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, completat in mod corespunzator de fiecare entitate participanta in parte (dupa caz, ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant declarat), in scopul de a face dovada preliminara a indeplinirii cerintelor mentionate anterior.
Inainte de atribuire contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documentele justificative prin care confirma indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu cerintele stabilite prin DUAE si prin documentatia de atribuire.
Nota 2:
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC, iar ofertantul trebuie sa fie autorizat sa desfasoare activitatile aferente contractului, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004.
Nota 3:
Operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta documente echivalente care dovedesc o forma de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/ fizice straine de a realiza activitatile care fac obiectul prezentului contract in corelare cu cerintele mai sus mentionate si reglementarile aplicabile in tara de origine/ tara in care operatorul economic este stabilit. Aceste documente vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Nota 4:
In cazul participarii la procedura cu oferta comuna, cerintele aferente acestui criteriu de calificare trebuie indeplinite de catre fiecare asociat pentru partea de contract pe care o realizeaza.
III.2.2) Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Media cifrei de afaceri globala aofertantului in ultimii 3 ani (2014, 2015, 2016).
Minimum level(s) of standards possibly required: Se vor prezenta:
Documente care sa probeze nivelurile cifrei de afaceri cum ar fi: bilanturi/ balante contabile din care rezulta cifra de afaceri globala, rapoarte anuale emise de auditori financiari sau societati specializate, scrisori de bonitate din partea bancilor sau alte documente edificatoare, cu conditia ca acestea sa contina informatiile relevante prin care ofertantul face dovada ca detine capacitatea economico-financiara solicitata;
Nota 1: Pana la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanti vor prezenta DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) atasat documentatiei de atribuire, conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, completat in mod corespunzator de fiecare entitate participanta in parte (dupa caz, ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant declarat), in scopul de a face dovada preliminara a indeplinirii cerintelor mentionate anterior. Inainte de atribuire contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documentele justificative prin care confirma indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu cerintele stabilite prin DUAE si prin documentatia de atribuire.
Nota 2: Pentru calculul cifrelor de afaceri exprimate in RON sau in alte monede se va folosi cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anii indicati, respectiv: pentru anul 2016 1 EUR- 4.4907; 2015 ? 1 EUR = 4,4450 RON; 2014 ? 1 EUR = 4,4446 RON.
Nota 3: In masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/ tarii in care este stabilit ofertantul, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic, conform celor aratate mai sus.
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Cerinta 1. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat in ultimii 3 ani, minim 3 contracte, servicii de paza a unor unitati de interes public/ privat (scoli,spitale, unitati administrative, spatii comerciale, sedii, etc.) prin asigurarea de agenti de paza si servicii de patrulare si/sau interventie.
Cerinta 2. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are in dotarea sa sau ca dispune pentru realizarea in bune conditii de resurse/ facilitati tehnice specifice a fi necesare pentru indeplinirea contractului. Dotarea tehnica necesara pentru echiparea agentilor pentru minim 12 posturi de paza (uniforme si echipamentul de paza necesar, astfel cum este acesta descris in caietul de sarcini).
Cerinta 3. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune cel putin de personalul de specialitate necesar pentru indeplinirea acordului cadru, respectiv: agenti de paza cu atestat/ certificat de absolvire pentru ocupatia de agent paza.
Cerinta 4. Informatii privind subcontractantii: In cazul in care anumite parti din contractul ce urmeaza a fi atribuit se vorindeplini de catre unul sau mai multi subcontractanti, ofertantul are obligatia de a preciza partea/ partile din contract pe care acesta urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. Vor fi luate in considerare resursele materiale si umane ale subcontractantilor nominalizati in oferta, exclusiv pentru partea lor de implicare in executarea contractului. Daca ofertantul castigator va subcontracta o parte sau anumite parti din contract, autoritatea contractanta solicita prezentarea contractelor incheiate intre acesta si subcontractantii nominalizati in oferta, la data incheierii contractului de achizitie publica.
Cerinta 5. Informatii privind asociatii. Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire in calitate de ofertant in comun cu alti operatori economici, in forme de asociere temporar constituite in scopul participarii la procedura de atribuire. In acest caz va prezenta obligatoriu un acord de asociere. Entitatea contractanta va solicita ofertantului sa adopte sau sa constituie o anumita forma juridica doar in masura in care o astfel de modificare va fi necesara pentru executarea contractului in mod corespunzator, conform art. 185, alin. 2 din Legea 98/2016.
Entitatea contractanta poate solicita ofertantilor pe durata desfasurarii procedurii sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, cf. art. 196, art. 1 din Legea 98/2016.
Cerinta 1 Informatii privind sistemul de management al calitatii, prin care se confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii in domeniul serviciilor de paza potrivit conditiilor de certificare a sistemului de management al calitatii (cum ar fi ISO 9001 sau echivalent).
Minimum level(s) of standards possibly required:
Se va prezenta:
Pentru contractele executate in vederea indeplinirii cerintei privind experienta similara ofertantul, va proceda la prezentarea de certificate/ documente/ recomandari/ procese-verbale de receptie partiale/ finale (datate, semnate si parafate de catre beneficiar) prin care se confirme prestarea serviciilor similare in conditiile mentionate in formular.
Nota 1:
Pana la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanti vor prezenta DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) atasat documentatiei de atribuire, conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, completat in mod corespunzator de fiecare entitate participanta in parte (dupa caz, ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant declarat), in scopul de a face dovada preliminara a indeplinirii cerintelor mentionate anterior. Inainte de atribuirea contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documentele justificative prin care confirma indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu cerintele stabilite prin DUAE si prin documentatia de atribuire.
Nota 2:
Serviciile indicate in scopul dovedirii experientei similare trebuie sa reprezinte servicii efectiv prestate in perioada mentionata,sens in care se vor prezenta dovezi corespunzatoare privind efectuarea acestora (documente din cadrul carora sa rezulte natura, complexitatea si volumul acestora), dupa caz, autoritatea contractanta, prin comisia de evaluare nominalizata rezervandu-si dreptul de a solicita referinte oficiale cu privire la respectivele servicii de la beneficiar si/sau autoritatile competente.
Nota 3:
Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire in calitate de ofertant sau candidat, individual ori in comun cu alti operatori economici, inclusiv in forme de asociere temporara constituite in scopul participarii la procedura de atribuire, subcontractant propus sau tert sustinator, in conditiile prevazute de prezenta Legea 98/2016. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta acordul de asociere.
Nota 4:
Documentele din cadrul acestei sectiuni vor fi prezentate de catre ofertantul declarat castigator in oricare din formele: original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul.
Nota 5:
Documentele in alta limba se vor prezenta insotite de traducere autorizata a acestora in limba romana.
Se va prezenta:
Documente suport relevante din cadrul carora sa rezulte ca operatorul economic va dispune de resursele/ facilitatile tehnice respective pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.
Nota 1:
Pana la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanti vor prezenta DUAE atasat documentatiei de atribuire, conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, completat in mod corespunzator de fiecare entitate participanta in parte (dupa caz, ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant declarat), in scopul de a face dovada preliminara a indeplinirii cerintelor mentionate anterior. Inainte de atribuire contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documentele justificative prin care confirma indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu cerintele stabilite prin DUAE si prin documentatia de atribuire.
Nota 2: Documentele din cadrul acestei sectiuni vor fi prezentate in oricare din formele: original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul.
Nota 3: Documentele in alta limba se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Se va prezenta:
Documente suport relevante care sa probeze faptul ca ofertantul dispune cel putin de personalul de specialitate necesar pentru indeplinirea contractului.
Nota 1: Pana la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanti vor prezenta DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) atasat documentatiei de atribuire, conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, completat in mod corespunzator de fiecare entitate participanta in parte (dupa caz, ofertant, ofertant asociat, tert sustinator,subcontractant declarat), in scopul de a face dovada preliminara a indeplinirii cerintelor mentionate anterior. Inainte de atribuire contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documentele justificative prin care confirma indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu cerintele stabilite prin DUAE si prin documentatia de atribuire.
Nota 2: In acest sens, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta un tabel nominal cu personalul de specialitate necesar pentru indeplinirea contractului aflat la dispozitia ofertantului, in care se va indica nume, prenume si numar si data certificatului de absolvire a cursului de calificare profesionala. In aplicarea dispozitiilor art. 196 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 autoritatea contractanta va solicita pe parcursul derularii procedurii de atribuire prezentarea certificatului de absolvire a cursului de calificare profesionala pentru meseria de agent de paza.
Nota 3: Documentele in alta limba se vor prezenta insotite detraducerea autorizata a acestora in limba romana.
Se va prezenta: Acord de subcontractare, impreuna cu documentele suport relevante care sa probeze cele declarate.
Nota 1: Pana la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor,operatorii economici participanti vor prezenta DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) atasat documentatiei de atribuire, conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, completat in mod corespunzator de fiecare entitate participanta in parte (dupa caz, ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant declarat), in scopul de a face dovada preliminara a indeplinirii cerintelor mentionate anterior. Inainte de atribuire contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documentele justificative prin care confirma indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu cerintele stabilite prin DUAE si prin documentatia de atribuire.
Nota 2: Documentele in alta limba se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Nota 3: Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va trebui sa faca dovada ca tertul/ tertii care asigura sustinerea in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara ori privind capacitatea tehnica si/sau profesionala indeplineste/indeplinesc criteriile relevante privind capacitatea.
Nota 4: Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va trebui sa prezinte informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv.
Se va prezenta:
? Acordul de asociere semnat de membrii participanti la asociere.
Nota 1: Pana la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanti vor prezenta DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) atasat documentatiei de atribuire, conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, completat in mod corespunzator de fiecare entitate participanta in parte (dupa caz, ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant declarat), in scopul de a face dovada preliminara a indeplinirii cerintelor mentionate anterior. Inainte de atribuire contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documentele justificative prin care confirma indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu cerintele stabilite prin DUAE si prin documentatia de atribuire.
Nota 2: Documentele in alta limba se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Nota 3: Acordul de asociere va trebui sa contina cel putin urmatoarele informatii:
? asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executia integrala a contractului, la termen si in conditiile asumate prin acesta;
? nominalizarea liderului formal al asocierii si membrii acesteia impreuna cu datele de identificare ale acestora;
? comunicarile dintre autoritatea contractanta si membrii asocierii cu privire la desfasurarea procedurii de atribuire/executia contractului se vor face cu liderul asocierii;
? partea/ partile din contract care urmeaza sa fie indeplinita/indeplinite de fiecare asociere in parte cu referire la activitatile ce revin fiecarui membru al asocierii;
? pentru a evita posibile situatii litigioase intre membrii asocierii datorate intarzierilor care pot surveni pe fluxul de numerar prin transferurile suplimentare care trebuie realizate de la un asociat la altul (in cazul in care facturile ar urma sa sa plateasca numai catre liderul asocierii), situatiile de plata care emana din partea asocierii vor fi insotite de doua sau mai multe facturi (in loc de o singura factura care sa emane de la liderul asocierii) care vor fi emise de catre fiecare memebru al asocierii in parte, corespunzand cotei de participare a fiecarui asociat in cadrul asocierii si care va fi aplicata la valoarea situatiei de plata astfel intocmite. In acest din urma caz, autoritatea contractanta va realiza platile in cadrul contractului in mod individual catre fiecare asociat in parte, fara ca un astfel de act sa impieteze raspunderea solidara a asociatilor, asa cum este precizat mai sus. Se va prezenta: Certificatul privind sistemul de management al calitatii din seria ISO 9001 sau certificate echivalente/ documente emise in conditiile art. 200 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, aflat/aflate in termen de valabilitate.
Nota 1: Pana la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor,operatorii economici participanti vor prezenta DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) atasat documentatiei de atribuire, conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, completat in mod corespunzator de fiecare entitate participanta in parte (dupa caz, ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant declarat), in scopul de a face dovada preliminara a indeplinirii cerintelor mentionate anterior. Inainte de atribuire contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documentele justificative prin care confirma indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu cerintele stabilite prin DUAE si prin documentatia de atribuire.
Nota 2: Documentele din cadrul acestei sectiuni vor fi prezentate de catre ofertantul clasat pe primul loc in oricare din formele: original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul.
Nota 3: Documentele in alta limba se vor prezent.
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 23.10.2017 - 15:00
Payable documents: no
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
26.10.2017 - 16:00
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 90 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 30.10.2017 - 18:00

Place:

In SEAP.

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information

1. Opratorii economici pot accesa DUAE la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

2. Depunerea DUAE este obligatorie. Nedepunerea DUAE se sanctioneaza cu respingerea ofertei ca inaceptabila in baza art. 137 alin. 2 lit. b) din HG 395/2016.
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Internet address: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Cf. art. 6 si art. 8, din Legea 101/2016.
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Muzeul National Brukenthal Sibiu
Piata Mare nr. 4-5
550163 Sibiu
Romania
E-mail: achizitii@brukenthalmuseum.ro
Telephone: +40 269211545
Fax: +40 269211545

VI.5) Date of dispatch of this notice:
22.9.2017
TI Title Romania-Sibiu: Guard services
ND Document number 380044-2017
PD Publication date 27/09/2017
OJ OJ S 185
TW Place SIBIU
AU Authority name Muzeul National Brukenthal
OL Original language RO
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country RO
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 22/09/2017
DD Deadline for the request of documents 23/10/2017
DT Deadline 26/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 1 - Lowest price
PC CPV code 79713000 - Guard services
OC Original CPV code 79713000 - Guard services
RC NUTS code RO126
IA Internet address (URL) www.brukenthalmuseum.ro
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >