Romania-Bucuresti: Checkweigher scales

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 52 - Measuring Tools
Opps ID: NBD00003002860315554
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date: Nov 6, 2017
Solicitation No: 379938-2017
Source: Members Only
27/09/2017 S185 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Romania-Bucuresti: Checkweigher scales

2017/S 185-379938

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Registrul Auto Roman ? RA
Calea Grivitei nr. 391A, sector 1
Contact point(s): Compartiment Investitii si Achizitii, SEAP
010719 Bucuresti
Romania
Telephone: +40 212027000-351
E-mail: ion.dumitrescu@rarom.ro
Fax: +40 213197433

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.rarom.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

42923230

Description
Checkweigher scales.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 27.10.2017 - 13:00
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
6.11.2017 - 16:00
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
27/09/2017 S185 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Romania-Bucuresti: Checkweigher scales

2017/S 185-379938

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Registrul Auto Roman ? RA
Calea Grivitei nr. 391A, sector 1
Contact point(s): Compartiment Investitii si Achizitii, SEAP
010719 Bucuresti
Romania
Telephone: +40 212027000-351
E-mail: ion.dumitrescu@rarom.ro
Fax: +40 213197433

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.rarom.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Type of the contracting authority
Other: regie autonoma cu surse proprii
I.3) Main activity
Other: CAEN 7120 activitati de testari si analize tehnice
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Instalatie mobila pentru cantarirea axa cu axa a vehiculelor rutiere.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Sediul central RAR-RA, calea Grivitei nr. 391A, conform caiet de sarcini.

NUTS code RO

II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
Achizitionare ?Instalatie mobila pentru cantarirea axa cu axa a vehiculelor rutiere pentru reprezentantele RAR-RA.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

42923230

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
45 de buc. ?Instalatie mobila pentru cantarirea axa cu axa a vehiculelor rutiere.
Estimated value excluding VAT: 810 000 RON
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
in days: 90 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
? Garantia de participare (GP): 8 100 RON. Pentru GP in alta moneda: conversia la cursul de referinta comunicat de BNR pentru data anterioara cu 5 zile calendaristice datei limita de depunere a ofertelor sau din data publicarii anuntului de participare.
? Perioada de valabilitate a GP: 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
? Constituirea GP conform art. 35-36 din HG 395/2016 modificata si completata prin HG nr. 866/2016, se face prin:
1. virament bancar, in contul RAR-RA, RO78BRDE410SV19834754100, deschis la BRD-GSG, Sucursala J. L. Calderon, CUI RO1590236;
2. instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara (formular GP din cap. III ? Formulare) ori o societate de asigurari (polita de asigurare), care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, in conditiile legii, si care sa prevada ca plata garantiei de participare este irevocabila si se va executa neconditionat, la prima cerere a beneficiarului.
? GP se va incarca in SEAP semnata cu semnatura electronica, pana la data stabilita pentru depunerea ofertelor, conf. anuntului de participare. Nedepunerea in SEAP a documentului scanat, atrage dupa sine respingerea ofertei (art. 64 alin. 3 HG 395/2016).
? Eventualele neconcordante privind forma, cuantumul si valabilitatea GP conf. art. 132 alin. (3) din HG 395/2016 modificata si completata prin HG nr. 866/2016 sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila.
? In caz de asociere GP poate fi constituita de oricare (1 sau mai multi) dintre asociati sau de toti, in numele asocierii respective.
? Retineri din GP: conf. art. 37 alin. (1) HG 395/2016 modificata si completata prin HG nr. 866/2016.
? Restituirea GP: conf. art. 38 HG 395/2016 modificata si completata prin HG nr. 866/2016. ? Garantia de buna executie se va constitui in cuantum de 5 % fara TVA din valoarea contractului de furnizare, astfel:
1. virament bancar;
2. instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, preferabil din Romania sau cu corespondent in Romania, (art. 40 alin. (1) HG 395/2016 modificata si completata prin HG nr. 866/2016).
? forma de prezentare: in original (formular GBE din Capitolul III ? Formulare).
? Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului (art. 39 alin. (3) HG 395/2016 modificata si completata prin HG nr. 866/2016)
? Alte detalii: in contract.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Alte surse: surse proprii ale regiei, potrivit bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016.
III.1.4) Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Cerinta: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2017.

? Declaratie privind neincadrarea in situatiile de excludere mentionate la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016: Ofertantii, asociati, tertii sustinatori, subcontractantii dupa caz vor completa propriul DUAE cu informatiile prev. la art. 170, 183, si 193 din Legea nr. 98/2016 si art. 150 alin (2) din HG 395/2016 modificata si completata prin HG nr. 866/2016. ( se va consulta Ghidul de utilizare DUAE elaborat de ANAP disponibil la adresa www.anap.gov.ro ).

Ofertantii vor prezenta anexat DUAE acordul subcontractantilor (art. 150 alin. (2) din HG 395/2016 modificata si completata prin HG nr. 866/2016 si angajamentele tertilor sustinatori (art. 182 alin. (3) si (4) din Legea 98/2016), daca este cazul.
? Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 atrage excluderea operatorului economic din procedura de atribuire in orice moment (art. 169 din Legea nr. 98/2016).
? In cazul in care subcontractantul, tertul/tertii, sustinatorul/sustinatorii se afla in situatiile de excludere mentionate la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta solicita, o singura data, ca operatorul economic sa-i inlocuiasca. (art. 170 alin. (2) si art. 183 alin. (2) din Legea nr. 98/2016).
? Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator, subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
? Se depune odata cu DUAE: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.
? Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.
? Documente justificative privind indeplinirea cerintelor asumate in DUAE:
? cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
? certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
? documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de exceptiile/derogarile prevazute la art. 165 alin. (3), 166 alin. (1) si (2) si art. 171 din Legea 98/2016.
? alte documente edificatoare, dupa caz.
? Aceste documente trebuie prezentate de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor (inclusiv de ofertantul asociat, tert sustinator sau subcontractant, dupa caz).
? Autoritatea contractanta poate solicita depunerea tuturor sau a unora dintre documentele indicate mai sus, in orice moment pe durata desfasurarii procedurii de atribuire, daca acest lucru este necesar (art. 196 alin (1) din Legea 98/2016).
Pentru persoane fizice/juridice straine: pentru demonstrarea neincadrarii ofertantului intr-una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, se va prezenta orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, cum ar fi: certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. (art. 168 alin. (1) din Legea nr. 98/2016). In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor mentionate mai sus, sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, se va prezenta o declaratie pe propria raspundere sau o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens (art. 168 alin. (3) din Legea nr. 98/2016). Documentele vor fi prezentate doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii. Documentele vor fi traduse in limba romana de un traducator autorizat. In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste existenta sau inexistenta unei situatii de excludere, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente straine (art. 168 alin. (2) din Legea 98/2016).
Pentru evitarea conflictului de interese conform art. 58-62 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va lua masurile necesare pentru a preveni, identifica si remedia situatiile de conflict de interese, in scopul evitarii denaturarii concurentei si al asigurarii tratamentului egal pentru toti operatorii economici.
Persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante (art. 63 din Legea 98/2016): director general ? George-Adrian Dinca, director economic ? Mihaela Gheorghe, sef Compartiment Juridic ? Anca Florina Babii, sef DIIR ? Adrian Stefanescu, sef DPAC ? Marinica Matei, sef CPA ? Ion Dumitrescu, sef CPAVE ? Aurel Vitalia.
Ofertantul (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant, dupa caz) va completa formularul DUAE cu informatiile aferente propriei situatii, inclusiv in legatura cu cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei (art. 173 alin. 1 si art. 183 din Legea nr. 98/2016).
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Autoritatea contractanta poate solicita ofertantilor depunerea tuturor, sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in orice moment pe durata desfasurarii proceduri de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii. Obligatia prezentarii documentelor revine ofertantului/asocierii, inclusiv pentru subcontractant/tertul sustinator, dupa caz (art. 170 alin. (1) si art. 183 Legea 98/2016). Aceste documente pot fi:
1) Pentru persoane juridice romane si persoane fizice autorizate sau asociatii familiale romane: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul competent teritorial, din care sa rezulte date despre sediul social si obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ORC.; certificatul va fi eliberat in asa fel incat informatiile cuprinse in acest document sa fie valabile/reale la data prezentarii acestuia.
2) Pentru ofertantii straini: Documente relevante care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica/juridica sau de inregistrare/atestare sau apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu cerintele legale din tara in care este stabilit operatorul economic, emis in tara de rezidenta conform art. 168 din Legea 98/2016 (in limba in care a fost emis, insotit de traducerea in limba romana efectuata in mod obligatoriu de catre traducatori autorizati).
III.2.2) Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Ofertantul (individual sau asocierea), tertul sustinator, dupa caz, vor oferi informatii cu privire la capacitatea sa economica si financiara.
Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa Documentul Unic de Achizitie European (DUAE), cu informatiile aferente propriei situatii, referitoare la cifrele de afaceri corespunzatoare datelor din situatiile financiare anuale la 31 decembrie pentru anii 2014, 2015 si 2016.
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani sa fie de minim 810 000 RON.
In situatia in care ofertantul a fost infiintat sau si-a inceput activitatea economica in mai putin de 3 ani, se solicita prezentarea datelor privind cifra de afaceri, corespunzator perioadei efective de activitate.
Dovada indeplinirii cerintelor privind situatia economica si financiara:
? prin prezentarea situatiilor financiare sau a extraselor din situatiile financiare la 31 decembrie (pentru anii 2014, 2015, 2016) sau alte documente echivalente, din care sa rezulte informatii referitoare la cifra de afaceri.
Pentru operatorii economici nerezidenti (straini): in masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic.
Conversia lei/alta moneda se va realiza la cursul mediu anual stabilit de BNR pentru fiecare an in parte.
Minimum level(s) of standards possibly required: Capacitatea economica si financiara poate fi sustinuta in conformitate cu art. 182 alin. (1), (3) si (4) si art. 184 din Legea 98/2016. Ofertantul va completa DUAE cu privire la capacitatea sa economica si financiara inclusiv cu informatii referitoare la tert/terti sustinator/sustinatori, dupa caz. Odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/terti sustinator/sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente (bilant/raport audit/orice documente relevante) vor fi solicitate ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Tertul/tertii sustinator/sustinatori trebuie sa nu se afle in motivele de excludere prevazute de art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 (art. 183 Legea 98/2016).
In cazul unei oferte comune sunt aplicabile prev. art. 185 alin. (2). Fiecare membru asociat va depune propriul DUAE.
Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, la solicitarea autoritatii contractante, va prezenta documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE.
Autoritatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in orice moment pe durata desfasurarii procedurii de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii; modul de prezentare a documentelor conform precizarilor din cap. IV.4.3.
Documente probante: Angajamente de sustinere (formularele din Capitolul III, dupa caz), cu anexe la acestea, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator va asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere.
Documentele de sustinere din oferta vor deveni anexe la contract.
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Cerinta privind capacitatea tehnica si/sau profesionala (experienta similara):
Ofertantul (individual sau asocierea), tertul sustinator, dupa caz, vor oferi informatii cu privire la experienta lor similara, cu informatii privind principalele livrari de produse din ultimii 3 ani socotiti pana la data limita de depunere a ofertei, cu date privind valori sau cantitati, dupa caz, perioade de livrare, beneficiari, din care sa reiasa ca ofertantul/tertul sustinator a livrat produse similare (sisteme de cantarire), a carui valoare/a caror valoare cumulata sa reprezinte cel putin 810 000 RON, prin 1/mai multe contracte.
In situatia in care ofertantul a fost infiintat sau si-a inceput activitatea economica in mai putin de 3 ani, informatiile prezentate vor contine date corespunzatoare perioadei efective de activitate.
? Livrarile de produse se confirma prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar (contracte, recomandari, procese verbale, documente constatatoare sau orice alte documente doveditoare ale experientei similare); in cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza prin prezentarea unor facturi, proces verbal de receptie, orice alt document.
? Pentru subcontractant/tert sustinator/terti sustinatori: angajamente (formularele din Capitolul III, dupa caz), cu anexe la acestea, din care sa rezulte modul efectiv prin care subcontractantul/tertul sustinator va asigura indeplinirea propriului angajament. Acestia trebuie sa dovedeasca neincadrarea in prevederile art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016. Daca acestia nu indeplinesc criteriile relevante privind experienta similara, sau se incadreaza in unul dintre motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta solicita, o singura data, ca operatorul economic sa inlocuiasca tertul/tertii sustinator/sustinatori fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului egal prevazut la art. 2 alin. (2) lit. b). (art. 183 din Legea nr. 98/2016).
? Documentele de sustinere din oferta vor deveni anexe la contract.
? Conversia lei/alta moneda se va realiza la cursul mediu anual stabilit de BNR pentru fiecare an in parte, aferent datelor prezentate.
Minimum level(s) of standards possibly required:
Ofertantul (individual sau in asociere) va completa DUAE. Oferta va contine si DUAE completat de tertul sustinator, dupa caz, cu informatii referitoare la numarul si data contractului/contractelor invocat/invocate drept experienta similara, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil.
Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, la solicitarea autoritatii contractante, va prezenta documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE.
Autoritatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in orice moment pe durata desfasurarii procedurii de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii; modul de prezentare a documentelor conform precizarilor din cap. IV. 4. 3.
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 27.10.2017 - 13:00
Payable documents: no
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
6.11.2017 - 16:00
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 90 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 4.12.2017 - 18:00

Place:

In SEAP.

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information
1. Mod de obtinere a documentatiei de atribuire

? Prin acces direct si nemijlocit la descarcarea fisierelor electronice atasate in SEAP la anuntul de participare, sectiunea ?Documentatie si clarificari; pentru deschiderea fisierelor cu extensie ?p7m, se instaleaza aplicatia ?verifierx86.exe care se poate descarca de la adresa de internet www.certsign.ro/certsign/resurse/download , se face dublu click pe fisier, se selecteaza butonul View sau Save; documentatia este gratuita.

? Solicitarile de documente/clarificari ale operatorilor economici si raspunsurile autoritatii contractante la acestea, se transmit prin intermediul SEAP, in conditiile exprimate in Sectiunea IV.4.3. punctul 3.
2. Date despre subcontractanti:
? Numai in cazul in care ofertantul nominalizeaza subcontractanti, se vor prezenta informatii corespunzatoare in DUAE, inclusiv DUAE ale subcontractantilor, cu informatiile despre neincadrarea in art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016. Se pot lua in considerare resursele materiale si umane ale subcontractantilor, cu conditia prezentarii de documente relevante in acest sens.
? Odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Documente probante: angajamente de sustinere (formularele adecvate din Capitolul III Formulare). Ofertantul declarat castigator, la incheierea contractului de achizitie, este obligat sa prezinte documentele justificative pentru subcontractare, acordul exprimat de subcontractanti pentru preluarea partii/partilor din contract, pe care urmeaza sa o/le execute, cu optiunea acestora privind modul de efectuare a platilor, direct, de catre autoritatea contractanta sau de catre ofertant (conform art. 218 din Legea nr. 98/2016), precum si contractele semnate cu subcontractantii pentru executarea partii din contract, ce le revine. Documentele de subcontractare din oferta vor deveni anexe la contract.
3. Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale: In cazul in care in urma aplicarii criteriului de atribuire ?pretul cel mai scazut, 2 sau mai multe oferte au acelasi pret, se va solicita ofertantilor care au ofertat pret egal, sa depuna o noua oferta in SEAP.
4. Informarea ofertantilor/comunicarea rezultatului procedurii
? conform art. 214, art. 215 din Legea nr. 98/2016 si art. 142 din HG 395/2016 modificata si completata prin HG nr. 866/2016.
5. Incheierea contractului
? conform art. 143 si art. 144 din HG 395/2016 modificata si completata prin HG nr. 866/2016.
6. Daca este cazul, orice document prezentat in alta limba decat limba romana, va fi insotit de o traducere autorizata.
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Internet address: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Conform art. 6-8 din Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac.
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Registrul Auto Roman ? RA ? Compartimentul Juridic
Calea Grivitei nr. 391A, sector 1
010719 Bucuresti
Romania
E-mail: rarom@rarom.ro
Telephone: +40 212027000
Internet address: www.rarom.ro
Fax: +40 213181754

VI.5) Date of dispatch of this notice:
22.9.2017
TI Title Romania-Bucuresti: Checkweigher scales
ND Document number 379938-2017
PD Publication date 27/09/2017
OJ OJ S 185
TW Place BUCURESTI
AU Authority name Registrul Auto Roman ? RA
OL Original language RO
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country RO
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 22/09/2017
DD Deadline for the request of documents 27/10/2017
DT Deadline 06/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 1 - Lowest price
PC CPV code 42923230 - Checkweigher scales
OC Original CPV code 42923230 - Checkweigher scales
RC NUTS code RO
IA Internet address (URL) www.rarom.ro
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >