Romania-Timi?oara: Small craft

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 19 - Ships, Small Craft, Pontoons, and Floating Docks
Opps ID: NBD00003002899207135
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date: Oct 31, 2017
Solicitation No: 379925-2017
Source: Members Only
27/09/2017 S185 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Romania-Timi?oara: Small craft

2017/S 185-379925

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Administratia Nationala Apele Romane - Administratia Bazinala de Apa Banat
B-dul Mihai Viteazu nr. 32
For the attention of: Mihaela Hamat
300222 Timisoara
Romania
Telephone: +40 256492097
E-mail: lenuta.casalean@dab.rowater.ro
Fax: +40 256491798

Internet address(es):

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

34522300

Description
Small craft.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 24.10.2017 - 00:00
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
31.10.2017 - 16:00
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
27/09/2017 S185 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Romania-Timi?oara: Small craft

2017/S 185-379925

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Administratia Nationala Apele Romane - Administratia Bazinala de Apa Banat
B-dul Mihai Viteazu nr. 32
For the attention of: Mihaela Hamat
300222 Timisoara
Romania
Telephone: +40 256492097
E-mail: lenuta.casalean@dab.rowater.ro
Fax: +40 256491798

Internet address(es):

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-divisions
I.3) Main activity
Other: gospodarirea apelor
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Skyjet.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Timisoara, str. Gheorghe Adam nr. 15.

NUTS code RO424

II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
Skyjet ? 2 bucati, conform caiet de sarcini.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

34522300

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
Skyjet ? 2 bucati, conform caiet de sarcini.
Estimated value excluding VAT: 71 428 RON
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
in days: 30 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
Cuantumul garantiei de participare este de 714 RON. Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 35 din HG 395/2016. Modalitatea de constituire a garantiei: scrisoare de garantie bancara sau orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancare sau de asigurari sau virament bancar in contul RO33TREZ6215005XXX010191, Trezoreria Timisoara, CIF 18263352.
Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 30 de zile si se va raporta la termenul limita de primire a ofertelor. Garantia de participare se va constitui in RON/alta valuta la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertei cu 5 (cinci) zile. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
Garantia de participare se va scana si se va depune la sectiunea documente de calificare in SEAP, pana la data limita de depunere a ofertelor Garantie de buna executie ? Cuantumul Garantie de buna executie 5 % din valoarea contractului. Garantia de buna executie se va constitui in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract, conform prevederilor art. 39 ? 42 din Hot. nr 395/2016.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Venituri proprii.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016. Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016. Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016.
III.1.4) Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:
a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentarii;
b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
d) alte documente edificatoare, dupa caz.
Neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea 98/2016, pentru ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii.
Se va prezenta ?Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 60 din legea 98/2016, odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii).
Persoanele ce detin functii de decizie in organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie publica sunt: Bojin Titu, Luci Ervin, Vlaicu Ionel, Caxi Veronica, Bociort Lucretia.

Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European)in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro ), link-ul https://ec.europa.eu/tools/espd .

Inainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE.
DUAE se va depune, dupa caz si de catre tertul sustinator.
In cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:
se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.2) Economic and financial ability
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Lista pricipalelor livrari de produse similare din ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca in ultimii 3 ani, calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, ofertantul va face dovada ca, in ultimii 3 ani de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor a livrat/furnizat, la nivelul a cel putin unui contract sau mai multe, produse similare in valoare cumulata de cel putin 71 428 RON (valori, perioade, livrare, beneficiari).
Nota:
Autoritatea contractanta verifica daca tertul/tertii care asigura sustinerea in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala indeplineste/indeplinesc criteriile relevante privind capacitatea tehnica si/sau profesionala si nu se incadreaza in motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167.
Daca tertul/tertii nu indeplineste/indeplinesc criteriile relevante privind capacitatea tehnica si/sau profesionala sau se incadreaza in unul dintre motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta solicita, o singura data ca operatorul economic sa inlocuiasca tertul/tertii sustinator/sustinatori, fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului egal.
Minimum level(s) of standards possibly required:
Completarea DUAE, urmand ca documentul justificativ sa fie prezentat doar de catre ofertantul clasat pe locul I, la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. Toti ofertantii odata cu depunerea DUAE, vor prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documentele anexa ce probeaza modul efectiv de sustinere), acordul de asociere si acordul de subcontractare.
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 24.10.2017 - 00:00
Payable documents: no
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
31.10.2017 - 16:00
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 30 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 27.11.2017 - 18:00

Place:

In SEAP.

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information
In cazul in care vor exista 2 sau mai multe oferte care contin, in cadrul propunerii financiare acelasi pret si sint clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara sub forma de clarificari de documente in SEAP care contin noi preturi, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut, deoarece procedura de atribuire se desfasoara integral prin mijloace electronice.

Completarea DUAE in conformitate cu prevederile art. 193, aliniat 1 din Legea 98/2016, urmand ca documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro , link-ul https://ec.europa.eu/tools/espd

DUAE se va depune, dupa caz si de catre asociat, subcontractant, tertul sustinator, caz in care va depune o declaratie care sa ateste ca operatorul economic are obligatia sa furnizeze la cerere si fara intarziere documentele suport indicate in fisa de date a achizitiei, in vederea probarii celor asumate prin DUAE.
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Internet address: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Termenele de exercitare a cailor de atac sunt prevazute in Legea nr. 101/2016.
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Oficiul Juridic al ABA Banat
B-dul Mihai Viteazu nr. 32
300222 Timisoara
Romania
E-mail: dispecer@dab.rowater.ro
Telephone: +40 256491848
Fax: +40 256491798

VI.5) Date of dispatch of this notice:
22.9.2017
TI Title Romania-Timi?oara: Small craft
ND Document number 379925-2017
PD Publication date 27/09/2017
OJ OJ S 185
TW Place TIMI?OARA
AU Authority name Administratia Nationala Apele Romane - Administratia Bazinala de Apa Banat
OL Original language RO
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country RO
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 22/09/2017
DD Deadline for the request of documents 24/10/2017
DT Deadline 31/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 1 - Lowest price
PC CPV code 34522300 - Small craft
OC Original CPV code 34522300 - Small craft
RC NUTS code RO424
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >