Poland-Konstancin-Jeziorna: Management-related services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • V - Transportation, Travel and Relocation Services
Opps ID: NBD00003003055637982
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date: Oct 25, 2017
Solicitation No: 379775-2017
Source: Members Only
27/09/2017 S185 - - Services - Contract notice - Restricted procedure

Poland-Konstancin-Jeziorna: Management-related services

2017/S 185-379775

Contract notice ? utilities

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165
Konstancin-Jeziorna
05-520
Poland
Contact person: p. Anna Klama
Telephone: +48 222421104
E-mail: anna.klama@pse.pl
Fax: +48 222422169
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://www.pse.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.pse.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6) Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Serwis urz?dze? LAN/WAN.

Reference number: 2017-DT-1164-DU-M?
II.1.2) Main CPV code
79420000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest serwis urz?dze? LAN/WAN w okresie 2018-2020 r.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
72000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Siedziba zamawiaj?cego: Konstancin Jeziorna, ul. Warszawska 165.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest serwis urz?dze? LAN/WAN w okresie 2018-2020 r. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w Cz??ci II SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Liczba godzin wsparcia certyfikowanego in?yniera / Weighting: 30
Price - Weighting: 70
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.9) Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged minimum number: 1
Maximum number: 20
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

Je?eli liczba Wykonawcow, ktorzy spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu b?dzie wi?ksza ni? 20, Zamawiaj?cy zaprosi do skladania ofert dwudziestu Wykonawcow, ktorzy spelniaj? kryteria selekcji okre?lone poni?ej:

a) Je?eli na ostatnim dwudziestym (20) miejscu upowa?niaj?cym do zakwalifikowania do kolejnego etapu post?powania b?dzie wi?cej ni? 1 Wykonawca, Zamawiaj?cy zakwalifikuje do dalszego etapu post?powania tego Wykonawc?, ktory wykonal wi?ksz? liczb? uslug (ponad wymagane dwie) odpowiadaj?cych opisowi zawartemu w pkt VI. 2) 2.1. lit. a Cz??ci I SIWZ, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania wnioskow, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, Wykonawca zrealizowal, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? realizuje przez okres minimum 6 miesi?cy (licz?c od dnia publikacji ogloszenia o wszcz?ciu niniejszego post?powania w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej), co najmniej dwie uslugi serwisowania urz?dze? LAN/WAN o warto?ci co najmniej 1 000 000 PLN brutto ka?da (jeden milion zl). Je?eli Wykonawca w dacie skladania wniosku wykonuje zamowienie, o ktorym mowa w niniejszym warunku, wskazany warunek uznaje si? za spelniony, je?eli do uplywu terminu skladania wnioskow Wykonawca wykonal uslug? trwaj?c? minimum 6 miesi?cy o warto?ci okre?lonej powy?ej.

b) Je?eli po zastosowaniu powy?szego kryterium selekcji na ostatnim dwudziestym (20) miejscu upowa?niaj?cym do zakwalifikowania do kolejnego etapu post?powania b?dzie wi?cej ni? 1 Wykonawca, Zamawiaj?cy zakwalifikuje do dalszego etapu post?powania tego (tych) z Wykonawc?/ow, ktorego l?czna warto?? (w PLN) wszystkich wykazanych uslug b?dzie wi?ksza.

c) Zamawiaj?cy zastrzega, ?e do realizacji oceny w zakresie kryteriow selekcji nie b?dzie punktowal do?wiadczenia wykazanego przez inne podmioty, na ktorych zdolno?ciach Wykonawca mo?e polega? zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Szczegolowe informacje o dokumentach, jakie b?dzie nale?alo przekaza? Wykonawcy w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Prawo zamowie? publicznych (definitywne potwierdzenie spelniania warunkow i brak podstaw wykluczenia) zostaly okre?lone w dokumentacji przetargowej (Cz??? I SIWZ) ? dokumentacja dost?pna jest pod adresem www.pse.pl ? w zakladce przetargi publiczne.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

I. Zamawiaj?cy uzna za spelnione warunki, o ktorych mowa, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e: posiada ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow? w wysoko?ci nie mniejszej ni? 2 000 000 PLN (slownie dwa miliony zlotych).

W przypadku wykazania si? posiadaniem ?rodkow finansowych lub zdolno?ci? kredytow?, w walucie innej ni? PLN, przeliczenie tych warto?ci nast?pi po ?rednim kursie ogloszonym przez NBP w dniu opublikowania ogloszenia o zamowieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy w tym dniu NBP nie opublikuje tabeli kursow ?rednich, Zamawiaj?cy przyjmie jako podstaw? kurs z tabeli kursow ?rednich opublikowanych w dniu najbli?szym po dniu publikacji ogloszenia o zamowieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej

II. Wymagane informacje i dokumenty:

Wykonawca sklada wraz z wnioskiem o?wiadczenie na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (JEDZ) stanowi?cego wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca spelnia powy?szy warunek udzialu w post?powaniu. Wykonawca zostanie wezwany do zlo?enia nast?puj?cego dokumentu:

Informacji banku lub spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, potwierdzaj?c? wysoko?? posiadanych ?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytow? Wykonawcy lub podmiotu, na ktorego zdolno?ciach finansowych Wykonawca polega, wystawion? nie wcze?niej ni? 1 miesi?c przed uplywem terminu skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu post?powaniu. W przypadku przedstawienia w informacji kwoty, w walucie innej ni? zloty polski, Zamawiaj?cy przeliczy t? kwot? po ?rednim kursie NBP ogloszonym w dniu publikacji ogloszenia o zamowieniu w Dzienniku Urz?dowym UE. Je?eli w dniu publikacji ogloszenia NBP nie oglosil kursu walut, zastosowanie znajdzie pierwszy ogloszony kurs po dniu publikacji ogloszenia. Je?eli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie mo?e zlo?y? dokumentu, o ktorym mowa w zd. 1, Zamawiaj?cy dopuszcza zlo?enie przez Wykonawc? innych dokumentow, o ktorych mowa w art. 26 ust. 2c ustawy.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

I. Zamawiaj?cy uzna za spelnione warunki, o ktorych mowa, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e:

a) W okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania Wnioskow, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, Wykonawca zrealizowal, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? realizuje przez okres minimum 6 miesi?cy (licz?c od dnia publikacji ogloszenia o wszcz?ciu niniejszego post?powania w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej), co najmniej dwie uslugi serwisowania urz?dze? LAN/WAN o warto?ci co najmniej 1 000 000 PLN brutto ka?da (jeden milion zl). Je?eli Wykonawca w dacie skladania wniosku wykonuje zamowienie, o ktorym mowa w niniejszym warunku, wskazany warunek uznaje si? za spelniony, je?eli do uplywu terminu skladania wnioskow Wykonawca wykonal uslug? trwaj?c? minimum 6 miesi?cy o warto?ci okre?lonej powy?ej

b) posiada najwy?szy status partnerski producenta sprz?tu obj?tego serwisem (Gold Certified Partner).

II. Wykonawca sklada wraz z wnioskiem o?wiadczenie na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (JEDZ) stanowi?cego wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca spelnia powy?sze warunki udzialu w post?powaniu. Wykonawcy zostan? wezwani do zlo?enia nast?puj?cych dokumentow:

1) Wykazu wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych uslugi zostaly wykonane, zgodnie ze wzorem nr 10 wskazanym w Cz??ci III SIWZ.

2) Dowodow, na potwierdzenie nale?ytego wykonania uslug, o ktorych mowa w pkt. VI.2.2.1. lit a) tj. referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? inne dokumenty (np. o?wiadczenie Wykonawcy); w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce nale?yte ich wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu.

3) Aktualnego dokumentu potwierdzaj?cego posiadanie wymaganego statusu partnerskiego producenta sprz?tu obj?tego serwisem (Gold Certified Partner).

III.1.4) Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy:

1.1. Nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania na podstawie tzw. przeslanek obligatoryjnych z art. 24 ust. 1 pkt 12, pkt 13 lit. a) ? c) i pkt 15 ? 23 ustawy Prawo zamowie? publicznych (dalej ustawa), art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy, z wyj?tkiem przypadku, je?eli osoba, o ktorej mowa w tym przepisie zostala skazana za przest?pstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) ustawy,

1.2. Nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania na podstawie tzw. przeslanek fakultatywnych z art. 24 ust. 5 pkt 1 ? 2 oraz 4 ? 8 ustawy.

2. Spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu o udzielenie zamowienia publicznego wskazane w niniejszym ogloszeniu.

3. Wymagane dokumenty zgodnie z wla?ciwym rozporz?dzeniem w sprawie rodzajow dokumentow, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamowienia, okresu ich wa?no?ci oraz form, w jakich dokumenty te mog? by? skladane.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.1.6) Deposits and guarantees required:

Wykonawca zaproszony do skladania ofert zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 100 000 PLN. Szczegolowe zasady wniesienia wadium zawarte zostaly w pkt. XII Cz??ci I SIWZ. Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowi?zany jest do wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 3 % ceny podanej w ofercie. Do okre?lenia wysoko?ci zabezpieczenia uwzgl?dnia si? cen? zawieraj?c? podatek VAT. Szczegolowe wymagania dotycz?ce zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy zawarte zostaly w pkt. XIX Cz??ci I SIWZ.

III.1.7) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Glowne warunki finansowe zgodnie z warunkami opisanymi w Cz??ci IV SIWZ (par. 5 wzoru umowy ? okres rozliczeniowy 1 miesi?c).

III.1.8) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamowienia zobowi?zani s? ustanowi? wspolnego pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy. Je?eli oferta Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia zostanie wybrana, Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo ??dania przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia przedlo?enia umowy reguluj?cej wspolprac? tych Wykonawcow.

III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/10/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Do wniosku Wykonawca powinien dol?czy? aktualne na dzie? skladania wniosku o?wiadczenie stanowi?ce wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu, spelnia warunki udzialu w post?powaniu oraz kryteria selekcji. O?wiadczenie Wykonawca powinien zlo?y? na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (dalej JEDZ).

2. W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez Wykonawcow, JEDZ sklada ka?dy z Wykonawcow ubiegaj?cych si? o zamowienie. JEDZ powinien potwierdza? spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu, kryteriow selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z Wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych, innych podmiotow, Wykonawca sklada wraz z wnioskiem dokument JEDZ potwierdzaj?cy spelnienie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw do wykluczenia dla ka?dego podmiotu oraz dowod, ?e Wykonawca b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami w stopniu umo?liwiaj?cym nale?yte wykonanie zamowienia publicznego oraz oceny, czy stosunek l?cz?cy wykonawc? z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost?p do ich zasobow.

4. Je?eli jest to niezb?dne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu post?powania o udzielenie zamowienia, Zamawiaj?cy mo?e na ka?dym etapie post?powania wezwa? Wykonawcow do zlo?enia wszystkich lub niektorych o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych, ?e nie podlegaj? wykluczeniu, spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu lub kryteria selekcji, a je?eli zachodz? uzasadnione podstawy do uznania, ?e zlo?one uprzednio o?wiadczenia lub dokumenty nie s? ju? aktualne, do zlo?enia aktualnych o?wiadcze? lub dokumentow.

5. Szczegolowe informacje nt. dokumentow, jakich Zamawiaj?cy wymaga znajduj? si? na stronie internetowej Zamawiaj?cego w katalogu www.pse.pl/przetargi_publiczne .

6. Wniosek o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu nale?y zlo?y? pod adres: PSE S.A. ul. Warszawska 165,05-520 Konstancin-Jeziorna, Kancelaria Ogolna. Wskazane jest aby wniosek byl dostarczony w opakowaniu. Opakowanie wniosku powinno by? opisane w nast?puj?cy sposob: ?Wniosek o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu na Serwis urz?dze? LAN/WAN znak: 2017-DT-1164-DU-M? oraz winien zawiera? dopisek ?Nie otwiera? przed dniem godz. (wpisa? termin skladania wnioskow ? w przypadku zmiany terminu skladania wnioskow zapis ten nale?y odpowiednio dostosowa?).

7. Okres zwi?zania ofert?: przez 2 miesi?ce nale?y rozumie? 60 dni.

8. Wykonawcy b?d? wezwani do zlo?enia dokumentow w trybie art. 26 ust. 1 Pzp (oprocz dokumentow wskazanych powy?ej w ogloszeniu na potwierdzenie spelniania warunkow udzialu w post?powaniu) ? pkt VIII SIWZ Cz??ci I:

a) odpis z wla?ciwego rejestru lub ewidencji dzialalno?ci gospodarczej,

b) za?wiadczenie z ZUS/KRUS,

c) za?wiadczenie z US,

d) informacje z KRK,

e) o?wiadczenie w zakresie wskazanym w SIWZ (brak podstaw wykluczenia).

9. Zasady skladania dokumentow przez wykonawcow zagranicznych zostaly okre?lone w pkt VIII SIWZ Cz??ci I.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy, przysluguje odwolanie. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminach okre?lonych w art. 182 ustawy.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Date of dispatch of this notice:
22/09/2017
27/09/2017 S185 - - Services - Contract notice - Restricted procedure

Poland-Konstancin-Jeziorna: Management-related services

2017/S 185-379775

Contract notice ? utilities

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165
Konstancin-Jeziorna
05-520
Poland
Contact person: p. Anna Klama
Telephone: +48 222421104
E-mail: anna.klama@pse.pl
Fax: +48 222422169
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://www.pse.pl

I.6) Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Serwis urz?dze? LAN/WAN.

Reference number: 2017-DT-1164-DU-M?
II.1.2) Main CPV code
79420000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
72000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/10/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
22/09/2017
TI Title Poland-Konstancin-Jeziorna: Management-related services
ND Document number 379775-2017
PD Publication date 27/09/2017
OJ OJ S 185
TW Place KONSTANCIN-JEZIORNA
AU Authority name Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Restricted procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 22/09/2017
DT Deadline 25/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 2 - Restricted procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 72000000 - IT services: consulting, software development, Internet and support
79420000 - Management-related services
OC Original CPV code 72000000 - IT services: consulting, software development, Internet and support
79420000 - Management-related services
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) http://www.pse.pl
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >