Poland-Warsaw: Construction work

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003003164919499
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date: Nov 6, 2017
Solicitation No: 379687-2017
Source: Members Only
27/09/2017 S185 - - Works - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Construction work

2017/S 185-379687

Contract notice ? utilities

Works

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
0000037568
ul. Targowa 74
Warszawa
03-734
Poland
Contact person: Zenobia Ewa Wonczina
Telephone: +48 224732488
E-mail: zenobia.wonczina@plk-sa.pl
Fax: +48 224732399
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: http://www.plk-sa.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://zamowienia.plk-sa.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6) Main activity
Other activity: transport kolejowy-zarz?dzanie liniami kolejowymi

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robot budowlanych dla zadania pn. Zabudowa systemu ERTMS/ETCS poziom 2 na linii E 59 na odcinku Wroclaw-Pozna? w ramach projektu Zabudowa ERTMS/ETCS na.

Reference number: 9090/IRZR1/19709/07024/17/P
II.1.2) Main CPV code
45000000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robot budowlanych dla zadania pn. Zabudowa systemu ERTMS/ETCS poziom 2 na linii E 59 na odcinku Wroclaw-Pozna? w ramach projektu Zabudowa ERTMS/ETCS na liniach sieci bazowej TEN-T. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia przedstawiony zostal w Programie Funkcjonalno -U?ytkowym (PFU) stanowi?cym Tom III SIWZ wraz z rozbiciem ceny ofertowej stanowi?cym zal?cznik do PFU. Dokumenty dost?pne s? pod adresem: https//zamowienia.plk-sa.pl

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 140 000 000.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71322000
45200000
45300000
45230000
45234000
45234100
45231400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL518
Main site or place of performance:

Linia E 59 na odcinku Wroclaw-Pozna?.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem niniejszego Zamowienia jest:

1. Realizacja zadania pn. ?Zabudowa systemu ERTMS/ETCS poziom 2 na linii E59 na odcinku Wroclaw-Pozna? obejmuje nast?puj?ce odcinki linii E59:

? linia kolejowa nr 271 na odcinku: od posterunku Wroclaw Glowny od km. 1,510 do Pozna? Glowny km 162,559,

? linia kolejowa nr 273 na odcinku: od posterunku Wroclaw Glowny od km. 1,510 do posterunku Wroclaw Muchobor km 2,655.

2. Dla obj?cia zabudow? systemem ERTMS/ETCS linii 271 i 273 od km. 1,510 nale?y wyprzedzaj?co przeprowadzi? powi?kszenie/ rozbudow? obszaru Lokalnego Centrum Sterowania Wroclaw Popowice o posterunek odgal??ny Grabiszyn:

? rozbudowa stanowiska zdalnego stresowania w zwi?zku z powi?kszeniem obszaru sterowania LCS Wroclaw Popowice;

? rozbudowa systemu przekazywania informacji o poci?gu o s?siednie posterunki styczne: Wroclaw ?wiebodzki, Wroclaw Muchobor, Wroclaw G?dow, Wroclaw Glowny;

? zmiana granic Centrum Dyspozytorskiego w zwi?zku z powi?kszeniem obszaru sterowania LCS Wroclaw Popowice;

? zmiana obszaru Centrum Utrzymania i Diagnostyki w zwi?zku z powi?kszeniem obszaru sterowania LCS Wroclaw Popowice;

? uruchomienie aplikacji automatycznego przekazywanie numeru poci?gu z PIP w LCS Wroclaw Muchobor do PIP w LCS Popowice i na odwrot;

? wyposa?enie p. odb. Grabiszyn o wyniesione stanowisko zdalnego sterowania z zachowaniem pelnej funkcjonalno?ci tak jak dla stanowiska LCS (m.in. aplikacja PIP). Przy wl?czeniu p.odg. Grabiszyn do LCS Wrocaw Popowice ? obsluga urz?dze? tego posterunku przez dy?urnego ruchu pozostaje w nastawni Grabiszyn);

? Zintegrowanie systemu radiol?czno?ci z istniej?cym zabudowanym systemem radiol?czno?ci na LCS Wroclaw Popowice (Pyrylandia).

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 140 000 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 61
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy przewiduje skorzystanie z Prawa opcji. Prace w zakresie Prawa opcji b?d? wykonywane jednocze?nie z wl?czeniem do LCS Wroclaw Popowice posterunku odgal??nego Grabiszyn. Dla tego zakresu przewidziano nast?puj?ce roboty dla powi?kszenia /rozbudowy LCS Wroclaw Popowice o stacje Wroclaw Popowice:

? prace projektowe niezb?dne do wykonania przedmiotowego zakresu robot;

? przeniesienie istniej?cego stanowiska miejscowego sterowania stacj? Wroclaw Popowice do nowego pomieszczenia wraz z jego przystosowaniem;

? rozbudowa stanowiska zdalnego stresowania w zwi?zku z powi?kszeniem obszaru sterowania LCS Wroclaw Popowice;

? rozbudowa systemu przekazywania informacji o poci?gu o s?siednie posterunki styczne: Grabiszyn, Wroclaw G?dow, Wroclaw Stadion, Wroclaw Nadodrze;

? zmiana granic Centrum Dyspozytorskiego w zwi?zku z powi?kszeniem obszaru sterowania LCS Wroclaw Popowice;

? zmiana obszaru Centrum Utrzymania i Diagnostyki w zwi?zku z powi?kszeniem obszaru sterowania LCS Wroclaw Popowice;

? przystosowanie systemu automatycznego zapowiadania poci?gow dla przystanku osobowego Wroclaw Szczepin, Wroclaw Ro?anka, Wroclaw Popowice, Wroclaw Mikolajow.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Projekt ubiega si? o wspolfinansowanie przez Uni? Europejsk? z Instrumentu ?L?cz?c Europ?.
II.2.14) Additional information

Dot. Sekcji II.1.1) Nazwa zamowienia: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robot budowlanych dla zadania pn. Zabudowa systemu ERTMS/ETCS poziom 2 na linii E 59 na odcinku Wroclaw-Pozna? w ramach projektu Zabudowa ERTMS/ETCS na liniach sieci bazowej TEN-T.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

W Post?powaniu mog? bra? udzial Wykonawcy, ktorzy:

1. nie podlegaj? wykluczeniu z Post?powania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy z wyl?czeniem przeslanek okre?lonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) i pkt 14 w zakresie przest?pstwa okre?lonego w art. 24 ust.1 pkt. 13 lit. d) Ustawy (przeslanki wykluczenia obligatoryjne) oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 5 i 6 Ustawy (przeslanki wykluczenia fakultatywne) oraz

2. spelniaj? warunki udzialu w Post?powaniu, okre?lone w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

3. Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w Post?powaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego cz??ci, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych.

4. Wykonawca, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow, zdolno?ciach finansowych lub ekonomicznych, musi udowodni? Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamowienie, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji Zamowienia.

5. W celu wst?pnego wykazania, ?e brak jest podstaw do wykluczenia z Post?powania oraz potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w Post?powaniu, ka?dy z Wykonawcow zobowi?zany jest zlo?y? Jednolity Dokument.

6. W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez Wykonawcow (Konsorcjum), Jednolity Dokument sklada ka?dy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie.

7. Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu post?powaniu sklada tak?e wraz z ofert? Jednolity Dokument dotycz?cy ka?dego z tych podmiotow wraz ze zobowi?zaniem.

8. Wykonawca wskazuj?cy w Jednolitym Dokumencie cz??ci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy? podwykonawcom oraz informacj? o podwykonawcach, na zasobach ktorych Wykonawca nie polega, je?li jest ju? wiadome Wykonawcy jakim podwykonawcom zamierza powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, sklada Jednolity Dokument dotycz?cy ka?dego z tych podwykonawcow.

9. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala

najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym terminie, nie krotszym ni? 10 dni,

aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w Jednolitym Dokumencie.

10. W przypadku, gdy Wykonawca powoluje si? na zasoby innych podmiotow, wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym terminie, nie krotszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w Jednolitym Dokumencie dotycz?cym ka?dego z tych podmiotow. O?wiadczenia i dokumenty, jakich b?dzie ??dal Zamawiaj?cy znajduj? si? na stronie internetowej: https://zamowienia.plk-sa.pl

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawc?, i? znajduje si? w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj?cej wykonanie Zamowienia, tj.:

a) posiada w ci?gu ostatnich 3 lat obrotowych, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy, za ten okres, ?redni roczny przychod netto ze sprzeda?y w kwocie minimalnej

20 000 000 PLN,

b) posiada ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow? ? w wysoko?ci nie mniejszej ni?

5 000 000 PLN.

Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyra?onych w walutach innych ni? PLN, nale?y przyj?? ?redni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesi?ca, w ktorym opublikowano ogloszenie o zamowieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki dotycz?ce posiadania zdolno?ci technicznej i zawodowej.

1. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawc? wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem termin uskladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie wykonania zabudow? systemu ERTMS/ETCS poziom 2 na co najmniej 50 km linii kolejowej.

2. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawc? dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamowienia:

a) Kierownik budowy ? 1 osoba- posiadaj?cy uprawnienia budowlane bez ogranicze? do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci in?ynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektow budowlanych lub uprawnienia budowlane bez ogranicze? do kierowania robotami budowlanymi, ktorych zakres obejmuje urz?dzenia sterowania ruchem kolejowym oraz

co najmniej 5 lat do?wiadczenia zawodowego, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robot (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) na robotach zwi?zanych z Budow? lub Przebudow? infrastruktury kolejowej, oraz urz?dze? sterowania ruchem kolejowym (stacyjnych, blokad liniowych, urz?dze? przejazdowych, urz?dze? zdalnego sterowania ? LCS) lub systemow bkjp (bezpiecznej kontroli jazdy poci?gu)

oraz

w ci?gu ostatnich 10 (dziesi?ciu) lat przed uplywem terminu skladania ofert nabyl co najmniej dwadzie?cia cztery [24] miesi?ce do?wiadczenia na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robot (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w realizacji dwoch [2] inwestycji w zakresie infrastruktury kolejowej o warto?ci przekraczaj?cej 50 mln PLN brutto dla ka?dej inwestycji.

Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyra?onych w walutach innych ni? PLN, nale?y przyj?? ?redni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesi?ca, w ktorym opublikowano ogloszenie o zamowieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej.

b) Kierownik robot sterowania ruchem kolejowym ? 1 osoba- posiadaj?cy uprawnienia budowlane bez ogranicze? do kierowania robotami budowlanymi, ktorych zakres obejmuje urz?dzenia sterowania ruchem kolejowym oraz

co najmniej trzy [3] lata do?wiadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robot lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w zakresie sterowania ruchem kolejowym na robotach zwi?zanych z Budow? lub Przebudow? infrastruktury kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym.

c) Kierownik Robot w zakresie sterowana ruchem kolejowym w tym urz?dze? przytorowych ETCS ? 1 osoba- posiadaj?cy uprawnienia budowlane bez ogranicze? do kierowania robotami budowlanymi, ktorych zakres obejmuje urz?dzenia sterowania ruchem kolejowym oraz

co najmniej trzy [3] lata do?wiadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robot lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w zakresie sterowania ruchem kolejowym na robotach zwi?zanych z Budow? lub Przebudow? infrastruktury kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym i co najmniej dwa (2) lata do?wiadczenia na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robot lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane) w zakresie zabudowy systemu ETCS poziom 2.

d) Projektant w zakresie sterowania ruchem kolejowym w tym urz?dze? przytorowych ETCS ? 1 osoba? posiadaj?cy uprawnienia budowlane bez ogranicze? do projektowania, ktorych zakres obejmuje urz?dzenia sterowania ruchem kolejowym oraz

co najmniej 3 (trzy) lata do?wiadczenia na stanowisku projektanta zwi?zanym z projektowaniem w zakresie urz?dze? zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym, w tym, co najmniej 1 (jeden) zrealizowany projekt zwi?zany z projektowaniem w zakresie urz?dze? sterowania ruchem kolejowym (stacyjnych, blokad liniowych, urz?dze? przejazdowych, zdalnego sterowania ? LCS) lub systemow bkjp (bezpiecznej kontroli jazdy poci?gu).

III.1.4) Objective rules and criteria for participation
III.1.5) Information about reserved contracts
III.1.6) Deposits and guarantees required:

Ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest zabezpieczy? sw? ofert? wadium w wysoko?ci: 1 500 000 PLN (slownie: jeden milion pi??set tysi?cy zlotych 00/100).

Wadium musi by? wniesione w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 Ustawy.

Wadium musi by? wniesione przed uplywem terminu skladania ofert, wskazanym w punkcie 17.1 IDW.

Potwierdzeniem skutecznego wniesienia wadium b?dzie:

1) w przypadku wadium w formie pieni??nej ? zaksi?gowanie na rachunku bankowym Zamawiaj?cego przed uplywem terminu skladania ofert,

2) w przypadku wadium w formie innej ni? pieni??na ? oryginal dokumentu wadialnego (gwarancji lub por?czenia). Dokument nale?y przekaza? w nast?puj?cy sposob: kserokopie nale?y dol?czy? do oferty, dokumenty oryginalne dostarczy? w odr?bnym opakowaniu wraz ofert?.

Zamawiaj?cy ustala zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 10 % ceny calkowitej brutto podanej w ofercie.

III.1.7) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Projekt ubiega si? o wspolfinansowanie przez Uni? Europejsk? z Instrumentu ?L?cz?c Europ?.

III.1.8) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o udzielenie Zamowienia musz? ustanowi? i wskaza? Pelnomocnika do reprezentowania ich w Post?powaniu o udzielenie niniejszego Zamowienia albo reprezentowania w Post?powaniu o udzielenie niniejszego Zamowienia i zawarcia umowy w sprawie Zamowienia publicznego ?zgodnie z postanowieniem art. 23 Ustawy.

Wykonawcy wyst?puj?cy wspolnie, ktorych oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz?, zobowi?zani s? nie po?niej ni? 3 dni przed podpisaniem umowy przedlo?y? Zamawiaj?cemu umow? konsorcjum lub umow? spolki.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 06/11/2017
Local time: 12:30
Place:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Centrum Realizacji Inwestycji

ul. Targowa 74

03-734 Warszawa

Segment B, przyziemie, pokoj 0007.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3) Additional information:

1. Dokumenty i o?wiadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z post?powania oraz szczegolowe informacje na temat wymaganych dokumentow dost?pne s? pod adresem: https://zamowienia.plk-sa.pl

2. Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamowie?, o ktorych mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3) Ustawy. Podobne zamowienie mo?e zosta? udzielone w trybie zamowienia z wolnej r?ki, po wcze?niejszym przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawc?, w szczegolno?ci w zakresie warunkow umowy, w tym ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji/okresu r?kojmi i mo?e obejmowa? nast?puj?ce zakresy:

? dokumentacja projektowa;

? automatyka kolejowa;

? urz?dzenia telekomunikacyjne;

? elektroenergetyka.

3. Kryteria oceny ofert:

Calkowita cena brutto ? waga: 80 %,

Do?wiadczenie personelu Wykonawcy ? waga 20 %.

4. Zamawiaj?cy na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy PZP mo?e uniewa?ni? post?powanie o udzielenie zamowienia, je?eli ?rodki pochodz?ce z bud?etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj?ce zwrotowi ?rodki z pomocy udzielonej przez pa?stwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)ktore zamawiaj?cy zamierzal przeznaczy? na sfinansowanie calo?ci lub cz??ci zamowienia, nie zostaly mu przyznane.

5. Uwaga do pkt IV.2.6) Minimalny okres, w ktorym oferent b?dzie zwi?zany ofert? ? 90 dni.

Uwaga do pkt II.1.5) i II.2.6) Warto?? szacunkowa zamowienia zostala okre?lona na 97 369 317,06 PLN, wycena szacunkowa prawa opcji dotycz?cego rozbudowy LCS Wroclaw Popowice o stacj? Wroclaw Popowice zostala okre?lona na 12 630 682,94 PLN. Szacunkowa warto?? zamowie? podobnych, o ktorych mowa w art. 134 ust.6 pkt 3 Ustawy (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z po?n. zm.) zwanej dalej ustaw? Pzp wynosi 30 000 000 PLN.

Warto?? l?czna zamowienia podstawowego wraz z prawem opcji i warto?ci? zamowie? podobnych wynosi 140 000 000 PLN.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu Zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow Ustawy, przysluguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i nast?pnych Ustawy.

2. Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w toku Post?powania lub w przypadku zaniechania przez Zamawiaj?cego dokonania czynno?ci, do ktorych podj?cia zobowi?zany jest Zamawiaj?cy przepisami Ustawy, Wykonawca mo?e wnie?? odwolanie.

3. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej albo elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu.

5. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli informacje te zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 Ustawy zdanie drugie, albo w terminie 15 dni ? je?eli informacje zostaly przeslane w inny sposob.

6. Odwolanie wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.

7. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
22/09/2017
27/09/2017 S185 - - Works - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Construction work

2017/S 185-379687

Contract notice ? utilities

Works

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
0000037568
ul. Targowa 74
Warszawa
03-734
Poland
Contact person: Zenobia Ewa Wonczina
Telephone: +48 224732488
E-mail: zenobia.wonczina@plk-sa.pl
Fax: +48 224732399
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: http://www.plk-sa.pl

I.6) Main activity
Other activity: transport kolejowy-zarz?dzanie liniami kolejowymi

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robot budowlanych dla zadania pn. Zabudowa systemu ERTMS/ETCS poziom 2 na linii E 59 na odcinku Wroclaw-Pozna? w ramach projektu Zabudowa ERTMS/ETCS na.

Reference number: 9090/IRZR1/19709/07024/17/P
II.1.2) Main CPV code
45000000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 140 000 000.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71322000
45200000
45300000
45230000
45234000
45234100
45231400
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL518
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 140 000 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 61
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
22/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: Construction work
ND Document number 379687-2017
PD Publication date 27/09/2017
OJ OJ S 185
TW Place WARSAW
AU Authority name PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (0000037568)
OL Original language PL
HD Heading - - Works - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 22/09/2017
DT Deadline 06/11/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 45000000 - Construction work
45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work
45230000 - Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
45231400 - Construction work for electricity power lines
45234000 - Construction work for railways and cable transport systems
45234100 - Railway construction works
45300000 - Building installation work
71322000 - Engineering design services for the construction of civil engineering works
OC Original CPV code 45000000 - Construction work
45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work
45230000 - Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
45231400 - Construction work for electricity power lines
45234000 - Construction work for railways and cable transport systems
45234100 - Railway construction works
45300000 - Building installation work
71322000 - Engineering design services for the construction of civil engineering works
RC NUTS code PL518
IA Internet address (URL) http://www.plk-sa.pl
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >