Poland-Zielona Gora: Eggs

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 89 - Subsistence (Food)
Opps ID: NBD00003003392391595
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date:
Solicitation No: 380771-2017
Source: Members Only
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract award notice - Negotiated procedure without a call for competition

Poland-Zielona Gora: Eggs

2017/S 186-380771

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Lubuska Wojewodzka Komenda Ochotniczych Hufcow Pracy
ul. Zamenhofa 1
Zielona Gora
65-186
Poland
Telephone: +48 683284870
E-mail: lwk.zgora@ohp.pl
Fax: +48 683284871
NUTS code: PL43

Internet address(es):

Main address: www.lubuska.ohp.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: jednostka bud?etowa podlegla MRPiPS
I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Sukcesywna dostawa jaj na potrzeby jednostki organizacyjnej Lubuskiej Wojewodzkiej Komendy OHP: OSiW OHP w Mi?dzyrzeczu.

Reference number: LWK.BOA.271.44.2017
II.1.2) Main CPV code
03142500
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest sukcesywna dostawa jaj na potrzeby O?rodka Szkolenia i Wychowania OHP w Mi?dzyrzeczu.

Szacunkowe ilo?ci jaj planowane do zakupu w 2017 r. zawiera zal?cznik nr 1a do zaproszenia do negocjacji, tj. zal?cznik asortymentowo-cenowy.

Dostawca zobowi?zany jest do dostarczania produktow do O?rodka Szkolenia i Wychowania OHP w Mi?dzyrzeczu, ul. Piastowska 18.

Dostawa artykulow ?ywno?ciowych odbywa? si? b?dzie wg harmonogramu ustalonego z Dostawc?, jednak termin realizacji zamowienia nie mo?e by? dlu?szy ni? do 2 dni roboczych od momentu zlo?enia zamowienia, chyba ?e Zamawiaj?cy i Dostawca ustal? wspolnie inny termin. Zamowienia mog? by? skladane pisemnie, telefonicznie, faxem lub mailem.

Dostarczane towary musz? odpowiada? wymaganiom jako?ciowym zawartym w obowi?zuj?cych normach. Towar powinien by? wysokiej jako?ci ? I gatunku, bez uszkodze? fizycznych.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 3 150.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL43
Main site or place of performance:

Mi?dzyrzecz.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest sukcesywna dostawa jaj na potrzeby O?rodka Szkolenia i Wychowania OHP w Mi?dzyrzeczu.

Szacunkowe ilo?ci jaj planowane do zakupu w 2017 r. zawiera zal?cznik nr 1a do zaproszenia do negocjacji, tj. zal?cznik asortymentowo-cenowy.

Podane w zal?czniku nr 1a ilo?ci artykulow s? szacunkowe i dotycz? dostaw na potrzeby ?ywienia mlodzie?y z ww. jednostki oraz na potrzeby dzialalno?ci uslugowej. Mog? one ulec zmianie, zgodnie z bie??cym zapotrzebowaniem.

Dostawca zobowi?zany jest do dostarczania produktow do O?rodka Szkolenia i Wychowania OHP w Mi?dzyrzeczu, ul. Piastowska 18.

Dostawa artykulow ?ywno?ciowych odbywa? si? b?dzie wg harmonogramu ustalonego z Dostawc?, jednak termin realizacji zamowienia nie mo?e by? dlu?szy ni? do 2 dni roboczych od momentu zlo?enia zamowienia, chyba ?e Zamawiaj?cy i Dostawca ustal? wspolnie inny termin. Zamowienia mog? by? skladane pisemnie, telefonicznie, faxem lub mailem.

Dostarczane towary musz? odpowiada? wymaganiom jako?ciowym zawartym w obowi?zuj?cych normach. Towar powinien by? wysokiej jako?ci ? I gatunku, bez uszkodze? fizycznych. Wykonawca o?wiadcza, ?e towar posiada ?wiadectwa dopuszczenia do obrotu, u?ytku zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami i deklaruje, ?e b?dzie dostarczany z odpowiednim terminem przydatno?ci do spo?ycia.

Dostawca ?wiadczy? b?dzie uslugi wlasnym specjalistycznym transportem. ?rodek transportu musi spelnia? obowi?zuj?ce wymogi sanitarne. Dostawca zobowi?zany jest nale?ycie zabezpieczy? towar na czas przewozu, bowiem ponosi on calkowit? odpowiedzialno?? za dostaw? towaru i bierze na siebie odpowiedzialno?? za braki, wady powstale w czasie transportu oraz ponosi z tego tytulu wszelkie skutki prawne.

Dostawca w cenie produktow zobowi?zany jest uj?? koszty ich dostawy.

Zamawiaj?cy wymaga, aby zamowienie realizowane bylo sukcesywnie, wedlug bie??cych potrzeb jednostki, w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017 r.

Wykonawca zobowi?zuje si? dostarcza? artykuly ?ywno?ciowe po cenach okre?lonych w ofercie cenowej, przez caly okres obowi?zywania niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowi?zany do wystawiania faktur nie cz??ciej ni? raz w tygodniu, za produkty dostarczone w danym okresie czasu.

Platno?ci b?d? realizowane przelewem na rachunek bankowy, w terminie min. 21 dni od daty dostarczenia do Zamawiaj?cego prawidlowo wystawionej faktury.

Zamawiaj?cy bez jakichkolwiek roszcze? finansowych ze strony Wykonawcy, mo?e odmowi? przyj?cia dostawy w calo?ci lub w cz??ci je?eli:

a) jakikolwiek element przedmiotu zamowienia ktory powinien by? w fabrycznym opakowaniu nie b?dzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami;

b) w czasie dostawy stwierdzi si? naruszenie przepisow sanitarnych;

c) ktorykolwiek z dostarczonych elementow zamowienia b?dzie budzil uzasadnione w?tpliwo?ci co do jego jako?ci, ?wie?o?ci lub zgodno?ci z obowi?zuj?cymi normami.

W razie stwierdzenia niezgodno?ci ilo?ciowo-asortymentowych towaru przy odbiorze dostawy, Zamawiaj?cy jest uprawniony do ??dania skorygowania dostawy zgodnie ze zlo?onym zamowieniem.

W przypadku stwierdzenia opisanych uchybie? Zamawiaj?cy zobowi?zany jest do:

a) niezwlocznego przekazania Wykonawcy, za po?rednictwem kierowcy lub innej osoby wykonuj?cej dostaw? albo drog? faksow? lub mailem (skan), protokolu reklamacji sporz?dzonego zgodnie z Zal?cznikiem nr 2 do umowy Wzor protokolu reklamacji;

b) przeslania faksem, mailem Wykonawcy kopii protokolu reklamacyjnego ? w razie bezskutecznego uplywu terminu na zalatwienie reklamacji odbiorcy lub rezygnacji Zamawiaj?cego z dostawy, b?dzie on podstaw? naliczenia przez Zamawiaj?cego kar umownych i wszcz?cia post?powania reklamacyjnego.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • No tenders or no suitable tenders/requests to participate in response to open procedure
Explanation:

Post?powanie dotyczy zamowienia udzielanego w cz??ciach, w ramach calego zamowienia, tj. sukcesywnej dostawy artykulow ?ywno?ciowych na potrzeby jednostek organizacyjnych Lubuskiej Wojewodzkiej Komendy Ochotniczych Hufcow Pracy.

Podstawa prawna zastosowania trybu: art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne:

W post?powaniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywn? dostaw? jaj na potrzeby jednostek organizacyjnych Lubuskiej Wojewodzkiej Komendy OHP: OSiW OHP w Zielonej Gorzej, ?HP w Nowej Soli, OSiW OHP w Wiechlicach, OSiW OHP w Mi?dzyrzeczu oraz OSiW OHP w Strzelcach Kraje?skich, podzielonym na cz??ci:

1. Zielona Gora,

2. Nowa Sol,

3. Wiechlice,

4. Mi?dzyrzecz

5. Strzelce Kraje?skie,

zostala zlo?ona tylko jedna oferta, w cz??ci 5 post?powania.

W pozostalych cz??ciach nie wplyn?ly ?adne oferty, w zwi?zku z czym post?powanie w tych cz??ciach zostalo uniewa?nione.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy mo?e udzieli? zamowienia z wolnej r?ki, je?li w post?powaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie wplyn?ly ?adne oferty, a pierwotne warunki zamowienia nie zostaly w istotny sposob zmienione.

W cz. 4 post?powania, tj. na dostawy jaj do OSiW OHP w Mi?dzyrzeczu, nie wplyn?ly ?adne oferty, Zamawiaj?cy nie zmienil istotnych warunkow zamowienia, przeprowadzil wi?c post?powanie w trybie zamowienia z wolnej r?ki.

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Kiosk Rolno-Spo?ywczy Miroslawa Kulaczyk, Dariusz Szewczyczak
Mi?dzyrzecz
Poland
NUTS code: PL43
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 3 150.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract award notice - Negotiated procedure without a call for competition

Poland-Zielona Gora: Eggs

2017/S 186-380771

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Lubuska Wojewodzka Komenda Ochotniczych Hufcow Pracy
ul. Zamenhofa 1
Zielona Gora
65-186
Poland
Telephone: +48 683284870
E-mail: lwk.zgora@ohp.pl
Fax: +48 683284871
NUTS code: PL43

Internet address(es):

Main address: www.lubuska.ohp.pl

I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Sukcesywna dostawa jaj na potrzeby jednostki organizacyjnej Lubuskiej Wojewodzkiej Komendy OHP: OSiW OHP w Mi?dzyrzeczu.

Reference number: LWK.BOA.271.44.2017
II.1.2) Main CPV code
03142500
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 3 150.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL43

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
11/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Kiosk Rolno-Spo?ywczy Miroslawa Kulaczyk, Dariusz Szewczyczak
Mi?dzyrzecz
Poland
NUTS code: PL43
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 3 150.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Poland-Zielona Gora: Eggs
ND Document number 380771-2017
PD Publication date 28/09/2017
OJ OJ S 186
TW Place ZIELONA GORA
AU Authority name Lubuska Wojewodzka Komenda Ochotniczych Hufcow Pracy
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Negotiated procedure without a call for competition
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure T - Negotiated procedure without a call for competition
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 03142500 - Eggs
OC Original CPV code 03142500 - Eggs
RC NUTS code PL43
IA Internet address (URL) www.lubuska.ohp.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >