Poland-Grudzi?dz: Simulators

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 69 - Training Aids and Devices
Opps ID: NBD00003003619323284
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date:
Solicitation No: 380675-2017
Source: Members Only
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Grudzi?dz: Simulators

2017/S 186-380675

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
13 Wojskowy Oddzial Gospodarczy
ul. Czwartakow 3
Grudzi?dz
86-300
Poland
Contact person: Beata Adrych
Telephone: +48 261483290
E-mail: 13wog.przetargi@ron.mil.pl
Fax: +48 261483222
NUTS code: PL616

Internet address(es):

Main address: www.13wog.wp.mil.pl

Address of the buyer profile: www.13wog.wp.mil.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Defence

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa mobilnego symulatora jazdy samochodem ci??arowym i autobusem ? sprawa nr 72/2017.

Reference number: 72/2017
II.1.2) Main CPV code
34150000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa mobilnego symulatora jazdy samochodem ci??arowym i autobusem.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 746 342.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL616
Main site or place of performance:

Centrum Szkolenia Logistyki (CSLog), ul. Dworcowa 6A, Grupa, 86-134 Dragacz.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa mobilnego symulatora jazdy samochodem ci??arowym

i autobusem.

2. Glowne skladniki symulatora:

1) naczepa specjalistyczna zapewniaj?ca wla?ciwy rozklad urz?dze?, stanowisk i pomieszcze?;

2) oryginalna kabina pojazdu ci??arowego aktualnie u?ytkowanego o DMC pojazdu powy?ej 12 t wraz

z pelnym wyposa?eniem;

3) platforma ruchowa o 6 stopniach swobody;

4) pomieszczenie ze stanowiskiem instruktora oraz drugiego kierowcy wraz z oprogramowaniem;

5) pomieszczenie wykladowe dla dodatkowego instruktora i sluchaczy;

6) oprogramowanie symulatora;

7) system projekcji (system wizualizacji nie mo?e by? zaklocany przeci?ciem przez sluchaczy ?rodla ?wiatla);

8) serwerownia;

9) aktualna dokumentacja techniczna symulatora

3. Wraz z symulatorem wykonawca zapewni m.in.:

serwisowanie i konserwacj? sprz?tu w okresie gwarancyjnym i po gwarancyjnym (o ile Wykonawca o?wiadczyl powy?sze w ofercie)

wsparcie techniczne, informatyczne wykonanego i dostarczonego symulatora ? w okresie gwarancyjnym w ramach umowy;

przeprowadzenie niezb?dnych szkole? dla administratorow, instruktorow i u?ytkownikow symulatora

? w ramach umowy.

Wykonawca zobowi?zany jest do dostarczenia symulatora wraz z zainstalowanym wyposa?eniem,oprogramowaniem oraz zawarto?ci?.

Wykonawca o?wiadcza, ?e jest uprawniony do rozpowszechnienia i wprowadzenia do obrotu kompletnego oprogramowania w ilo?ci i rodzajach niezb?dnych do prawidlowego u?ytkowania przedmiotu zamowienia.

Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zania rownowa?ne (art. 30 ust. 4 Ustawy) opisywanym w SIWZ.

Wykonawca winien posiada? aktualne za?wiadczenie niezale?nego podmiotu zajmuj?cego si? po?wiadczaniem zgodno?ci dziala? Wykonawcy z normami jako?ciowymi tj. posiada? PN-EN ISO 9001:2009 System zarz?dzania jako?ci? w przedsi?biorstwie (lub rownowa?ne). Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? wezwania Wykonawcy do przedlo?enia powy?szego dokumentu na etapie realizacji umowy.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Bezplatne wykonywanie przegl?dow serwisowych, wraz z kosztami dojazdu (nieuwzgl?dniaj?c cz??ci zamiennych, podzespolow i materialow eksploatacyjnych u?ytych do wykonania w/wprzegl?du serwisowego) / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 114-229219
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Dostawa mobilnego symulatora jazdy samochodem ci??arowym i autobusem

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Odiut Automex Sp. z o. o.
0000329308
ul. Marynarki Polskiej 55D
Gda?sk
80-557
Poland
NUTS code: PL634
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Sosnowski Sp. z o.o. Sp. k.
0000440264
ul. Marynarki Polskiej 55E
Gda?sk
80-557
Poland
NUTS code: PL634
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 785 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 2 746 342.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcy lub innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl

lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow Ustawy przysluguj? ?rodki

ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy jak dla post?powa? powy?ej kwoty okre?lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Departament Odwola? w UZP
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Grudzi?dz: Simulators

2017/S 186-380675

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
13 Wojskowy Oddzial Gospodarczy
ul. Czwartakow 3
Grudzi?dz
86-300
Poland
Contact person: Beata Adrych
Telephone: +48 261483290
E-mail: 13wog.przetargi@ron.mil.pl
Fax: +48 261483222
NUTS code: PL616

Internet address(es):

Main address: www.13wog.wp.mil.pl

Address of the buyer profile: www.13wog.wp.mil.pl

I.5) Main activity
Defence

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa mobilnego symulatora jazdy samochodem ci??arowym i autobusem ? sprawa nr 72/2017.

Reference number: 72/2017
II.1.2) Main CPV code
34150000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 746 342.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL616

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 114-229219

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Dostawa mobilnego symulatora jazdy samochodem ci??arowym i autobusem

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Odiut Automex Sp. z o. o.
0000329308
ul. Marynarki Polskiej 55D
Gda?sk
80-557
Poland
NUTS code: PL634
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Sosnowski Sp. z o.o. Sp. k.
0000440264
ul. Marynarki Polskiej 55E
Gda?sk
80-557
Poland
NUTS code: PL634
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 785 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 2 746 342.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Poland-Grudzi?dz: Simulators
ND Document number 380675-2017
PD Publication date 28/09/2017
OJ OJ S 186
TW Place GRUDZI?DZ
AU Authority name 13 Wojskowy Oddzial Gospodarczy (0000329308)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 34150000 - Simulators
OC Original CPV code 34150000 - Simulators
RC NUTS code PL616
IA Internet address (URL) www.13wog.wp.mil.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >