Poland-Katowice: Medical equipments

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Q - Medical Services
Opps ID: NBD00003003657706718
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date: Oct 13, 2017
Solicitation No: 380577-2017
Source: Members Only
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Katowice: Medical equipments

2017/S 186-380577

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
?l?ski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
000289035
Poniatowskiego 15
Katowice
40-055
Poland
Contact person: Monika Standerska
Telephone: +48 322083547
E-mail: dzp@sum.edu.pl
Fax: +48 322083568
NUTS code: PL22

Internet address(es):

Main address: www.sum.edu.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.sum.edu.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: uczelnia publiczna
I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa i uruchomienie wyposa?enia: sprz?t medyczny, meble medyczne, drobny sprz?t medyczny dla potrzeb SUM w Katowicach.

Reference number: RZP/PN/124/17
II.1.2) Main CPV code
33100000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem niniejszego zamowienia jest dostawa i uruchomienie wyposa?enia: sprz?t medyczny, meble medyczne, drobny sprz?t medyczny dla potrzeb SUM w Katowicach. Przedmiot zamowienia zostal podzielony na 3 pakiety:

Pakiet nr 1 ? Sprz?t medyczny

Pakiet nr 2 ? Meble medyczne

Pakiet nr 3 ? Drobny sprz?t medyczny

Przedmiot zamowienia nale?y zrealizowa? w oparciu o zalo?enia okre?lone w opisie przedmiotu zamowienia zawartym w Specyfikacji technicznej stanowi?cej zal?cznik nr 2.1 ? 2.3 oraz Specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowi?cej zal?cznik nr 3.1 ? 3.3 do SIWZ.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Sprz?t medyczny

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22
Main site or place of performance:

Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej SUM w Katowicach, Plac Dworcowy 3, 41-800 Zabrze oraz Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej SUM w Katowicach,

ul. Medykow 12a, 40-752 Katowice do pomieszcze?.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa i uruchomienie sprz?tu medycznego zgodnie z zal?cznikiem nr 2.1 oraz 3.1 do SIWZ. Przedmiot zamowienia nale?y zrealizowa? w oparciu o zalo?enia okre?lone w opisie przedmiotu zamowienia

zawartym w Specyfikacji technicznej stanowi?cej zal?cznik nr 2.1 do SIWZ oraz Specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowi?cej zal?cznik nr 3.1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.03.00-00-0003/15-00.
II.2.14) Additional information

Uwaga do pkt II.2.7)

? 42 dni kalendarzowe (dotyczy Pakietu nr 1-3 ? wyposa?enie dla WNOZ) od daty zawarcia umowy, ? 28 dni kalendarzowych (dotyczy Pakietu nr 1-3 ? wyposa?enie dla WLZ) od daty zgloszenia

gotowo?ci do realizacji dostawy. Z uwagi na trwaj?ce w miejscu dostawy (WLZ) prace remontowo-budowlane, planowany termin dostaw nast?pi na przelomie stycznia ? lutego 2018r.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Meble medyczne

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33192000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22
Main site or place of performance:

Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej SUM w Katowicach, Plac Dworcowy 3, 41-800 Zabrze oraz Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej SUM w Katowicach,

ul. Medykow 12a, 40-752 Katowice do pomieszcze?.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa i uruchomienie mebli medycznych zgodnie z zal?cznikiem nr 2.2 oraz 3.2 do SIWZ. Przedmiot zamowieni nale?y zrealizowa? w oparciu o zalo?enia okre?lone w opisie przedmiotu zamowienia

zawartym w Specyfikacji technicznej stanowi?cej zal?cznik nr 2.2 do SIWZ oraz Specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowi?cej zal?cznik nr 3.2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.03.00-00-0003/15-00.
II.2.14) Additional information

Uwaga do pkt II.2.7)

? 42 dni kalendarzowe (dotyczy Pakietu nr 1-3 ? wyposa?enie dla WNOZ) od daty zawarcia umowy, ? 28 dni kalendarzowych (dotyczy Pakietu nr 1-3 ? wyposa?enie dla WLZ) od daty zgloszenia

gotowo?ci do realizacji dostawy. Z uwagi na trwaj?ce w miejscu dostawy (WLZ) prace remontowo-budowlane, planowany termin dostaw nast?pi na przelomie stycznia ? lutego 2018r.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Drobny sprz?t medyczny

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22
Main site or place of performance:

Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej SUM w Katowicach, Plac Dworcowy 3, 41-800 Zabrze oraz Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej SUM w Katowicach,

ul. Medykow 12a, 40-752 Katowice do pomieszcze?.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa i uruchomienie drobnego sprz?tu medycznego zgodnie z zal?cznikiem nr 2.3 oraz 3.3 do SIWZ. Przedmiot zamowienianale?y zrealizowa? w oparciu o zalo?enia okre?lone w opisie przedmiotu zamowienia zawartym w Specyfikacji technicznej stanowi?cej zal?cznik nr 2.3 do SIWZ oraz Specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowi?cej zal?cznik nr 3.3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POWR.05.03.00-00-0003/15-00.
II.2.14) Additional information

Uwaga do pkt II.2.7)

? 42 dni kalendarzowe (dotyczy Pakietu nr 1-3 ? wyposa?enie dla WNOZ) od daty zawarcia umowy, ? 28 dni kalendarzowych (dotyczy Pakietu nr 1-3 ? wyposa?enie dla WLZ) od daty zgloszenia

gotowo?ci do realizacji dostawy. Z uwagi na trwaj?ce w miejscu dostawy (WLZ) prace remontowo-budowlane, planowany termin dostaw nast?pi na przelomie stycznia ? lutego 2018 r.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy:

1) nie podlegaj? wykluczeniu,

2) spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu dotycz?ce:

a) kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej. Zamawiaj?cy nie wyznacza szczegolowego warunku w tym zakresie;

b) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiaj?cy nie wyznacza szczegolowego warunku w tym zakresie;

c) zdolno?ci technicznej lub zawodowej. Zamawiaj?cy nie wyznacza szczegolowego warunku w tym zakresie;

2. Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?? wykluczenia Wykonawcy z udzialu w niniejszym post?powaniu w oparciu o przeslanki wynikaj?ce z art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy.

3. Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1) Do oferty ka?dy Wykonawca musi dol?czy? aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w zakresie wskazanym w zal?czniku nr 4 do SIWZ Informacje zawarte w o?wiadczeniu b?d? stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2) O?wiadczenie, o ktorym mowa w pkt 3 ust. 1) Wykonawca sklada na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia zwanego dalej ?JEDZ.

4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiaj?cego www.sum.edu.plinformacji z otwarcia ofert, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23Pzp.

5.Dokumenty skladane na wezwanie Zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10dni,terminie aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow:

1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzialu w post?powaniu:

a)informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,wystawion? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;

b)o?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci. Wzor o?wiadczenia stanowi zal?cznik nr 5 do SIWZ;

c)o?wiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienie publiczne. Wzor o?wiadczenia stanowi zal?cznik nr 5 do SIWZ;

6. Wykonawcy maj?cy siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kwestie skladania dokumentow przez tych Wykonawcow reguluje 7 i 8 Rozporz?dzenia o dokumentach.

Uwaga: szczegolowe informacje dotycz?ce dokumentow/o?wiadcze? skladanych przez Wykonawcow, znajduj? si? w SIWZ.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Patrz Sekcja III.1.1).

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Patrz Sekcja III.1.1).

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zostaly okre?lone we wzorze umowy stanowi?cym zal?cznik do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 061-113589
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/10/2017
Local time: 09:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 13/10/2017
Local time: 10:00
Place:

?l?ski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 40-055 Katowice, ul. Poniatowskiego 15, pok. 410, IV pi?tro.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Post?powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego oraz na podstawie art. 24 aa ustawy ?Prawo zamowie? publicznych.

2. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci:

dla pakietu nr 1 ? 33 000 PLN

dla pakietu nr 2 ? 18 000 PLN

dla pakietu nr 3 ? 6 000 PLN

3.Wadium mo?e by? wniesione w:

1) pieni?dzu;

2) por?czeniach bankowych, lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym, ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz.U. z 2016 r. poz. 359).

4. Wadium wnosi si? przed uplywem terminu skladania ofert. Za termin wniesienia wadium uwa?a si? dat? wplywu ?rodkow na konto Zamawiaj?cego. ?rodki pieni??ne nale?y wplaci? na nast?puj?ce konto: ING Bank?l?ski S.A. o/Katowice nr 40 1050 1214 1000 0007 0000 9103 z adnotacj?: ?Wadium ? dostawa i uruchomienie wyposa?enia: sprz?t medyczny, meble medyczne, drobny sprz?t medyczny dla potrzeb SUM w Katowicach ? nr post?powania: RZP/PN/124/17, pakiet nr

5. W przypadku pozostalych form, wadium nale?y wnie?? w siedzibie Zamawiaj?cego lub dokona? cesji praw na jego rachunek.

6. Je?eli wadium jest wnoszone w innej formie ni? w pieni?dzu, dokument stwierdzaj?cy spelnienie warunkuje go wniesienia nie mo?e by? sporz?dzony po?niej ni? do dnia otwarcia ofert, a okres jego wa?no?ci nie mo?e by? krotszy ni? okres zwi?zania ofert? tj. 60 dni od dnia otwarcia ofert.

7. Dowod wniesienia wadium w pieni?dzu nale?y dol?czy? do oferty. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? przeslania dowodu dokonanej wplaty wadium za po?rednictwem faxu lub przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

8. W przypadku wniesienia wadium w innej formie ni? w pieni?dzu jego oryginal nale?y zlo?y? wraz z ofert? przetargow?.

9. Oferta niezabezpieczona wadium w wymaganej formie i wysoko?ci zostanie odrzucona.

10. Zamawiaj?cy zwroci, zatrzyma lub za??da ponownego wniesienia wadium zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamowie? publicznych.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokladne informacje na temat terminow skladania odwola?:

1. ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI Pzp przysluguj? Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi,je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy.

2. Terminy wnoszenia odwola?:

1) Odwolanie wnosi si?: w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

2) Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a tak?e wobec postanowie? SIWZ, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

3) Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w ust. 1 i 2 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

3. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.

1) Odwolanie powinno wskazywa? czynno?ci lub zaniechanie czynno?ci, Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

2) Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

3) Odwolanie podlega rozpoznaniu, je?eli: a) nie zawiera brakow formalnych; b) uiszczono wpis (wpis uiszcza si? najpo?niej do dnia uplywu terminu do wniesienia odwolania, a dowod jego uiszczenia dol?cza si? do odwolania).

4) Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?,i? Zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

4. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du.

1) W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. ? Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy Pzp nie stanowi? inaczej.

2) Skarg? wnosi si? do s?du wla?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego za po?rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesylaj?ce jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo?enie skargi w placowce pocztowej operatora wyznaczonego jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

3) W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skarg? mo?e wnie?? tak?e Prezes Urz?du. Prezes Urz?du mo?e tak?e przyst?pi? do tocz?cego si? post?powania. Do czynno?ci podejmowanych przez Prezesa Urz?du stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. ? Kodeks post?powania cywilnego o prokuraturze.

4) Skarga powinna czyni? zado?? wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawiera? oznaczenie zaskar?onego orzeczenia, przytoczenie zarzutow, zwi?zle ich uzasadnienie, wskazanie dowodow, a tak?e wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmian? orzeczenia w calo?ci lub w cz??ci.

5) W post?powaniu tocz?cym si? na skutek wniesienia skargi nie mo?na rozszerzy? ??dania odwolania ani wyst?powa? z nowymi ??daniami.

56. List? organizacji uprawnionych do wnoszenia ?rodkow ochrony prawnej, prowadzona jest przez Prezesa Urz?du Zamowie? Publicznych.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Katowice: Medical equipments

2017/S 186-380577

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
?l?ski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
000289035
Poniatowskiego 15
Katowice
40-055
Poland
Contact person: Monika Standerska
Telephone: +48 322083547
E-mail: dzp@sum.edu.pl
Fax: +48 322083568
NUTS code: PL22

Internet address(es):

Main address: www.sum.edu.pl

I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa i uruchomienie wyposa?enia: sprz?t medyczny, meble medyczne, drobny sprz?t medyczny dla potrzeb SUM w Katowicach.

Reference number: RZP/PN/124/17
II.1.2) Main CPV code
33100000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Sprz?t medyczny

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Meble medyczne

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33192000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Drobny sprz?t medyczny

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 061-113589
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/10/2017
Local time: 09:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Poland-Katowice: Medical equipments
ND Document number 380577-2017
PD Publication date 28/09/2017
OJ OJ S 186
TW Place KATOWICE
AU Authority name ?l?ski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (000289035)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
DT Deadline 13/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33100000 - Medical equipments
33190000 - Miscellaneous medical devices and products
33192000 - Medical furniture
OC Original CPV code 33100000 - Medical equipments
33190000 - Miscellaneous medical devices and products
33192000 - Medical furniture
RC NUTS code PL22
IA Internet address (URL) www.sum.edu.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >