Czech Republic-Kolin III.: Medical equipments

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 65 - Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies
Opps ID: NBD00003003674519657
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date: Nov 7, 2017
Solicitation No: 380562-2017
Source: Members Only
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Czech Republic-Kolin III.: Medical equipments

2017/S 186-380562

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Oblastni nemocnice Kolin, a.s., nemocnice St?edo?eskeho kraje
27256391
?i?kova 146
Kolin III.
280 00
Czech Republic
Contact person: Stanislava Bla?kova
Telephone: +420 321756762
E-mail: stanislava.blaskova@nemocnicekolin.cz
Fax: +420 321721602
NUTS code: CZ020

Internet address(es):

Main address: http://www.nemocnicekolin.cz

Address of the buyer profile: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilONKolin

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilONKolin
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: akciova spole?nost
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Vybaveni pro Rehabilitaci ? Zvy?eni kvality navazne pe?e v ON Kolin.

Reference number: 170/VZO?/2017
II.1.2) Main CPV code
33100000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

P?edm?tem pln?ni Ve?ejne zakazky je dodavka zdravotnickych technologii, v?etn? dopravy na misto ur?eni, kompletace, monta?e, instalace, uvedeni do provozu s p?edvedenim funk?nosti a instrukta? personalu, likvidace obal? a odpadu, provad?ni bezplatneho zaru?niho servisu a p?edepsanych bezpe?nostn? technickych prohlidek v pr?b?hu zaru?ni doby.

Ve?ejna zakazka je rozd?lena na 10 ?asti. Dodavatel je opravn?n podat nabidku na v?echny ?i n?ktere ?asti ve?ejne zakazky nebo jen na jednu ?ast ve?ejne zakazky.

Popis p?edm?tu pln?ni je obsa?en v dokumentaci jednotlivych ?asti pln?ni ve?ejne zakazky ?ast 13 zadavaci dokumentace, uve?ejn?ne na profilu zadavatele.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 11 457 776.00 CZK
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Vybaveni pro rehabilitaci ? 3 ks.

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33155000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ020
Main site or place of performance:

Za?izeni bude odevzdano v sidle kupujiciho v pavilonu ?L ? odd?leni l??kove Rehabilitace a v pavilonu ?I ? odd?leni Rehabilitace.

II.2.4) Description of the procurement:

P?edm?tem pln?ni Ve?ejne zakazky je dodavka 1 ks p?istroje Po?ita?ov? asistovana rehabilitace ruky, 1 ks p?istroje pro interaktivni zp?tnovazebnou terapii hornich kon?etin a kognitivnich funkci, 1 ks p?istroje Po?ita?ov? asistovana analyza a terapie ch?ze, v?etn? dopravy na misto ur?eni, kompletace, monta?e, instalace, uvedeni do provozu s p?edvedenim funk?nosti a instrukta? personalu, likvidace obal? a odpadu, provad?ni bezplatneho zaru?niho servisu a p?edepsanych bezpe?nostn? technickych prohlidek v pr?b?hu zaru?ni doby.

Popis p?edm?tu pln?ni je obsa?en v dokumentaci pln?ni ve?ejne zakazky ?ast 13 zadavaci dokumentace, uve?ejn?ne na profilu zadavatele.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 3 676 050.00 CZK
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 2
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Projekt ?Zvy?eni kvality navazne pe?e v Oblastni nemocnici Kolin, a.s. Identifika?ni ?islo: 117D03F000022, Identifika?ni ?islo EIS: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001453.
II.2.14) Additional information

Projekt ?Zvy?eni kvality navazne pe?e v Oblastni nemocnici Kolin, a.s. identifika?ni ?islo: 117D03F000022, identifika?ni ?islo EIS: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001453, bude spolufinancovan ze zdroj? Evropskeho fondu pro regionalni rozvoj Evropske unie v ramci Integrovaneho regionalniho opera?niho programu IROP Ministerstva pro mistni rozvoj ?R.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Dodavatel prokazuje spln?ni profesni zp?sobilosti ve vztahu k ?eske republice p?edlo?enim doklad? dle 77 zakona pro v?echny ?asti ve?ejne zakazky: a) vypis z obchodniho rejst?iku, pokud je v n?m zapsan, ?i vypis z jine obdobne evidence, pokud je v ni zapsan, b) osv?d?eni oprav?ujici dodavatele provad?t servis zdravotnickych prost?edk? dle zakona ?. 268/2014 Sb., zakon o zdravotnickych prost?edcich a o zm?n? zakona ?. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve zn?ni pozd?j?ich p?edpis?, c) osv?d?eni oprav?ujici dodavatele k distribuci zdravotnickych prost?edk? dle zakona ?. 268/2014 Sb., zakon o zdravotnickych prost?edcich a o zm?n? zakona ?. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve zn?ni pozd?j?ich p?edpis?.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Dodavatel prokazuje spln?ni ekonomicke kvalifikace dle ustanoveni 78 zakona dolo?enim dokladu o minimalnim ro?nim obratu dodavatele pro ka?dou jednotlivou ?ast ve?ejne zakazky. Dodavatel prokazuje obrat vykazem zisku a ztrat dodavatele. Zadavatel dale v souladu s 83 odst. 3 zakona po?aduje, aby v p?ipad?, kdy bude dodavatel prokazovat ekonomickou kvalifikaci jinou osobou, dodavatel a tato jina osoba nesli spole?nou a nerozdilnou odpov?dnost za pln?ni ve?ejne zakazky.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zadavatel po?aduje, aby takto stanoveny ro?ni obrat dosahoval minimalni urovn?, a to za 3 bezprost?edn? p?edchazejici u?etni obdobi: ?ast 1. ? 5 500 000 CZK, ?ast 2. ? 650 000 CZK, ?ast 3. ? 950 000 CZK, ?ast 4. ? 1 200 000 CZK, ?ast 5. ? 250 000 CZK, ?ast 6. ? 80 000 CZK, ?ast 7. ? 1 500 000 CZK, ?ast 8. ? 300 000 CZK, ?ast 9. ? 5 650 000 CZK, ?ast 10. ? 900 000 CZK, V p?ipad?, ?e bude vybranemu dodavateli zadavano n?kolik ?asti ve?ejne zakazky sou?asn?, pak bude vybrany dodavatel povinen p?ed podpisem p?islu?nych smluv zadavateli dolo?it, ?e jeho ro?ni obrat za posledni 3 roky dosahoval minimaln? urovn? rovnajici se sou?tu v?ech po?adavk? zadavatele na minimalni urove? obratu pro jednotlive ?asti ve?ejne zakazky, ktere maji byt vybranemu dodavateli zadany.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Seznam vyznamnych dodavek:

Dodavatel proka?e tento kvalifika?ni p?edpoklad p?edlo?enim doklad? dle 79 odst. 2 pism. b) zakona, tj. seznamem vyznamnych dodavek poskytnutych dodavatelem za posledni 3 roky p?ed zahajenim zadavaciho ?izeni v?etn? uvedeni ceny a doby jejich poskytnuti a identifikace objednatele. Zadavatel upozor?uje dodavatele, ?e si m??e do?adat dal?i informace potvrzene p?edchozimi objednateli, a to v ramci vyjasn?ni kvalifikace. K takovemu do?adani m??e dojit v p?ipad? pochybnosti o tom, ?e dokladane pln?ni zcela napl?uje ve?kere podminky kladene na spln?ne p?edm?tneho kvalifika?niho p?edpokladu. Zadavatel dodavatele upozor?uje, ?e dodavky nebudou Zadavatelem akceptovany a nebude k nim p?i posouzeni kvalifikace p?ihli?eno, pokud se udaje uvad?ne dodavatelem ohledn? kterychkoliv takovych dodavek uka?ou jako nepravdive.

Seznam osob podilejicich se na ve?ejne zakazce:

Dodavatel proka?e tento kvalifika?ni p?edpoklad p?edlo?enim doklad? dle 79 odst. 2 pism. c) a pism. d) zakona, a to pro ka?dou ?ast ve?ejne zakazky.

Dodavatel p?edlo?i seznam osob, ktere se budou podilet na pln?ni ve?ejne zakazky, a to zejmena t?ch, ktere zaji??uji kontrolu kvality, bez ohledu na to, zda jde o zam?stnance dodavatele nebo osoby v jinem vztahu k dodavateli.

Zadavatel upozor?uje, ?e m??e prov??ovat pravdivost p?edlo?enych informaci.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Seznam vyznamnych dodavek:

Ze seznamu vyznamnych dodavek musi vyplyvat spln?ni charakteristik vyznamne dodavky, tedy prokazani alespo? nasledujiciho vyznamneho pln?ni spo?ivajiciho v poskytnuti alespo?:

1 vyznamne dodavky vybaveni shodneho s p?edm?tem pln?ni ve?ejne zakazky (Po?ita?ov? asistovana rehabilitace ruky) v min. hodnot? pln?ni 1 000 000 CZK bez DPH, 1 vyznamne dodavky vybaveni shodneho s p?edm?tem pln?ni ve?ejne zakazky (P?istroj pro interaktivni zp?tnovazebnou terapii hornich kon?etin a kognitiv-nich funkci) v min. hodnot? pln?ni 650 000 CZK bez DPH, 1 vyznamne dodavky vybaveni shodneho s p?edm?tem pln?ni ve?ejne zakazky (Po?ita?ov? asistovana analyza a terapie ch?ze) v min. hodnot? pln?ni 1 450 000 CZK bez DPH, pro ?ast 1;

1 vyznamne dodavky vybaveni shodneho s p?edm?tem pln?ni ve?ejne zakazky v min. hodnot? pln?ni 350 000 CZK bez DPH pro ?ast 2;

1 vyznamne dodavky vybaveni shodneho s p?edm?tem pln?ni ve?ejne zakazky v min. hodnot? pln?ni 550 000 CZK bez DPH pro ?ast 3;

1 vyznamne dodavky vybaveni shodneho s p?edm?tem pln?ni ve?ejne zakazky v min. hodnot? pln?ni 650 000 CZK bez DPH pro ?ast 4;

1 vyznamne dodavky vybaveni shodneho s p?edm?tem pln?ni ve?ejne zakazky v min. hodnot? pln?ni 150 000 CZK bez DPH pro ?ast 5;

1 vyznamne dodavky vybaveni shodneho s p?edm?tem pln?ni ve?ejne zakazky v min. hodnot? pln?ni 50 000 CZK bez DPH pro ?ast 6;

1 vyznamne dodavky vybaveni shodneho s p?edm?tem pln?ni ve?ejne zakazky v min. hodnot? pln?ni 150 000 CZK bez DPH pro ?ast 7;

1 vyznamne dodavky vybaveni shodneho s p?edm?tem pln?ni ve?ejne zakazky v min. hodnot? pln?ni 180 000 CZK bez DPH pro ?ast 8;

1 vyznamne dodavky vybaveni shodneho s p?edm?tem pln?ni ve?ejne zakazky v min. hodnot? pln?ni 3 200 000 CZK bez DPH pro ?ast 9;

1 vyznamne dodavky vybaveni shodneho s p?edm?tem pln?ni ve?ejne zakazky v min. hodnot? pln?ni 260 000 CZK bez DPH pro ?ast 10;

Seznam osob podilejicich se na ve?ejne zakazce:

Zadavatelem po?adovany seznam osob, ktere se budou podilet na ve?ejne zakazky, je dodavatel povinen p?edlo?it ve form? ?estneho prohla?eni. V ?estnem prohla?eni budou uvedeny nasledujici udaje:

Jmeno osoby, Pozice dane osoby v ramci realiza?niho tymu, Vztah k dodavateli.

Tento seznam musi zahrnovat minimaln? 1 servisniho technika.

P?ilohou seznamu budou doklady, z nich? bude vyplyvat spln?ni po?adavk? zadavatele na osv?d?eni o odborne kvalifikaci, kterym je platny doklad o pro?koleni vyrobcem ?i jim autorizovanou osobou pro dany typ za?izeni dle technicke specifikace.

P?edlo?ena osv?d?eni o odborne kvalifikaci a seznam technik? se stanou p?ilohou smlouvy.

Osv?d?eni o odborne kvalifikaci m??e dodavatel p?edkladat v ?eskem, slovenskem, anglickem nebo n?meckem jazyce. Osv?d?eni v jinem jazyce je nutne dolo?it spolu s u?edn? ov??enym p?ekladem do ?eskeho jazyka.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech, Slovak
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 4 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 07/11/2017
Local time: 10:10
Place:

Administrativni budova sidla zadavatele, kancela? odd. spravy projekt? a ve?ejnych zakazek.

Information about authorised persons and opening procedure:

Zastupce spolufinancujici osoby ? MMR.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Ve?kere souvisejici informace jsou uvedeny v dokumentaci ve?ejne zakazky, uve?ejn?ne na profilu zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION.profilONKolin a to konkretn? v ?astech 2?15 zadavaci dokumentace, kde ?ast 2 p?edstavuje ? Podrobne podminky zadavaci dokumentace, ?ast 3 p?edstavuje ? Navrh Kupni smlouvy pro ?ast 1, ?ast 4 p?edstavuje ? Navrh Kupni smlouvy pro ?ast 2, ?ast 5 p?edstavuje ? Navrh Kupni smlouvy pro ?ast 3, ?ast 6 p?edstavuje ? Navrh Kupni smlouvy pro ?ast 4, ?ast 7 p?edstavuje ? Navrh Kupni smlouvy pro ?ast 5, ?ast 8 p?edstavuje ? Navrh Kupni smlouvy pro ?ast 6, ?ast 9 p?edstavuje ? Navrh Kupni smlouvy pro ?ast 7, ?ast 10 p?edstavuje ? Navrh Kupni smlouvy pro ?ast 8, ?ast 11 p?edstavuje ? Navrh Kupni smlouvy pro ?ast 9, ?ast 12 p?edstavuje ? Navrh Kupni smlouvy pro ?ast 10, ?ast 13 p?edstavuje ? Dokumentaci pln?ni, ?ast 14 p?edstavuje ? Polo?kovy rozpo?et, ?ast 15 p?edstavuje ? Kryci list nabidky.

Souvisejici kody CPV:

33100000-1 ? zdravotnicke p?istroje.

33155000-1 ? p?istroje pro fyzioterapii.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podminkou pro podani navrhu k UOHS je podani namitek k Zadavateli, ktere je nutne doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st??ovatel dozv?d?l o domn?lem poru?eni zakona Zadavatelem, nejpozd?ji v?ak do uzav?eni smlouvy nebo do chvile, kdy se sout?? o navrh pova?uje po vyb?ru navrhu za ukon?enou.

Namitky proti ukon?m oznamovanym v dokumentech, ktere je Zadavatel povinen podle zakona uve?ejnit ?i odeslat st??ovateli, musi byt doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ni ?i doru?eni st??ovateli.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani ?adosti o u?ast, musi byt namitky proti podminkam vztahujicim se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani nabidek, musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty, v p?ipad? jednaciho ?izeni s uve?ejn?nim musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni lh?ty pro podani p?edb??nych nabidek.

Namitky proti dobrovolnemu oznameni o zam?ru uzav?it smlouvu podle 212 odst. 2 zakona musi byt doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ni tohoto oznameni.

Zadavatel je povinen namitky vy?idit do 15 dn?. Navrh je nutne doru?it UOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?m? st??ovatel obdr?el rozhodnuti, kterym Zadavatel namitky odmitnul nebo do 25 dn? od odeslani namitek, pokud Zadavatel o namitkach nerozhodl.

Po uzav?eni smlouvy na ve?ejnou zakazku ?i ramcove dohody lze podat pouze navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy, a to i bez p?edchoziho podani namitek. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy zp?sobem podle 212 odst. 2 zakona s uvedenim d?vodu pro zadani ve?ejne zakazky bez uve?ejn?ni oznameni o zahajeni zadavaciho ?izeni, p?edb??neho oznameni nebo vyzvy k podani nabidek ve zjednodu?enem podlimitnim ?izeni, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy podle 254 odstavce 1 pism. d) zakona doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy na zaklad? ramcove dohody podle 137 zakona nebo oznameni o uzav?eni smlouvy v dynamickem nakupnim systemu podle 142 zakona, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy.

Ve lh?t? pro doru?eni navrhu je navrhovatel povinen slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z nabidkove ceny navrhovatele za celou dobu pln?ni ve?ejne zakazky nebo za dobu prvnich 4 let pln?ni v p?ipad? smluv na dobu neur?itou, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e navrhovatel nem??e stanovit celkovou nabidkovou cenu, je povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK. Jde-li o ?izeni o p?ezkoumani postupu pro zadavani koncesi, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?eni navrhu slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z p?edpokladane hodnoty koncese uve?ejn?ne ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e Zadavatel neuve?ejni ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele p?edpokladanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni koncesni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Czech Republic-Kolin III.: Medical equipments

2017/S 186-380562

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Oblastni nemocnice Kolin, a.s., nemocnice St?edo?eskeho kraje
27256391
?i?kova 146
Kolin III.
280 00
Czech Republic
Contact person: Stanislava Bla?kova
Telephone: +420 321756762
E-mail: stanislava.blaskova@nemocnicekolin.cz
Fax: +420 321721602
NUTS code: CZ020

Internet address(es):

Main address: http://www.nemocnicekolin.cz

Address of the buyer profile: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilONKolin

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Vybaveni pro Rehabilitaci ? Zvy?eni kvality navazne pe?e v ON Kolin.

Reference number: 170/VZO?/2017
II.1.2) Main CPV code
33100000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 11 457 776.00 CZK
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Vybaveni pro rehabilitaci ? 3 ks.

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33155000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ020
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 3 676 050.00 CZK
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 2
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech, Slovak

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Czech Republic-Kolin III.: Medical equipments
ND Document number 380562-2017
PD Publication date 28/09/2017
OJ OJ S 186
TW Place KOLIN III.
AU Authority name Oblastni nemocnice Kolin, a.s., nemocnice St?edo?eskeho kraje (27256391)
OL Original language CS
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country CZ
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
DT Deadline 07/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 33100000 - Medical equipments
33155000 - Physical therapy devices
OC Original CPV code 33100000 - Medical equipments
33155000 - Physical therapy devices
RC NUTS code CZ020
IA Internet address (URL) http://www.nemocnicekolin.cz
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >