Poland-Pisz: Training simulators

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • U - Education and Training Services
Opps ID: NBD00003003739102613
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date: Nov 6, 2017
Solicitation No: 380541-2017
Source: Members Only
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Pisz: Training simulators

2017/S 186-380541

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Powiat Piski- Powiatowy Zespol Ekonomiczno- Administracyjny Szkol i Placowek w Piszu
ul. Warszawska 1
Pisz
12-200
Poland
Contact person: Malgorzata Krze?niewska- Ksepka
Telephone: +48 874254751
E-mail: zeas@powiat.pisz.pl
Fax: +48 4254753
NUTS code: PL62

Internet address(es):

Main address: www.bip.powiat.pisz.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.bip.powiat.pisz.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: jednostka organizacyjna administracji samorz?dowej
I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa zestawu symulatorow maszyn le?nych typu harwester i forwarder do pozyskania i zrywki drewna wraz z licencjonowanym oprogramowaniem.

Reference number: ZEAS.231.4.28.2017
II.1.2) Main CPV code
34152000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa fabrycznie nowego zestawu symulatorow maszyn le?nych typu harwester i forwarder do pozyskania i zrywki drewna wraz z licencjonowanym oprogramowaniem do nauki i oceny pracy, monta? i uruchomienie symulatora, na potrzeby realizacji projektu pn. ?Budowa warsztatow szkolnych i wiaty magazynowej wraz z infrastruktur? towarzysz?c? i zagospodarowaniem terenu jako inwestycja w bran?owe szkolnictwo zawodowe wspolfinansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Warmi?sko ? Mazurskiego na lata 2014-2020. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia znajduje si? w Dziale II SIWZ Opis przedmiotu zamowienia.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 221 400.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
Main site or place of performance:

Zespol Szkol Le?nych w Rucianem- Nidzie, 12- 220 Ruciane- Nida, ul. Polna 2.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa fabrycznie nowego zestawu symulatorow maszyn le?nych typu harwester i forwarder do pozyskania i zrywki drewna wraz z licencjonowanym oprogramowaniem do nauki i oceny pracy, monta? i uruchomienie symulatora- 1 szt.

2. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia znajduje si? w Dziale II SIWZ Opis przedmiotu zamowienia.

3. Zamawiaj?cy wymaga, zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, aby do realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca zatrudnil przez caly okres realizacji przedmiotu zamowienia w pelnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o prac?, minimum:

? 2 osoby bezrobotne

skierowane do pracy przez Urz?dy Pracy lub organ zajmuj?cy si? realizacj? zada? z zakresu rynku pracy, okre?lony w analogicznych przepisach pa?stwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Definicj? osoby bezrobotnej okre?la ustawa z dnia 20.4.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1065). Zatrudnione osoby bezrobotne zobowi?zane b?d? do osobistego wykonywania pracy w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26.6.1974 r. ? Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 z po?n. zm.) przez caly okres realizacji przedmiotu zamowienia. Zasady realizacji tego zobowi?zania oraz zasady odpowiedzialno?ci za jego niewykonanie zostaly okre?lone w Dziale XVII SIWZ oraz we wzorze umowy stanowi?cym Zal?cznik Nr 5 do SIWZ.

4. Zamawiaj?cy informuje, ?e zamowienie jest wspolfinansowane przez Uni? Europejsk? ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Warmi?sko ? Mazurskiego na lata 2014-2020, O? priorytetowa: RPWM.09.00.00 Dost?p do wysokiej jako?ci uslug publicznych, Nr Priorytetu Inwestycyjnego: Inwestycje w edukacj?, umiej?tno?ci i uczenie si? przez cale ?ycie poprzez rozwoj infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Dzialanie: RPWM.09.03.00 Infrastruktura edukacyjna, Poddzialanie: RPWM.09.03.01 Infrastruktura ksztalcenia zawodowego, w ramach realizacji projektu pn. ? Budowa warsztatow szkolnych i wiaty magazynowej wraz z infrastruktur? towarzysz?c? i zagospodarowaniem terenu jako inwestycja w bran?owe szkolnictwo zawodowe.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 221 400.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Nr umowy o dofinansowanie projektu: RPWM.09.03.01-28-0010/16-00.
II.2.14) Additional information

Kryteria oceny ofert:

Cena (C)- 60 %

Termin wykonania zamowienia (T)- 30 %

Aspekty spoleczne-zatrudnienie osob bezrobotnych (S)- 10 %.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy nie precyzuje w tym zakresie ?adnych wymaga?.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie precyzuje w tym zakresie ?adnych wymaga?.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie precyzuje w tym zakresie ?adnych wymaga?.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Warunki realizacji zamowienia zostaly opisane w Zal?czniku Nr 5 do SIWZ- wzor umowy.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 04/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 06/11/2017
Local time: 10:15
Place:

Powiatowy Zespol Ekonomiczno- Administracyjny Szkol i Placowek w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1, pok. 29.

Information about authorised persons and opening procedure:

Osoby upowa?nione: komisja przetargowa. Otwarcie ofert jest jawne i nast?puje bezpo?rednio po uplywie terminu do ich skladania, z tym ?e dzie?, w ktorym uplywa termin skladania ofert, jest dniem ich otwarcia.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci 5 000 PLN (slownie: pi?? tysi?cy zlotych 00/100). Wadium nale?y wnie?? przed uplywem terminu skladania ofert, tj. do 6.11.2017 r. do godz. 10:00. Wadium mo?e by? wniesione w nast?puj?cych formach:

1. pieni?dzu;

2. por?czeniach bankowych lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym, ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym;

3. gwarancjach bankowych;

4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

5. por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci.

2. Wadium wnoszone w pieni?dzu nale?y wplaci? przelewem na rachunek bankowy Powiatowego Zespolu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkol i Placowek w Piszu, 12- 200 Pisz, ul. Warszawska 1, nr 73 9364 0000 2002 0018 5895 0011. Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium b?dzie kopia przelewu (wplaty) zlo?ona razem z ofert?. Wadium wniesione w innej formie ni? w pieni?dzu nale?y zlo?y? rownie? razem z ofert? w jednej kopercie.

3. Z tre?ci gwarancji winno wynika? bezwarunkowe, na ka?de pisemne ??danie zgloszenia przez Zamawiaj?cego w terminie zwi?zania ofert?, zobowi?zanie Gwaranta do wyplaty Zamawiaj?cemu pelnej kwoty wadium w okoliczno?ciach okre?lonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.

4. Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielania zamowie? uzupelniaj?cych, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

5. Warunki udzialu w post?powaniu oraz podstawy wykluczenia zostaly szczegolowo opisane w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

6. Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia wymaganych przez Zamawiaj?cego zostal szczegolowo opisany w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

7. Zamawiaj?cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

8. Zamawiaj?cy nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupow.

9. Zamawiaj?cy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

10. Zamawiaj?cy nie przewiduje rozlicze? z Wykonawc? w walutach obcych. Rozliczenia z Wykonawc? b?d? prowadzone w zlotych polskich.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Pisz: Training simulators

2017/S 186-380541

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Powiat Piski- Powiatowy Zespol Ekonomiczno- Administracyjny Szkol i Placowek w Piszu
ul. Warszawska 1
Pisz
12-200
Poland
Contact person: Malgorzata Krze?niewska- Ksepka
Telephone: +48 874254751
E-mail: zeas@powiat.pisz.pl
Fax: +48 4254753
NUTS code: PL62

Internet address(es):

Main address: www.bip.powiat.pisz.pl

I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa zestawu symulatorow maszyn le?nych typu harwester i forwarder do pozyskania i zrywki drewna wraz z licencjonowanym oprogramowaniem.

Reference number: ZEAS.231.4.28.2017
II.1.2) Main CPV code
34152000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 221 400.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 221 400.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Poland-Pisz: Training simulators
ND Document number 380541-2017
PD Publication date 28/09/2017
OJ OJ S 186
TW Place PISZ
AU Authority name Powiat Piski- Powiatowy Zespol Ekonomiczno- Administracyjny Szkol i Placowek w Piszu
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
DT Deadline 06/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 34152000 - Training simulators
OC Original CPV code 34152000 - Training simulators
RC NUTS code PL62
IA Internet address (URL) www.bip.powiat.pisz.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >