Poland-Lod?: Road construction works

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003026591157455
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date:
Solicitation No: 382218-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Works - Contract award notice - Open procedure

Poland-Lod?: Road construction works

2017/S 187-382218

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodztwo Lodzkie ? Zarz?d Drog Wojewodzkich w Lodzi
ul. Sienkiewicza 3
Lod?
90-113
Poland
Contact person: Hanna Prokopek
Telephone: +48 426162271
E-mail: h.prokopek@zdw.lodz.pl
Fax: +48 426162290
NUTS code: PL71

Internet address(es):

Main address: www.zdw.lodz.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: zarz?dzanie drogami wojewodzkimi w imieniu samorz?du wojewodztwa lodzkiego
I.5) Main activity
Other activity: zarz?dzanie drogami wojewodzkimi w imieniu samorz?du wojewodztwa lodzkiego

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych zwi?zanych z realizacj? zadania ?Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 713 na odcinku Kurowice ? Ujazd.

Reference number: DZ.342.2.2017
II.1.2) Main CPV code
45233120
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego i wykonawczego z uzyskaniem decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalno?ci oraz robot budowlanych.

Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci udzielenia zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Wykonawca zobowi?zany jest do osobistego wykonania kluczowych cz??ci zamowienia, tj.: wykonania warstw konstrukcji nawierzchni podatnych (warstwa podbudowy pomocniczej i zasadniczej oraz warstwy wi???ca i ?cieralna z mieszanek MMA).

Zamawiaj?cy wymaga, aby zamowienie zostalo zrealizowane w terminie do 30.10.2020, w tym termin uzyskania decyzji ZRID do 10.10.2018.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 57 781 962.37 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45100000
45110000
45112730
45200000
45221000
45233120
45231220
45231300
45231000
45233140
45232000
45244000
45316000
45232452
71320000
71322000
71330000
45221100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL71
II.2.4) Description of the procurement:

1) Roboty budowlane:

? rozbudow? istniej?cej drogi wojewodzkiej nr 713, dostosowuj?c j? do obowi?zuj?cych wymogow i parametrow techniczno-funkcjonalnych dla drog publicznych klasy G,

? rozbudow? i przebudow? skrzy?owa?,

? budow? dodatkowych jezdni slu??cych obsludze przyleglych nieruchomo?ci,

? budow? nowych chodnikow i chodnikow z dopuszczeniem ruchu rowerowego,

? rozbiork? i budow? zjazdow indywidualnych i publicznych,

? budow? zatok autobusowych i peronow przystankowych,

? budow?/przebudow?/remont o?wietlenia drogowego,

? przebudow? systemu odwodnienia drogi w tym budow? kanalizacji deszczowej, rowow krytych, budow?/przebudow? rowow drogowych, budow? urz?dze? podczyszczaj?cych,

? budow? zbiornikow retencyjno-infiltracyjnych,

? zmian? przebiegu koryta rzeki Miazgi,

? regulacja koryta rzeki Laznowianki i rowow melioracyjnych,

? przebudow? drog publicznych innych kategorii,

? rozbiork? i przebudow? przepustow pod koron? drogi,

? rozbiork? i budow? mostow w ci?gu drogi wojewodzkiej wraz z wykonaniem tymczasowego obiektu in?ynierskiego na czas wykonywania robot,

? przebudow? istniej?cego przejazdu drogowo-kolejowego w miejscowo?ci Rokiciny Kolonia,

? przebudow? i zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetycznej, wodoci?gowej, teletechnicznej, gazowej,

? budow? kanalu technologicznego,

? budow? sygnalizacji ?wietlnych,

? budow? przej?? dla zwierz?t wraz z ogrodzeniami ochronno-naprowadzaj?cymi,

? organizacj? zaplecza budowy,

? organizacj? drog technologicznych i dojazdowych do budowy,

? odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy przed dost?pem osob nieuprawnionych;

2) Dokumentacja projektowa:

? map? do celow projektowych: na papierze i w formie elektronicznej,

? projekt budowlany,

? projekt wykonawczy,

? STWiORB,

? szczegolowy przedmiar robot,

? kosztorys robot z dokonaniem podzialu ceny ryczaltowej,

? projekt organizacji ruchu na czas robot,

? projekt docelowej organizacji ruchu,

? ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia,

? uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa operatow i decyzji wodnoprawnych,

? uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnie? i decyzji, postanowie?, opinii,

? raport ponownej oceny oddzialywania przedsi?wzi?cia na ?rodowisko,

? uzyskanie warunkow technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich koliduj?cych sieci infrastruktury naziemnej i podziemnej,

? sporz?dzenie dokumentacji geodezyjno ? kartograficznej oraz formalno ? prawnej,

? sporz?dzenie dokumentacji powykonawczej i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

na podstawie opracowanego Programu Funkcjonalno-U?ytkowego.

II.2.5) Award criteria
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Dlugo?? okresu gwarancji i r?kojmi / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Do?wiadczenie kierownika budowy / Weighting: 12
Cost criterion - Name: Do?wiadczenie kierownika zespolu projektowego/projektanta drogowego / Weighting: 8
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: UDA-RPLD.03.02.01-10-0005/16-00.
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 032-057287
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsi?biorstwo Budowy Drog i Mostow ?Erbedim Sp. z o.o.
ul. ?elazna 3
Piotrkow Trybunalski
97-300
Poland
NUTS code: PL713
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 97 101 626.02 PLN
Total value of the contract/lot: 57 781 962.37 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Prace projektowe,

roboty elektryczne i teletechniczne,

roboty wodoci?gowe i kanalizacyjne,

nawierzchnia betonowa,

elementy bezpiecze?stwa ruchu drogowego,

roboty brukarskie i odwodnieniowe,

roboty mostowe.

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
Warszawa
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.

Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone powy?ej wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia;

Je?eli zamawiaj?cy nie opublikowal ogloszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przeslal wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia lub 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia. Je?eli koniec terminu do wykonania czynno?ci przypada na sobot? lub dzie? ustawowo wolny od pracy, termin uplywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
Warszawa
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
29/09/2017 S187 - - Works - Contract award notice - Open procedure

Poland-Lod?: Road construction works

2017/S 187-382218

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodztwo Lodzkie ? Zarz?d Drog Wojewodzkich w Lodzi
ul. Sienkiewicza 3
Lod?
90-113
Poland
Contact person: Hanna Prokopek
Telephone: +48 426162271
E-mail: h.prokopek@zdw.lodz.pl
Fax: +48 426162290
NUTS code: PL71

Internet address(es):

Main address: www.zdw.lodz.pl

I.5) Main activity
Other activity: zarz?dzanie drogami wojewodzkimi w imieniu samorz?du wojewodztwa lodzkiego

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych zwi?zanych z realizacj? zadania ?Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 713 na odcinku Kurowice ? Ujazd.

Reference number: DZ.342.2.2017
II.1.2) Main CPV code
45233120
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 57 781 962.37 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45100000
45110000
45112730
45200000
45221000
45233120
45231220
45231300
45231000
45233140
45232000
45244000
45316000
45232452
71320000
71322000
71330000
45221100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL71

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 032-057287

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
20/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsi?biorstwo Budowy Drog i Mostow ?Erbedim Sp. z o.o.
ul. ?elazna 3
Piotrkow Trybunalski
97-300
Poland
NUTS code: PL713
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 97 101 626.02 PLN
Total value of the contract/lot: 57 781 962.37 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Poland-Lod?: Road construction works
ND Document number 382218-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place LOD?
AU Authority name Wojewodztwo Lodzkie ? Zarz?d Drog Wojewodzkich w Lodzi
OL Original language PL
HD Heading - - Works - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 45100000 - Site preparation work
45110000 - Building demolition and wrecking work and earthmoving work
45112730 - Landscaping work for roads and motorways
45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work
45221000 - Construction work for bridges and tunnels, shafts and subways
45221100 - Construction work for bridges
45231000 - Construction work for pipelines, communication and power lines
45231220 - Construction work for gas pipelines
45231300 - Construction work for water and sewage pipelines
45232000 - Ancillary works for pipelines and cables
45232452 - Drainage works
45233120 - Road construction works
45233140 - Roadworks
45244000 - Marine construction works
45316000 - Installation work of illumination and signalling systems
71320000 - Engineering design services
71322000 - Engineering design services for the construction of civil engineering works
71330000 - Miscellaneous engineering services
OC Original CPV code 45100000 - Site preparation work
45110000 - Building demolition and wrecking work and earthmoving work
45112730 - Landscaping work for roads and motorways
45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work
45221000 - Construction work for bridges and tunnels, shafts and subways
45221100 - Construction work for bridges
45231000 - Construction work for pipelines, communication and power lines
45231220 - Construction work for gas pipelines
45231300 - Construction work for water and sewage pipelines
45232000 - Ancillary works for pipelines and cables
45232452 - Drainage works
45233120 - Road construction works
45233140 - Roadworks
45244000 - Marine construction works
45316000 - Installation work of illumination and signalling systems
71320000 - Engineering design services
71322000 - Engineering design services for the construction of civil engineering works
71330000 - Miscellaneous engineering services
RC NUTS code PL71
IA Internet address (URL) www.zdw.lodz.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >