Poland-Katowice: Catheters

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 65 - Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies
Opps ID: NBD00003026954912119
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date:
Solicitation No: 382597-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Katowice: Catheters

2017/S 187-382597

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego, Gorno?l?skie Centrum Medyczne im. Leszka Gieca
ul. Ziolowa 45/47
Katowice
40-635
Poland
Contact person: Malgorzata Bro?ek
Telephone: +48 323598952
E-mail: mbrozek@gcm.pl
Fax: +48 322029501
NUTS code: PL22A

Internet address(es):

Main address: www.bip.gcm.pl

Address of the buyer profile: www.bip.gcm.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa wyrobow medycznych do inwazyjnych zabiegow kardiologicznych.

Reference number: DZ/3321/125/17
II.1.2) Main CPV code
33141200
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest:

Dostawa wyrobow medycznych do inwazyjnych zabiegow kardiologicznych

Zad. 1 ? Mikrocewnik do naczy? o zlo?onej anatomii

Zad. 2 ? Zestaw do rekanalizacji CTO

Zad. 3 ? Aktywny opatrunek hemostatyczny

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawieraj? Zal?cznik 2b i Zal?czniku nr 3 do SIWZ.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 328 600.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zad. 1 ? Mikrocewnik do anczy? o zlo?onej anatomii

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22A
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7

?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Gorno?l?skie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca

40-635 Katowice ? Ochojec, ul. Ziolowa 45/47,

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest:

Dostawa wyrobow medycznych do inwazyjnych zabiegow kardiologicznych

Zad. 1 ? Mikrocewnik do naczy? o zlo?onej anatomii

Zad. 2 ? Zestaw do rekanalizacji CTO

Zad. 3 ? Aktywny opatrunek hemostatyczny

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawieraj? Zal?cznik 2b i Zal?czniku nr 3 do SIWZ.

3.3. Wymagania Zamawiaj?cego dotycz?ce przedmiotu zamowienia:

1) oferowany wyrob medyczny musi posiada? atesty, certyfikaty i by? zarejestrowany zgodnie z przepisami prawa wymagaj?cymi posiadania atestow, certyfikatow oraz rejestracji,

2) oferowany wyrob medyczny musi by? wprowadzony do obrotu i u?ywania zgodnie

z wymaganiami ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz.U. z 2015 r., poz. 876),

3) oferowany wyrob medyczny musi odpowiada? normom lub specyfikacjom technicznym obowi?zuj?cym dla tego wyrobu;

W przypadku, gdyby oferowany wyrob medyczny nie wymagal zgloszenia do Prezesa Urz?du Rejestracji Produktow Leczniczych, Wyrobow Medycznych i Produktow Biobojczych Wykonawca zobowi?zany jest do wykonania na wlasny koszt i we wlasnym zakresie wszelkich czynno?ci niezb?dnych do wypelnienia wszystkich wymogow prawa zwi?zanych z wprowadzeniem wyrobu do obrotu i u?ywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca zobowi?zany jest wykona? takie czynno?ci w terminach wynikaj?cych z obowi?zuj?cych przepisow oraz dostarczy? Zamawiaj?cemu w tych terminach stosowne dokumenty potwierdzaj?ce wykonanie takich czynno?ci.

3.4. Zamawiaj?cy wymaga realizacji przedmiotu zamowienia na zasadach okre?lonych w umowie, ktorej wzor stanowi zal?cznik do SIWZ.

13. Opis kryteriow, ktorymi Zamawiaj?cy b?dzie si? kierowal przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriow i sposobu oceny ofert

Kryterium cena waga: 60 %

W odniesieniu do zadania nr 1 i 3 termin wykonania zamowienia cz?stkowego waga: 40 %

W odniesieniu do zadania nr 2 kryterium termin dostarczenia produktow na przechowanie waga: 40 %.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcow wniesienia wadium obejmuj?ce caly okres zwi?zania ofert? w wysoko?ci: Zadanie 1 ? 1 260 PLN. W niniejszym post?powaniu Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zad. 2 ? Zestaw do rekanalizacji CTO

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22A
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7

?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Gorno?l?skie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca

40-635 Katowice ? Ochojec, ul. Ziolowa 45/47,

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest:

Dostawa wyrobow medycznych do inwazyjnych zabiegow kardiologicznych

Zad. 1 ? Mikrocewnik do naczy? o zlo?onej anatomii

Zad. 2 ? Zestaw do rekanalizacji CTO

Zad. 3 ? Aktywny opatrunek hemostatyczny

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawieraj? Zal?cznik 2b i Zal?czniku nr 3 do SIWZ.

3.3. Wymagania Zamawiaj?cego dotycz?ce przedmiotu zamowienia:

1) oferowany wyrob medyczny musi posiada? atesty, certyfikaty i by? zarejestrowany zgodnie z przepisami prawa wymagaj?cymi posiadania atestow, certyfikatow oraz rejestracji,

2) oferowany wyrob medyczny musi by? wprowadzony do obrotu i u?ywania zgodnie

z wymaganiami ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz.U. z 2015 r., poz. 876),

3) oferowany wyrob medyczny musi odpowiada? normom lub specyfikacjom technicznym obowi?zuj?cym dla tego wyrobu;

W przypadku, gdyby oferowany wyrob medyczny nie wymagal zgloszenia do Prezesa Urz?du Rejestracji Produktow Leczniczych, Wyrobow Medycznych i Produktow Biobojczych Wykonawca zobowi?zany jest do wykonania na wlasny koszt i we wlasnym zakresie wszelkich czynno?ci niezb?dnych do wypelnienia wszystkich wymogow prawa zwi?zanych z wprowadzeniem wyrobu do obrotu i u?ywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca zobowi?zany jest wykona? takie czynno?ci w terminach wynikaj?cych z obowi?zuj?cych przepisow oraz dostarczy? Zamawiaj?cemu w tych terminach stosowne dokumenty potwierdzaj?ce wykonanie takich czynno?ci.

3.4. Zamawiaj?cy wymaga realizacji przedmiotu zamowienia na zasadach okre?lonych w umowie, ktorej wzor stanowi zal?cznik do SIWZ.

13. Opis kryteriow, ktorymi Zamawiaj?cy b?dzie si? kierowal przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriow i sposobu oceny ofert

Kryterium cena waga: 60 %

W odniesieniu do zadania nr 1 i 3 termin wykonania zamowienia cz?stkowego waga: 40 %

W odniesieniu do zadania nr 2 kryterium termin dostarczenia produktow na przechowanie waga: 40 %.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcow wniesienia wadium obejmuj?ce caly okres zwi?zania ofert? w wysoko?ci: Zadanie 2- 6 400 PLN. W niniejszym post?powaniu Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zad. 3 ? Aktywny opatrunek hemostatyczny

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22A
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7

?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Gorno?l?skie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca

40-635 Katowice ? Ochojec, ul. Ziolowa 45/47,

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest:

Dostawa wyrobow medycznych do inwazyjnych zabiegow kardiologicznych

Zad. 1 ? Mikrocewnik do naczy? o zlo?onej anatomii

Zad. 2 ? Zestaw do rekanalizacji CTO

Zad. 3 ? Aktywny opatrunek hemostatyczny

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawieraj? Zal?cznik 2b i Zal?czniku nr 3 do SIWZ.

3.3. Wymagania Zamawiaj?cego dotycz?ce przedmiotu zamowienia:

1) oferowany wyrob medyczny musi posiada? atesty, certyfikaty i by? zarejestrowany zgodnie z przepisami prawa wymagaj?cymi posiadania atestow, certyfikatow oraz rejestracji,

2) oferowany wyrob medyczny musi by? wprowadzony do obrotu i u?ywania zgodnie

z wymaganiami ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz.U. z 2015 r., poz. 876),

3) oferowany wyrob medyczny musi odpowiada? normom lub specyfikacjom technicznym obowi?zuj?cym dla tego wyrobu;

W przypadku, gdyby oferowany wyrob medyczny nie wymagal zgloszenia do Prezesa Urz?du Rejestracji Produktow Leczniczych, Wyrobow Medycznych i Produktow Biobojczych Wykonawca zobowi?zany jest do wykonania na wlasny koszt i we wlasnym zakresie wszelkich czynno?ci niezb?dnych do wypelnienia wszystkich wymogow prawa zwi?zanych z wprowadzeniem wyrobu do obrotu i u?ywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca zobowi?zany jest wykona? takie czynno?ci w terminach wynikaj?cych z obowi?zuj?cych przepisow oraz dostarczy? Zamawiaj?cemu w tych terminach stosowne dokumenty potwierdzaj?ce wykonanie takich czynno?ci.

3.4. Zamawiaj?cy wymaga realizacji przedmiotu zamowienia na zasadach okre?lonych w umowie, ktorej wzor stanowi zal?cznik do SIWZ.

13. Opis kryteriow, ktorymi Zamawiaj?cy b?dzie si? kierowal przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriow i sposobu oceny ofert

Kryterium cena waga: 60 %

W odniesieniu do zadania nr 1 i 3 termin wykonania zamowienia cz?stkowego waga: 40 %

W odniesieniu do zadania nr 2 kryterium termin dostarczenia produktow na przechowanie waga: 40 %.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcow wniesienia wadium obejmuj?ce caly okres zwi?zania ofert? w wysoko?ci: Zadanie 3-180 PLN. W niniejszym post?powaniu Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 134-274081
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Zad. 1 ? Mikrocewnik do anczy? o zlo?onej anatomii

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Zad. 2 ? Zestaw do rekanalizacji CTO

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
15/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Boston Scientific Polska Sp. z o. o.
al. Jana Pawla II 22
Warszawa
00-133
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 320 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Zad. 3 -Aktywny opatrunek hemostatyczny

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Med&Care Tomasz Witkowski
ul. Chwaszy?ska 170
Gdynia
81-571
Poland
NUTS code: PL633
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 8 600.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

6.2. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp Zamawiaj?cy, najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

6.3. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym terminie, nie krotszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow

Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow, potwierdzaj?cych brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzialu w post?powaniu

Aktualny odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert,Aktualne za?wiadczenie wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, lub za?wiadczenia, ?e uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu ? wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert;Aktualne za?wiadczenie wla?ciwego oddzialu Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne, lub potwierdzenia, ?e uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu ? wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert;- zlo?one w formie oryginalu lub kopii po?wiadczonej za zgodno?? z oryginalem przez Wykonawc?;

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia dokumenty te sklada ka?dy z tych Wykonawcow, w formie oryginalu lub kopii po?wiadczonej za zgodno?? z oryginalem przez Wykonawc?, ktorego dotycz?;

Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania spelnienia w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu sklada tak?e dokument, o ktorym mowa w niniejszym punkcie specyfikacji, dotycz?cy tych podmiotow.

Je?eli Wykonawca sklada ofert? na wi?cej ni? jedno Zadanie, Zamawiaj?cy uzna, i? dokument ten, zlo?ony w celu potwierdzenia, i? Wykonawca spelnia warunki udzialu w post?powaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp jest cz??ci? oferty odnosz?cej si? do tych Zada?;

Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych, ?e oferowane dostawy odpowiadaj? wymaganiom okre?lonym przez zamawiaj?cego

5 O?wiadczenie o oferowanych wyrobach medycznych sporz?dzone wg wzoru stanowi?cego Zal?cznik nr 3 do SIWZ

? w formie oryginalu lub kopii po?wiadczonej za zgodno?? z oryginalem przez Wykonawc?;

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia, o ktorych mowa w art. 23 Pzp, dokumenty te sklada pelnomocnik tych Wykonawcow;

Je?eli Wykonawca sklada ofert? na wi?cej ni? jedno Zadanie, Zamawiaj?cy uzna, i? dokument ten, zlo?ony w celu potwierdzenia, i? Wykonawca spelnia warunki udzialu w post?powaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp jest cz??ci? oferty odnosz?cej si? do tych Zada?;

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +22 4587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +22 4587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

17. Pouczenie o ?rodkach ochrony prawnej przysluguj?cych Wykonawcy w toku post?powania o udzielenie zamowienia

17.1. Od niezgodnej z przepisami Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu

o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Pzp, Wykonawca mo?e wnie?? odwolanie.

17.2. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami Pzp, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

17.3. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej, okre?lony w pkt. 7.1 SIWZ.

17.4. Odwolanie wnosi si? w terminach okre?lonych odpowiednio w art. 182 ust. 1-4 Pzp.

17.5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du.

Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego.

Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwolawczej, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo?enie skargi w placowce pocztowej operatora publicznego jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

17.6. ?rodki ochrony prawnej s? szczegolowo unormowane w art. 179-198 lit.g) Pzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +22 4587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +22 4587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Katowice: Catheters

2017/S 187-382597

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego, Gorno?l?skie Centrum Medyczne im. Leszka Gieca
ul. Ziolowa 45/47
Katowice
40-635
Poland
Contact person: Malgorzata Bro?ek
Telephone: +48 323598952
E-mail: mbrozek@gcm.pl
Fax: +48 322029501
NUTS code: PL22A

Internet address(es):

Main address: www.bip.gcm.pl

Address of the buyer profile: www.bip.gcm.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa wyrobow medycznych do inwazyjnych zabiegow kardiologicznych.

Reference number: DZ/3321/125/17
II.1.2) Main CPV code
33141200
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 328 600.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zad. 1 ? Mikrocewnik do anczy? o zlo?onej anatomii

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22A
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zad. 2 ? Zestaw do rekanalizacji CTO

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22A
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zad. 3 ? Aktywny opatrunek hemostatyczny

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22A

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 134-274081

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Zad. 1 ? Mikrocewnik do anczy? o zlo?onej anatomii

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Zad. 2 ? Zestaw do rekanalizacji CTO

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
15/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Boston Scientific Polska Sp. z o. o.
al. Jana Pawla II 22
Warszawa
00-133
Poland
NUTS code: PL91
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 320 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Zad. 3 -Aktywny opatrunek hemostatyczny

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Med&Care Tomasz Witkowski
ul. Chwaszy?ska 170
Gdynia
81-571
Poland
NUTS code: PL633
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 8 600.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Poland-Katowice: Catheters
ND Document number 382597-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place KATOWICE
AU Authority name Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego, Gorno?l?skie Centrum Medyczne im. Leszka Gieca
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 33141000 - Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
33141200 - Catheters
OC Original CPV code 33141000 - Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
33141200 - Catheters
RC NUTS code PL22A
IA Internet address (URL) www.bip.gcm.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >