Poland-Gdansk: Cleaning services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003027352612977
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date: Nov 2, 2017
Solicitation No: 384150-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Gdansk: Cleaning services

2017/S 187-384150

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Prokuratura Okr?gowa w Gda?sku
ul. Waly Jagiello?skie 36
For the attention of: Leonard Kam?ski, Adriana Buczkowska
80-853 Gda?sk
Poland
Telephone: +48 583040108/ +48 583040110
E-mail: kaminski@gdansk.po.gov.pl / rup@gdansk.po.gov.pl
Fax: +48 583040108

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.gdansk.po.gov.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

90910000 , 90914000 , 90911200 , 90911300 , 77310000 , 77314100

Description
Cleaning services.
Car park cleaning services.
Building-cleaning services.
Window-cleaning services.
Planting and maintenance services of green areas.
Grassing services.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
2.11.2017 - 09:00
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
29/09/2017 S187 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Gdansk: Cleaning services

2017/S 187-384150

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Prokuratura Okr?gowa w Gda?sku
ul. Waly Jagiello?skie 36
For the attention of: Leonard Kam?ski, Adriana Buczkowska
80-853 Gda?sk
Poland
Telephone: +48 583040108/ +48 583040110
E-mail: kaminski@gdansk.po.gov.pl / rup@gdansk.po.gov.pl
Fax: +48 583040108

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.gdansk.po.gov.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.3) Main activity
Public order and safety
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Sprz?tanie terenow zewn?trznych i pomieszcze? wewn?trznych w budynkach Prokuratury Okr?gowej w Gda?sku oraz Prokuratur Rejonowych w Gda?sku, Gdyni (dwie siedziby), Kartuzach, Malborku, Kwidzynie, Pruszczu Gda?skim, Tczewie, Pucku, Wejherowie, Starogardzie Gda?skim, Ko?cierzynie, Sopocie z siedzib? Gda?sku, ul. Kolobrzeska 41.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 14: Building-cleaning services and property management services

NUTS code PL63

II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
W zakresie uslugi sprz?tania pomieszcze? biurowych i terenow zewn?trznych do zada? wykonawcy nale?y utrzymanie czysto?ci pomieszcze? biurowych, przez co rozumie si? sprz?tanie pomieszcze? biurowych, sanitariatow, pomieszcze? kuchennych, ci?gow komunikacyjnych. W/w usluga b?dzie wykonywana w budynkach Prokuratury Okr?gowej w Gda?sku oraz Prokuratur Rejonowych w Gda?sku, Gdyni (dwie siedziby), Kartuzach, Malborku, Kwidzynie, Pruszczu Gda?skim, Tczewie, Pucku, Wejherowie, Starogardzie Gda?skim, Ko?cierzynie, Sopocie z siedzib? Gda?sku, ul. Kolobrzeska 41.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

90910000 , 90914000 , 90911200 , 90911300 , 77310000 , 77314100

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 12 (from the award of the contract)

Information about lots

Lot No: 1 Lot title: Sprz?tanie terenow zewn?trznych i pomieszcze? wewn?trznych w budynkach Prokuratury Okr?gowej w Gda?sku oraz Prokuratur Rejonowych w Gda?sku, Gdyni (dwie siedziby), Kartuzach, Malborku, Kwidzynie, Pruszczu Gda?skim, Tczewie, Pucku, Wejherowie, Starogardzie Gda?skim, Ko?cierzynie, Sopocie z siedzib? Gda?sku, ul. Kolobrzeska 41
1) Short description
Usluga w cz??ci I b?dzie wykonywana w Prokuraturze Okr?gowej w Gda?sku, Prokuraturach Rejonowych w Ko?cierzynie, Starogardzie Gd. oraz w Sopocie z siedzib? w Gda?sku, ul. Kolobrzeska 41.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

90910000 , 90914000 , 90911200 , 90911300

3) Quantity or scope
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 12 (from the award of the contract)
5) Additional information about lots
Lot No: 2 Lot title: Sprz?tanie terenow zewn?trznych i pomieszcze? wewn?trznych w budynkach Prokuratury Okr?gowej w Gda?sku oraz Prokuratur Rejonowych w Gda?sku, Gdyni (dwie siedziby), Kartuzach, Malborku, Kwidzynie, Pruszczu Gda?skim, Tczewie, Pucku, Wejherowie, Starogardzie Gda?skim, Ko?cierzynie, Sopocie z siedzib? Gda?sku, ul. Kolobrzeska 41
1) Short description
Usluga b?dzie wykonywana w Prokuraturach Rejonowych w Gda?sku (?rodmie?cie, Oliwa, Wrzeszcz), Kartuzach, Malborku, Kwidzynie, Tczewie.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

90910000 , 90914000 , 90911200 , 90911300 , 77310000 , 77314100

3) Quantity or scope
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 12 (from the award of the contract)
5) Additional information about lots
Lot No: 3 Lot title: Sprz?tanie terenow zewn?trznych i pomieszcze? wewn?trznych w budynkach Prokuratury Okr?gowej w Gda?sku oraz Prokuratur Rejonowych w Gda?sku, Gdyni (dwie siedziby), Kartuzach, Malborku, Kwidzynie, Pruszczu Gda?skim, Tczewie, Pucku, Wejherowie, Starogardzie Gda?skim, Ko?cierzynie, Sopocie z siedzib? Gda?sku, ul. Kolobrzeska 41
1) Short description
Usluga sprz?tania b?dzie wykonywana w Prokuraturach Rejonowych w Gdyni (ul. 10 Lutego 39 oraz ul. Jana z Kolna 8B), Wejherowie, Pucku, Pruszczu Gda?skim.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

90910000 , 90914000 , 90911200 , 90911300 , 77310000 , 77314100

3) Quantity or scope
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 12 (from the award of the contract)
5) Additional information about lots

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
1.Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium przed uplywem terminu skladania ofert w wysoko?ci dla ka?dej z cz??ci zamowienia:
1) Cz??ci I 2 796,45 PLN. slownie: dwa tysi?ce siedemset dziewi??dziesi?t sze?? zl 45/100
2) Cz??ci II 3 263,75 PLN, slownie: trzy tysi?ce dwie?cie sze??dziesi?t trzy zl 75/100
3) Cz??ci III 3 043,77 PLN, slownie: trzy tysi?ce czterdzie?ci trzy zl 77/100
2.Wadium mo?e by? wniesione w:
1) pieni?dzu,
2) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo kredytowej, z tym, ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z po?n. zm.).
3.Wadium w formie pieni?dza nale?y wnie?? przelewem na konto w MBANKU nr rachunku 71 1140 1065 0000 5999 0400 1001, z dopiskiem na przelewie: ?Wadium w post?powaniu nr PO VII WB 261.4.2017 na uslug? ?Sprz?tanie terenow zewn?trznych i pomieszcze? wewn?trznych w budynkach Prokuratury Okr?gowej w Gda?sku oraz Prokuratur Rejonowych w Gda?sku, Gdyni (dwie siedziby), Kartuzach, Malborku, Kwidzynie, Pruszczu Gda?skim, Tczewie, Pucku, Wejherowie, Starogardzie Gda?skim, Ko?cierzynie, Sopocie z siedzib? Gda?sku ul. Kolobrzeska 41.
4.Skuteczne wniesienie wadium w pieni?dzu nast?puje z chwil? uznania ?rodkow pieni??nych na rachunku bankowym Zamawiaj?cego, o ktorym mowa w rozdz. VIII. 3 niniejszej SIWZ, przed uplywem terminu skladania ofert (tj. przed uplywem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin skladania ofert).
5.Zamawiaj?cy zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieni??nej ? dokument potwierdzaj?cy dokonanie przelewu wadium zostal zal?czony do oferty;
2) innej ni? pieni?dz ? oryginal dokumentu zostal zlo?ony w oddzielnej, kopercie, a jego kopia w ofercie. Koperta winna by? opisana, ?e dotyczy zamowienia publicznego nr PO VII WB 261.4.2017 na uslug?: ?Sprz?tanie terenow zewn?trznych i pomieszcze? wewn?trznych w budynkach Prokuratury Okr?gowej w Gda?sku oraz Prokuratur Rejonowych w Gda?sku, Gdyni (dwie siedziby), Kartuzach, Malborku, Kwidzynie, Pruszczu Gda?skim, Tczewie, Pucku, Wejherowie, Starogardzie Gda?skim, Ko?cierzynie, Sopocie z siedzib? Gda?sku ul. Kolobrzeska 41.
6.Z tre?ci gwarancji/por?czenia winno wynika? bezwarunkowe, na ka?de pisemne ??danie zgloszone przez Zamawiaj?cego w terminie zwi?zania ofert?, zobowi?zanie Gwaranta do wyplaty Zamawiaj?cemu pelnej kwoty wadium w okoliczno?ciach okre?lonych w art. 46 ust. 4 a i 5 ustawy Pzp, przy czym:
1) W przypadku, gdy wykonawcy wspolnie ubiegaj? si? o udzielenie zamowienia, dokumenty te musz? obejmowa? swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiaj?cego z tytulu zwi?zanych z post?powaniem o udzielenie zamowienia dziala? lub zaniecha? ka?dego z nich,
2) Dokumenty te b?d? zawieraly klauzule zaplaty sumy wadialnej na rzecz zamawiaj?cego bezwarunkowo i na pierwsze ??danie.
7.Oferta wykonawcy, ktory nie wniesie wadium lub wniesie w sposob nieprawidlowy zostanie odrzucona.
8.Okoliczno?ci i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy okre?la ustawa Pzp.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.1.4) Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. W celu potwierdzenia spelniania przez Wykonawc? warunkow udzialu w post?powaniu oraz braku podstaw do wykluczenia nale?y przedlo?y? wraz z ofert? JEDZ ? wg tre?ci okre?lonej w zal?czniku nr 4 do SIWZ aktualne na dzie? skladania ofert. W formie jednolitego dokumentu sporz?dzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE Wykonawca wst?pnie potwierdza, spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu w zakresie wymaganym przez Zamawiaj?cego oraz ?e nie podlega wykluczeniu.
1) Zamawiaj?cy w celu ulatwienia wypelniania o?wiadczenia w formie JEDZ zal?cza instrukcj? wypelniania JEDZ przygotowan? przez Urz?d Zamowie? Publicznych, ktora zawiera wytyczne, w jaki sposob wypelni? o?wiadczenie JEDZ. Instrukcja stanowi zal?cznik nr 4a do SIWZ.
2. W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez wykonawcow formularz JEDZ, o ktorym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ, sklada ka?dy z wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. Formularz JEDZ ma potwierdza? spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu, brak podstaw wykluczenia.
3. Zamawiaj?cy ??da, aby wykonawca, ktory zamierza powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w post?powaniu sklada JEDZ dotycz?cy tych podmiotow, o ktorym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ.
4. Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia ? w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby ? warunkow udzialu w post?powaniu sklada tak?e JEDZ dotycz?ce tych podmiotow, o ktorym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ w zakresie, w jakim wykonawca korzysta z zasobow podmiotu trzeciego, a tak?e, w zakresie podstaw do wykluczenia podmiotu udost?pniaj?cego zasoby.
1) Je?eli Wykonawca w dokumentach, o ktorych mowa w JEDZ, wykazal, ?e polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow, musi udowodni? Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamowienie, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolno?ci przedstawiaj?c pisemne Zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.
2) Pisemne Zobowi?zanie zawiera w szczegolno?ci:
a) Oznaczenie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby
b) Oznaczenie podmiotu przyjmuj?cego zasoby (Wykonawca)
c) Tre?? o?wiadczenia woli udost?pniaj?cego zasoby zawieraj?ca:
? Zakres udost?pnionych Wykonawcy zasobow podmiotu trzeciego i sposob ich wykorzystania w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia
? Zakres (charakter stosunku prawnego, jaki b?dzie l?czyl Wykonawc? z podmiotem udost?pniaj?cym zasoby w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia) i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego.
5. Dokumenty skladane na wezwanie Zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni terminie, aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow:
1) W celu wykazani braku podstaw do wykluczenia z post?powania:
a) informacji z KRK w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu;
b) za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu; art. 24 ust. 5 pkt. 8 z wyj?tkiem przypadku, o ktorym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15,
c) za?wiadczenie wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu; art. 24 ust. 5 pkt. 8,
d) Odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustaw.
6. Je?eli Wykonawca nie zlo?y o?wiadczenia w formie JEDZ w zakresie wymaganym przez Zamawiaj?cego, o ktorym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej SIWZ, o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentow niezb?dnych do przeprowadzenia post?powania, o?wiadczenia lub dokumenty s? niekompletne, zawieraj? bl?dy lub budz? wskazane przez zamawiaj?cego w?tpliwo?ci, Zamawiaj?cy wezwie do ich zlo?enia, uzupelnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ?e mimo ich zlo?enia oferta wykonawcy podlegalaby odrzuceniu albo konieczne byloby uniewa?nienie post?powania.
7. Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w rozdziale VI. 5.
1) Ust. 5 pkt 1. a ? sklada informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21,
2) Ust. 5 pkt 1 b, c i d ? sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e:
a) nie zalega z oplacaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo ?e zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo?ci.
8. Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 7 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu. Dokument, o ktorym mowa w ust. 7 pkt 2 lit. a, powinien by? wystawiony nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem tego terminu.
9. Je?eli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentow, o ktorych mowa w ust. 7, zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, ktorej dokument mial dotyczy?, zlo?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 8 stosuje si?.
10. W przypadku w?tpliwo?ci, co do tre?ci dokumentu zlo?onego przez wykonawc?, zamawiaj?cy mo?e zwroci? si? do wla?ciwych organow odpowiednio kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezb?dnych informacji dotycz?cych tego dokumentu.
11. Wykonawca maj?cy siedzib? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej dotyczy dokument wskazany w ust. 5 pkt 1, sklada dokument, o ktorym mowa w ust. 7 pkt 1, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Je?eli w kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument mial dotyczy?, nie wydaje si? takich dokumentow, zast?puje si? go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby zlo?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 8 zdanie 2 SIWZ stosuje si?.
12. W celu przeliczenia na PLN wszystkich warto?ci i danych finansowych podanych w innych walutach Zamawiaj?cy zastosuje ?redni kurs Narodowego Banku Polskiego aktualny na dzie? publikacji ogloszenia o zamowieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej (je?eli ogloszenie zostanie opublikowane w sobot? stosuje si? kurs z pierwszego poniedzialku roboczego nast?puj?cego po tej sobocie). Dni robocze ? dni od poniedzialku do pi?tku z wyl?czeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
13. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przeka?e zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku ofert wspolnych niniejsze o?wiadczenie sklada ka?dy z Wykonawcow skladaj?cych ofert? wspolna. Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia.
III.2.2) Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Wykonawca spelnia warunek, je?eli wyka?e, ?e posiada odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn?, co najmniej 700 ty? zl (slownie: siedemset tysi?cy zl 00/100),
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

? Wykonawca spelnia warunek, je?eli posiada do?wiadczenie w zakresie wykonywania przedmiotu zamowienia i w tym celu wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy, w tym okresie, zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, co najmniej dwie uslugi sprz?tania pomieszcze? wewn?trznych, z ktorych ka?da trwa/trwala, co najmniej 12 miesi?cy w ramach jednego kontraktu, jednej umowy, ka?da usluga o warto?ci, co najmniej 600 ty? brutto, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz, ktorych uslugi te zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych zgodnie z Rozporz?dzenie Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 (Dz. U. poz. 1126), czy zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie. Uslugi te maja by? wykonywane w budynkach u?yteczno?ci publicznej w rozumieniu obowi?zuj?cych przepisow prawa (Dz.U. 2016 poz. 124 z 23.12.2015 r. ) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada? budynki i ich usytuowania. Wykazane powierzchnie sprz?tania powinny wynosi? dla pierwszej i drugiej cz??ci zamowienia osobno, co najmniej po 5.000 m 2 dla ka?dej oraz trzeciej cz??ci zamowienia, co najmniej 3.000 m 2 .

? Wykaz narz?dzi, wyposa?enia lub urz?dze? technicznych dost?pnych wykonawcy w celu wykonania zamowienia publicznego wraz z informacjami o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
W przypadku uslug b?d?cych w trakcie wykonywania wymaganie czasu wykonywania danej uslugi dotyczy cz??ci umowy ju? zrealizowanej (tj. od dnia rozpocz?cia wykonywania uslugi do uplywu terminu skladania ofert).
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
PO VII WB 261.4.2017
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
2.11.2017 - 09:00
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 2.11.2017 - 9:30

Place:

Gda?sk, ul. Okopowa 7, pi?tro IV, pokoj nr 405

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information
Dodatkowe dokumenty: karty charakterystyk dla ?rodkow myj?cych, czyszcz?cych, dezynfekuj?cych, konserwuj?cych w wersji elektronicznej oraz o?wiadczenie wykonawcy potwierdzaj?ce, ze zaoferowane ?rodki myj?ce i konserwuj?ce oraz sprz?t i narz?dzia spelniaj? wymagania okre?lone w obowi?zuj?cych przepisach prawa oraz s? dopuszczone do obrotu na terenie RP. Karty charakterystyki nie musz? by? podpisane za zgodno?? z oryginalem.
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Lodging of appeals
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.go.pl
Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26.9.2017
TI Title Poland-Gdansk: Cleaning services
ND Document number 384150-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place GDANSK
AU Authority name Prokuratura Okr?gowa w Gda?sku
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
DT Deadline 02/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 1 - Lowest price
PC CPV code 77310000 - Planting and maintenance services of green areas
77314100 - Grassing services
90910000 - Cleaning services
90911200 - Building-cleaning services
90911300 - Window-cleaning services
90914000 - Car park cleaning services
OC Original CPV code 77310000 - Planting and maintenance services of green areas
77314100 - Grassing services
90910000 - Cleaning services
90911200 - Building-cleaning services
90911300 - Window-cleaning services
90914000 - Car park cleaning services
RC NUTS code PL63
IA Internet address (URL) http://www.gdansk.po.gov.pl
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >