Czech Republic-Liberec: Social work and related services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Q - Medical Services
Opps ID: NBD00003027412671390
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date: Oct 12, 2017
Solicitation No: 383590-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Services - Contract notice - Not specified

Czech Republic-Liberec: Social work and related services

2017/S 187-383590

Social and other specific services ? public contracts

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Liberecky kraj
70891508
U Jezu 642/2a
Liberec
460 01
Czech Republic
Contact person: Mgr. Veronika Sedla?kova
Telephone: +420 778543238
E-mail: veronika.sedlackova@kraj-lbc.cz
NUTS code: CZ051

Internet address(es):

Main address: http://www.kraj-lbc.cz

Address of the buyer profile: http://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zaji?t?ni socialni slu?by ?Socialn? terapeuticke dilny v Libereckem kraji.

Reference number: ZZVZ/0123/17
II.1.2) Main CPV code
85300000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

P?edm?tem ve?ejne zakazky je zaji?t?ni socialnich slu?eb ?Socialn? terapeuticke dilny (dle 67 zakona ?. 108/2006 Sb., o socialnich slu?bach, ve zn?ni pozd?j?ich p?edpis? a vyhla?ky ?. 505/2006 Sb., kterou se provad?ji n?ktera ustanoveni zakona o socialnich slu?bach, ve zn?ni pozd?j?ich p?edpis?) a zaji?t?ni jeji dostupnosti vybrane cilove skupin? ve vybranych lokalitach Libereckeho kraje v ramci individualniho projektu.

P?edm?t pln?ni ve?ejne zakazky je rozd?len v souladu s 101 zakona na 3 ?asti.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 7 636 363.00 CZK
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Liberec ? osoby s mentalnim posti?enim, osoby s kombinovanymi vadami.

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
85300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ051
Main site or place of performance:

Liberec.

II.2.4) Description of the procurement:

V obdobi ode dne u?innosti smlouvy do 31.3.2020 zadavatel po?aduje pro vymezenou cilovou skupinu zaji?t?ni minimaln? 50 400 ?asovych jednotek poskytovani socialni slu?by. Slu?ba bude v danem uzemi poskytnuta minimaln? 15 podpo?enym osobam slu?by a minimaln? 5 osobam, ktere vyu?ily socialni slu?bu.

II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 3 272 727.00 CZK
II.2.7) Duration of the contract or the framework agreement
End: 31/03/2020
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Ve?ejna zakazka je financ. z OP Zam?stnanost Evr. soc. fondu v oblasti 03.2 Socialni za?le?ovani a boj s chudobou, projekt ?Podpora a rozvoj slu?eb v komunit? pro osoby se zdrav. posti?enim v Lib. kr.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Jablonec nad Nisou, Tanvald ? osoby s chronickym du?evnim onemocn?nim, osoby s mentalnim posti?enim, osoby s kombinovanymi vadami.

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
85300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ051
Main site or place of performance:

Jablonec nad Nisou, Tanvald.

II.2.4) Description of the procurement:

V obdobi ode dne u?innosti smlouvy do 31.3.2020 zadavatel po?aduje pro vymezenou cilovou skupinu zaji?t?ni minimaln? 33 600 ?asovych jednotek poskytovani socialni slu?by. Slu?ba bude v danem uzemi poskytnuta minimaln? 10 podpo?enym osobam slu?by a minimaln? 5 osobam, ktere vyu?ily socialni slu?bu.

II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 2 818 818.00 CZK
II.2.7) Duration of the contract or the framework agreement
End: 31/03/2020
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Ve?ejna zakazka je financ. z OP Zam?stnanost Evr. soc. fondu v oblasti 03.2 Socialni za?le?ovani a boj s chudobou, projekt ?Podpora a rozvoj slu?eb v komunit? pro osoby se zdrav. posti?enim v Lib. kr.
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

?eska Lipa, Novy Bor ? osoby s chronickym du?evnim onemocn?nim, osoby s mentalnim posti?enim, osoby s kombinovanymi vadami.

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
85300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ051
Main site or place of performance:

?eska Lipa, Novy Bor.

II.2.4) Description of the procurement:

V obdobi ode dne u?innosti smlouvy do 31.3.2020 zadavatel po?aduje pro vymezenou cilovou skupinu zaji?t?ni minimaln? 33 600 ?asovych jednotek poskytovani socialni slu?by. Slu?ba bude v danem uzemi poskytnuta minimaln? 10 podpo?enym osobam slu?by a minimaln? 5 osobam, ktere vyu?ily socialni slu?bu.

II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 2 818 818.00 CZK
II.2.7) Duration of the contract or the framework agreement
End: 31/03/2020
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Ve?ejna zakazka je financ. z OP Zam?stnanost Evr. soc. fondu v oblasti 03.2 Socialni za?le?ovani a boj s chudobou, projekt ?Podpora a rozvoj slu?eb v komunit? pro osoby se zdrav. posti?enim v Lib. kr.
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.4) Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

Kvalifikaci splni dodavatel, ktery:

1. proka?e spln?ni zakladni zp?sobilosti podle 74 zakona,

2. proka?e spln?ni profesni zp?sobilosti podle 77 zakona.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Form of procedure
IV.1.3) Information about framework agreement
IV.1.10) Identification of the national rules applicable to the procedure:
IV.1.11) Main features of the award procedure:

Jedna se o ve?ejnou zakazku zadavanou ve zjednodu?enem re?imu.

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate / Time limit for receipt of expressions of interest
Date: 12/10/2017
Local time: 09:00
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech

Section VI: Complementary information

VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podminkou pro podani navrhu k UOHS je podani namitek k Zadavateli, ktere je nutne doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st??ovatel dozv?d?l o domn?lem poru?eni zakona Zadavatelem, nejpozd?ji v?ak do uzav?eni smlouvy nebo do chvile, kdy se sout?? o navrh pova?uje po vyb?ru navrhu za ukon?enou.

Namitky proti ukon?m oznamovanym v dokumentech, ktere je Zadavatel povinen podle zakona uve?ejnit ?i odeslat st??ovateli, musi byt doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ni ?i doru?eni st??ovateli.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani ?adosti o u?ast, musi byt namitky proti podminkam vztahujicim se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani nabidek, musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty, v p?ipad? jednaciho ?izeni s uve?ejn?nim musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni lh?ty pro podani p?edb??nych nabidek.

Namitky proti dobrovolnemu oznameni o zam?ru uzav?it smlouvu podle 212 odst. 2 zakona musi byt doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ni tohoto oznameni.

Zadavatel je povinen namitky vy?idit do 15 dn?. Navrh je nutne doru?it UOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?m? st??ovatel obdr?el rozhodnuti, kterym Zadavatel namitky odmitnul nebo do 25 dn? od odeslani namitek, pokud Zadavatel o namitkach nerozhodl.

Po uzav?eni smlouvy na ve?ejnou zakazku ?i ramcove dohody lze podat pouze navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy, a to i bez p?edchoziho podani namitek. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy zp?sobem podle 212 odst. 2 zakona s uvedenim d?vodu pro zadani ve?ejne zakazky bez uve?ejn?ni oznameni o zahajeni zadavaciho ?izeni, p?edb??neho oznameni nebo vyzvy k podani nabidek ve zjednodu?enem podlimitnim ?izeni, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy podle 254 odstavce 1 pism. d) zakona doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy na zaklad? ramcove dohody podle 137 zakona nebo oznameni o uzav?eni smlouvy v dynamickem nakupnim systemu podle 142 zakona, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy.

Ve lh?t? pro doru?eni navrhu je navrhovatel povinen slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z nabidkove ceny navrhovatele za celou dobu pln?ni ve?ejne zakazky nebo za dobu prvnich 4 let pln?ni v p?ipad? smluv na dobu neur?itou, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e navrhovatel nem??e stanovit celkovou nabidkovou cenu, je povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK. Jde-li o ?izeni o p?ezkoumani postupu pro zadavani koncesi, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?eni navrhu slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z p?edpokladane hodnoty koncese uve?ejn?ne ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e Zadavatel neuve?ejni ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele p?edpokladanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni koncesni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
29/09/2017 S187 - - Services - Contract notice - Not specified

Czech Republic-Liberec: Social work and related services

2017/S 187-383590

Social and other specific services ? public contracts

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Liberecky kraj
70891508
U Jezu 642/2a
Liberec
460 01
Czech Republic
Contact person: Mgr. Veronika Sedla?kova
Telephone: +420 778543238
E-mail: veronika.sedlackova@kraj-lbc.cz
NUTS code: CZ051

Internet address(es):

Main address: http://www.kraj-lbc.cz

Address of the buyer profile: http://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zaji?t?ni socialni slu?by ?Socialn? terapeuticke dilny v Libereckem kraji.

Reference number: ZZVZ/0123/17
II.1.2) Main CPV code
85300000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 7 636 363.00 CZK
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Liberec ? osoby s mentalnim posti?enim, osoby s kombinovanymi vadami.

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
85300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ051
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 3 272 727.00 CZK
II.2.7) Duration of the contract or the framework agreement
End: 31/03/2020
II.2) Description
II.2.1) Title:

Jablonec nad Nisou, Tanvald ? osoby s chronickym du?evnim onemocn?nim, osoby s mentalnim posti?enim, osoby s kombinovanymi vadami.

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
85300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ051
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 2 818 818.00 CZK
II.2.7) Duration of the contract or the framework agreement
End: 31/03/2020
II.2) Description
II.2.1) Title:

?eska Lipa, Novy Bor ? osoby s chronickym du?evnim onemocn?nim, osoby s mentalnim posti?enim, osoby s kombinovanymi vadami.

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
85300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ051
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 2 818 818.00 CZK
II.2.7) Duration of the contract or the framework agreement
End: 31/03/2020

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate / Time limit for receipt of expressions of interest
Date: 12/10/2017
Local time: 09:00
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
TI Title Czech Republic-Liberec: Social work and related services
ND Document number 383590-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place LIBEREC
AU Authority name Liberecky kraj (70891508)
OL Original language CS
HD Heading - - Services - Contract notice - Not specified
CY Country CZ
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
DT Deadline 12/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure Z - Not specified
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 85300000 - Social work and related services
OC Original CPV code 85300000 - Social work and related services
RC NUTS code CZ051
IA Internet address (URL) http://www.kraj-lbc.cz
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >