Slovenia-Bre?ice: Mammography devices

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Q - Medical Services
Opps ID: NBD00003027579458154
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date:
Solicitation No: 380720-2017
Source: Members Only
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Slovenia-Bre?ice: Mammography devices

2017/S 186-380720

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Splo?na bolni?nica Bre?ice
5105323000
?ernel?eva cesta 15
Bre?ice
8250
Slovenia
Contact person: Rok ?kvar?
Telephone: +386 74668100
E-mail: rok.skvarc@sb-brezice.si
Fax: +386 74668110
NUTS code: SI

Internet address(es):

Main address: http://www.sb-brezice.si

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Mamografski aparat.

Reference number: 410-3/2017
II.1.2) Main CPV code
33111650
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Dobava mamografskega aprata ter servisiranje in vzdr?evanje v pogarancijskem obdobju.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 130 882.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
33111650
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI
Main site or place of performance:

Splo?na bolni?nica Bre?ice, ?ernel?eva cesta 15, SI-8250 Bre?ice.

II.2.4) Description of the procurement:

Dobava mamografskega aprata ter servisiranje in vzdr?evanje v pogarancijskem obdobju.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 050-091611
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Braintec podjetje za sodobne tehnologije, d.o.o.
5752728000
Cesta Andreja Bitenca 68
Ljubljana
1000
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 139 000.00 EUR
Total value of the contract/lot: 130 882.00 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Dr?avna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naro?il
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenia
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naro?anja je zagotovljeno v skladu z dolo?bami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naro?anja (Uradni list RS, ?t. 43/11 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na na?in kot ga dolo?a zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naro?anja se lahko vlo?i v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naro?ila zoper vsako ravnanje naro?nika, razen ?e zakon, ki ureja oddajo javnih naro?il, ali ZPVPJN ne dolo?a druga?e. Zahtevo za pravno varstvo lahko vlo?i aktivno legitimirana oseba, kot jo dolo?a 14. ?len ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

1. ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo;

2. ime naro?nika;

3. oznako javnega naro?ila;

4. predmet javnega naro?ila;

5. o?itane kr?itve;

6. dejstva in dokaze, s katerimi se kr?itve dokazujejo;

7. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, ?e vlagatelj nastopa s poobla??encem;

8. navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naro?ila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada.

Vlagatelj mora v skladu s tretjo alinejo prvega odstavka 71. ?lena ZPVPJN zahtevku za revizijo prilo?iti potrdilo o pla?ilu takse v vi?ini 3 193,52 EUR.

Takso je potrebno vpla?ati na podra?un, odprt pri Banki Slovenije za namen pla?ila taks za predrevizijski in revizijski postopek, ?tevilka 01100-1000358802 ? izvr?evanje prora?una RS. Pri tem mora vlagatelj na pla?ilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na ?tevilko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni ?t. objave javnega naro?ila, oznaka L pa pomeni ozna?bo leta. V kolikor je ?t. objave javnega naro?ila kraj?a od 6 znakov, se na manjkajo?a mesta spredaj vpi?e 0).

Zahtevek za revizijo se vlo?i pisno neposredno pri naro?niku, po po?ti priporo?eno ali priporo?ano s povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za javna naro?ila.

Zahtevek za revizijo, ki se nana?a na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naro?ila, se lahko vlo?i najpozneje 8 delovnih dni po poteku roka za predlo?itev ponudb.

?e naro?nik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vlo?en pravo?asno ali ga ni vlo?ila aktivno legitimirana oseba iz 14. ?lena ZPVPJN, da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15. ?lena ZPVPJN ni predlo?il potrdila o pla?ilu takse ali da ni bila pla?ana ustrezna taksa, ga najpozneje v 3 delovnih dneh od prejema s sklepom zavr?e.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Splo?na bolni?nica Bre?ice
?ernel?eva cesta 15
Bre?ice
8250
Slovenia
VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
28/09/2017 S186 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Slovenia-Bre?ice: Mammography devices

2017/S 186-380720

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Splo?na bolni?nica Bre?ice
5105323000
?ernel?eva cesta 15
Bre?ice
8250
Slovenia
Contact person: Rok ?kvar?
Telephone: +386 74668100
E-mail: rok.skvarc@sb-brezice.si
Fax: +386 74668110
NUTS code: SI

Internet address(es):

Main address: http://www.sb-brezice.si

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Mamografski aparat.

Reference number: 410-3/2017
II.1.2) Main CPV code
33111650
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 130 882.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
33111650
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 050-091611

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Braintec podjetje za sodobne tehnologije, d.o.o.
5752728000
Cesta Andreja Bitenca 68
Ljubljana
1000
Slovenia
NUTS code: SI
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 139 000.00 EUR
Total value of the contract/lot: 130 882.00 EUR
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Slovenia-Bre?ice: Mammography devices
ND Document number 380720-2017
PD Publication date 28/09/2017
OJ OJ S 186
TW Place BRE?ICE
AU Authority name Splo?na bolni?nica Bre?ice (5105323000)
OL Original language SL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country SI
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33111650 - Mammography devices
OC Original CPV code 33111650 - Mammography devices
RC NUTS code SI
IA Internet address (URL) http://www.sb-brezice.si
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >