Poland-Bialystok: Road bridge construction work

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003027719181037
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 382034-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Works - Contract notice - Open procedure

Poland-Bialystok: Road bridge construction work

2017/S 187-382034

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Podlaski Zarz?d Drog Wojewodzkich w Bialymstoku
ul. Elewatorska 6
Bialystok
15-620
Poland
Contact person: Malgorzata Tomkiel
Telephone: +48 856767139
E-mail: wzp@pzdw.wrotapodlasia.pl
Fax: +48 856767153
NUTS code: PL84

Internet address(es):

Main address: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Podlaski Zarz?d Drog Wojewodzkich w Bialymstoku
ul. Elewatorska 6
Bialystok
15-620
Poland
Contact person: Malgorzata Tomkiel
Telephone: +48 856767139
E-mail: wzp@pzdw.wrotapodlasia.pl
Fax: +48 856767153
NUTS code: PL84

Internet address(es):

Main address: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/

I.4) Type of the contracting authority
Other type: administracja samorz?dowa
I.5) Main activity
Other activity: zarz?dzanie drogami wojewodzkimi

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Budowa wiaduktu nad torami PKP wraz z budow? i rozbudow? drogi wojewodzkiej Nr 674 w m. Sokolka i niezb?dn? infrastruktura techniczn?.

II.1.2) Main CPV code
45221111
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia s? roboty budowlane zwi?zane z:

?Budow? wiaduktu nad torami PKP wraz z budow? i rozbudow? drogi wojewodzkiej Nr 674 w m. Sokolka i niezb?dn? infrastruktura techniczn? ? II Przetarg..

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45233120
45330000
45232300
45231000
45316000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL84
Main site or place of performance:

Droga wojewodzka nr 674 w m. Sokolka.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia s? roboty budowlane zwi?zane z:

?Budow? wiaduktu nad torami PKP wraz z budow? i rozbudow? drogi wojewodzkiej Nr 674 w m. Sokolka i niezb?dn? infrastruktura techniczn? ? II Przetarg..

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 29/11/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy nie okre?la szczegolnych wymaga?.

W tej sekcji zostaly wpisane:

1. Zamawiaj?cy wykluczy z udzialu w post?powaniu Wykonawc? w przypadkach okre?lonych w art. 24 ust. 1 ustawy.

2. Zamawiaj?cy przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy.

I. Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow, skladanych przez Wykonawc?

w post?powaniu na wezwanie Zamawiaj?cego w celu potwierdzenia okoliczno?ci o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu lub kryteria selekcji):

1. W celu potwierdzenia spelniania przez wykonawc? warunkow udzialu w post?powaniu lub kryteriow selekcji dotycz?cych sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiaj?cy ??da nast?puj?cych dokumentow:

informacji banku lub spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?cej wysoko?? posiadanych ?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytow? wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni? 1 miesi?c przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu.

2. W celu potwierdzenia spelniania przez wykonawc? warunkow udzialu w post?powaniu lub kryteriow selekcji dotycz?cych zdolno?ci technicznej lub zawodowej zamawiaj?cy mo?e ??da? nast?puj?cych dokumentow:

1) wykazu robot budowlanych wykonanych nie wcze?niej ni? w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto?ci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane, z zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nale?ycie, w szczegolno?ci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo uko?czone, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane byly wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? inne dokumenty ? Zamawiaj?cy nie wymaga zlo?enia do oferty informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienale?ycie. Zamawiaj?cy wymaga wykazania tylko zamowie? niezb?dnych dla spelnienia warunku okre?lonego w SIWZ (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiaj?cego).

2) wykazu osob, skierowanych przez wykonawc? do realizacji zamowienia publicznego, w szczegolno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie uslug, kontrol? jako?ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wyksztalcenia niezb?dnych do wykonania zamowienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami. (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiaj?cego)

II. Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow, skladanych przez Wykonawc? w post?powaniu na wezwanie Zamawiaj?cego w celu potwierdzenia okoliczno?ci o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (brak podstaw do wykluczenia):

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzialu w post?powaniu, nale?y przedlo?y? dokumenty okre?lone w 5 pkt 1) ? 10) Rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajow dokumentow, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamowienia.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

W zakresie spelnienia warunku wymagane jest wykazanie:

posiadanie ?rodkow finansowych lub zdolno?ci kredytowej w wysoko?ci co najmniej 5 000 000 PLN.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Okreslony w sekcji III.1.2).

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Posiadanego do?wiadczenia zawodowego

W zakresie spelnienia warunku wymagane jest:

Wykazanie wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie:

minimum jednego zadania polegaj?cego na budowie/ przebudowie/ rozbudowie drogi publicznej (zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.3.1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada? drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z po?n. zm.) klasy min. Z o dlugo?ci min. 0,5 km wraz z budow?/ przebudow?/ rozbudow? drogowego obiektu mostowego (zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.5.2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada? drogowe obiekty in?ynierskie i ich usytuowanie, Dz.U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 z po?n. zm.) o dlugo?ci min. 70,00 m (dlugo?? zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16.2.2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji drog publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustow i promow oraz rejestru numerow nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom, Dz.U. z 2005 r., Nr 67, poz. 582 z po?n. zm.), z zal?czeniem dowodow okre?laj?cych, czy te roboty budowlane zostaly wykonane nale?ycie, w szczegolno?ci informacj? o tym, czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo uko?czone, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane byly wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? inne dokumenty.

2. Osob zdolnych do wykonania zamowienia

W zakresie spelnienia warunku wymagane jest wykazanie:

a) Kierownik budowy,

b) Kierownik robot mostowych,

c) Kierownik robot drogowych,

d) Kierownik robot telekomunikacyjnych,

e) Kierownik robot energetycznych,

f) Kierownik robot sanitarnych,

g) Kierownik Robot Do Prac Na Terenie Kolejowym,

h) Geodeta,

i) Asystent ds. rozlicze?.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zostal okreslony w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? zmiany postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty. Warunki realizacji umowy i ewentualnych zmian umowy okre?lone zostaly we wzorze umowy stanowi?cym zal?cznik do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 09:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 14/11/2017
Local time: 10:00
Place:

Podlaski Zarz?d Drog Wojewodzkich w Bialymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Bialystok ? sala konferencyjna ?pok. Nr 213, w siedzibie Zamawiaj?cego.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Wykonawca zapewni jako cz??? swojej oferty wadium w wysoko?ci: 800 000 PLN (slownie: osiemset tysi?cy zlotych).

2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiaj?cy b?dzie kierowal si? nast?puj?cymi kryteriami oceny ofert:

Cena ? 60 %

Do?wiadczenie Kierownika Budowy ? 20 %

Okres gwarancji i r?kojmi ? 20 %

3. Dotyczy sekcji IV.2.6): Termin zwi?zania ofert? wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert.

4. Faktury b?d? platne w terminie do 30 dni od daty ich dor?czenia Zamawiaj?cemu.

5. W przypadku, wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia, Wykonawcy ustanawiaj? pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

6. Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zamowie? na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

7. O?wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiaj?cy i wykonawca przekazuj? z zachowaniem formy pisemnej lub w formie faksu.

8. Wykonawca mo?e powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia podwykonawcom.

9. Zamawiaj?cy informuje, ?e dla potrzeb spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, je?eli warto?ci zostan? podane w walutach innych ni? zl, Zamawiaj?cy w celu przeliczenia waluty na zl/PLN przyjmie ?redni kurs zl do tej waluty podawany przez NBP na dzie? opublikowania ogloszenia o zamowieniu dotycz?cego niniejszego post?powania w Dz.U. U. E.

10. Ze wzgl?du na ograniczon? ilo?? znakow szczegolowe wymagania dotycz?ce kryteriow kwalifikacji, kryteriow udzielenia zamowienia oraz o?wiadczenia i dokumenty jakie zobowi?zani s? dostarczy? wykonawcy w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu zostaly okre?lone w SIWZ ? Istotne warunki zamowienia.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Urz?du Zamowie?
ul. Post?pu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Prezes Urz?du Zamowie?
ul. Post?pu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy przysluguje odwolanie wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.

2. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wlasnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu.

4. Odwolanie wnosi si?:

1) w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp,

2) w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu oraz wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia wnosi si?:

3) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.

Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone powy?ej wnosi si?:

4) w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

5. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du.

Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego wla?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi.

?rodki ochrony prawnej reguluje Dzial VI ustawy.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
29/09/2017 S187 - - Works - Contract notice - Open procedure

Poland-Bialystok: Road bridge construction work

2017/S 187-382034

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Podlaski Zarz?d Drog Wojewodzkich w Bialymstoku
ul. Elewatorska 6
Bialystok
15-620
Poland
Contact person: Malgorzata Tomkiel
Telephone: +48 856767139
E-mail: wzp@pzdw.wrotapodlasia.pl
Fax: +48 856767153
NUTS code: PL84

Internet address(es):

Main address: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl

I.5) Main activity
Other activity: zarz?dzanie drogami wojewodzkimi

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Budowa wiaduktu nad torami PKP wraz z budow? i rozbudow? drogi wojewodzkiej Nr 674 w m. Sokolka i niezb?dn? infrastruktura techniczn?.

II.1.2) Main CPV code
45221111
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45233120
45330000
45232300
45231000
45316000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL84
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 29/11/2019
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 09:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Poland-Bialystok: Road bridge construction work
ND Document number 382034-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place BIALYSTOK
AU Authority name Podlaski Zarz?d Drog Wojewodzkich w Bialymstoku
OL Original language PL
HD Heading - - Works - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 45221111 - Road bridge construction work
45231000 - Construction work for pipelines, communication and power lines
45232300 - Construction and ancillary works for telephone and communication lines
45233120 - Road construction works
45316000 - Installation work of illumination and signalling systems
45330000 - Plumbing and sanitary works
OC Original CPV code 45221111 - Road bridge construction work
45231000 - Construction work for pipelines, communication and power lines
45232300 - Construction and ancillary works for telephone and communication lines
45233120 - Road construction works
45316000 - Installation work of illumination and signalling systems
45330000 - Plumbing and sanitary works
RC NUTS code PL84
IA Internet address (URL) http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >