Poland-Warsaw: Security services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 56 - Construction and Building Materials
Opps ID: NBD00003027959182936
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date: Nov 3, 2017
Solicitation No: 380030-2017
Source: Members Only
27/09/2017 S185 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Security services

2017/S 185-380030

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Miasto Stoleczne Warszawa ? Stoleczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa Samorz?dowy Zaklad Bud?etowy
ul. Rozbrat 26
For the attention of: Agnieszka Sarnecka
00-429 Warszawa
Poland
Telephone: +48 221627224
E-mail: zamowieniapubliczne@aktywnawarszawa.waw.pl
Fax: +48 221627239

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.aktywnawarszawa.waw.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

79710000

Description
Security services.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
3.11.2017 - 10:00
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
27/09/2017 S185 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Security services

2017/S 185-380030

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Miasto Stoleczne Warszawa ? Stoleczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa Samorz?dowy Zaklad Bud?etowy
ul. Rozbrat 26
For the attention of: Agnieszka Sarnecka
00-429 Warszawa
Poland
Telephone: +48 221627224
E-mail: zamowieniapubliczne@aktywnawarszawa.waw.pl
Fax: +48 221627239

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.aktywnawarszawa.waw.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3) Main activity
Recreation, culture and religion
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Ochrona i monitoring O?rodkow Stolecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa od dnia 1.12.2017 r. do dnia 30.11.2018 r.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 23: Investigation and security services, except armoured car services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: O?rodki Stolecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa w Warszawie.
NUTS code
II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie czynno?ci w zakresie ochrony fizycznej, nadzorowania urz?dze?, sporz?dzania w porozumieniu z Zamawiaj?cym planow ochrony obiektow nale??cych do Zamawiaj?cego, dalej zwanych obiektami, prowadzenia dokumentacji, inicjowania akcji ratowniczych i interwencyjnych, a tak?e prowadzenia szkole? z zakresu stanu bezpiecze?stwa nadzorowanych obiektow oraz osob w nim przebywaj?cych, zgodnie z ustaw? z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osob i mienia (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1432.) oraz wykonywania czynno?ci wynikaj?cych z ww. ustawy oraz Opisu przedmiotu zamowienia, stanowi?cego Zal?cznik nr 1 do SIWZ.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

79710000

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
Estimated value excluding VAT: 1 559 591,24 PLN
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Starting 1.12.2017. Completion 30.11.2018

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
Oferta powinna by? zabezpieczona wadium w wysoko?ci: 40 000 PLN (slownie: czterdzie?ci tysi?cy zlotych);
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Sposob platno?ci za realizacj? zamowienia jest okre?lony w Istotnych postanowieniach umowy, ktore stanowi? zal?cznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Je?eli wybrana zostanie oferta Wykonawcow wyst?puj?cych wspolnie, b?d? oni zobowi?zani, przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamowienia, do przedstawienia umowy reguluj?cej wspolprac? tych Wykonawcow.
III.1.4) Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1.W post?powaniu mog? wzi?? udzial Wykonawcy, ktorzy:
Spelniaj? warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy wykazuj?c, ?e:
1) Posiadaj? aktualn? koncesj? na prowadzenie dzialalno?ci gospodarczej w zakresie uslug ochrony osob i mienia, wydan? zgodnie z warunkami okre?lonymi w ustawie z dnia 22.8.1997 o ochronie osob i mienia (Dz.U. 2016 poz. 1432) zwanej dalej ?ustaw? ooim, w zakresie niezb?dnym do realizacji przedmiotowego zamowienia.
2) Nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy.
3) Zamawiaj?cy nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy w oparciu o art. 24 ust. 5 Ustawy.
2.Wykaz o?wiadcze? skladanych przez Wykonawc? wraz z ofert? w celu wst?pnego potwierdzenia, ?e nie podlega on wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu:

1) O?wiadczenie w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia, zwanego dalej JEDZ ? sporz?dzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE (zal?cznik nr 3 do SIWZ) wypelnione w zakresie, o ktorym mowa w punkcie 9 SIWZ (na stronie Urz?du Zamowie? Publicznych dost?pna jest instrukcja wypelnienia JEDZ pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia ).

2) Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu sklada JEDZ dotycz?ce tych podmiotow;
3) Wykonawca, ktory zamierza powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w post?powaniu sklada JEDZ dotycz?ce podwykonawcow;
4) W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez Wykonawcow, formularz JEDZ sklada ka?dy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. Dokument ten potwierdza spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z Wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia;
2.1.Wykonawca w stosownych sytuacjach mo?e w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, o ktorych mowa w pkt. 9 SIWZ, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, niezale?nie od charakteru prawnego l?cz?cych go z nim stosunkow prawnych, na zasadach okre?lonych w art. 22a Ustawy. Wykonawca, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow, musi udowodni? Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamowienie, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow,
w szczegolno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu
do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.
2.2 Ka?dy z Wykonawcow, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy (informacje z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiaj?cemu (bez wcze?niejszego wezwania) o?wiadczenie
o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia (wzor O?wiadczenia ? zal?cznik nr 9 do SIWZ).
3. W celu potwierdzenia spelniania warunku udzialu w post?powaniu, o ktorym mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 1 Ustawy Zamawiaj?cy za??da:
1) aktualnej koncesji na prowadzenie dzialalno?ci gospodarczej w zakresie uslug ochrony osob i mienia, wydan? zgodnie z warunkami okre?lonymi w ustawie ooim, w zakresie niezb?dnym do realizacji przedmiotowego zamowienia;
4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy w odniesieniu do okoliczno?ci okre?lonych w art. 24 ust. 1 Ustawy Zamawiaj?cy za??da:
1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu;
2) Za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;
3) Za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;
4) O?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci;
5) O?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne.
6) O?wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).
Uwaga:
1) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a Ustawy, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotow dokumenty, o ktorych mowa w pkt 4 powy?ej.
2) Ka?dy z wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie zobowi?zany jest przedstawi? dokumenty wskazane w pkt 4 powy?ej.
5.W przypadku wnoszenia oferty przez Wykonawc? maj?cego siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokumenty nale?y zlo?y? na zasadach okre?lonych w Rozporz?dzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 26.7.2017 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy, w post?powaniu o udzielenie zamowienia (Dz.U. z 2017 r. poz. 1126).
6.Wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegaj? si? o udzielenie zamowienia, ustanawiaj? pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.
III.2.2) Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Zamawiaj?cy nie okre?la w tym zakresie warunku.
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
1.W post?powaniu mog? wzi?? udzial Wykonawcy, ktorzy:
1) Dysponuj? zmotoryzowan? i wyposa?on? w ?rodki przymusu bezpo?redniego oraz l?czno?ci bezprzewodowej zewn?trznej i wewn?trznej Grup? Interwencyjn?, niezb?dn? do realizacji niniejszego zamowienia, zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji z dnia 21.10.2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunkow przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. 2015 poz. 992.) Czlonkowie Grupy Interwencyjnej musz? by? wpisani na list? kwalifikowanych pracownikow ochrony fizycznej, o ktorej mowa w ustawie z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osob i mienia (Dz.U. 2016 poz. 1432) dalej zwan? ?ustaw? ooim;
2) Dysponuj? zmotoryzowan? i wyposa?on? w ?rodki przymusu bezpo?redniego oraz l?czno?ci bezprzewodowej zewn?trznej i wewn?trznej Grup? Interwencyjn?, przygotowan? do konwoju ?rodkow pieni??nych na zasadach okre?lonych w ustawie ooim oraz Rozporz?dzeniu Ministra Spraw Wewn?trznych z dnia 7.9.2010 r. w sprawie wymaga?, jakim powinna odpowiada? ochrona warto?ci pieni??nych przechowywanych i transportowanych przez przedsi?biorcow i inne jednostki organizacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz. 793.) Czlonkowie Grupy Interwencyjnej do konwoju ?rodkow pieni??nych musz? by? wpisani na list? kwalifikowanych pracownikow ochrony fizycznej, o ktorej mowa w ustawie ooim;
3) Dysponuj? pracownikami ochrony w liczbie zapewniaj?cej codzienn? ochron? obiektow zgodnie z wymogami okre?lonymi w Opisie Przedmiotu Zamowienia (Zal?cznik nr 1 do SIWZ) z uwzgl?dnieniem przepisow dotycz?cych wymiaru czasu pracy, wpisanymi na list? kwalifikowanych pracownikow ochrony fizycznej, o ktorej mowa w ustawie ooim, zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w Zal?czniku nr 1 do SIWZ oraz dysponuj? osobami wpisanymi na list? kwalifikowanych pracownikow zabezpieczenia technicznego (o ktorej mowa w ustawie ooim) w ilo?ci niezb?dnej do realizacji przedmiotu zamowienia.
4) Wykonali lub wykonuj? w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie: dwie uslugi ochrony fizycznej obiektow rekreacyjno ? sportowych o warto?ci ka?dej uslugi co najmniej 400 000 PLN brutto, sukcesywnie w okresie 12 kolejno nast?puj?cych po sobie miesi?cy.
W przypadku uslug wykonywanych, warto?? o ktorej mowa w zdaniu poprzednim, nale?y odnie?? do wykonanej cz??ci uslugi;
2. W celu potwierdzenia spelniania warunku udzialu w post?powaniu, o ktorym mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 3 Ustawy Zamawiaj?cy za??da:
1) o?wiadczenia w zakresie niezb?dnym do wykazania spelniania warunku, o ktorym mowa w pkt. 1.1) ? (wzor O?wiadczenia ? zal?cznik nr 7 do SIWZ);
2) o?wiadczenia w zakresie niezb?dnym do wykazania spelniania warunku, o ktorym mowa w pkt. 1.2) ? (wzor O?wiadczenia ? zal?cznik nr 8 do SIWZ);
3) o?wiadczenia w zakresie niezb?dnym do wykazania spelniania warunku, o ktorym mowa w pkt.1.3) ? (wzor O?wiadczenia ? zal?cznik nr 9 do SIWZ);
4)wykazu (w zakresie niezb?dnym do wykazania spelniania warunku, o ktorym mowa w pkt. 1.4) wykonanych uslug w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow na rzecz, ktorych uslugi zostaly wykonane oraz zal?czenia dowodow okre?laj?cych czy uslugi te zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert (zal?cznik nr 4 do SIWZ).
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: yes
Reference to the relevant law, regulation or administrative provision: 1.Ustawa z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osob i mienia (Dz.U. 2016 poz. 1432);
2.Rozporz?dzenie Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji z dnia 21.10.2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunkow przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. 2015 poz. 992.);
3.Rozporz?dzene Ministra Spraw Wewn?trznych z dnia 7.9.2010 r. w sprawie wymaga?, jakim powinna odpowiada? ochrona warto?ci pieni??nych przechowywanych i transportowanych przez przedsi?biorcow i inne jednostki organizacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz. 793.).
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below

1. Cena brutto oferty. Weighting 60

2. Do?wiadczenie pracownikow ochrony fizycznej. Weighting 20

3. Certyfikat jako?ci. Weighting 20

IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: yes
Additional information about electronic auction: 1.Zamawiaj?cy przeprowadzi aukcj? elektroniczn?, je?eli zostan? zlo?one,
co najmniej 2 oferty niepodlegaj?ce odrzuceniu. Zaproszenie do udzialu
w aukcji elektronicznej zostanie wyslane drog? elektroniczn? na adres e-mail wskazany przez Wykonawc? w Formularzu oferty.
2. Wykonawcy chc?cy wzi?? udzial w aukcji elektronicznej musz? si? zalogowa? na platformie aukcyjnej za pomoc? danych uwierzytelniaj?cych przekazanych przez operatora platformy aukcyjnej Wykonawcom, ktorym Zamawiaj?cy przekazal zaproszenie do udzialu w aukcji elektronicznej.
3. Warunkiem wzi?cia udzialu w aukcji elektronicznej jest dysponowanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu. Komputer u?ytkownika powinien spelnia? nast?puj?ce wymagania:
a) posiada? zainstalowany system operacyjny wspierany przez producenta tego systemu (Windows 7/Windows 8/Windows 10 b?d? nowszy),
b) by? wyposa?ony w procesor taktowany zegarem o cz?stotliwo?ci 1 GHz i posiada? co najmniej 1 GB pami?ci RAM (s? to wymagania jakie powinien spelni? komputer z systemem Windows 7),
c) posiada? zainstalowan? przegl?dark? internetow? wspieran? przez jej producenta: Microsoft Internet Explorer w wersji co najmniej IE10 albo Mozilla Firefox,
d) posiada? pol?czenie z sieci? Internet o przepustowo?ci nie mniejszej ni? 128 kb/s.
4. W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomoc? formularza umieszczonego na stronie internetowej, umo?liwiaj?cego wprowadzanie niezb?dnych danych w trybie bezpo?redniego pol?czenia z t? stron?, skladaj? kolejne korzystniejsze post?pienia, podlegaj?ce automatycznej ocenie i klasyfikacji. Post?pienia, pod rygorem niewa?no?ci, sklada si? opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Jedynym kryterium oceny ofert w aukcji elektronicznej jest cena brutto za realizacj? przedmiotowego zamowienia. Cen? wyj?ciow? w aukcji elektronicznej dla ka?dego Wykonawcy jest cena brutto zaproponowana przez danego Wykonawc? w zlo?onej ofercie pisemnej.
6. Post?pienia skladane w toku aukcji elektronicznej b?d? podlegaly automatycznej ocenie i klasyfikacji, zgodnie ze wzorem okre?lonym w punkcie 18.3. SIWZ.
7. W przypadku nieprzeprowadzenia aukcji lub, gdy po jej przeprowadzeniu nie ulegnie zmianie najkorzystniejsza oferta wybrana w II etapie oceny ofert wskazanym w pkt. 18.1. SIWZ, wi???ca jest ocena dokonana w II etapie.
8. W pkt. 10 Formularza oferty nale?y wpisa? osob? uprawnion? do skladania ofert w imieniu Wykonawcy w trakcie aukcji elektronicznej. W przypadku, gdy b?dzie to inna osoba ni? podpisuj?ca ofert?, nale?y zal?czy? do oferty pelnomocnictwo dla tej osoby, podpisane przez osob?/y uprawnion?/e do reprezentowania Wykonawcy, z ktorego wynika? b?dzie prawo do reprezentowania Wykonawcy w aukcji elektronicznej.
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
ZP/PN/U/22/2017
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
3.11.2017 - 10:00
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 3.11.2017 - 10:15

Place:

Miasto Stoleczne Warszawa ? Stoleczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa Samorz?dowy Zaklad Bud?etowy, ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa.

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Urz?d Zamowie? Publicznych
Post?pu 17a
02-676 Warszawa
Poland
Telephone: +48 224587777
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

VI.4.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Wykonawcom i innym podmiotom, ktorzy maj? lub mieli interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz ponie?li lub mogl ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow Ustawy, przysluguj? ?rodki ochrony prawnej na zasadach okre?lonych w Dziale VI Ustawy.
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Urz?d Zamowie? Publicznych
Post?pu 17a
02-676 Warszawa
Poland
Telephone: +48 224587777
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

VI.5) Date of dispatch of this notice:
22.9.2017
TI Title Poland-Warsaw: Security services
ND Document number 380030-2017
PD Publication date 27/09/2017
OJ OJ S 185
TW Place WARSAW
AU Authority name Miasto Stoleczne Warszawa ? Stoleczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa Samorz?dowy Zaklad Bud?etowy
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 22/09/2017
DT Deadline 03/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 2 - The most economic tender
PC CPV code 79710000 - Security services
OC Original CPV code 79710000 - Security services
IA Internet address (URL) www.aktywnawarszawa.waw.pl
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >