Romania-Timi?oara: Design support services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • C - Architect and Engineering Services - Construction
Opps ID: NBD00003027971763201
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date: Nov 6, 2017
Solicitation No: 384149-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Services - Contract notice - Open procedure

Romania-Timi?oara: Design support services

2017/S 187-384149

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Municipiul Timisoara
B-dul C. D. Loga nr. 1
Contact point(s): Serviciul Achizitii Publice
For the attention of: Corina Coroian
300030 Timisoara
Romania
Telephone: +40 256408367
E-mail: achizitiipublice@primariatm.ro

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.primariatm.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: www.e-licitatie.ro (SEAP)
Romania
Internet address: www.e-licitatie.ro

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: www.e-licitatie.ro (SEAP)
Romania
Internet address: www.e-licitatie.ro

Tenders or requests to participate must be sent to: www.e-licitatie.ro (SEAP)
Romania
Internet address: www.e-licitatie.ro

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

79933000 , 71220000

Description
Design support services.
Architectural design services.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 27.10.2017 - 10:00
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
6.11.2017 - 16:00
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
29/09/2017 S187 - - Services - Contract notice - Open procedure

Romania-Timi?oara: Design support services

2017/S 187-384149

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Municipiul Timisoara
B-dul C. D. Loga nr. 1
Contact point(s): Serviciul Achizitii Publice
For the attention of: Corina Coroian
300030 Timisoara
Romania
Telephone: +40 256408367
E-mail: achizitiipublice@primariatm.ro

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.primariatm.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: www.e-licitatie.ro (SEAP)
Romania
Internet address: www.e-licitatie.ro

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: www.e-licitatie.ro (SEAP)
Romania
Internet address: www.e-licitatie.ro

Tenders or requests to participate must be sent to: www.e-licitatie.ro (SEAP)
Romania
Internet address: www.e-licitatie.ro

I.2) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3) Main activity
General public services
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului SF+PT+ DTAC+AC?pentru Construire corp P+1E la Scoala Gimnaziala Nr. 13 din Timisoara, str. Muzicescu nr. 14.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: La sediul prestatorului, Scoala Gimnaziala nr. 13, str. Muzicescu nr. 14 (daca este cazul), sediul autoritatii contractante (daca este cazul).

NUTS code RO424

II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
In baza contractului vor fi prestate servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului SF+PT+ DTAC+AC?pentru Construire corp P+1E la Scoala Gimnaziala nr. 13 din Timisoara, str. Muzicescu nr. 14, in conformitate cu cerintele impuse in documentatia de atribuire.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

79933000 , 71220000

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
In baza contractului vor fi prestate servicii de:
a) Elaborare studiu de fezabilitate;
b) Elaborare Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor + Proiect pentru organizare executie lucrari inclusiv obtinerea Autorizatiei de construire + Proiect Tehnic de executie, inclusiv detalii de executie si caiet de sarcini, Plan SSM si deviz martor;
c) Asistenta de specialitate din partea proiectantului in calitate de expert cooptat pe perioada desfasurarii achizitiei lucrarilor de executie si pe perioada executiei lucrarilor inclusiv eliberarea certificatului energetic pentru cladire la finalizarea lucrarilor+ Documente intabulare+Ass build, conf. cu cerintele impuse in documentatia de atribuire.
Documentatia se va elabora in conformitate cu HG nr. 907/2016, privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.
Estimated value excluding VAT: 69 181,88 RON
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
in days: 120 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
Cuantum de 600 RON, perioada de valabilitate minim 6 luni de la termenul limita de primire a ofertelor stabilit in anuntul de participare. Forma de constituire a garantiei de participare: conform art. 36 alin. (1)-(5) din HG 395/2016. In cazul viramentului bancar, viramentul se va face in contul RO12TREZ6215006XXX000334 deschis la Trezoreria Municipiului Timisoara, beneficiar Municipiul Timisoara, cod fiscal 14756536.Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta, se va face la cursul BNR la data publicarii anuntului de participare in SEAP. Dovada garantiei de participare se va depune in SEAP semnata cu semnatura electronica extinsa, pana la data limita de depunere a ofertelor. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare se restituie in conditiile art. 38 din HG 395/2016. Garantia de buna executie se va constituii in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului, in cuantum de 5 % din valoarea contractului fara TVA. Modul de constituire a garantiei de buna executie, conform art. 40 din HG nr. 395/2016.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Buget local.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Asociere conform art. 53 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016;
III.1.4) Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Municipiul Timisoara va exclude in orice moment al procedurii de atribuire a contractului de Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului SF+PT+ DTAC+AC?pentru Construire corp P+1E la Scoala Gimnaziala Nr. 13 din Timisoara, str. Muzicescu, nr. 14, orice operator economic care se afla in una din situatiile prevazute la art. 60, 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Motivele de excludere vor fi aplicate si in cazul asociatiilor/subcontractantilor/tertilor sustinatori, dupa caz.
Modalitatea de indeplinire:
Sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila, fiecare operator economic participant la procedura de atribuire, (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator,dupa caz), va prezenta odata cu oferta atat DUAE completat cu informatiile aferente situatiei lor, cat si declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016.
Pe langa aceste documente vor fi prezentate,daca este cazul, angajamentul ferm al tertului sustinator insotit de documente din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.
Documentele justificative pot fi:
1.certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul solicitarii;
2.cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
3.dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
4.alte documente edificatoare, dupa caz.
Documentele solicitate se vor prezenta in limba romana/limba in care au fost emise insotite de traducerea in limba romana, dupa caz.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:
Robu Nicolae ? primar;
Diaconu Dan Aurel ? viceprimar;
Farkas Imre ? viceprimar;
Kristof Robert ? administrator Public;
Stanciu Steliana ? director economic;
Nicoara Magdalena -director general DGUDU.
Consilieri locali: Barabas Lorenzo-Flavius; Bordeasu Ilare; Caldararu Lucian; Dimeca Radu Dragos; Dugulescu Marius Cristinel; Grigoroiu Grigore; Idolu Iulian Daniel; Ieremia Ion Ardeal; Ionescu Sorin Gabriel; Lulciuc Adrian Razvan; Marcov Zlatiborca; Maris Daniela Mirela; Mateescu Ioan; Mazilu Octavian;Mihok Ciprian Stefan; Mosiu Simion; Orza Adrian Romita; Popescu Raluca Ioana; Popovici Gabriela; Sandu Constantin Stefan; Sirbu Nicusor-Alin; Szatmari Ioan Stefan; Taropa Lucian Dorel; Tarziu Adelina Larissa; Tundrea Luminita;
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:
Presedinte titular: Bica Gabriela
Membrii titulari: Mangu Oana-Maria; Laudatu Anca-Elena; Sirbu Ovidiu-Marcel; Milivoievici Mara; Schipor Lucretia; Bozan Cristina-Lucia;
Presedinte rezerva: Nicoara Magdalena
Membrii rezerva: Suiu Adina; Ciucur Ioana; Duma Marius; Sirbu Andra; Coroian Corina;Stoica Alin. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic (ofertant/ofertant asociat), este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitate de indeplinire:
Se va prezenta DUAE completat in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Certificatul ONRC/documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Informatiile cuprinse in certificat/documentul echivalent, trebuie sa fie reale, valabile la data prezentarii acestuia.
In cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici, documentele solicitate se vor prezenta de catre fiecare operator economic semnatar al acordului de asociere, pentru partea de contract pe care o realizeaza.
Documentele solicitate se vor prezenta in limba romana/ limba in care au fost emise insotite de traducere in limba romana, dupa caz.
III.2.2) Economic and financial ability
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Informatii privind subcontractarea:
In cazul in care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze partial serviciul, DUAE include informatiile solicitate cu privire la subcontractanti, iar subcontractantul/subcontractantii nominalizat/i de catre ofertant, are/au obligatia de a prezenta DUAE completat cu datele proprii, cu activitatile pe care le vor realiza, sumele aferente prestatiilor, precum si numarul si data acordului/contractului de subcontractare incheiat cu ofertantul.Se va prezenta DUAE completat de subcontractant in conformitate cu prev. art.193 alin. 1 din Legea 98/2016, care va fi insotit de acordul de subcontractare si declaratia subcontractantului, pe propria raspundere, privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016.
Minimum level(s) of standards possibly required:
In cazul in care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze partial serviciul, DUAE include informatiile solicitate cu privire la subcontractanti, iar subcontractantul/subcontractantii nominalizat/i de catre ofertant, are/au obligatia de a prezenta DUAE completat cu datele proprii, cu activitatile pe care le vor realiza, sumele aferente prestatiilor, precum si numarul si data acordului/contractului de subcontractare incheiat cu ofertantul.
Se va prezenta DUAE completat de subcontractant in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016, care va fi insotit de acordul de subcontractare si declaratia subcontractantului, pe propria raspundere, privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. De asemenea, la incheierea contractului de achizitie publica, la solicitarea autoritatii contractante, se va prezenta contractul/contractele incheiat/e intre ofertant si subcontractant/subcontractantii nominalizati in oferta, in concordanta cu oferta. Contractul/contractele de subcontractare se vor constitui in anexe la contractul de achizitiei publica.
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below

1. Pretul ofertei. Weighting 40

2. Proiectant avand functia/rolul de sef de proiect sau echivalent pentru cetatenii din alte tari. Weighting 16

3. Proiectant specialitatea constructii sau echivalent pentru cetatenii din alte tari. Weighting 16

4. Proiectant specialitatea instalatii, sau echivalent pentru cetatenii din alte tari. Weighting 16

5. Metodologia de lucru abordata pentru incadrarea in timp, succesiunea si durata activitatilor propuse. Weighting 12

IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract

Prior information notice

Notice number in the OJEU: 2017/S 117-235826 of 21.6.2017

IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 27.10.2017 - 10:00
Payable documents: no
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
6.11.2017 - 16:00
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 4.12.2017 - 18:00

Place:

In SEAP

Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes
Additional information about authorised persons and opening procedure: Membrii comisiei de evaluare si observatorii MFP (dupa caz).

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information
1. In cadrul documentelor atasate anuntului de participare, la sectiunea ?Documentatie, clarificari si decizii, DUAE este pus la dispozitia operatorilor economici interesati in format editabil in vederea completarii acestuia de catre ofertanti. Operatorii economici participanti vor completa in acest document informatiile/raspunsurile aferente incadrarii/neincadrarii in motivele de excludere, respectiv indeplinirii criteriilor de calificare solicitate de catre autoritatea contractanta care au corespondent la nivelul fisei de date a achizitiei, (unde sunt clar explicitate) si nu vor avea dreptul sa intervina asupra formatului DUAE, respectiv asupra cerintelor impuse de autoritatea contractanta.
2. Pentru vizualizarea documentelor atasate, op.ec. trebuie sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic.
3. Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta (DUAE completat, declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016, Propunerea tehnica, Propunerea financiara, documentul doveditor privind constituirea garantiei de participare si, daca este cazul, Angajamentul de sustinere al tertului sustinator, acordurile de asociere si/sau subcontractare ), numai in format electronic,semnate cu semnatura electronica extinsa si numai pana la data si ora limita stabilita pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare.
4. Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea ?Intrebari din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita. Solicitarile de clarificari (daca este cazul) vor fi transmise in termenul de adresare a solicitarilor precizat la cap I.1) a prezentului document, stabilit in concordanta cu termenele de raspuns ale autoritatii contractante, prevazute la art. 160- 161 din Legea 98/2016. Raspunsurile la solicitari vor fi publicate in SEAP la sectiunea ?Documentatie clarificari si deciziidin cadrul anuntului de participare.
5. In cazul in care autoritatea contractanta solicita prezentarea anumitor clarificari/completari in scopul verificarii conformitatii ofertei cu cerintele impuse, atat solicitarea, cat si raspunsul ofertantului se transmit in SEAP doar in format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa. In situatia in care raspunsul ofertantului este postat in SEAP fara semnatura electronica extinsa, oferta sa va fi asimilata prevederilor art.137 alin. (2) lit. j din HG 395/2016, fiind respinsa ca inacceptabila.
6. Oferta stabilita ca fiind castigatoare este oferta care intruneste punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea factorilor de evaluare, astfel cum sunt acestia definiti in documentatia de atribuire. Daca in urma aplicarii criteriului atribuire, doi sau mai multi operatori economici se situeaza pe pozitia cu cel mai mare punctaj obtinut in procesul de evaluare a ofertelor, pentru departajare, se va utiliza pretul ofertei, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului cu cel mai scazut pret ofertat. Daca doi sau mai multi operatori economici, intrunesc acelasi punctaj si au acelasi pret ofertat, autoritatea contractanta va solicita reofertarea unei noi propuneri financiare prin intermediul SEAP, caz in care contractual va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Internet address: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: In termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre actul autoritatii contractante considerat nelegal, cf. art. 6 si art. 8 din Legea 101/2016.
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Municipiul Timisoara-Serviciul Achizitii Publice, cam. 223
B-dul C. D. loga nr. 1
300030 Timisoara
Romania
E-mail: achizitiipublice@primariatm.ro
Telephone: +40 256408367
Internet address: www.primariatm.ro

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25.9.2017
TI Title Romania-Timi?oara: Design support services
ND Document number 384149-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place TIMI?OARA
AU Authority name Municipiul Timisoara
OL Original language RO
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country RO
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
DD Deadline for the request of documents 27/10/2017
DT Deadline 06/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 2 - The most economic tender
PC CPV code 71220000 - Architectural design services
79933000 - Design support services
OC Original CPV code 71220000 - Architectural design services
79933000 - Design support services
RC NUTS code RO424
IA Internet address (URL) www.primariatm.ro
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >