Romania-Vaslui: Installation services of electrical equipment

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • W - Lease or Rental of Equipment
Opps ID: NBD00003027981342759
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date: Nov 7, 2017
Solicitation No: 384148-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Services - Contract notice - Open procedure

Romania-Vaslui: Installation services of electrical equipment

2017/S 187-384148

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Municipiul Vaslui
Str. Spiru Haret nr. 2
Contact point(s): Primaria Municipiului Vaslui
For the attention of: Vasilescu Petronela
730139 Vaslui
Romania
Telephone: +40 235310999
E-mail: achizitii2@primariavaslui.ro
Fax: +40 235315946

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.primariavaslui.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

51110000 , 31522000 , 39298500

Description
Installation services of electrical equipment.
Christmas tree lights.
Ornaments.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 31.10.2017 - 16:30
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
7.11.2017 - 16:00
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
29/09/2017 S187 - - Services - Contract notice - Open procedure

Romania-Vaslui: Installation services of electrical equipment

2017/S 187-384148

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Municipiul Vaslui
Str. Spiru Haret nr. 2
Contact point(s): Primaria Municipiului Vaslui
For the attention of: Vasilescu Petronela
730139 Vaslui
Romania
Telephone: +40 235310999
E-mail: achizitii2@primariavaslui.ro
Fax: +40 235315946

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.primariavaslui.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.3) Main activity
Other: servicii publice locale
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Iluminat festiv pentru sarbatorile de iarna 2017-2018.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Municipiul Vaslui.

NUTS code RO216

II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
Pentru realizarea iluminatului festiv ? sarbatorile de iarna 2017-2018 este necesara inchirierea, montarea, punerea in functiune, demontarea, verificarea si remedierea defectiunilor a instalatiilor inchiriate si a celor aflate in proprietatea beneficiarului.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

51110000 , 31522000 , 39298500

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
Serviciile constau in:
Inchiriere instalatii de iluminat ornamental festiv
Verificare/remediere instalatii de iluminat ornamental festiv aflate in proprietatea beneficiarului
Montare instalatii de iluminat ornamental festiv
Demontarea tuturor instalatiilor de iluminat ornamental festiv.
Estimated value excluding VAT: 837 031,45 RON
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 3 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
Cuantumul garantiei de participare este de 8 000 RON. Pentru echivalenta RON/alta valuta se va tine cont de cursul de schimb comunicat de BNR la data publicarii anuntului de participare simplificat. Perioada de valab. a garantiei de participare ? 120 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Formele de constituire:
? Virament bancar, cont: RO20TREZ6565006XXX000251, deschis la Trezoreria Vaslui, Municipiul Vaslui, cod fiscal: 3337532 cu conditia confirmarii acestuia de catre banca pana la data si ora limita de depunere a ofertelor, avand mentionat obiectul contractului.
? instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara/societate de asigurari care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, in conditiile legii, in suma si pt. perioada prevazuta in documentatia de atribuire.
Documentul care atesta constituirea garantiei de participare va fi transmis in SEAP in format electronic, semnat cu semnatura electronica extinsa, pana la data si ora limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
In cazul unei asocieri, instrumentul de garantare va fi emis in numele asocierii cu nominalizarea tuturor membrilor asocierii in conformitate cu acordul de asociere. 10 % din pretul contractului fara TVA. Modul de constituire:instrum de garantare emis in cond legii de o societ bancara sau de o societate de asigurari sau retineri succesive din plata facturilor ( conf. prev. art. 40 din HG 395/2016 ) sau plata prin virament bancar cf. art. 40 alin. 1 lit. a) din HG 395/2016.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Buget local.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Asociere conform art. 53 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016; Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016; Asociere conform art. 39 din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016.
III.1.4) Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Ofertantii, ofertantii asociati, subcontractantii si tertii sustinatori nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute de art. 164,165 si 167
dinLegea 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va prezenta DUAE conform prevederilor art. 193 alin (1) din Legea
98/2016.
? Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile face dovada neincadrarii in situatiile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea AC, de regula a urmatoarelor informatii si documente: certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; alte documente edificatoare, dupa caz.
Ofertantul in cauza va prezenta urmatoarele documente justificative:
? Certificate privind indeplinirea obligatiilor fiscale catre bugetele locale ale unitatilor administrativ teritoriale pe a caror raza se afla sediul social, sediile secundare si punctele de lucru si catre bugetul consolidat de stat, iar documentele prezentate vor evidentia lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora.
Nota: Operatorii economici straini vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Documentele se vor prezenta insotite de traducere autorizata in limba romana.
? Cerintele privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 se adreseaza si subcontractantilor si tertilor sustinatori conform art. 170 alin. (1) si 183 alin. (1) din Legea 98/2016, acestia completand un DUAE distinct.
Ofertantii, ofertantii asociati, subcontractantii si tertii sustinatori nu trebuie sa se afle in situatiile potential-generatoare de conflict de interese sau in situatii care ar putea duce la aparitia unui conflict de interese prevazute de art. 60 din Legea 98/2016 (Formular 10).
Persoanele ce detin functii dedecizie in cadrul autoritatii contractante fata de care se vor raporta ofertantii, ofertantii asociati, subcontractantii
si tertii sustinatori cu privire la art. 60 din Legea 98/2016 sunt:
1. Vasile Paval ? primar al Municipiului Vaslui;
2. Daniel Neacsu ? viceprimar al Municipiului Vaslui;
3. Eugen Bot ? director executiv delegat, Primaria Municipiului Vaslui
4. Dorin Balanescu ? director executiv Directia Gospodarie Urbana
5. Petronela Vasilescu ? sef Birou Achizitii Publice
6. Corina Frentescu ? consilier Juridic in cadrul Serviciului Administratie publica Locala
7. Dorin Apavaloaie ? consilier in cadrul Biroului de Achizitii Publice
8. Diana Iordache- consilier in cadrul Biroului de Achizitii Publice
9. Roxana Barsa ? consilier Directia de Gospodarie Urbana
10. Elena Blageanu ? consilier in cadrul Biroului de Achizitii Publice
1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitate de indeplinire: Prezentare DUAE in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea 98.2016. Certificatul ONRC/documentele echivalente emise in tara de rezidenta, trebuie sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului aflat pe primul loc in clasament; informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale / actuale la momentul prezentarii.
Persoanele juridice straine, vor prezenta documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta
2. Atestat ANRE de tip B ? pentru proiectare si executare de instalatii electrice exterioare/interioare pentru incinte/constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de 0,4 KV. Atestatul este solicitat in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 45/2016 emis de catre ANRE privind aprobarea regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice, art. 1 alin. (1), art.7 si art. 8 alin. (1), lit. e) si alin. (4)
Modalitatea de indeplinire: completare DUAE; Documentul justificativ care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE este: Atestat ANRE de tip B ? pentru proiectare si executare de instalatii electrice exterioare/interioare pentru incinte/constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de 0,4 KV), valabil la momentul prezentarii. Documentul prin care se confirma indeplinirea cerintei urmeaza sa fie prezentat obligatoriu, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Persoanele juridice straine, vor prezenta documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta.
III.2.2) Economic and financial ability
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Cerinta nr.1
? Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani
? Prezentarea de informatii privind experienta similara.
Se solicita
? ?Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati calculati pana la data limita de depunere a ofertelor.
? ?Declaratie privind experienta similara
? Ofertantii trebuie sa prezinte dovada prestarii in ultimii 3 ani, servicii similare din punct de vedere al complexitatii cu cea care face obiectul achizitiei (iluminat public/ iluminat festiv ornamental/ prestari servicii la retele electrice/bransamente electrice etc.).
? Ofertantii vor prezenta copii ale contractelor sau proces verbal de receptie partiala sau la sfarsitul prestarii serviciilor sau proces verbal de receptie finala sau recomandari din partea beneficiarilor/certificate/orice alte documente pe care ofertantul le considera relevante pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor minime de calificare referitoare la experienta emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta ori de catre clientul privat beneficiar care sa indice valoarea, perioada si locul prestarii si sa mentioneze daca au fost prestate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si prin care sa se demonstreze prestarea serviciilor, respectiv daca serviciile au fost duse la bun sfartit.
In cazul unei asocieri, cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.
Operatorul economic va depune obligatoriu DUAE, urmand ca documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Cerinta nr. 2 ? Informatii privind subcontractarea: ? daca este cazul
Ofertantul/ofertantii va/vor preciza partea/ partile din contract pe care
urmeaza sa o/le subcontracteze si datele de identificare ale
subcontractantilor propusi.
Autoritatea contractanta va verifica inexistenta unei situatii de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 in legatura cu
subcontractantii propusi. In cazul in care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea dispozitiilor art. 171 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va solicita ofertantului o singura data sa inlocuiasca subcontractantul in cauza.
Cerinta nr. 3 ? Informatii privind tertii sustinatori: ? daca este cazul Operatorii economici au dreptul sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si tertul/tertii respectiv/respectivi.
Autoritatea contractanta va verifica daca tertul sustinator nu se incadreaza in motivele de excludere prevazute la art. 164,165 si 167 din Legea 98/2016. Daca tertul/tertii se incadreaza in unul din motivele de excludere, autoritatea contractanta va solicita, o singura data ca operatorul economic sa inlocuiasca tertul/tertii sustinator/sustinatori fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului egal.
Cerinta nr. 4 ? Informatii privind asocierea: ? daca este cazul
Operatorii economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. In cazul asocierii unui grup de operatori economici, indeplinirea cerintei privind experienta similara se demonstreaza prin luarea in considerare a experientei similare a membrilor grupului.
Minimum level(s) of standards possibly required:
Modalitatea de indeplinire
Ofertantii completeaza in DUAE informatiile privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, continand valori, perioade de prestare, beneficiari,indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati si informatii privind experienta similara.
Ofertantii completeaza in DUAE informatiile privind subcontractantii propusi. Subcontractantii vor completa un DUAE distinct. Odata cu depunerea DUAE ofertantii trebuie sa prezinte acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acordul de subcontractare vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante.
Ofertantii vor prezenta in DUAE informatiile cu privire la tertul/tertii sustinator/sustinatori. Tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor completa intr-un DUAE distinct de cel al ofertantului.
Odata cu depunerea DUAE ofertantii trebuie sa prezinte angajamentul tertului sustinator.(impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante. comuna. In cazul asocierii unui grup de operatori economici, indeplinirea cerintei privind experienta similara se demonstreaza prin luarea in considerare a experientei similare a membrilor grupului.
Asociatii completeaza in cadrul DUAE informatiile solicitate cu privire la aceasta cerinta. Odata cu depunerea DUAE ofertantii trebuie sa prezinte acord de asociere. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acordul de asociere vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante.
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 31.10.2017 - 16:30
Payable documents: no
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
7.11.2017 - 16:00
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 120 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 29.11.2017 - 18:00

Place:

In SEAP

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information
In cazul a doua oferte aflate pe primul loc cu acelasi pret ofertat, se vor solicita incarcarea in SEAP de noi oferte de pret, castigatoarea urmand a fi stabilita oferta cu cel mai mic pret.

DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter (instructiunile privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro si www.anap.gov.ro ).

Situatiile in care sunt identificate inadvertente de forma cu privire la DUAE prezentat in cadrul ofertei/solicitarii de participare, si care au condus la clarificarea unor informatii, obliga la transmiterea de catre ofertanti/candidati, a unui DUAE revizuit.
In lipsa transmiterii unui DUAE revizuit, devin aplicabile prevederile art. 134 alin. (5) din HG nr. 395/2016, respectiva oferta va fi considerata inacceptabila.
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Internet address: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre actul autoritatii contractante considerat nelegal (art. 6, alin (1) coroborat cu art. 8, alin. (1) din Legea 101/2016).
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Birou Achizitii Publice, Primaria Municipiului Vaslui
Strada Spiru Haret nr. 2
730139 Vaslui
Romania
E-mail: achizitii2@primariavaslui.ro
Telephone: +40 235310999
Fax: +40 235315946

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27.9.2017
TI Title Romania-Vaslui: Installation services of electrical equipment
ND Document number 384148-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place VASLUI
AU Authority name Municipiul Vaslui
OL Original language RO
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country RO
AA Type of authority R - Regional or local Agency/Office
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
DD Deadline for the request of documents 31/10/2017
DT Deadline 07/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 1 - Lowest price
PC CPV code 31522000 - Christmas tree lights
39298500 - Ornaments
51110000 - Installation services of electrical equipment
OC Original CPV code 31522000 - Christmas tree lights
39298500 - Ornaments
51110000 - Installation services of electrical equipment
RC NUTS code RO216
IA Internet address (URL) www.primariavaslui.ro
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >