Poland-La?cut: Credit granting services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • T - Photographic, Mapping, Printing, and Publications Services
Opps ID: NBD00003028104603211
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date: Oct 30, 2017
Solicitation No: 380024-2017
Source: Members Only
27/09/2017 S185 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-La?cut: Credit granting services

2017/S 185-380024

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Gmina La?cut
ul. Mickiewicza 2a
Contact point(s): Urz?d Gminy La?cut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 La?cut
For the attention of: El?bieta Balawejder
37-100 La?cut
Poland
Telephone: +48 172256809
E-mail: zamowieniapubliczne@gminalancut.pl
Fax: +48 172256536

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.gminalancut.pl

Electronic access to information: http://www.gminalancut.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

66113000

Description
Credit granting services.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
30.10.2017 - 10:00
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
27/09/2017 S185 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-La?cut: Credit granting services

2017/S 185-380024

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Gmina La?cut
ul. Mickiewicza 2a
Contact point(s): Urz?d Gminy La?cut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 La?cut
For the attention of: El?bieta Balawejder
37-100 La?cut
Poland
Telephone: +48 172256809
E-mail: zamowieniapubliczne@gminalancut.pl
Fax: +48 172256536

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.gminalancut.pl

Electronic access to information: http://www.gminalancut.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3) Main activity
General public services
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Udzielenie kredytu dlugoterminowego w wysoko?ci 6 000 000 PLN. Na Pokrycie Planowanego Deficytu Gminy La?cut.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 6: Financial services a) Insurances services b) Banking and investment services

NUTS code PL823

II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
Przedmiotem zamowienia jest: udzielenie kredytu dlugoterminowego w wysoko?ci 6 000 000 PLN. (slownie: sze?? milionow zlotych), przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu Gminy La?cut.
2. Kredyt winien by? dost?pny do dyspozycji Zamawiaj?cego w terminie zadeklarowanym przez Wykonawc? w formularzu oferty tj. 5, 7 lub maksymalnie 14 dni roboczych od dnia zlo?enia dyspozycji przez Zamawiaj?cego do 28.12.2017 r. w kwocie 6 000 000 PLN.
3. Splata kredytu b?dzie nast?powala wedlug nast?puj?cego harmonogramu:
Lp. Raty Termin Kwota
1. I rata 31.3.2018 r. 300 000,00 zl.
2. II rata 31.5.2018 r. 300 000 PLN.
3. III rata 31.3.2019 r. 300 000 PLN.
4. IV rata 31.5.2019 r. 300 000 PLN.
5. V rata 31.3.2020 r. 350 000 PLN.
6. VI rata 31.5.2020 r. 350 000 PLN.
7. VII rata 31.3.2021 r. 350 000 PLN.
8. VIII rata 31.5.2021 r. 350 000 PLN.
9. IX rata 31.3.2022 r. 350 000 PLN.
10. X rata 31.5.2022 r. 350 000 PLN.
11. XI rata 31.3.2023 r. 350 000 PLN.
12. XII rata 31.5.2023 r. 350 000 PLN.
13. XIII rata 31.3.2024 r. 350 000 PLN.
14. XIV rata 31.5.2024 r. 350 000 PLN.
15. XV rata 31.3.2025 r. 350 000 PLN.
16. XVI rata 31.5.2025 r. 350 000 PLN.
17. XVII rata 31.3.2026 r. 300 000 PLN.
18. XVIII rata 31.5.2026 r. 300 000 PLN.
4. Je?eli splata rat kredytu przypada na dzie? ustawowo wolny od pracy to nale?y przyj??, ?e termin ten zostal zachowany je?eli splata nast?pi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie splaty.
5. Splata odsetek od kredytu nast?pi w ratach miesi?cznych, I rata w miesi?cu nast?puj?cym po miesi?cu, w ktorym kredyt zostanie uruchomiony. Raty odsetkowe maj? by? naliczane za okres miesi?cy kalendarzowych.
Raty odsetkowe platne s? do 20 ? go dnia nast?pnego miesi?ca za dany okres odsetkowy (miesi?c kalendarzowy) na podstawie pisemnego zawiadomienia z banku o wysoko?ci odsetek dor?czonego zamawiaj?cemu najpo?niej na 5 dni przed terminem platno?ci odsetek (listownie, fax).
Odsetki od kwoty kredytu naliczone b?d? za ka?dy dzie? wykorzystania kredytu w okresach miesi?cznych ? liczba dni w poszczegolnych miesi?cach odpowiada faktycznej liczbie dni kalendarzowych. Do wylicze? nale?y przyj??, i? rok kalendarzowy we wszystkich latach splaty kredytu liczy 365 dni (np. w latach przest?pnych w miesi?cu lutym liczb? dni nale?y liczy? w liczniku 29 i podzieli? przez 365). Do wyliczenia odsetek nale?y przyj?? i? kredyt b?dzie uruchomiony w pelnej wysoko?ci w dniu 25.12.2017 r.
6. Zabezpieczeniem kredytu b?dzie weksel in blanco wraz z deklaracj? wekslow?.
W/w zabezpieczenie b?dzie kontrasygnowane przez Skarbnika Gminy.
7. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do wcze?niejszej splaty cz??ci lub calo?ci kredytu jak i uruchomienia niepelnej kwoty kredytu, a Wykonawca nie b?dzie pobieral z tego tytulu dodatkowych oplat czy prowizji.
8. Wszystkie koszty zwi?zane z udzieleniem kredytu i jego obslug?, w tym oplaty i prowizje zostan? uwzgl?dnione w mar?y banku.
9. Zamawiaj?cy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawc? na podstawie umowy o prac? osob wykonuj?cych nast?puj?ce czynno?ci w zakresie realizacji zamowienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okre?lony w art. 22 1 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ? Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 poz. 1666) ? obslug? administracyjno-ksi?gow? kredytu.
Od dnia zawarcia umowy Wykonawca jest zobowi?zany na ka?de ??danie Zamawiaj?cego do zlo?enia, o?wiadczenia potwierdzaj?cego zatrudnienie na umow? o prac? osob wykonuj?cych ww. czynno?ci w zakresie realizacji zamowienia, zawieraj?cego informacje o liczbie osob przeznaczonych do realizacji zamowienia z uwzgl?dnieniem minimalnego wynagrodzenia za prac? ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prac? (obowi?zuj?cych w tym okresie) przez caly okres realizacji przedmiotu zamowienia.
Uprawnienia zamawiaj?cego w zakresie kontroli spelniania przez wykonawc? wymaga?, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytulu niespelnienia tych wymaga?:
1) Sposob dokumentowania zatrudnienia ww. osob:
W trakcie realizacji zamowienia na ka?de wezwanie Zamawiaj?cego w wyznaczonym terminie Wykonawca przedlo?y Zamawiaj?cemu wskazane poni?ej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac? przez Wykonawc? osob wykonuj?cych wskazane czynno?ci w trakcie realizacji zamowienia:
? o?wiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prac? osob wykonuj?cych czynno?ci ktorych dotyczy wezwanie Zamawiaj?cego. O?wiadczenie to powinno w szczegolno?ci zawiera?: dokladne okre?lenie podmiotu skladaj?cego o?wiadczenie, dat? zlo?enia o?wiadczenia, wskazanie, ?e obj?te wezwaniem czynno?ci wykonuj? osoby zatrudnienie na podstawie umowy o prac? wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prac? i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlo?enia o?wiadczenia w imieniu Wykonawcy,
2) Sankcje z tytulu niespelnienia wymaga? w zakresie zatrudnienia:
Za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prac? osob wykonuj?cych wskazane przez Zamawiaj?cego powy?ej w pkt 3 czynno?ci w zakresie realizacji zamowienia, je?eli wykonanie tych czynno?ci polega na wykonaniu pracy w sposob okre?lony w art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ? Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 poz. 1666) Zamawiaj?cy wyst?pi do wla?ciwych organow o przeprowadzenie kontroli w Banku.
? art. 22 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. ?Kodeks pracy: Przez nawi?zanie stosunku pracy pracownik zobowi?zuje si? do wykonywania pracy okre?lonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawc?, a pracodawca ? do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

66113000

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 104 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
1. Warunkiem udzialu w przetargu jest wniesienie wadium w wysoko?ci: 20 000 PLN. (slownie: dwadzie?cia tysi?cy zlotych) do dnia 30.10.2017 r. do godz. 10.00.
Wadium wnoszone mo?e by? w:
1) pieni?dzu ? przelewem na konto Bank Polska Kasa Opieki S.A I Oddzial La?cut
96124026431111000037781763
2) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo ? kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych
5) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci
2. Wadium wnoszone w pieni?dzu nale?y wplaci? z takim wyprzedzeniem, aby ?rodki pieni??ne zostaly zaksi?gowane na koncie wymienionym w Rozdz. IX ust. 1 SIWZ do terminu skladania ofert.
3. W przypadku wnoszenia wadium w pozostalych dopuszczalnych formach dokument ? wadium nale?y zlo?y? w kasie Urz?du Gminy pok. nr 4 (parter), a jego kopi? dol?czy? do oferty.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Wszelkie rozliczenia pomi?dzy Zamawiaj?cym, a Wykonawc? b?d? rozliczane w walucie polskiej PLN.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Oferty wspolne
1) Wykonawcy skladaj?cy ofert? wspoln? ustanawiaj? pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu lub do reprezentowania ich w post?powaniu i zawarcia umowy. Do oferty nale?y zal?czy? oryginal pelnomocnictwa lub kopi? po?wiadczon? za zgodno?? z oryginalem przez notariusza. Pelnomocnictwo winno:
a) okre?la? do jakiego post?powania ma zastosowanie
b) wskazywa? pelnomocnika oraz zakres jego umocowania
c) zawiera? nazw? z okre?leniem adresu i siedziby wszystkich Wykonawcow ubiegaj?cych si? wspolnie o udzielenie niniejszego zamowienia.
2) Zaleca si?, aby Pelnomocnikiem byl jeden z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia.
3) Dokument pelnomocnictwa musi by? podpisany przez wszystkich Wykonawcow ubiegaj?cych si? wspolnie o udzielenie zamowienia. Podpisy musz? by? zlo?one przez osoby uprawnione do skladania o?wiadcze? woli wymienione we wla?ciwym rejestrze lub ewidencji dzialalno?ci gospodarczej.
4) Pelnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiaj?cym, w toku post?powania zwraca si? do Zamawiaj?cego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiaj?cy kieruje wszelkie informacje i korespondencj?.
5) Wspolnicy spolki cywilnej/uczestnicy konsorcjum s? traktowani jak Wykonawcy skladaj?cy ofert? wspoln?.
6) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty wspolnej jako najkorzystniejszej) Wykonawcy skladaj?cy ofert? wspoln? maj? obowi?zek przedstawi? Zamawiaj?cemu umow? konsorcjum/umow? spolki cywilnej.
III.1.4) Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Na potwierdzenie spelniania tego warunku Zamawiaj?cy ??da aby Wykonawca posiadal zezwolenie na prowadzenie dzialalno?ci bankowej na terenie Polski, a tak?e realizacj? uslug obj?tych przedmiotem zamowienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.8.1997 roku Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1988 z po?n. zm.)
Ocena spelnienia warunku wedlug przedlo?onego przez Wykonawc? o?wiadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (JEDZ).
Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow:
? koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrow zawodowych lub handlowych, prowadzonych w pa?stwie czlonkowskim Unii Europejskiej, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania;
? uprawniaj?ce do prowadzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dzialalno?ci bankowej na terenie Polski, a tak?e realizacj? uslug obj?tych przedmiotem zamowienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.8.1997 roku Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1988 z po?n. zm.).
III.2.2) Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Zamawiaj?cy nie okre?la szczegolowych wymaga? co do potwierdzania spelniania tego warunku. Ocena spelnienia warunku wedlug przedlo?onego przez Wykonawc? o?wiadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (JEDZ).
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Zamawiaj?cy nie okre?la szczegolowych wymaga? co do potwierdzania spelniania tego warunku. Ocena spelnienia warunku wedlug przedlo?onego przez Wykonawc? o?wiadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (JEDZ).
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below

1. Cena. Weighting 60

2. Termin uruchomienia transzy kredytu od dnia zlo?enia dyspozycji wyplaty przez Zamawiaj?cego. Weighting 40

IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
RIK.272.17.2017
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Payable documents: no
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
30.10.2017 - 10:00
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 30.10.2017 - 10:30

Place:

37-100 La?cut ul. Mickiewicza 2a pokoj nr 33 /sala posiedze?/

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Body responsible for mediation procedures

Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17 A
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

VI.4.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: 1. Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow Pzp., przysluguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.
2. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp. czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy Pzp., zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.
4. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?,i? Zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.
6. Terminy wniesienia odwolania:
1) Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 Pzp. zdanie drugie albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.
2) Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.
3) Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt. 1) i 2) wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
4) Je?eli Zamawiaj?cy nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia;
b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.
7. Szczegolowe zasady post?powania po wniesieniu odwolania, okre?laj? stosowne przepisy Dzialu VI Pzp.
8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej, stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du.
9. Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego, za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwolawczej, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo?enie skargi w placowce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. ? Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529) jest rownoznaczne z jej wniesieniem.
10. Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego, za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwolawczej, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo?enie skargi w placowce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe jest rownoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17 A
02-676 Warszawa
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

VI.5) Date of dispatch of this notice:
22.9.2017
TI Title Poland-La?cut: Credit granting services
ND Document number 380024-2017
PD Publication date 27/09/2017
OJ OJ S 185
TW Place LA?CUT
AU Authority name Gmina La?cut
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 22/09/2017
DT Deadline 30/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 2 - The most economic tender
PC CPV code 66113000 - Credit granting services
OC Original CPV code 66113000 - Credit granting services
RC NUTS code PL823
IA Internet address (URL) http://www.gminalancut.pl
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >