Poland-Gdynia: Supervision of building work

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003028165442957
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date: Nov 7, 2017
Solicitation No: 379323-2017
Source: Members Only
27/09/2017 S185 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Gdynia: Supervision of building work

2017/S 185-379323

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Dyrektor Urz?du Morskiego w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
Gdynia
81-338
Poland
Contact person: Iwona Piastowska, Jolanta Gurska
Telephone: +48 583553333
E-mail: zam_pub@umgdy.gov.pl
Fax: +48 586217231
NUTS code: PL633

Internet address(es):

Main address: www.umgdy.gov.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.umgdy.gov.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Dyrektor Urz?du Morskiego w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
Gdynia
81-338
Poland
Contact person: Kancelaria Ogolna, pok. nr 8
E-mail: zam_pub@umgdy.gov.pl
NUTS code: PL633

Internet address(es):

Main address: www.umgdy.gov.pl

I.4) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Pelnienie funkcji In?yniera Kontraktu na Projekcie ?Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Krynicy Morskiej.

Reference number: ZP-IP-3800-35/17
II.1.2) Main CPV code
71247000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest pelnienie funkcji In?yniera Kontraktu na projekcie ?Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Krynicy Morskiej. In?ynier Kontraktu odpowiedzialny b?dzie za zapewnienie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad Kontraktem na Roboty realizowane w ramach w/w Zadania zgodnie z Umow?, ustaw? PB i przepisami z nim zwi?zanymi oraz prowadzenie kontroli zgodno?ci wykonywanych Robot z Kontraktem z Wykonawc? Robot, dokumentacj? projektow?, pozwoleniami na budow?, wydanymi decyzjami administracyjnymi, przepisami polskiego prawa oraz zasadami wiedzy in?ynieryjnej, w tym dokonywania kontroli w czasie dostarczania Materialow i Urz?dze?, ktore b?d? niezb?dne do realizacji robot. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia stanowi Zal?cznik nr 3 do SIWZ.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 757 692.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71247000
71000000
71248000
71315400
71244000
79200000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL634
Main site or place of performance:

Krynica Morska.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest pelnienie funkcji In?yniera Kontraktu na projekcie ?Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Krynicy Morskiej. In?ynier Kontraktu odpowiedzialny b?dzie za zapewnienie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad Kontraktem na Roboty realizowane w ramach w/w Zadania zgodnie z Umow?, ustaw? PB i przepisami z nim zwi?zanymi oraz prowadzenie kontroli zgodno?ci wykonywanych Robot z Kontraktem z Wykonawc? Robot, dokumentacj? projektow?, pozwoleniami na budow?, wydanymi decyzjami administracyjnymi, przepisami polskiego prawa oraz zasadami wiedzy in?ynieryjnej, w tym dokonywania kontroli w czasie dostarczania Materialow i Urz?dze?, ktore b?d? niezb?dne do realizacji Robot. In?ynier Kontraktu b?dzie pelnil rol? In?yniera dla potrzeb Kontraktu na roboty budowlane realizowane zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC dla robot in?ynieryjno ? budowlanych projektowanych przez Zamawiaj?cego ? Czerwona Ksi??ka pierwsze wydanie w j?zyku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez Mi?dzynarodow? Federacj? In?ynierow Konsultantow (czwarte wydanie angielsko ? polskie 2008, tlumaczenie pierwszego wydania 1999) z zastrze?eniem zmian wskazanych w umowie z In?ynierem Kontraktu. In?ynier b?dzie mial rownie? obowi?zek zarz?dzania zadaniami takimi jak organizacja, nadzor, koordynacja i zako?czenie calego procesu inwestycyjnego zwi?zanego z realizacj? Zadania, w tym wykonywanie obowi?zkow inspektora nadzoru inwestorskiego i koordynowanie czynno?ciami inspektorow nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami prawa obowi?zuj?cego w Polsce, w szczegolno?ci ustawy PB, sporz?dzanie raportow cz??ciowych i raportu ko?cowego z wykonania Zadania. Zarz?dzanie to b?dzie wykonywane zgodnie z wymaganiami Zamawiaj?cego i Instytucji Wdra?aj?cej oraz zgodnie z zasadami wdra?ania projektow wspolfinansowanych przez Uni? Europejsk? w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014 ? 2020. In?ynier Kontraktu b?dzie kontrolowal rozliczenia z Wykonawc? oraz przygotowywal dokumentacj? umo?liwiaj?c? rozliczenie Umowy i Zadania, w tym z Instytucj? Wdra?aj?c?. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia stanowi Zal?cznik nr 3 do SIWZ.

2. Zamowienia b?dzie wspolfinansowane przez Uni? Europejsk? ze ?rodkow Funduszu Spojno?ci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014-2020. Tytul projektu ?Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Krynicy Morskiej.

3. Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa? zamowienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowi?cym Zal?cznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Wykonywanie filmow / Weighting: 5 %
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego bran?y hydrotechnicznej / Weighting: 15 %
Quality criterion - Name: Ryzyko wykonania dodatkowych opracowa? / Weighting: 20 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 757 692.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.02.01.00-00-0027/17.
II.2.14) Additional information

Ad. II.2.7 Zamawiaj?cy wymaga realizacji zamowienia w terminie 36 miesi?cy od dnia podpisania Umowy, przy czym nie wcze?niej ni? od momentu ukazania si? na stronie internetowej Zamawiaj?cego ogloszenia o wszcz?ciu post?powania przetargowego na roboty budowlane i nie po?niej ni? do dnia zatwierdzenia przez Zamawiaj?cego Raportu Ko?cowego z Realizacji Umowy.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy:

1) nie podlegaj? wykluczeniu w trybie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

2) spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu, na zasadach okre?lonych w rozdziale V SIWZ.

I.VI.1 SIWZ ? 1- Do oferty ka?dy wykonawca musi dol?czy? aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) sporz?dzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 201/24/UE (zal?cznik nr 2 do SIWZ). Informacje zawarte w o?wiadczeniu b?d? stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu. Wla?ciwa (dowodowa) weryfikacja spelniania okre?lonych przez zamawiaj?cego warunkow udzialu w post?powaniu zostanie dokonana w oparciu o stosowne dokumenty zlo?one przez wykonawc?, ktorego oferta zostanie oceniona najwy?ej, na wezwanie zamawiaj?cego (art. 26 ust. 1 ustawy Pzp).

Zamawiaj?cy informuje, ?e Wykonawca przy wypelnieniu o?wiadczenia na formularzu JEDZ mo?e wykorzysta? rownie? narz?dzie dost?pne na stronie ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd.

VI.2 SIWZ ? W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez wykonawcow o?wiadczenie o ktorym mowa w rozdz. VI.1 niniejszej SIWZ sklada ka?dy z wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. O?wiadczenie te ma potwierdza? spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu, brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu.

VI.3 SIWZ ? Zamawiaj?cy ??da aby wykonawca, ktory zamierza powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w post?powaniu zlo?yl o?wiadczenie o ktorym mowa w rozdz. VI. 1 SIWZ.

VI.4 SIWZ ? Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia ? w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby ? warunkow udzialu w post?powaniu sklada tak?e o?wiadczenie, o ktorym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ dotycz?ce tych podmiotow.

II. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przeka?e zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia.

III. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym terminie, nie krotszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow:

a) o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci;

b) o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne;

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

V.1.2).b).A) SIWZ SIWZ ? sytuacja ekonomiczna lub finansowa.

Wykonawca spelni warunek, je?eli wyka?e, ?e jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej z tytulu prowadzonej dzialalno?ci gospodarczej zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? nie mniejsz? ni? 900 000 PLN (slownie: dziewi??set tysi?cy zlotych) brutto;

Minimum level(s) of standards possibly required:

I. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia warunki, o ktorych mowa w rozdz. V. 1. 2) niniejszej SIWZ zostan? spelnione wyl?cznie je?eli:

a) jeden z wykonawcow ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia wyka?e samodzielne spelnianie warunku, o ktorym mowa w punkcie V.1.2).b).A);

II. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym terminie, nie krotszym ni? 10 dni,

aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow:

e) dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? okre?lon? przez zamawiaj?cego.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

V.1.2).c) SIWZ zdolno?? techniczna lub zawodowa

A) Wykonawca spelni warunek, je?eli wyka?e, ?e wykonal w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie ? 1 (jedn?) uslug? w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub rownowa?ne o warto?ci minimum 500 000,00 zl (slownie: pi??set tysi?cy zlotych) brutto; Przez warunki kontraktowe FIDIC lub rownowa?ne rozumie si? Warunki Kontraktowe FIDIC lub warunki powstale przez dostosowanie Warunkow Kontraktowych FIDIC do prawa lokalnego krajow Unii Europejskiej np. Warunki kontraktowe UAV, UAV-GC (Holandia), FABI-KVV (Belgia), VOB (Niemcy), JCT lub GMP (Wielka Brytania), PRAG (Polska).

B) Skieruje do realizacji zamowienia publicznego ni?ej wymienione osoby:

? 1 (jedn?) osob?, ktora b?dzie pelnila funkcj? In?yniera Rezydenta, posiadaj?c? wyksztalcenie wy?sze techniczne (lub ekonomiczne lub prawnicze) i co najmniej 6 (sze??) lat do?wiadczenia zawodowego w kierowaniu zespolem prowadz?cym nadzor nad inwestycjami budowlanymi oraz do?wiadczenie w kierowaniu nadzorem nad realizacj? 2 (dwoch) zako?czonych inwestycji budowlanych(przez okres min. 12 miesi?cy lub przez caly okres prowadzenia prac mniejszy ni? 12 miesi?cy), realizowanych w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC lub rownowa?ne o warto?ci inwestycji nie mniejszej ni? 10 000 000,00 zl (slownie: dziesi?? milionow zlotych) ka?da;

Przez Warunki Kontraktowe FIDIC lub rownowa?ne rozumie si? Warunki Kontraktowe FIDIC lub warunki powstale przez dostosowanie Warunkow Kontraktowych FIDIC do prawa lokalnego krajow Unii Europejskiej np. Warunki Kontraktowe UAV, UAV-GC (Holandia), FABI-KVV (Belgia), VOB (Niemcy), JCT lub GMP (Wielka Brytania), PRAG (Polska).

? 1 (jedn?) osob?, ktora b?dzie pelnila funkcj? Inspektora nadzoru inwestorskiego bran?y hydrotechnicznej, posiadaj?c? wyksztalcenie wy?sze techniczne budowlane i uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ogranicze? w specjalno?ci in?ynieryjnej hydrotechnicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016.290 j.t. ze zm.) oraz Rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014.1278) i co najmniej 6 (sze??) lat do?wiadczenia zawodowego w wykonawstwie lub nadzorze robot oraz co najmniej 4 (cztery) lata do?wiadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami hydrotechnicznymi;

? 1 (jedn?) osob?, ktora b?dzie pelnila funkcj? Specjalisty ds. opiniowania projektow wykonawczych, posiadaj?c? wyksztalcenie wy?sze techniczne budowlane oraz uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranicze? w specjalno?ci in?ynieryjnej hydrotechnicznej w rozumieniu Ustawy z 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016.290 j.t. ze zm.) oraz Rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014.1278), i co najmniej 4 (cztery) lata do?wiadczenia zawodowego jako projektant b?d? sprawdzaj?cy;

? 1 (jedn?) osob?, ktora b?dzie pelnila funkcj? Specjalisty ds. rozlicze?, posiadaj?c? wyksztalcenie wy?sze techniczne (lub ekonomiczne) i co najmniej 2 (dwa) lata do?wiadczenia zawodowego w rozliczaniu projektow unijnych;

? 1 (jedn?) osob?, ktora b?dzie pelnila funkcj? Specjalisty ds. BHP, posiadaj?c? odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z Rozporz?dzeniem Rady Ministrow z 2.9.1997 r. w sprawie slu?by bezpiecze?stwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 109, poz. 704 z po?n. zm.).

Uwaga

Zamawiaj?cy akceptuje uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie przepisow wcze?niej obowi?zuj?cych oraz zagraniczne kwalifikacje uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach czlonkowskich Unii Europejskiej.

Minimum level(s) of standards possibly required:

I. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia warunki, o ktorych mowa w rozdz. V. 1. 2) niniejszej SIWZ zostan? spelnione wyl?cznie je?eli:

a) jeden z wykonawcow ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia wyka?e samodzielne spelnianie warunku, o ktorym mowa w punkcie V.1.2).c).A),

b) wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamowienia wyka?? l?czne spelnianie warunku, o ktorym mowa w punkcie V.1.2).c).B).

II. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym terminie, nie krotszym ni? 10 dni,

aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow:

a) wykazu uslug wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych uslugi zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te uslugi zostaly wykonane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy;

b) wykazu osob, skierowanych przez wykonawc? do realizacji zamowienia publicznego, w szczegolno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie uslug, wraz

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia

i wyksztalcenia niezb?dnych do wykonania zamowienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

I. Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, zobowi?zany b?dzie do wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy najpo?niej w dniu jej zawarcia, w wysoko?ci 10 % ceny calkowitej brutto podanej w ofercie.

II. Zamawiaj?cy zastrzega obowi?zek osobistego wykonania przez wykonawc? kluczowych cz??ci zamowienia: prace zwi?zane z rozliczeniami finansowymi z Zamawiaj?cym i Wykonawc? robot budowlanych.

III. Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia przez wykonawc? lub podwykonawc? na podstawie umowy o prac? osob wykonuj?cych nast?puj?ce czynno?ci w zakresie realizacji zamowienia, tj.osob, o ktorych mowa w 4 ust. 9 wzoru umowy ? osoby pelni?ce na przedmiotowym zadaniu wszystkie funkcje oprocz inspektorow nadzoru i In?yniera Rezydenta.

Sposob dokumentowania zatrudnienia zostal okre?lony w 4 ust. 10 wzoru umowy.

Uprawnienia zamawiaj?cego w zakresie kontroli zostaly okre?lone w 4 ust. 10 wzoru umowy.

Sankcje z tytulu niespelniania powy?szych wymaga? zostaly okre?lone w 4 ust. 11 wzoru umowy.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 09:45
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 07/11/2017
Local time: 10:00
Place:

Urz?d Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, pok. 39.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

I. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium przed uplywem terminu skladania ofert w wysoko?ci 10 000 PLN (slownie: dziesi?? tysi?cy zlotych);

II. Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci udzielenia zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.

III. Wykonawca b?dzie zwi?zany ofert? przez okres 60 dni.

IV. Zamowienie b?dzie wspolfinansowane przez Uni? Europejsk? w ramach Funduszu Spojno?ci, Program Operacyjny Infrastruktura i ?rodowisko 2014 ? 2020, tytul projektu: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Krynicy Morskiej

V. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? zmiany umowy w sytuacjach opisanych w sytuacjach opisanych w 15 wzoru umowy, stanowi?cego Zal?cznik nr 4 do SIWZ.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp przysluguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla post?powa? powy?ej kwoty okre?lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz SIWZ przysluguj? rownie? organizacjom wpisanych na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Departament Odwola? Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
27/09/2017 S185 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Gdynia: Supervision of building work

2017/S 185-379323

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Dyrektor Urz?du Morskiego w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
Gdynia
81-338
Poland
Contact person: Iwona Piastowska, Jolanta Gurska
Telephone: +48 583553333
E-mail: zam_pub@umgdy.gov.pl
Fax: +48 586217231
NUTS code: PL633

Internet address(es):

Main address: www.umgdy.gov.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Pelnienie funkcji In?yniera Kontraktu na Projekcie ?Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Krynicy Morskiej.

Reference number: ZP-IP-3800-35/17
II.1.2) Main CPV code
71247000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 757 692.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71247000
71000000
71248000
71315400
71244000
79200000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL634
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 757 692.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 09:45
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Poland-Gdynia: Supervision of building work
ND Document number 379323-2017
PD Publication date 27/09/2017
OJ OJ S 185
TW Place GDYNIA
AU Authority name Dyrektor Urz?du Morskiego w Gdyni
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
DT Deadline 07/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 71000000 - Architectural, construction, engineering and inspection services
71244000 - Calculation of costs, monitoring of costs
71247000 - Supervision of building work
71248000 - Supervision of project and documentation
71315400 - Building-inspection services
79200000 - Accounting, auditing and fiscal services
OC Original CPV code 71000000 - Architectural, construction, engineering and inspection services
71244000 - Calculation of costs, monitoring of costs
71247000 - Supervision of building work
71248000 - Supervision of project and documentation
71315400 - Building-inspection services
79200000 - Accounting, auditing and fiscal services
RC NUTS code PL634
IA Internet address (URL) www.umgdy.gov.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >