Poland-Kielce: Supervision of building work

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003028621137986
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date: Nov 10, 2017
Solicitation No: 380911-2017
Source: Members Only
28/09/2017 S186 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Kielce: Supervision of building work

2017/S 186-380911

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
?wi?tokrzyski Zarz?d Drog Wojewodzkich
ul. Jagiello?ska 72
Kielce
25-602
Poland
Contact person: mgr in?. Ewa Goraj
Telephone: +48 413470480
E-mail: Zamowienia.Publiczne@szdw.kielce.com.pl
Fax: +48 413470470
NUTS code: PL721

Internet address(es):

Main address: www.szdw.kielce.com.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.szdw.kielce.com.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zarz?dzanie i nadzor nad realizacj? inwestycji pn. ?Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce ? granica gminy Daleszyce wraz z budow? obwodnic m. Sukow i Daleszyce.

Reference number: Post?powanie nr 64
II.1.2) Main CPV code
71247000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest ?wiadczenie uslug zwi?zanych z nadzorem nad realizacj? dwoch odr?bnych umow zawartych w wyniku oddzielnego post?powania na roboty budowlane przeprowadzonego w podziale na 2 zadania cz??ciowe ? zwanych w dalszej tre?ci te? ?Kontraktami lub ?Zadaniami pn.: ?Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce ? granica gminy Daleszyce wraz z budow? obwodnic m. Sukow i Daleszyce Zadanie nr 1 (Odcinek 1): ? etap I, km 3 +742 do 9+600 ? Budowa chodnika w m. Kranow Zadanie nr 2 (Odcinek 2): ? etap II, km 9+ 600 do 26+014.

UWAGA: Roboty budowlane na ka?dym z zada? mo?e realizowa? inny Wykonawca.

Usluga obejmuje:

? zarz?dzanie i koordynacj? realizacji inwestycji;

? weryfikacj? dokumentacji projektowej;

? pelnienie obowi?zkow sprawozdawczych wynikaj?cych z procedur UE i wspolpraca w tym zakresie ze slu?bami ?ZDW w Kielcach oraz Instytucji Zarz?dzaj?cej;

? ?wiadczenie uslug nadzoru inwestorskiego nad Kontraktami.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71248000
71540000
71530000
71520000
71630000
71244000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL72
Main site or place of performance:

DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce ? granica gminy Daleszyce.

II.2.4) Description of the procurement:

Wykonawca uslugi musi zapewni? sprawowanie nadzoru w ramach zamowienia zgodnie z prawem polskim w szczegolno?ci z ustaw? Prawo Budowlane i PZP.

Zamawiaj?cy wymaga, aby Kontrakt byl realizowany przez zespol spelniaj?cy warunki zawarte w prawie budowlanym, a w szczegolno?ci z przepisami dotycz?cymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Na czele Zespolu nadzoru sta? b?dzie In?ynier Kontraktu. In?ynier Kontraktu b?dzie przedstawicielem Zamawiaj?cego i b?dzie dzialal w zakresie obowi?zkow okre?lonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ) oraz wynikaj?cych z aktualnych przepisow Prawa Budowlanego, Kodeksu Cywilnego, Pzp, aktow prawnych reguluj?cych wydatkowanie Funduszy Unijnych oraz obowi?zuj?cych norm technicznych.

Wszystkie materialy informacyjno-promocyjne, a tak?e dokumentacja zwi?zana z realizacj? powinny uwzgl?dnia? nazw? projektu oraz zawiera? obowi?zuj?cy zestaw znakow graficznych wg podr?cznika ?Podr?cznik wnioskodawcy i beneficjenta programow polityki spojno?ci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz ?Ksi?ga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znakow programow polityki spojno?ci na lata 2014-2020.

Zakres robot budowlanych:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa ?wi?tokrzyskiego w powiecie kieleckim, gminie Daleszyce, sklada si? z dwoch odcinkow, ktore mog? by? realizowane przez jednego lub dwoch Wykonawcow Robot wylonionych w ramach odr?bnego post?powania przeprowadzonego w podziale na 2 zadania cz??ciowe:

Zadanie nr 1 (Odcinek 1) rozbudowy DW 764 rozpoczyna si? w Sukowie w km 3 +742 przed skrzy?owaniem z DP 0372T, a ko?czy w km 9+600 za skrzy?owaniem z DP 0331T. W zakres tego zadania wchodzi rownie? budowa obwodnicy Sukowa i budowa chodnika w Kranowie.

Zadanie nr 2 (Odcinek 2) rozbudowy DW 764 rozpoczyna si? w km 9+600, a ko?czy w km 26+014, za skrzy?owaniem z DP 0337T. W zakres tego zadania wchodzi rownie? budowa obwodnicy Daleszyc.

Calkowita dlugo?? odcinkow rozbudowy wynosi ok. 22,272 km.

Zadanie realizowane b?dzie na podstawie dokumentacji projektowej:

?Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ?Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 764 Kielce ? Staszow ? wraz z budow? obwodnic miejscowo?ci: Sukow, Daleszyce

Zakres realizacji zamowienia zostal szczegolowo okre?lony w Zal?czniku nr 1 do SIWZ.

Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa? zamowienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowi?cym Zal?cznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie zawodowe In?yniera Kontraktu / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/08/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Zamowienie b?dzie wspolfinansowane ze ?rodkow Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014- 2020 O? priorytetowa II.
II.2.14) Additional information

Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium w wysoko?ci 32 000 PLN przed uplywem terminu skladania ofert.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawca na wezwanie Zamawiaj?cego winien zlo?y? nast?puj?ce dokumenty:

a) Informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odno?nie skazania za wykroczenie na kar? aresztu, w zakresie okre?lonym przez Zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawion? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;

b) Za?wiadczenie wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

c) Za?wiadczenie wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

d) Odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

2. Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 1:

2.1) ? lit. a) ? sklada informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

2.2) ? lit. b), c) i d) ? sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e:

a) nie zalega z oplacaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo ?e zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo?ci.

3. Dokumenty, o ktorych mowa w pkt. 2.1) i 2.2.) lit. b), powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert. Dokumenty, o ktorych mowa w pkt. 2.2) lit. a), powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem tego terminu.

4. Je?eli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 2 zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, ktorej dokument mial dotyczy?, zlo?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce tej. osoby. Przepis pkt. 3 stosuje si? odpowiednio.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. W celu potwierdzenia spelniania przez Wykonawc? warunkow udzialu w post?powaniu Wykonawca na wezwanie Zamawiaj?cego winien zlo?y? nast?puj?ce dokumenty:

a) Wykaz uslug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych uslugi zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te uslugi zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie ? Zal?cznik nr 8 ?Wykaz uslug ? (forma dokumentu oryginal), przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie Wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert;

b) Wykaz osob, skierowanych przez Wykonawc? do realizacji zamowienia publicznego, w szczegolno?ci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wyksztalcenia niezb?dnych do wykonania zamowienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami ? Zal?cznik nr 9 ?Potencjal kadrowy ? forma dokumentu oryginal.

2. Wykonawca, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow musi udowodni? Zamawiaj?cemu,?e realizuj?c zamowienie, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia ? Zal?cznik nr 7 do SIWZ (forma dokumentu oryginal).

3. Zamawiaj?c oceni, czy udost?pniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolno?ci techniczne lub zawodowe, pozwalaj? na wykazanie przez Wykonawc? spelniania warunkow udzialu w post?powaniu oraz zbada, czy nie zachodz? wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13?22 i ust. 5.

4. W odniesieniu do warunkow dotycz?cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, Wykonawcy mog? polega? na zdolno?ciach innych podmiotow, je?li podmioty te zrealizuj? roboty budowlane lub uslugi, do realizacji ktorych te zdolno?ci s? wymagane.

5. Warto?ci podane w w/w dokumentach w walutach innych ni? wskazana przez Zamawiaj?cego b?d? przeliczone wg ?redniego kursu NBP z dnia wszcz?cia post?powania (dzie? publikacji ogloszenia o niniejszym zamowieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej).

6. Wszystkie dokumenty winny by? skladane w j?zyku polskim w formie oryginalow lub kserokopii potwierdzonej za zgodno?? z oryginalem przez Wykonawc?. Dokumenty przedstawione w j?zyku obcym winny by? zlo?one wraz z tlumaczeniem na j?zyk polski, po?wiadczone przez Wykonawc?.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Wykonawca spelni warunek udzialu w post?powaniu dotycz?cy zdolno?ci technicznej i zawodowej je?li wyka?e:

a) Wykonawca spelni warunek je?eli wyka?e odpowiednie Do?wiadczenie zawodowe:

Wykonawca musi wykaza?, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, zrealizowal w okresie od rozpocz?cia robot do uzyskania pozwolenia na u?ytkowanie (b?d? odbioru ko?cowego) co najmniej 1 uslug? zarz?dzania i nadzoru nad realizacj? zadania polegaj?cego na budowie lub rozbudowie drogi klasy minimum G o warto?ci nie mniejszej ni? 80 mln PLN (brutto)

b) Wykonawca spelni warunek je?eli wyka?e odpowiedni Potencjal kadrowy:

Wykonawca musi wykaza?, ?e dysponuje lub b?dzie dysponowa? w okresie przewidzianym na realizacj? zamowienia osobami legitymuj?cymi si? kwalifikacjami zawodowymi oraz do?wiadczeniem odpowiednim do obj?cia funkcji, jaki zostan? im powierzone.

Wykonawca przedstawi w ofercie kandydatow na ka?de stanowisko wymienione poni?ej:

1) In?ynier Kontraktu ? 1 osoba

? Kwalifikacje ? Wyksztalcenie wy?sze techniczne;

? Do?wiadczenie zawodowe ? do?wiadczenie na stanowiskach kierowniczych np.: Kierownik Budowy, In?ynier Kontraktu, Z-ca In?yniera Kontraktu, Dyrektor Kontraktu, Z-ca Dyrektora Kontraktu, In?ynier Rezydent, Z-ca In?yniera Rezydenta, w okresie od rozpocz?cia robot do uzyskania pozwolenia na u?ytkowanie (b?d? odbioru ko?cowego) na co najmniej 1 kontrakcie w zakresie in?ynierii komunikacyjnej o warto?ci brutto co najmniej 50 mln PLN (brutto).

In?ynier nie mo?e pelni? jednocze?nie funkcji Inspektora nadzoru.

2) Inspektor Nadzoru Robot Drogowych ? 1 osoba

Wskazana osoba winna posiada? uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze? w specjalno?ci drogowej oraz do?wiadczenie zawodowe w pelnieniu funkcji Inspektora nadzoru, Kierownika budowy lub Kierownika robot drogowych w okresie od rozpocz?cia robot do uzyskania pozwolenia na u?ytkowanie na min. 1 zadaniu inwestycyjnym dla drogi klasy min. G, na ktorym warto?? robot drogowych wynosila min. 20 mln PLN (brutto).

3) Inspektor Nadzoru Robot Mostowych ? 1 osoba

Wskazana osoba winna posiada? uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze? w specjalno?ci mostowej oraz do?wiadczenie zawodowe w pelnieniu funkcji Inspektora nadzoru, Kierownika budowy lub Kierownika robot mostowych w okresie od rozpocz?cia robot do zako?czenia przy realizacji min. 1 inwestycji dotycz?cej budowy obiektu in?ynierskiego typu: most, wiadukt, estakada w klasie obci??e? A.

4) Inspektor ds. Rozlicze? ? 1 osoba

Wskazana osoba winna posiada? wyksztalcenie wy?sze oraz do?wiadczenie zawodowe w rozliczeniu co najmniej 1 inwestycji liniowej (zgodnie z definicj? zawart? w art. 3 pkt. 3a Prawa budowlanego) od rozpocz?cia robot do uzyskania pozwoleni

Zamawiaj?cy okre?laj?c wymogi dla potencjalu kadrowego w zakresie posiadanych uprawnie? budowlanych, dopuszcza odpowiadaj?ce im uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisow oraz odpowiadaj?ce im uprawnienia wydane obywatelom pa?stw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrze?eniem art. 12a oraz innych przepisow ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65).

Zamawiaj?cy nie dopuszcza pelnienia funkcji Inspektora Nadzoru (wymienionych w pkt. 2, 3, 4) przez 1 osob? w wi?cej ni? jednej bran?y nawet je?li spelnia warunki zawarte w SIWZ.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Istotne dla stron postanowienia, ktore zostan? wprowadzone do tre?ci zawieranej umowy w sprawie zamowienia publicznego zostaly zawarte w Zal?czniku nr 5 do SIWZ ? wzor umowy.

Zaplata za zrealizowane zamowienia nast?powa? b?dzie na zasadach opisanych we wzorze umowy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiaj?cego prawidlowo wystawionej faktury wraz ze wszystkimi wymaganymi zal?cznikami z konta Zamawiaj?cego.

Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana, zobowi?zany b?dzie do wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy najpo?niej w dniu jej zawarcia, w wysoko?ci 10 % ceny calkowitej brutto podanej w ofercie na rachunek wskazany przez Zamawiaj?cego.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/11/2017
Local time: 11:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 08/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 10/11/2017
Local time: 12:00
Place:

?wi?tokrzyski Zarz?d Drog Wojewodzkich w Kielcach, ul. Jagiello?ska 72, sala konferencyjna, pokoj nr 215.

Information about authorised persons and opening procedure:

1. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Podczas otwarcia ofert Zamawiaj?cy odczyta informacje, o ktorych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

3. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiaj?cy zamie?ci na stronie: www.szdw.kielce.com.pl informacje dotycz?ce:

a) kwoty, jak? zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamowienia;

b) firm oraz adresow wykonawcow,

c) ceny, terminu wykonania.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Podstawy wykluczenia Wykonawcy, b?d? nast?powaly zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp. Dodatkowo Zamawiaj?cy przewiduje rownie? wykluczenie Wykonawcy zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. Postawy wykluczenia zostaly okre?lone w rozdziale VII a SIWZ.

2. Zamawiaj?cy mo?e uniewa?ni? post?powanie o udzielenie zamowienia, je?eli ?rodki pochodz?ce z bud?etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj?ce zwrotowi ?rodki z pomocy udzielonej przez pa?stwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktore Zamawiaj?cy zamierzal przeznaczy? na sfinansowanie calo?ci lub cz??ci zamowienia, nie zostaly mu przyznane.

3. Zamawiaj?cy dzialaj?c zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
28/09/2017 S186 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Kielce: Supervision of building work

2017/S 186-380911

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
?wi?tokrzyski Zarz?d Drog Wojewodzkich
ul. Jagiello?ska 72
Kielce
25-602
Poland
Contact person: mgr in?. Ewa Goraj
Telephone: +48 413470480
E-mail: Zamowienia.Publiczne@szdw.kielce.com.pl
Fax: +48 413470470
NUTS code: PL721

Internet address(es):

Main address: www.szdw.kielce.com.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zarz?dzanie i nadzor nad realizacj? inwestycji pn. ?Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce ? granica gminy Daleszyce wraz z budow? obwodnic m. Sukow i Daleszyce.

Reference number: Post?powanie nr 64
II.1.2) Main CPV code
71247000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71248000
71540000
71530000
71520000
71630000
71244000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL72
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/08/2019
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/11/2017
Local time: 11:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Poland-Kielce: Supervision of building work
ND Document number 380911-2017
PD Publication date 28/09/2017
OJ OJ S 186
TW Place KIELCE
AU Authority name ?wi?tokrzyski Zarz?d Drog Wojewodzkich
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
DT Deadline 10/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 71244000 - Calculation of costs, monitoring of costs
71247000 - Supervision of building work
71248000 - Supervision of project and documentation
71520000 - Construction supervision services
71530000 - Construction consultancy services
71540000 - Construction management services
71630000 - Technical inspection and testing services
OC Original CPV code 71244000 - Calculation of costs, monitoring of costs
71247000 - Supervision of building work
71248000 - Supervision of project and documentation
71520000 - Construction supervision services
71530000 - Construction consultancy services
71540000 - Construction management services
71630000 - Technical inspection and testing services
RC NUTS code PL72
IA Internet address (URL) www.szdw.kielce.com.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >