Poland-Koszalin: Construction, foundation and surface works for highways, roads

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 56 - Construction and Building Materials
Opps ID: NBD00003029194918598
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date:
Solicitation No: 382186-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Works - Contract award notice - Open procedure

Poland-Koszalin: Construction, foundation and surface works for highways, roads

2017/S 187-382186

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodztwo Zachodniopomorskie w imieniu ktorego post?powanie prowadzi Zachodniopomorski Zarz?d Drog Wojewodzkich
ul. Szczeci?ska 31
Koszalin
75-122
Poland
Telephone: +48 943427831
E-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl
Fax: +48 943424328
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.zzdw.koszalin.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Budowa obej?cia m. Barlinek w ci?gu drogi wojewodzkiej nr 151.

Reference number: ZZDW.6/391/35/8-2/2017
II.1.2) Main CPV code
45233000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest budowa obej?cia m. Barlinek po trasie zlikwidowanej linii kolejowej o dlugo?ci ok. 2,28 km.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 13 783 977.89 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45233290
45233221
45231300
45221100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL42
Main site or place of performance:

Droga wojewodzka nr 151 miejscowo?? Barlinek.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Zakres robot budowlanych obejmuje:

a) wycink? drzew i krzewow koliduj?cych z projektowan? inwestycj?,

b) wykonanie robot rozbiorkowych (w tym rozebranie budynkow i budowli pozostalych na bylych terenach kolejowych,

c) budow? nowego odcinka drogi,

d) budow? skrzy?owa? na ko?cach nowej trasy,

e) budow? dwoch skrzy?owa? typu rondo,

f) rozbiork? istniej?cej kladki dla pieszych i budow? nowej,

g) rozbiork? istniej?cego wiaduktu nad ul. Tunelow? i budow? nowego wiaduktu,

h) przebudow? przepustu,

i) rozbiork? istniej?cego wiaduktu nad ul. Ogrodowa i budow? nowego tunelu,

j) budow? elementow spowalniaj?cych ruch,

k) budow? o?wietlenia ulicznego,

l) przebudow? sieci energetycznej,

m) przebudow? sieci gazowej,

n) przebudow? sieci teletechnicznej,

o) przebudow? sieci wodoci?gowej,

p) przebudow? sieci cieplowniczej,

q) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

2. Przedmiot zamowienia zostal szczegolowo opisany w Rozdziale C SIWZ i Wycenionych Przedmiarach Robot.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Dodatkowy okres gwarancji / Weighting: 25
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie kierownika budowy / Weighting: 15
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Wojewodztwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 077-148247
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Budowa obej?cia m. Barlinek w ci?gu drogi wojewodzkiej nr 151

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Skanska S.A.
ul. Gen. Jozefa Zaj?czka 9
Warszawa
01-518
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 19 527 536.90 PLN
Total value of the contract/lot: 13 783 977.89 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1) Wykonawcy i innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy, przysluguj? ?rodki ochrony prawnej (dzial VI ustawy).

2) Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.

3) Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

4) Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy, albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

5) Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu i postanowie? SIWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

6) Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 4) i 5) wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

7) Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby.

8) Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu.

9) Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

10) Zamawiaj?cy przesyla niezwlocznie, nie po?niej ni? w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopi? odwolania innym wykonawcom uczestnicz?cym w post?powaniu o udzielenie zamowienia, a je?eli odwolanie dotyczy tre?ci ogloszenia o zamowieniu lub postanowie? SIWZ, zamieszcza j? rownie? na stronie internetowej, na ktorej jest zamieszczone ogloszenie o zamowieniu lub jest udost?pniona specyfikacja, wzywaj?c Wykonawcow do przyst?pienia do post?powania odwolawczego.

11) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du.

12) Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
29/09/2017 S187 - - Works - Contract award notice - Open procedure

Poland-Koszalin: Construction, foundation and surface works for highways, roads

2017/S 187-382186

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodztwo Zachodniopomorskie w imieniu ktorego post?powanie prowadzi Zachodniopomorski Zarz?d Drog Wojewodzkich
ul. Szczeci?ska 31
Koszalin
75-122
Poland
Telephone: +48 943427831
E-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl
Fax: +48 943424328
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.zzdw.koszalin.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Budowa obej?cia m. Barlinek w ci?gu drogi wojewodzkiej nr 151.

Reference number: ZZDW.6/391/35/8-2/2017
II.1.2) Main CPV code
45233000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 13 783 977.89 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45233290
45233221
45231300
45221100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL42

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 077-148247

Section V: Award of contract

Title:

Budowa obej?cia m. Barlinek w ci?gu drogi wojewodzkiej nr 151

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Skanska S.A.
ul. Gen. Jozefa Zaj?czka 9
Warszawa
01-518
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 19 527 536.90 PLN
Total value of the contract/lot: 13 783 977.89 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Poland-Koszalin: Construction, foundation and surface works for highways, roads
ND Document number 382186-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place KOSZALIN
AU Authority name Wojewodztwo Zachodniopomorskie w imieniu ktorego post?powanie prowadzi Zachodniopomorski Zarz?d Drog Wojewodzkich
OL Original language PL
HD Heading - - Works - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 45221100 - Construction work for bridges
45231300 - Construction work for water and sewage pipelines
45233000 - Construction, foundation and surface works for highways, roads
45233221 - Road-surface painting work
45233290 - Installation of road signs
OC Original CPV code 45221100 - Construction work for bridges
45231300 - Construction work for water and sewage pipelines
45233000 - Construction, foundation and surface works for highways, roads
45233221 - Road-surface painting work
45233290 - Installation of road signs
RC NUTS code PL42
IA Internet address (URL) www.zzdw.koszalin.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >