Poland-Szczecin: Miscellaneous medical devices and products

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 89 - Subsistence (Food)
Opps ID: NBD00003029286753159
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date: Oct 9, 2017
Solicitation No: 379917-2017
Source: Members Only
27/09/2017 S185 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Szczecin: Miscellaneous medical devices and products

2017/S 185-379917

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM
ul. Unii lubelskiej 1
Contact point(s): Dzial Zamowie? Publicznych
For the attention of: Malgorzata Stachowiak, Agnieszka Kostarelas Filip,Eliza Kraus, Agata Racinowska
71-252 Szczecin
Poland
Telephone: +48 914253008
E-mail: zampub@spsk1.szn.pl

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.spsk1.szn.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

33190000

Description
Miscellaneous medical devices and products.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
9.10.2017 - 08:00
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
27/09/2017 S185 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Szczecin: Miscellaneous medical devices and products

2017/S 185-379917

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM
ul. Unii lubelskiej 1
Contact point(s): Dzial Zamowie? Publicznych
For the attention of: Malgorzata Stachowiak, Agnieszka Kostarelas Filip,Eliza Kraus, Agata Racinowska
71-252 Szczecin
Poland
Telephone: +48 914253008
E-mail: zampub@spsk1.szn.pl

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.spsk1.szn.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.3) Main activity
Health
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Dostaw? urz?dze? medycznych do SPSK NR 1 PUM OS ZP 59 17.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Main site or location of works, place of delivery or of performance: SPSK NR 1 PUM.
NUTS code
II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
Dostaw? urz?dze? medycznych do SPSK NR 1 PUM.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

33190000

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
Estimated value excluding VAT: 3 245 753 PLN
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3) Duration of the contract or time limit for completion

Information about lots

Lot No: 1 Lot title: Aparat do identyfikacji bakterii ? 1 zestaw
1) Short description
Aparat do identyfikacji bakterii ? 1 zestaw.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

33190000

3) Quantity or scope
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
in days: 42 (from the award of the contract)
5) Additional information about lots
Lot No: 2 Lot title: Zestaw laparoskopowy [dzieci] ? 1 zestaw
1) Short description
Zestaw laparoskopowy [dzieci] ? 1 zestaw.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

33190000

3) Quantity or scope
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
in days: 56 (from the award of the contract)
5) Additional information about lots
Lot No: 3 Lot title: Zestaw do zabiegow endoskopowych dzieci i doroslych ? 1 zestaw
1) Short description
Zestaw do zabiegow endoskopowych dzieci i doroslych ? 1 zestaw.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

33190000

3) Quantity or scope
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
in days: 56 (from the award of the contract)
5) Additional information about lots
Lot No: 4 Lot title: Zestaw do zabiegow endoskopowych dzieci i doroslych [manometria i ph ? metria] ? 1 zestaw
1) Short description
Zestaw do zabiegow endoskopowych dzieci i doroslych [manometria i ph ? metria] ? 1 zestaw.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

33190000

3) Quantity or scope
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
in days: 70 (from the award of the contract)
5) Additional information about lots
Lot No: 5 Lot title: Aparat rtg z ramieniem c ? 1 zestaw
1) Short description
Aparat rtg z ramieniem c ? 1 zestaw.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

33190000

3) Quantity or scope
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
in days: 70 (from the award of the contract)
5) Additional information about lots

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
Przyst?puj?c do przetargu wykonawca jest obowi?zany wnie?? wadium w l?cznej (tj. obejmuj?cej wszystkie pakiety) wysoko?ci 90 000 PLN, w tym:
pakiet Nr 1: 25 000 PLN
pakiet Nr 2: 10 000 PLN
pakiet Nr 3: 40 000 PLN
pakiet Nr 4: 5 000 PLN
pakiet Nr 5: 10 000 PLN
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Zaplata za dostarczony towar b?dzie dokonana przelewem w ci?gu 60 dni od daty dostarczenia faktury, wraz z protokolem odbioru podpisanym przez obie strony.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.1.4) Other particular conditions
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1.Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ)
2.koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrow zawodowych lub handlowych, prowadzonych w pa?stwie czlonkowskim Unii Europejskiej, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania ? o ile obowi?zek ich posiadania wynika z odr?bnych przepisow lub o?wiadczenia o braku konieczno?ci posiadania takiego dokumentu.
3.zamawiaj?cy ??da nast?puj?cych dokumentow:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu;
2) za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;
3) za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;
4) o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ?w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci;
5) o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne;
6) o?wiadczenia wykonawcy o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej; w przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej wykonawca mo?e zlo?y? wraz z o?wiadczeniem dokumenty b?d? informacje potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu.
III.2.2) Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Zamawiaj?cy ??da dokumentu (wraz z potwierdzeniem dowodu oplaty), ?e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? dla ka?dego pakietu nie ni?sz? ni?:
pakiet Nr 1: 500 000 PLN
pakiet Nr 2: 200 000 PLN
pakiet Nr 3: 600 000 PLN
pakiet Nr 4: 100 000 PLN
pakiet Nr 5: 200 000 PLN
Uwaga: W przypadku, gdy wykonawca ubiega si? o udzielenie zamowienia w kilku pakietach to ubezpieczenie musi obejmowa? l?czn? sum? ubezpieczenia dot. tych pakietow, w ktorych wykonawca b?dzie skladal ofert?.
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
1.zamawiaj?cy ??da:
? wykazu dostaw (minimum 1), a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te dostawy zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert.
Za dostawy wykazuj?ce spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu zamawiaj?cy uzna te, ktore l?cznie b?d? spelnialy nast?puj?ce cechy:
? dotyczy? b?d? przedmiotu takiego jak przedmiot zamowienia okre?lony w poszczegolnych pakietach niniejszego post?powania,
? warto?? wykonanej lub wykonywanej dostawy ? w odniesieniu do odpowiedniego pakietu- nie mo?e by? mniejsza ni? okre?lona poni?ej:
pakiet Nr 1: 500 000 PLN brutto
pakiet Nr 2: 200 000 PLN brutto
pakiet Nr 3: 600 000 PLN brutto
pakiet Nr 4: 100 000 PLN brutto
pakiet Nr 5: 200 000 PLN brutto
Uwaga:
Je?eli Wykonawca ubiega si? o udzielenie zamowienia w kilku pakietach te same dostawy mog? poslu?y? mu do wykazania spelniania warunku wiedzy i do?wiadczenia w ro?nych pakietach. Dostawy te nale?y jednak za ka?dym razem przyporz?dkowa? do odpowiedniego pakietu. W przypadku, gdy w wykazie zostanie zamieszczone zadanie obejmuj?cy szerszy zakres, to wykonawca jest zobowi?zany osobno wyszczegolni? warto??, przedmiot, dat? wykonania i odbiorc? dotycz?c? dostaw odpowiadaj?cej rodzajem i warto?ci? okre?lonej przez Zamawiaj?cego.
2.Zgloszenie lub Wpis do Rejestru Wyrobu Medycznego oznaczonego znakiem zgodno?ci CE, dla ktorego wystawiono deklaracj? zgodno?ci lub inny dokument potwierdzaj?cy spelnianie wymaga? wla?ciwych dla danego asortymentu co do zgodno?ci z obowi?zuj?cymi przepisami
3.Katalog lub broszura informacyjna w j?zyku polskim z zaznaczeniem oferowanego produktu.
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below

1. Cena. Weighting 60

2. Termin dostawy. Weighting 30

3. Okres gwarancji. Weighting 10

IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
OS ZP 59 17
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
9.10.2017 - 08:00
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 9.10.2017 - 10:00

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information
Zakup finansowany z ?rodkow z Ministerstwa Zdrowia ? potrzeby w zakresie zakupow inwestycyjnych w br. wnioskowanych o dofinansowanie z dotacji bud?etowej w ramach cz??ci 46 ? Zdrowie
Nieprzyznanie ?rodkow na realizacj? zamowienia skutkowa? b?dzie uniewa?nieniem post?powania.
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

KIO
Post?pu 17A
02-676 Warszawa
Poland

Body responsible for mediation procedures

KIO
Post?pu 17A
02-676 Warszawa
Poland

VI.4.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: 1. ?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym dziale przysluguj? wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisow niniejszej ustawy.
2. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy Pzp.
3. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
4. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.
5. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
6. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.
7. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia.
8. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.
9. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w art. 182 ust. 1 i 2 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia;
10. Je?eli zamawiaj?cy nie opublikowal ogloszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przeslal wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia, ogloszenia o udzieleniu zamowienia z uzasadnieniem;
b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia
12. W przypadku wniesienia odwolania wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu lub postanowie? specyfikacji istotnych warunkow zamowienia zamawiaj?cy mo?e przedlu?y? termin skladania ofert.
13. W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu skladania ofert bieg terminu zwi?zania ofert? ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izb? orzeczenia.
14. W przypadku wniesienia odwolania zamawiaj?cy nie mo?e zawrze? umowy do czasu ogloszenia przez Izb? wyroku lub postanowienia ko?cz?cego post?powanie odwolawcze, zwanych dalej ?orzeczeniem.
15. Zamawiaj?cy, nie po?niej ni? na 7 dni przed uplywem wa?no?ci wadium, wzywa wykonawcow, pod rygorem wykluczenia z post?powania, do przedlu?enia wa?no?ci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezb?dny do zabezpieczenia post?powania do zawarcia umowy. Je?eli odwolanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje si? jedynie do wykonawcy, ktorego ofert? wybrano jako najkorzystniejsz?.
16. Zamawiaj?cy przesyla niezwlocznie, nie po?niej ni? w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopi? odwolania innym wykonawcom uczestnicz?cym w post?powaniu o udzielenie zamowienia, a je?eli odwolanie dotyczy tre?ci ogloszenia o zamowieniu lub postanowie? specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, zamieszcza j? rownie? na stronie internetowej, na ktorej jest zamieszczone ogloszenie o zamowieniu lub jest udost?pniana specyfikacja, wzywaj?c wykonawcow do przyst?pienia do post?powania odwolawczego.
17. Wykonawca mo?e zglosi? przyst?pienie do post?powania odwolawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwolania, wskazuj?c stron?, do ktorej przyst?puje, i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy?? strony, do ktorej przyst?puje. Zgloszenie przyst?pienia dor?cza si? Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopi? przesyla si? zamawiaj?cemu oraz wykonawcy wnosz?cemu odwolanie.
18. Wykonawcy, ktorzy przyst?pili do post?powania odwolawczego, staj? si? uczestnikami post?powania odwolawczego, je?eli maj? interes w tym, aby odwolanie zostalo rozstrzygni?te na korzy?? jednej ze stron.
19. Zamawiaj?cy lub odwoluj?cy mo?e zglosi? opozycj? przeciw przyst?pieniu innego wykonawcy nie po?niej ni? do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzgl?dnia opozycj?, je?eli zglaszaj?cy opozycj? uprawdopodobni, ?e wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy?? strony, do ktorej przyst?pil; w przeciwnym razie Izba oddala opozycj?.
20. Postanowienie o uwzgl?dnieniu albo oddaleniu opozycji Izba mo?e wyda? na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzgl?dnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysluguje skarga.
21. Czynno?ci uczestnika post?powania odwolawczego nie mog? pozostawa? w sprzeczno?ci z czynno?ciami i o?wiadczeniami strony, do ktorej przyst?pil, z zastrze?eniem zgloszenia sprzeciwu, o ktorym mowa w art. 186 ust. 3, przez uczestnika, ktory przyst?pil do post?powania po stronie zamawiaj?cego.
22. Odwoluj?cy oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 1 nie mog? nast?pnie korzysta? ze ?rodkow ochrony prawnej wobec czynno?ci zamawiaj?cego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub s?du albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3.
23. Do post?powania odwolawczego stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. ? Kodeks post?powania cywilnego o s?dzie polubownym (arbitra?owym), je?eli ustawa nie stanowi inaczej.
24. Je?eli koniec terminu do wykonania czynno?ci przypada na sobot? lub dzie? ustawowo wolny od pracy, termin uplywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
25. Zamawiaj?cy mo?e wnie?? odpowied? na odwolanie. Odpowied? na odwolanie wnosi si? w formie pisemnej lub ustnie do protokolu.
26. W przypadku uwzgl?dnienia przez zamawiaj?cego w calo?ci zarzutow przedstawionych w odwolaniu Izba mo?e umorzy? post?powanie na posiedzeniu niejawnym bez obecno?ci stron oraz uczestnikow post?powania odwolawczego, ktorzy przyst?pili do post?powania po stronie wykonawcy, pod warunkiem ?e w post?powaniu odwolawczym po stronie zamawiaj?cego nie przyst?pil w terminie ?aden wykonawca. W takim przypadku zamawiaj?cy wykonuje, powtarza lub uniewa?nia czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamowienia zgodnie z ??daniem zawartym w odwolaniu.
27. Je?eli uczestnik post?powania odwolawczego, ktory przyst?pil do post?powania po stronie zamawiaj?cego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzgl?dnienia w calo?ci zarzutow przedstawionych w odwolaniu przez zamawiaj?cego, Izba umarza post?powanie, a zamawiaj?cy wykonuje, powtarza lub uniewa?nia czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamowienia zgodnie z ??daniem zawartym w odwolaniu.
28. W przypadku uwzgl?dnienia przez zamawiaj?cego cz??ci zarzutow przedstawionych w odwolaniu i wycofania pozostalych zarzutow przez odwoluj?cego, Izba mo?e umorzy? post?powanie na posiedzeniu niejawnym bez obecno?ci stron oraz uczestnikow post?powania odwolawczego, ktorzy przyst?pili do post?powania po stronie wykonawcy, pod warunkiem ?e w post?powaniu odwolawczym po stronie zamawiaj?cego nie przyst?pil w terminie ?aden wykonawca albo wykonawca, ktory przyst?pil po stronie zamawiaj?cego nie wniosl sprzeciwu wobec uwzgl?dnienia cz??ci zarzutow. W takim przypadku zamawiaj?cy wykonuje, powtarza lub uniewa?nia czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamowienia zgodnie z ??daniem zawartym w odwolaniu w zakresie uwzgl?dnionych zarzutow.
29. Je?eli uczestnik post?powania odwolawczego, ktory przyst?pil do post?powania po stronie zamawiaj?cego, wniesie sprzeciw wobec uwzgl?dnienia zarzutow przedstawionych w odwolaniu w calo?ci albo w cz??ci, gdy odwoluj?cy nie wycofa pozostalych zarzutow odwolania, Izba rozpoznaje odwolanie.
30. Sprzeciw wnosi si? w formie pisemnej lub ustnie do protokolu.
31. Koszty post?powania odwolawczego:
1) w okoliczno?ciach, o ktorych mowa w art. 186 ust. 2 i 3a, znosi si? wzajemnie
2) w okoliczno?ciach, o ktorych mowa w art. 186 ust. 3:
a) ponosi zamawiaj?cy, je?eli uwzgl?dnil w calo?ci zarzuty przedstawione w odwolaniu po otwarciu rozprawy,
b) znosi si? wzajemnie, je?eli zamawiaj?cy uwzgl?dnil w calo?ci lub w cz??ci zarzuty przedstawione w odwolaniu przed otwarciem rozprawy;
3) w okoliczno?ciach, o ktorych mowa w art. 186 ust. 4, ponosi:
a) odwoluj?cy, je?eli odwolanie zostalo oddalone przez Izb?,
b) wnosz?cy sprzeciw, je?eli odwolanie zostalo uwzgl?dnione przez Izb?.
4) w okoliczno?ciach, o ktorych mowa w ust. 4a, ponosi:
a) odwoluj?cy, je?eli odwolanie, w cz??ci zarzutow, ktorych zamawiaj?cy nie uwzgl?dnil, zostalo oddalone przez Izb?,
b) zamawiaj?cy, je?eli odwolanie, w cz??ci zarzutow, ktorych zamawiaj?cy nie uwzgl?dnil, zostalo uwzgl?dnione przez Izb?..
32. Izba rozpoznaje odwolanie w terminie 15 dni od dnia jego dor?czenia Prezesowi Izby. Prezes Izby mo?e zarz?dzi l?czne rozpoznanie odwola? przez Izb?, je?eli zostaly one zlo?one w tym samym post?powaniu o udzielenie zamowienia lub dotycz? takich samych czynno?ci zamawiaj?cego.
33. Izba oglasza orzeczenie po zamkni?ciu rozprawy na posiedzeniu jawnym oraz podaje ustnie motywy rozstrzygni?cia. Nieobecno?? stron nie wstrzymuje ogloszenia orzeczenia.
34. Odpisy orzeczenia wraz z uzasadnieniem wysyla si? w terminie 3 dni od dnia ogloszenia orzeczenia, a je?eli nie bylo ogloszenia w terminie 3 dni od dnia wydania postanowienia, stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego lub ich pelnomocnikom.
35. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du.
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

KIO
Post?pu 17A
02-767 Warszawa
Poland

VI.5) Date of dispatch of this notice:
22.9.2017
TI Title Poland-Szczecin: Miscellaneous medical devices and products
ND Document number 379917-2017
PD Publication date 27/09/2017
OJ OJ S 185
TW Place SZCZECIN
AU Authority name Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 22/09/2017
DT Deadline 09/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 2 - The most economic tender
PC CPV code 33190000 - Miscellaneous medical devices and products
OC Original CPV code 33190000 - Miscellaneous medical devices and products
IA Internet address (URL) www.spsk1.szn.pl
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >