Poland-Warsaw: Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 65 - Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies
Opps ID: NBD00003029469905849
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date: Oct 11, 2017
Solicitation No: 382279-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

2017/S 187-382279

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Mazowiecki Szpital Brodnowski w Warszawie Sp. z o.o.
ul. Kondratowicza 8
Warszawa
03-242
Poland
Contact person: Joanna Blankiewicz
Telephone: +48 223265564
E-mail: dzial.zamowien.publicznych@brodnowski.pl
Fax: +48 223265834
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: http://bip.brodnowski.pl/

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.brodnowski.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Mazowiecki Szpital Brodnowski w Warszawie Sp. z o.o.
ul. Kondratowicza 8 (pokoj nr 31 blok a kancelaria)
Warszawa
03-242
Poland
Contact person: Joanna Blankiewicz
Telephone: +48 223265564
E-mail: dzial.zamowien.publicznych@brodnowski.pl
Fax: +48 223265834
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: http://bip.brodnowski.pl/

I.4) Type of the contracting authority
Other type: osoba prawna ?wiadcz?ca uslugi o charakterze powszechnym
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa i instalacja ?rodoperacyjnego aparatu rentgenowskiego typu rami? C wraz ze stolem z plywaj?cym blatem dla Mazowieckiego Szpitala Brodnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.

Reference number: MSB/PN/51/09/2017
II.1.2) Main CPV code
33000000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Dostawa i instalacja ?rodoperacyjnego aparatu rentgenowskiego typu rami? C wraz ze stolem z plywaj?cym blatem dla Mazowieckiego Szpitala Brodnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa i instalacja ?rodoperacyjnego aparatu rentgenowskiego typu rami? C wraz ze stolem z plywaj?cym blatem dla Mazowieckiego Szpitala Brodnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera zal?cznik nr 5 do SIWZ ? specyfikacja parametrow techniczno- u?ytkowych.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 25
Quality criterion - Name: Okres gwarancji i r?kojmi / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Warunki serwisu pogwarancyjnego / Weighting: 5
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 04/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu, o ile zostaly one okre?lone przez zamawiaj?cego w ogloszeniu o zamowieniu, ktore mog? dotyczy? zdolno?ci technicznej lub zawodowej, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, Wykonawca zrealizowal co najmniej 1 zamowienie polegaj?ce na wykonaniu dostawy i instalacji ?rodoperacyjnego aparatu rentgenowskiego typu rami? C wraz ze stolem z plywaj?cym blatem o warto?ci co najmniej 550 000 PLN brutto (slownie: pi??set pi??dziesi?t tysi?cy zlotych 00/100).

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Rami? ?C jest podstawowym elementem wyposa?enia Pracowni Elektrofizjologicznej.W Pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii wykonuje si? badania diagnostyczne u chorych z zaburzeniami rytmu serca ,po zaslabni?ciach ,utratach przytomno?ci ? poszukuj?c przyczyn w ?elektrycznej funkcji serca. Diagnostyka ta wskazuje na chorych u ktorych nale?y dokona? implantacji ,stymulatora ? rozrusznika serca, a w przypadku stwierdzenia gro?nych arytmii wszczepi? kardiowerter ? defibrylator lub dokona? tzw. ablacji miejsca odpowiedzialnego za powstanie niebezpiecznych dla ?ycia arytmii. We wszystkich tych procedurach niezb?dnym elementem diagnostyki i terapii jest aparat rentgenowski z ramieniem C, konieczne dla wizualizacji struktur serca, implantacji elektrod stymulatora itd. ?rodmiejskie Centrum Kliniczne z Oddzialem Kardiologii przyjmuje w ci?gu miesi?ca kilkudziesi?ciu chorych z zaburzeniami rytmu serca a istotna cz??? tej grupy wymaga pilnych implantacji stymulatora lub innych zabiegow.

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 11/10/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 11/10/2017
Local time: 11:00
Place:

Mazowiecki Szpital Brodnowski w Warszawie Sp. z o.o.

ul. Kondratowicza 8

03-242 Warszawa

pokoj 134B.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Zamawiaj?cy ??da nast?puj?cych dokumentow potwierdzaj?cych brak podstaw do wykluczenia 1 Jednolity europejski dokument zamowienia, w ktorym Wykonawca zlo?y rownie? o?wiadczenie dotycz?ce spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu.2 Odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.3 Za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu.4 Za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu.5 Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionych nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.6 O?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej oraz, w przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej: dokumenty b?d? informacje potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu.Zamawiaj?cy ??da nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu lub kryteria selekcji, o ktorych mowa w pkt 8 SIWZ 7.Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te dostawy zostaly wykonane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byly wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie Wykonawcy. Zamawiaj?cy ??da nast?puj?cych dokumentow otwierdzaj?cych spelnianie przez oferowany przedmiot zamowienia wymaga? okre?lonych przez Zamawiaj?cego 8 Dokumenty potwierdzaj?ce dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu i do u?ywania oraz oznakowanie znakiem CE zgodnie z ustaw? z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 211 z po?n. zm.) lub innym aktem prawnym wla?ciwym dla kraju, w ktorym Wykonawca ma miejsce zamieszkania lub siedzib?.9 Oryginalne materialy informacyjne producenta (foldery, prospekty, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprz?tu) w j?zyku angielskim lub w j?zyku polskim w oryginale oraz tlumaczenie w przypadku materialow w j?zyku angielskim po?wiadczone za zgodno?? z oryginalem. Zamawiaj?cy wymaga wraz z JEDZ 10 Wypelniony formularz ofertowy 11 Wypelniona i podpisana specyfikacja parametrow tech ? u?ytkowych 12 Wypelnione i podpisane warunki serwisu pogwarancyjnego 13 Wypelnione i podpisane zestawienie kryterium nr 3?okres gwarancji i r?kojmi 14 Dowod wniesienia wadium.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587777
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587777

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587777
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587777

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

2017/S 187-382279

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Mazowiecki Szpital Brodnowski w Warszawie Sp. z o.o.
ul. Kondratowicza 8
Warszawa
03-242
Poland
Contact person: Joanna Blankiewicz
Telephone: +48 223265564
E-mail: dzial.zamowien.publicznych@brodnowski.pl
Fax: +48 223265834
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: http://bip.brodnowski.pl/

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa i instalacja ?rodoperacyjnego aparatu rentgenowskiego typu rami? C wraz ze stolem z plywaj?cym blatem dla Mazowieckiego Szpitala Brodnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.

Reference number: MSB/PN/51/09/2017
II.1.2) Main CPV code
33000000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 04/12/2017
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 11/10/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
ND Document number 382279-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place WARSAW
AU Authority name Mazowiecki Szpital Brodnowski w Warszawie Sp. z o.o.
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
DT Deadline 11/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 33000000 - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
OC Original CPV code 33000000 - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) http://bip.brodnowski.pl/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >