Romania-Timi?oara: Project and design preparation, estimation of costs

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • C - Architect and Engineering Services - Construction
Opps ID: NBD00003030094311637
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date: Nov 2, 2017
Solicitation No: 384118-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Services - Contract notice - Open procedure

Romania-Timi?oara: Project and design preparation, estimation of costs

2017/S 187-384118

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Administratia Nationala Apele Romane - Administratia Bazinala de Apa Banat
B-dul Mihai Viteazu nr. 32
For the attention of: Mihaela Hamat
300222 Timisoara
Romania
Telephone: +40 256492097
E-mail: lenuta.casalean@dab.rowater.ro
Fax: +40 256491798

Internet address(es):

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

71242000 , 71328000

Description
Project and design preparation, estimation of costs.
Verification of load-bearing structure design services.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 26.10.2017 - 00:00
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
2.11.2017 - 16:00
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
29/09/2017 S187 - - Services - Contract notice - Open procedure

Romania-Timi?oara: Project and design preparation, estimation of costs

2017/S 187-384118

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Administratia Nationala Apele Romane - Administratia Bazinala de Apa Banat
B-dul Mihai Viteazu nr. 32
For the attention of: Mihaela Hamat
300222 Timisoara
Romania
Telephone: +40 256492097
E-mail: lenuta.casalean@dab.rowater.ro
Fax: +40 256491798

Internet address(es):

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-divisions
I.3) Main activity
Other: gospodarirea apelor
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Servicii de proiectare pentru ,,Regularizare parau Axin in localitatea Var, judet Caras Severin".
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Parau Axin, judet Caras Severin.

NUTS code RO424

II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
Servicii de proiectare pentru ,,Regularizare parau Axin in localitatea Var, judet Caras Severin", conform caiet sarcini. Scopul prezentei proceduri este atribuirea contractului de achizitie publica pentru elaborarea documentatiilor tehnico-economice (Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire, Proiectul de organizare a executiei lucrarilor, Proiect tehnic de executie), verificarea tehnica a proiectului si dociumentatii pentru obtinerea avizelor /acordurilor.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

71242000 , 71328000

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
Servicii de proiectare pentru ,,Regularizare parau Axin in localitatea Var, judet Caras Severin", conform caiet sarcini. Scopul prezentei proceduri este atribuirea contractului de achizitie publica pentru elaborarea documentatiilor tehnico-economice (Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire, Proiectul de organizare a executiei lucrarilor, Proiect tehnic de executie), verificarea tehnica a proiectului si dociumentatii pentru obtinerea avizelor /acordurilor.
Estimated value excluding VAT: 120 271,40 RON
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
in days: 60 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
Cuantumul garantiei de participare este de: 1 202 RON. Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 35 din HG 395/2016. Modalitatea de constituire a garantiei: scrisoare de garantie bancara sau orice instrument degarantare emis in conditiile legii de o societate bancare sau de asigurari sau virament bancar in contul RO33TREZ6215005XXX010191, Trezoreria Timisoara, CIF 18263352 .Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 30 de zile si se va raporta la termenul limita de primire a ofertelor.
Garantia de participare se va constitui in RONi/alta valuta la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertei cu 5 (cinci) zile. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
Garantia de participare se va scana si se va depune la sectiunea documente de calificare in SEAP, pana la data limita de depunere a ofertelor.
Cuantumul garantiei de buna executie este in valoare de 5 % din valoarea fara TVA a contractului.
Garantia de buna executie se va constitui in conformitate cu art. 40 din HG 395/2016. Constituita prin:
a) virament bancar, scrisoare de garantie bancara sau orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de asigurari
b) retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale (candidatul/ofertantul castigator are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la Unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, iar suma initiala care se depune nu trebuie sa fie mai mica de 0,5 % din pretul contractului.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Venituri proprii.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016. Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016. Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016.
III.1.4) Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Se va prezenta DUAE, completandu-se sectiunile aferente cerintelor solicitate.In DUAE se vor cuprinde informatii privind: tertii sustinatori, asociati si subcontractanti, conform prev. art. 183, 170 alin. 3 si 193, 195 din Legea 98/2016.
? Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.164,165, 167 din Legea 98/2016, completata in conformitate DUAE in baza art. 193 alin.1 din Legea 98/2016 completandu-se sectiunile aferente cerintelor solicitate- declaratia se completeaza si de catre terti sustinatori si subcontractanti ? daca este cazul
? Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; ? pentru straini se accepta documente echivalente; Prezentarea acestuia se va face doar la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar realizat la finalizarea evaluarii ofertelor, acesta trebuie sa fie valabil la data prezentarii.
? Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor, contributiilor la bugetul general consolidate (buget local, buget de stat, etc.). Din aceste certificate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii -aceste certificate se vor prezenta la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar realizat la finalizarea evaluarii ofertelor.
? Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
? Alte documente edificatoare, dupa caz.
Neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea 98/2016, pentru ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii.
Se va prezenta ,,Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 60" din legea 98/2016, odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, tert sustinator si subcontractant)
? Persoane responsabile cu atribuirea contractului din partea Autoritatii Contractante precum si persoanele din cadrul autoritatii contractante ce pot influenta continutul documentatiei de atribuire si/sau procedura de atribuire sunt:
Bojin Titu, Vlaicu Ionel, Caxi Veronica, Luci Ervin, Bociort Lucretia.
In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare membru al asocierii are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.
Se vor depune odata cu DUAE urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator (impreuna cu documente anexa la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.
Nota:
Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura se vor prezenta in original. Pentru celelalte documente solicitate in cadrul acestei sectiuni pentru persoanele fizice/juridice romane se va permite depunerea acestora in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul, iar pentru persoanele fizice/juridice straine documentele se prezinta in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul si vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.2) Economic and financial ability
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Cerinta 1
? Experienta similara ? lista principalelor servicii de proiectare realizate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani. Ofertantii vor face dovada experientei similare (servicii de proiectare lucrari hidrotehnice) prin prezentarea de procese verbale de receptie intocmite in conditiile actelor normative care reglementeaza receptia servicilor/ alte documente ce indica valorile, datele si beneficiarii serviciilor prestate. Ofertantii vor face dovada ca au prestat servicii de natura si complexitate similara cu cele supuse achizitiei in ultimii 3 ani, in valoare cumulata de minim 120 271,40 RON fara TVA la nivelul cel putin al 1 contract ? maxim 3 contracte. Documentele doveditoare vor fi prezentate in copie legalizata/ autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul.
Pentru calculul pretului contractelor exprimate in alta moneda decat lei ofertantul va face conversia valorilor la cursul RON/alta valuta comunicat de BNR pentru anul respectiv; pt. anul 2017 cursul leu/alta valuta se va face la cursul stabilit de BNR la data publicarii anuntului de participare pt. aceasta procedura.
Cerinta 2
? Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual,are intentia sa o subcontracteze. Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi, asociati, terti sustinatori.
Minimum level(s) of standards possibly required:
Completarea DUAE, urmand ca documentul justificativ sa fie prezentat doar de catre ofertantul clasat pe locul I, la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor. Toti ofertantii odata cu depunerea DUAE, vor prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documentele anexa ce probeaza modul efectiv de sustinere), acordul de asociere si acordul de subcontractare.
Completarea DUAE in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016, urmand ca documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, se fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor .
Nota:
Autoritatea contractanta verifica daca subcontractantul, asociatul, tertul/tertii care asigura sustinerea in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala indeplineste/indeplinesc criteriile relevante privind capacitatea tehnica si/sau profesionala si nu se incadreaza in motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167.
Daca subcontractantul, asociatul, tertul/tertii nu indeplineste/indeplinesc criteriile relevante privind capacitatea tehnica si/sau profesionala sau se incadreaza in unul dintre motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta solicita, o singura data ca operatorul economic sa inlocuiasca subcontractantul, asociatul, tertul/tertii sustinator/sustinatori, fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului egal.
Toti ofertantii odata cu depunerea DUAE, vor prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate de autoritatea contractanta doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below

1. Pretul ofertei. Weighting 60

2. Experienta expertilor cheie-proiectare constructii hidrotehnice. Weighting 20

3. Durata de realizare a serviciilor. Weighting 20

IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 26.10.2017 - 00:00
Payable documents: no
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
2.11.2017 - 16:00
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 30 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 27.11.2017 - 18:00

Place:

In SEAP.

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information
Completarea DUAE in conformitate cu prevederile art. 193, aliniat 1 din Legea 98/2016, urmand ca documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro ). DUAE se va depune, dupa caz si de catre asociat, subcontractant, tertul sustinator, caz in care va depune o declaratie care sa ateste ca operatorul economic are obligatia sa furnizeze la cerere si fara intarziere documentele suport indicate in fisa de date a achizitiei, in vederea probarii celor asumate prin DUAE. In cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta.

In cazul in care vor exista 2 sau mai multe oferte care contin, in cadrul propunerii financiare acelasi pret si sint clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara sub forma de clarificari de documente in SEAP care contin noi preturi, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
Deoarece procedura de atribuire se desfasoara integral prin mijloace electronice, operatorii economici trebuie sa fie inscrisi in SEAP. Ofertele ale caror preturi exclusiv TVA nu vor fi criptate in SEAP nu vor putea fi supuse evaluarii.
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Internet address: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute in Legea nr. 101/2016.
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Oficiul Juridic al ABA Banat
B-dul Mihai Viteazu nr. 32, Judetul Timis
300222 Timisoara
Romania
E-mail: dispecer@dab.rowater.ro
Telephone: +40 256491848
Fax: +40 256491798

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26.9.2017
TI Title Romania-Timi?oara: Project and design preparation, estimation of costs
ND Document number 384118-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place TIMI?OARA
AU Authority name Administratia Nationala Apele Romane - Administratia Bazinala de Apa Banat
OL Original language RO
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country RO
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
DD Deadline for the request of documents 26/10/2017
DT Deadline 02/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 2 - The most economic tender
PC CPV code 71242000 - Project and design preparation, estimation of costs
71328000 - Verification of load-bearing structure design services
OC Original CPV code 71242000 - Project and design preparation, estimation of costs
71328000 - Verification of load-bearing structure design services
RC NUTS code RO424
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >