Poland-Kondratowice: Portable computers

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 70 - General Purpose Information Technology Equipment (including software).
Opps ID: NBD00003030227711768
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date: Nov 7, 2017
Solicitation No: 384010-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Kondratowice: Portable computers

2017/S 187-384010

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Gmina Kondratowice
ul. Nowa 1
Contact point(s): Gmina Kondratowice
For the attention of: Magdalena Karbownik
57-150 Kondratowice
Poland
Telephone: +48 713927693
E-mail: fundusze@kondratowice.pl
Fax: +48 713926021

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.kondratowice.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

30213100

Description
Portable computers.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
7.11.2017 - 10:00
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Kondratowice: Portable computers

2017/S 187-384010

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Gmina Kondratowice
ul. Nowa 1
Contact point(s): Gmina Kondratowice
For the attention of: Magdalena Karbownik
57-150 Kondratowice
Poland
Telephone: +48 713927693
E-mail: fundusze@kondratowice.pl
Fax: +48 713926021

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.kondratowice.pl

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3) Main activity
General public services
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Zakup wyposa?enia edukacyjnego i specjalistycznego dla pracowni matematyczno ? przyrodniczych i cyfrowych dla placowek o?wiatowych w Prusach, Wi?zowie, Borowie, Strzelinie i Przewornie" Cz??? 1 ? dostawa sprz?tu komputerowego (informatycznego), cyfrowego dla szkol gimnazjalnych.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
NUTS code
II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
Przedmiotem zamowienia jest zakup wyposa?enia edukacyjnego i specjalistycznego dla pracowni matematyczno ? przyrodniczych i cyfrowych tj. dostawa sprz?tu komputerowego (informatycznego), cyfrowego do pi?ciu szkol gimnazjalnych z Powiatu Strzeli?skiego.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

30213100

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
Powy?ej 209 000 EUR.
Estimated value excluding VAT: 115 673,83 EUR
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Starting 27.11.2017. Completion 15.12.2017

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
1. Wysoko?? wadium.
Ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest zabezpieczy? swoj? ofert? wadium w wysoko?ci 11 000 PLN, slownie: jedena?cie tysi?cy zlotych 00/100.
Forma wadium.
Wadium musi obejmowa? caly okres zwi?zania ofert? i mo?e by? wniesione w jednej lub kilku nast?puj?cych formach:
a) w pieni?dzu,
b) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240),
2. Elementy skladowe gwarancji lub por?czenia.
W przypadku skladania przez Wykonawc? wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, gwarancja musi by? sporz?dzona zgodnie z obowi?zuj?cym Prawem Zamowie? Publicznych, a w szczegolno?ci:
a) Gwarancja b?dzie zawierala wszystkie przypadki utraty wadium przez Wykonawc? okre?lone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamowie? Publicznych;
b) Okres wa?no?ci gwarancji b?dzie nie krotszy ni? okres zwi?zania ofert? okre?lony w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.
Gwarancja powinna zawiera? nast?puj?ce elementy:
a) Nazw? daj?cego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiaj?cego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielaj?cej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) Kwot? gwarancji,
c) Termin wa?no?ci gwarancji,
d) Zobowi?zanie gwaranta do: ?zaplacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne ??danie Zamawiaj?cego zawieraj?ce o?wiadczenie, i? Wykonawca, ktorego ofert? wybrano:
? odmowil podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okre?lonych w ofercie, lub
? nie wniosl wymaganego zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy,
? zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stalo si? niemo?liwe z przyczyn le??cych po stronie Wykonawcy.
e) Zobowi?zanie gwaranta do: zaplacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne ??danie Zamawiaj?cego zawieraj?ce o?wiadczenie, i? Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art.26 ust. 3 i 3a z przyczyn le??cych po jego stronie, nie zlo?yl o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1, o?wiadczenia o ktorym mowa w art 25a ust 1 pelnomocnictw, lub nie wyrazil zgody na poprawienie omylki, o ktorej mowa w art. 87 ust.2 pkt 3, co spowodowalo brak mo?liwo?ci wybrania oferty zlo?onej przez wykonawc? jako najkorzystniejszej.
f) Gwarancja winna by? nieodwolalna i bezwarunkowa.
g) Wszelkie spory dotycz?ce gwarancji podlegaj? rozstrzygni?ciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegaj? kompetencji s?du wla?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego, Jednocze?nie Zamawiaj?cy wymaga, aby okres wa?no?ci wniesionego wadium nie byl krotszy ni? okres zwi?zania ofert?. Postanowienia wskazane powy?ej stosuje si? odpowiednio do por?cze?.
3. Miejsce i sposob wniesienia wadium.
W przypadku wniesienia wadium w formie pieni??nej nale?y dokona? przelewu na rachunek bankowy Zamawiaj?cego:
Nr rachunku bankowego: 10 9588 0004 0000 1111 2000 0030 Wadium ? Znak sprawy ................................... wskaza? cz??? zamowienia.
Wadium wnoszone w innych dopuszczalnych przez Zamawiaj?cego formach w oryginale dol?czy? do oferty, w przypadku Konsorcjum wadium mo?e by? wniesione przez jednego z wykonawcow / pelnomocnika Wykonawcow.
Uwaga! Wadium w tej formie uwa?a si? za wniesione w sposob prawidlowy, gdy ?rodki pieni??ne wplyn? na konto Zamawiaj?cego przed uplywem terminu skladania ofert. Wykonawca powinien poda? nr konta, na ktory ma by? dokonany zwrot wadium (najlepiej to uczyni? podczas operacji przelewu i na formularzu ofertowym).
4. Termin wniesienia wadium.
a) Wadium nale?y wnie?? przed uplywem terminu skladania ofert,
b) Wadium musi by? wniesione na caly okres zwi?zania ofert? wymagany tre?ci? SIWZ lub wezwania,
c) Wniesienie wadium w formie innej ni? pieni?dz poprzez dol?czenie go do oferty jest rownoznaczne z wniesieniem go przed uplywem terminu skladania ofert, pod warunkiem zlo?enia oferty przed terminem skladania ofert.
d) Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego post?powania, je?eli jego oferta do uplywu terminu skladania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysoko?ci i formie.
5. Zwrot wadium.
Zamawiaj?cy zwroci niezwlocznie wadium wedlug zasad okre?lonych w art. 46 ustawy Pzp.
Zamawiaj?cy mo?e ??da? ponownego wniesienia wadium przez Wykonawc?, ktoremu zwrocono wadium na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy Pzp, je?eli w wyniku ostatecznego rozstrzygni?cia odwolania jego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. W takim przypadku Wykonawca wnosi wadium w terminie okre?lonym przez Zamawiaj?cego.
6. Zatrzymanie wadium.
Zamawiaj?cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je?eli Wykonawca, w odpowiedzi na ktorego oferta zostala wybrana:
a) odmowil podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okre?lonych w ofercie,
b) nie wniosl wymaganego zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stalo si? niemo?liwe z przyczyn le??cych po stronie Wykonawcy.
Zamawiaj?cy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, je?eli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn le??cych po jego stronie, nie zlo?yl o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1, o?wiadczenia, o ktorym mowa w art 25a ust 1, pelnomocnictw lub nie wyrazil zgody na poprawienie omylki, o ktorej mowa w art. 87 ust.2 pkt 3, co spowodowalo brak mo?liwo?ci wybrania oferty zlo?onej przez Wykonawc? jako najkorzystniejszej.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Istotne dla stron postanowienia znajduj? si? we wzorze umowy, stanowi?cym zal?cznik do SIWZ.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Wykonawcy mog? wspolnie ubiega? si? o udzielenie zamowienia (np. jako konsorcjum lub spolka cywilna) zgodnie z art. 23 ustawy Pzp. W takim przypadku wykonawcy ubiegaj?cy si? wspolnie o udzielenie zamowienia zobowi?zani s? do ustanowienia pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Umocowanie musi wynika? z tre?ci pelnomocnictwa.
Je?eli oferta wykonawcow ubiegaj?cych si? wspolnie o udzielenie zamowienia zostanie wybrana, Zamawiaj?cy mo?e ??da? przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego, umowy reguluj?cej wspolprac? tych Wykonawcow, przy czym termin, na jaki zostala zawarta umowa nie mo?e by? krotszy ni? termin realizacji zamowienia.
Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamowienia ponosz? solidarn? odpowiedzialno?? za wykonanie tego zamowienia.
4. Forma zlo?onych dokumentow:
1. O?wiadczenia dotycz?ce wykonawcy i innych podmiotow, na ktorych zdolno?ciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy oraz dotycz?ce podwykonawcow, skladane s? w oryginale.
2. Dokumenty i inne ni? o?wiadczenia, o ktorych mowa w ust. 1, skladane s? w oryginale lub kopii po?wiadczonej za zgodno?? z oryginalem.
3. Po?wiadczenia za zgodno?? z oryginalem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktorego zdolno?ciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamowienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktore ka?dego z nich dotycz?.
4. Po?wiadczenie za zgodno?? z oryginalem nast?puje w formie pisemnej.
5. Zamawiaj?cy mo?e ??da? przedstawienia oryginalu lub notarialnie po?wiadczonej kopii dokumentow, innych ni? o?wiadczenia, wyl?cznie wtedy, gdy zlo?ona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi w?tpliwo?ci, co do jej prawdziwo?ci.
6. Je?eli wykonawca nie zlo?y o?wiadczenia potwierdzaj?ce, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu, innych dokumentow lub dokumenty s? niekompletne, zawieraj? bl?dy lub budz? wskazane przez Zamawiaj?cego w?tpliwo?ci, Zamawiaj?cy wezwie do ich zlo?enia, uzupelnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyja?nie? w terminie przez siebie wskazanym, chyba ?e mimo ich zlo?enia, uzupelnienia lub poprawienia lub udzielenia wyja?nie? oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewa?nienie post?powania.
7. Dokumenty, o ktorych mowa powy?ej powinny by? aktualne na dzie? ich zlo?enia.
8. Dokumenty sporz?dzone w j?zyku obcym s? skladane wraz z tlumaczeniem na j?zyk polski. Tlumaczenie nie jest wymagane, je?eli zamawiaj?cy wyrazil zgod?, o ktorej mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.
9. W przypadku posiadania o?wiadczenia lub dokumentu dotycz?cego wykonawcy przez zamawiaj?cego lub jego uzyskania za pomoc? bezplatnych i ogolnodost?pnych bazy danej, zamawiaj?cy mo?e ??da? od wykonawcy przedstawienia tlumaczenia na j?zyk polski wskazanych przez wykonawc? i pobranych samodzielnie przez zamawiaj?cego dokumentow.
10. Je?eli jest to niezb?dne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu post?powania o udzielenie zamowienia, Zamawiaj?cy mo?e na ka?dym etapie post?powania wezwa? Wykonawcow do zlo?enia wszystkich lub niektorych o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych, ?e nie podlegaj? wykluczeniu, spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu, a je?eli zachodz? uzasadnione podstawy do uznania, ?e zlo?one uprzednio o?wiadczenia lub dokumenty nie s? ju? aktualne, do zlo?enia aktualnych o?wiadcze? i dokumentow.
III.1.4) Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu, okre?lone przez Zamawiaj?cego, a dotycz?ce:
1) kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisow;
Okre?lenie warunku:
Zamawiaj?cy odst?puje od szczegolowego opisu w/w warunku. Warunek zostanie uznany za spelniony je?eli Wykonawca zlo?y o?wiadczenie o spelnieniu warunku udzialu w post?powaniu zgodnie z zal?cznikiem nr 3 do SIWZ.
Zamawiaj?cy b?dzie je ocenial:
Zlo?yl stosowne o?wiadczenie .. spelnia warunek
Nie zlo?yl o?wiadczenia . nie spelnia.
III.2.2) Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Okre?lenie warunku:
Zamawiaj?cy odst?puje od szczegolowego opisu w/w warunku. Warunek zostanie uznany za spelniony je?eli Wykonawca zlo?y o?wiadczenie o spelnieniu warunku udzialu w post?powaniu zgodnie z zal?cznikiem nr 3 do SIWZ.
Zamawiaj?cy b?dzie je ocenial:
Zlo?yl stosowne o?wiadczenie .. spelnia warunek
Nie zlo?yl o?wiadczenia . nie spelnia.
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Okre?lenie warunku:
Zamawiaj?cy uzna warunek za spelniony:
Je?eli Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, w sposob nale?yty zrealizowal, co najmniej dwie dostawy o warto?ci nie mniejszej ni? 200 000 PLN brutto (slownie: dwie?cie tysi?cy zlotych 00/100), ka?da, polegaj?ca na dostawie sprz?tu komputerowego do obiektow u?yteczno?ci publicznej.
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below

1. Cena. Weighting 60

2. Okres gwarancji. Weighting 40

IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
WI.271.11.2017
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Payable documents: no
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
7.11.2017 - 10:00
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Polish.
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 60 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 7.11.2017 - 10:10

Place:

Urz?d Gminy Kondratowice, Kondratowice, ul. Nowa 1, 57-150 Prusy ? pokoj nr 16 sala konferencyjna (I pi?tro)

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Reference to project(s) and/or programme(s): Projekt wspolfinansowany ze ?rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Dolno?l?skiego na lata 2014-2020.
VI.3) Additional information
Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych spelnianie warunkow udzialu oraz brak podstaw wykluczenia
1. W celu potwierdzenia, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu do oferty nale?y przedlo?y?:
Lp. Dokument / o?wiadczenie
1. aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie, w celu potwierdzenia, ?e wykonawca spelnia warunki udzialu w post?powaniu ? wzor zal?cznik nr 3 do SIWZ
2. aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie, w celu potwierdzenia, ?e
wykonawca nie podlega wykluczeniu z post?powania ? wzor zal?cznik nr 4 do SIWZ
Uwagi do o?wiadcze?
Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 oraz ust. 5 1 i 4 ustawy Pzp, mo?e przedstawi? dowody na to, ?e podj?te przez niego ?rodki s? wystarczaj?ce do wykazania jego rzetelno?ci, w szczegolno?ci udowodni? naprawienie szkody wyrz?dzonej przest?pstwem lub przest?pstwem skarbowym, zado??uczynienie pieni??ne za doznan? krzywd? lub naprawienie szkody, wyczerpuj?ce wyja?nienie stanu faktycznego oraz wspolprac? z organami ?cigania oraz podj?cie konkretnych ?rodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore s? odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest?pstwom lub przest?pstwom skarbowym lub nieprawidlowemu post?powaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje si?, je?eli wobec Wykonawcy, b?d?cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s?du zakaz ubiegania si? o udzielenie zamowienia oraz nie uplyn?l okre?lony w tym wyroku okres obowi?zywania tego zakazu. Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp wykonawca nie podlega wykluczeniu, je?eli Zmawiaj?cy, uwzgl?dniaj?c wag? i szczegolne okoliczno?ci czynu wykonawcy, uzna za wystarczaj?ce dowody, o ktorych mowa powy?ej.
Wykonawca zamieszcza w o?wiadczeniach informacje o podmiotach trzecich, na ktorych zasoby powoluje si? wykonawca dotycz?ce: braku istnienia wobec podmiotow trzecich podstaw wykluczenia, zakresu w jakim powoluje si? wykonawca w celu spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu na zasoby podmiotu trzeciego.
W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia o?wiadczenie sklada ka?dy z wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienia. Z dokumentow musi wynika?: w jakim zakresie ka?dy z wykonawcow wykazuje spelnienie warunkow udzialu w post?powaniu, brak istnienia podstaw wykluczenia wobec ka?dego z wykonawcow.
3. wykaz dostaw lub uslug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy-w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy lub uslugi zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te dostawy lub uslugi zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy lub uslugi byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert ? sporz?dzony zgodnie z zal?cznikiem nr 5 do SIWZ
4. odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
5 za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;
6 za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;
7
Informacja dla wykonawcow, ktorzy maj? siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o ktorym mowa w pkt.5-6 ? sklada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w ktorym ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio:
a) ?e nie zalega z oplacaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo ?e zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu. Dokument ten powinien by? wystawiony nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem tego terminu.
b) ?e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo?ci. Dokument, powinien by? wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert
Pozostale dokumenty
8 wypelniony i podpisany Formularz ofertowy- zal?cznik nr 1 do SIWZ
9 Wypelniony i podpisany zal?cznik nr 6 do SIWZ
10 dowod wniesienia wadium
11
wykonawca, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow, musi udowodni? Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamowienie, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow, w szczegolno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia, z ktorego b?dzie wynikal:
a) zakres dost?pnych wykonawcy zasobow innego podmiotu,
b) sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawc?, przy wykonywaniu zamowienia publicznego,
c) zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego,
d) informacj? czy podmiot, na zdolno?ciach ktorego wykonawca polega w odniesieniu do warunkow udzialu w post?powaniu dotycz?cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub uslugi, ktorych wskazane zdolno?ci dotycz?.
12 dokument pelnomocnictwa obejmuj?cy swym zakresem umocowanie do zlo?enia oferty lub do zlo?enia oferty i podpisania umowy, w przypadku gdy umocowanie osoby skladaj?cej ofert? nie wynika z dokumentow rejestrowych.
13 dokument pelnomocnictwa, w przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia, do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamowienia albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Uwagi do dokumentow pelnomocnictwa
Pelnomocnictwo skladane jest w formie pisemnej (art.78 1 KC) tj. w formie oryginalu lub kopii po?wiadczonej przez notariusza. Wraz z pelnomocnictwem nale?y przedlo?y? dokument, z ktorego wynika uprawnienie osob udzielaj?cych pelnomocnictwa do reprezentowania danego podmiotu.
UWAGI:
? je?eli dokumenty, o ktorych mowa powy?ej dost?pne s? w formie elektronicznej pod okre?lonymi adresami internetowymi ogolnodost?pnych i bezplatnych baz danych, wykonawca wskazuje te dokumenty wraz z adresami stron internetowych, a Zamawiaj?cy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawc? o?wiadczenia lub dokumenty.
? w przypadku zlo?enia przez wykonawcow dokumentow zawieraj?cych dane w innych walutach ni? w PLN, dane finansowe zostan? przeliczone wedlug ?redniego kursu Narodowego Banku Polskiego opublikowanego w dniu ukazania si? ogloszenia o zamowieniu w Biuletynie Zamowie? Publicznych. Ten sam kurs Zamawiaj?cy przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.
2. Dokumenty skladane po otwarciu ofert
O?wiadczenia wykonawcy o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej; przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej wykonawca mo?e zlo?y? wraz z o?wiadczeniem dokumenty b?d? informacje potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu. ? skladane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert. O?wiadczenie nale?y zlo?y? zgodnie ze wzorem stanowi?cym zal?cznik nr 7 do SIWZ.
Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotycz?cych kwoty, jak? zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamowienia, firm oraz adresow wykonawcow, ktorzy zlo?yli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow platno?ci zawartych w ofertach, przekazuje zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia.
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Prezes Izby Odwolawczej
Warszawa
02-676 Post?pu 17 A
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Internet address: www.uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

VI.4.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.
1) Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
2) Wykonawca mo?e w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowa? Zamawiaj?cego o niezgodno?ci z przepisami ustawy czynno?ci podj?tej przez niego lub zaniechaniu czynno?ci, do ktorej jest on zobowi?zany na podstawie ustawy, na ktore nie przysluguje odwolanie.
3) Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej.
4) Odwolanie wnosi si? w terminie okre?lonym w art. 182 ustawy Pzp.
5) Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.
6) W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu skladania ofert, bieg terminu zwi?zania oferta ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izbie orzeczenia.
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Prezes Izby Odwolawczej
Warszawa
02-676 Post?pu 17 A
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Internet address: www.uzp.gov.pl
Fax: +48 224587701

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26.9.2017
TI Title Poland-Kondratowice: Portable computers
ND Document number 384010-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place KONDRATOWICE
AU Authority name Gmina Kondratowice
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
DT Deadline 07/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 2 - The most economic tender
PC CPV code 30213100 - Portable computers
OC Original CPV code 30213100 - Portable computers
IA Internet address (URL) www.kondratowice.pl
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >