Poland-Cieszyn: Snow-clearing services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003030276110468
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date: Nov 7, 2017
Solicitation No: 383110-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Cieszyn: Snow-clearing services

2017/S 187-383110

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Powiatowy Zarz?d Drog Publicznych w Cieszynie
Bobrecka 29
Cieszyn
43-400
Poland
Contact person: Gabriela Sztuchlik
Telephone: +48 334777213
E-mail: wiz@powiat.cieszyn.pl
Fax: +48 334777133
NUTS code: PL225

Internet address(es):

Main address: www.pzdp.cieszyn.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.pzdp.cieszyn.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Kompleksowe zimowe utrzymanie drog powiatowych oraz ci?gow pieszych wraz ze schodami przy drogach powiatowych zarz?dzanych przez Powiatowy Zarz?d Drog Publicznych w Cieszynie.

Reference number: PZDP.4.2017
II.1.2) Main CPV code
90620000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

1. Przedmiot zamowienia: Kompleksowe zimowe utrzymanie drog powiatowych oraz ci?gow pieszych wraz ze schodami przy drogach powiatowych zarz?dzanych przez Powiatowy Zarz?d Drog Publicznych w Cieszynie na terenie Powiatu Cieszy?skiego w sezonie zimowym 2017/2018, z podzialem na zadania: a) Zadanie 1 ? Gmina Chybie, D?bowiec, Goleszow, Ha?lach, Strumie?, Zebrzydowice oraz ul. Gwido ? Langera w Cieszynie, b) Zadanie 2 ? Gmina Istebna, c) Zadanie 3 ? Gmina i Miasto Skoczow, d) Zadanie 4 ? Gmina Brenna. 2.Wykaz drog i ci?gow pieszych oraz szczegolowy opis wymogow dotycz?cych dostaw materialu uszorstniaj?cego (piasek) do zimowego utrzymania drog stanowi, w przypadku wykazu zal?cznik do SIWZ, w przypadku dostawy SST.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Kompleksowe zimowe utrzymanie drog powiatowych (...) przy drogach powiatowych w Gminie Chybie, D?bowiec, Goleszow, Ha?lach, Strumie?, Zebrzydowice oraz ul. Gwido ? Langera w Cieszynie

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
14210000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL225
Main site or place of performance:

Gmina Chybie, D?bowiec, Goleszow, Ha?lach, Strumie?, Zebrzydowice oraz ul. Gwido ? Langera w Cieszynie.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Kompleksowe zimowe utrzymanie drog powiatowych oraz ci?gow pieszych wraz ze schodami przy drogach powiatowych zarz?dzanych przez Powiatowy Zarz?d Drog Publicznych w Cieszynie na terenie Powiatu Cieszy?skiego w sezonie zimowym 2017/2018, w zakresie zadania 1 dotycz?cego Gminy Chybie, D?bowiec, Goleszow, Ha?lach, Strumie?, Zebrzydowice oraz ul. Gwido ? Langera w Cieszynie.

Zimowe utrzymanie drog obejmuje nast?puje nast?puj?ce czynno?ci:

? usuwania ?lisko?ci zimowej przez posypywanie materialami uszorstniaj?cymi i rozmra?aj?cymi (sol?, mieszankami soli i piasku, piaskiem) na jezdni, chodnikach i obiektach towarzysz?cych;

? od?nie?ania jezdni, chodnikow, obiektow mostowych, obiektow towarzysz?cych, przystankow komunikacji zbiorowej, zatok postojowych, zgodnie ze Standardami Zimowego Utrzymania Drog stanowi?cymi zal?cznik do Szczegolowych Specyfikacji Technicznych,

? oczyszczania z zalegaj?cego ?niegu kratek ?ciekowych oraz nawierzchni jezdni w rejonie tych kratek, celem zapewnienia wla?ciwego odwodnienia nawierzchni,

? dostawy materialow uszorstniaj?cych (piasku) wg wykazu stanowi?cego zal. Nr 1 do umowy.

2.1. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w Szczegolowych Specyfikacjach Technicznych (wraz ze standardami ZUD) stanowi?cych zal?cznik nr 9 do SIWZ.

2.2. Zamawiaj?cy zapewnia materialy rozmra?aj?ce w postaci soli, ktora b?dzie u?ywana do wykonania zamowienia.

3.1. O udzielenie zamowienia mog? si? ubiega? wykonawcy, ktorzy:

3.1.1. nie podlegaj? wykluczeniu,

3.1.2. spelniaj? nast?puj?ce warunki dotycz?ce:

3.1.2.1 kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej: Zamawiaj?cy nie okre?la warunku w ww. zakresie;

3.1.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiaj?cy uzna ww. warunek za spelniony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e:

a) jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? nie mniejsz? ni?: dla zadania 1 ? 120 000 PLN;

b) posiada ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow? nie mniejsz? ni?: dla zadania 1 ? 210 000 PLN;

3.1.2.3 zdolno?ci technicznej lub zawodowej:

a) Zamawiaj?cy uzna ww. warunek za spelniony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert (a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie), wykonal w sposob nale?yty w zakresie uslug? lub uslugi polegaj?ce na zimowym utrzymaniu drog publicznych, na l?czn? kwot? wynosz?c? co najmniej: dla zadania 1 ? 370.000 zl brutto,

b) Zamawiaj?cy uzna ww. warunek za spelniony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje, co najmniej nast?puj?cym sprz?tem:

Dla zadania 1:

? samochod z piaskark? i plugiem ogumionym ? 9 szt.

? ci?gnik z plugiem ogumionym ? 1 szt.

? ci?gnik typu lekkiego z plugiem ogumionym i rozrzutnikiem do utrzymania chodnikow ? 2 szt.

? plug wirnikowy ? 1 szt.

? ladowarka do wywozu ?niegu ? 1 szt.

? samochod ci??arowy do wywozu ?niegu ? 1 szt.

? ladowarka do zaladunku materialow sypkich ? po 1 szt. na ka?dym skladowisku

4. Podstawy wykluczenia. Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania o udzielenie zamowienia Wykonawc?, wobec ktorego zachodz? okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 uPzp. Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 uPzp.

5.Zgodnie z art. 25a ust. 1 uPzp, ka?dy Wykonawca ubiegaj?cy si? o niniejsze zamowienie zobowi?zany jest do zlo?enia jednolitego dokumentu, ktory stanowi wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/04/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Kryteria oceny ofert dla zadania 1:

? I kryterium ? cena ofertowa pozycji nr 1 oferty ? 51 %

? II kryterium ? cena ofertowa sumy pozycji nr 2 ? 4 oferty ? 5 %

? III kryterium ? cena ofertowa sumy pozycji nr 5 ? 7 oferty ? 1 %

? IV kryterium ? cena ofertowa pozycji nr 8 oferty ? 3 %

? V kryterium ? skrocenie dopuszczalnych czasow odst?pstw od standardow ZUD ? 40 %.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Kompleksowe zimowe utrzymanie drog powiatowych (...) przy drogach powiatowych Gmina Istebna

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
14210000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL225
Main site or place of performance:

Gmina Istebna.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Kompleksowe zimowe utrzymanie drog powiatowych oraz ci?gow pieszych wraz ze schodami przy drogach powiatowych zarz?dzanych przez Powiatowy Zarz?d Drog Publicznych w Cieszynie na terenie Powiatu Cieszy?skiego w sezonie zimowym 2017/2018 dla Gminy Istebna.

Zimowe utrzymanie drog obejmuje nast?puje nast?puj?ce czynno?ci:

? usuwania ?lisko?ci zimowej przez posypywanie materialami uszorstniaj?cymi i rozmra?aj?cymi (sol?, mieszankami soli i piasku, piaskiem) na jezdni, chodnikach i obiektach towarzysz?cych;

? od?nie?ania jezdni, chodnikow, obiektow mostowych, obiektow towarzysz?cych, przystankow komunikacji zbiorowej, zatok postojowych, zgodnie ze Standardami Zimowego Utrzymania Drog stanowi?cymi zal?cznik do Szczegolowych Specyfikacji Technicznych,

? oczyszczania z zalegaj?cego ?niegu kratek ?ciekowych oraz nawierzchni jezdni w rejonie tych kratek, celem zapewnienia wla?ciwego odwodnienia nawierzchni,

? dostawy materialow uszorstniaj?cych (piasku) wg wykazu stanowi?cego zal. Nr 1 do umowy.

2.1. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w Szczegolowych Specyfikacjach Technicznych (wraz ze standardami ZUD) stanowi?cych zal?cznik nr 9 do SIWZ.

2.2. Zamawiaj?cy zapewnia materialy rozmra?aj?ce w postaci soli, ktora b?dzie u?ywana do wykonania zamowienia.

3.1. O udzielenie zamowienia mog? si? ubiega? wykonawcy, ktorzy:

3.1.1. nie podlegaj? wykluczeniu,

3.1.2. spelniaj? nast?puj?ce warunki dotycz?ce:

3.1.2.1 kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej: Zamawiaj?cy nie okre?la warunku w ww. zakresie;

3.1.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiaj?cy uzna ww. warunek za spelniony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e:

a) jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? nie mniejsz? ni?: dla zadania 2 ? 42 000 PLN;

b) posiada ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow? nie mniejsz? ni?: dla zadania 2 ? 75 000 PLN;

3.1.2.3 zdolno?ci technicznej lub zawodowej:

a) Zamawiaj?cy uzna ww. warunek za spelniony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert (a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie), wykonal w sposob nale?yty w zakresie uslug? lub uslugi polegaj?ce na zimowym utrzymaniu drog publicznych, na l?czn? kwot? wynosz?c? co najmniej: dla zadania 2 ? 130 000 PLN brutto,

b) Zamawiaj?cy uzna ww. warunek za spelniony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje, co najmniej nast?puj?cym sprz?tem:

Dla zadania 2:

? samochod z piaskark? i plugiem ogumionym ? 1 szt.

? ci?gnik typu lekkiego z plugiem ogumionym i rozrzutnikiem do utrzymania chodnikow ? 2 szt.

? plug wirnikowy ? 1 szt.

? ladowarka do wywozu ?niegu ? 1 szt.

? samochod ci??arowy do wywozu ?niegu ? 2 szt.

? ladowarka do zaladunku materialow sypkich ? 1 szt.

4. Podstawy wykluczenia. Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania o udzielenie zamowienia Wykonawc?, wobec ktorego zachodz? okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 uPzp. Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 uPzp.

5.Zgodnie z art. 25a ust. 1 uPzp, ka?dy Wykonawca ubiegaj?cy si? o niniejsze zamowienie zobowi?zany jest do zlo?enia jednolitego dokumentu, ktory stanowi wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/04/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

kryteria oceny ofert dla zadania 2:

? I kryterium ? cena ofertowa pozycji nr 1 oferty ? 42 %

? II kryterium ? cena ofertowa sumy pozycji nr 2 ? 3 oferty ? 12 %

? III kryterium ? cena ofertowa sumy pozycji nr 4 ? 6 oferty ? 3 %

? IV kryterium ? cena ofertowa pozycji nr 7 oferty ? 3 %

? V kryterium ? skrocenie dopuszczalnych czasow odst?pstw od standardow ZUD ? 40 %.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Kompleksowe zimowe utrzymanie drog powiatowych (...) przy drogach powiatowych Gminy i Miasta Skoczow

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
14210000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL225
Main site or place of performance:

Gmina i Miasto Skoczow.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Kompleksowe zimowe utrzymanie drog powiatowych oraz ci?gow pieszych wraz ze schodami przy drogach powiatowych zarz?dzanych przez Powiatowy Zarz?d Drog Publicznych w Cieszynie na terenie Powiatu Cieszy?skiego w sezonie zimowym 2017/2018 dla Gminy i Miasto Skoczow.

Zimowe utrzymanie drog obejmuje nast?puje nast?puj?ce czynno?ci:

? usuwania ?lisko?ci zimowej przez posypywanie materialami uszorstniaj?cymi i rozmra?aj?cymi (sol?, mieszankami soli i piasku, piaskiem) na jezdni, chodnikach i obiektach towarzysz?cych;

? od?nie?ania jezdni, chodnikow, obiektow mostowych, obiektow towarzysz?cych, przystankow komunikacji zbiorowej, zatok postojowych, zgodnie ze Standardami Zimowego Utrzymania Drog stanowi?cymi zal?cznik do Szczegolowych Specyfikacji Technicznych,

? oczyszczania z zalegaj?cego ?niegu kratek ?ciekowych oraz nawierzchni jezdni w rejonie tych kratek, celem zapewnienia wla?ciwego odwodnienia nawierzchni,

? dostawy materialow uszorstniaj?cych (piasku) wg wykazu stanowi?cego zal. Nr 1 do umowy.

2.1. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w Szczegolowych Specyfikacjach Technicznych (wraz ze standardami ZUD) stanowi?cych zal?cznik nr 9 do SIWZ.

2.2. Zamawiaj?cy zapewnia materialy rozmra?aj?ce w postaci soli, ktora b?dzie u?ywana do wykonania zamowienia.

3.1. O udzielenie zamowienia mog? si? ubiega? wykonawcy, ktorzy:

3.1.1. nie podlegaj? wykluczeniu,

3.1.2. spelniaj? nast?puj?ce warunki dotycz?ce:

3.1.2.1 kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej: Zamawiaj?cy nie okre?la warunku w ww. zakresie;

3.1.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiaj?cy uzna ww. warunek za spelniony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e:

a) jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? nie mniejsz? ni?: dla zadania 3 ? 34 000 PLN;

b) posiada ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow? nie mniejsz? ni?: dla zadania 3 ? 60 000 PLN;

3.1.2.3 zdolno?ci technicznej lub zawodowej:

a) Zamawiaj?cy uzna ww. warunek za spelniony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert (a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie), wykonal w sposob nale?yty w zakresie uslug? lub uslugi polegaj?ce na zimowym utrzymaniu drog publicznych, na l?czn? kwot? wynosz?c? co najmniej: dla zadania 3 ? 100 000 PLN brutto,

b) Zamawiaj?cy uzna ww. warunek za spelniony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje, co najmniej nast?puj?cym sprz?tem:

Dla zadania 3:

? samochod z piaskark? i plugiem ogumionym ? 4 szt.

? ci?gnik z plugiem ogumionym i rozrzutnikiem ? 1 szt.

? ci?gnik typu lekkiego z plugiem ogumionym i rozrzutnikiem do utrzymania chodnikow? 2 szt.

? samojezdna dmuchawa do od?nie?ania chodnikow (szer. 50 ? 70 cm) ? 1 szt.

? ladowarka do wywozu ?niegu ? 1 szt.

? samochod ci??arowy do wywozu ?niegu ? 1 szt.

? ladowarka do zaladunku materialow sypkich ? 1 szt.

4. Podstawy wykluczenia. Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania o udzielenie zamowienia Wykonawc?, wobec ktorego zachodz? okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 uPzp. Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 uPzp.

5.Zgodnie z art. 25a ust. 1 uPzp, ka?dy Wykonawca ubiegaj?cy si? o niniejsze zamowienie zobowi?zany jest do zlo?enia jednolitego dokumentu, ktory stanowi wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/04/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Kryteria oceny ofert dla zadania 3:

? I kryterium ? cena ofertowa pozycji nr 1 oferty ? 42 %

? II kryterium ? cena ofertowa sumy pozycji nr 2 ? 4 oferty ? 14 %

? III kryterium ? cena ofertowa sumy pozycji nr 5 ? 7 oferty ? 1 %

? IV kryterium ? cena ofertowa pozycji nr 8 oferty ? 3 %

? V kryterium ? skrocenie dopuszczalnych czasow odst?pstw od standardow ZUD ? 40 %.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Kompleksowe zimowe utrzymanie drog powiatowych (...) przy drogach powiatowych Gminy Brenna

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
14210000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL225
Main site or place of performance:

Gmina Brenna.

II.2.4) Description of the procurement:

1. Kompleksowe zimowe utrzymanie drog powiatowych oraz ci?gow pieszych wraz ze schodami przy drogach powiatowych zarz?dzanych przez Powiatowy Zarz?d Drog Publicznych w Cieszynie na terenie Powiatu Cieszy?skiego w sezonie zimowym 2017/2018 dla Gminy Brenna.

Zimowe utrzymanie drog obejmuje nast?puje nast?puj?ce czynno?ci:

? usuwania ?lisko?ci zimowej przez posypywanie materialami uszorstniaj?cymi i rozmra?aj?cymi (sol?, mieszankami soli i piasku, piaskiem) na jezdni, chodnikach i obiektach towarzysz?cych;

? od?nie?ania jezdni, chodnikow, obiektow mostowych, obiektow towarzysz?cych, przystankow komunikacji zbiorowej, zatok postojowych, zgodnie ze Standardami Zimowego Utrzymania Drog stanowi?cymi zal?cznik do Szczegolowych Specyfikacji Technicznych,

? oczyszczania z zalegaj?cego ?niegu kratek ?ciekowych oraz nawierzchni jezdni w rejonie tych kratek, celem zapewnienia wla?ciwego odwodnienia nawierzchni,

? dostawy materialow uszorstniaj?cych (piasku) wg wykazu stanowi?cego zal. Nr 1 do umowy.

2.1. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w Szczegolowych Specyfikacjach Technicznych (wraz ze standardami ZUD) stanowi?cych zal?cznik nr 9 do SIWZ.

2.2. Zamawiaj?cy zapewnia materialy rozmra?aj?ce w postaci soli, ktora b?dzie u?ywana do wykonania zamowienia.

3.1. O udzielenie zamowienia mog? si? ubiega? wykonawcy, ktorzy:

3.1.1. nie podlegaj? wykluczeniu,

3.1.2. spelniaj? nast?puj?ce warunki dotycz?ce:

3.1.2.1 kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej: Zamawiaj?cy nie okre?la warunku w ww. zakresie;

3.1.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiaj?cy uzna ww. warunek za spelniony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e:

a) jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? nie mniejsz? ni?: dla zadania 4 ? 34 000 PLN;

b) posiada ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow? nie mniejsz? ni?: dla zadania 4 ? 60 000 PLN;

3.1.2.3 zdolno?ci technicznej lub zawodowej:

a) Zamawiaj?cy uzna ww. warunek za spelniony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert (a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie), wykonal w sposob nale?yty w zakresie uslug? lub uslugi polegaj?ce na zimowym utrzymaniu drog publicznych, na l?czn? kwot? wynosz?c? co najmniej: dla zadania 4 ? 100 000 PLN brutto,

b) Zamawiaj?cy uzna ww. warunek za spelniony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje, co najmniej nast?puj?cym sprz?tem:

Dla zadania 4:

? samochod z piaskark? i plugiem ogumionym ? 2 szt.

? samochod z plugiem ogumionym ? 1 szt.

? ci?gnik z plugiem ogumionym ? 1 szt.

? samochod z plugiem stalowym ? 1szt.

? ci?gnik typu lekkiego z plugiem ogumionym i rozrzutnikiem do utrzymania chodnikow? 2 szt.

? plug wirnikowy ? 1 szt.

? samojezdna dmuchawa do od?nie?ania chodnikow (szer. 50 ? 70 cm) ? 1 szt.

? ladowarka do wywozu ?niegu ? 1 szt.

? samochod ci??arowy do wywozu ?niegu ? 1 szt.

? ladowarka do zaladunku materialow sypkich ? 1 szt.

4. Podstawy wykluczenia. Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania o udzielenie zamowienia Wykonawc?, wobec ktorego zachodz? okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 uPzp. Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 uPzp.

5.Zgodnie z art. 25a ust. 1 uPzp, ka?dy Wykonawca ubiegaj?cy si? o niniejsze zamowienie zobowi?zany jest do zlo?enia jednolitego dokumentu, ktory stanowi wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/04/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Kryteria wyboru oferty dla zadania 4:

? I kryterium ? cena ofertowa pozycji nr 1 oferty ? 42 %

? II kryterium ? cena ofertowa sumy pozycji nr 2 ? 5 oferty ? 14 %

? III kryterium ? cena ofertowa sumy pozycji nr 6 ? 9 oferty ? 1 %

? IV kryterium ? cena ofertowa pozycji nr 10 oferty ? 3 %

? V kryterium ? skrocenie dopuszczalnych czasow odst?pstw od standardow ZUD ? 40 %.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy uzna ww. warunek za spelniony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e:

a) jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? nie mniejsz? ni?:

? dla zadania 1 ? 120 000 PLN;

? dla zadania 2 ? 42 000 PLN;

? dla zadania 3 ? 34 000 PLN;

? dla zadania 4 ? 34 000 PLN;

b) posiada ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow? nie mniejsz? ni?:

? dla zadania 1 ? 210 000 PLN;

? dla zadania 2 ? 75 000 PLN;

? dla zadania 3 ? 60 000 PLN;

? dla zadania 4 ? 60 000 PLN.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

A) Zamawiaj?cy uzna ww. warunek za spelniony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert (a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie), wykonal w sposob nale?yty w zakresie uslug? lub uslugi polegaj?ce na zimowym utrzymaniu drog publicznych, na l?czn? kwot? wynosz?c? co najmniej:

? dla zadania 1 ? 370 000 PLN brutto,

? dla zadania 2 ? 130 000 PLN brutto,

? dla zadania 3 ? 100 000 PLN brutto,

? dla zadania 4 ? 100 000 PLN brutto;

b) Zamawiaj?cy uzna ww. warunek za spelniony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje, co najmniej nast?puj?cym sprz?tem:

Dla zadania 1:

1. samochod z piaskark? i plugiem ogumionym ? 9 szt.

2. ci?gnik z plugiem ogumionym ? 1 szt.

3. ci?gnik typu lekkiego z plugiem ogumionym i rozrzutnikiem do utrzymania chodnikow ? 2 szt.

4. plug wirnikowy ? 1 szt.

5. ladowarka do wywozu ?niegu ? 1 szt.

6. samochod ci??arowy do wywozu ?niegu ? 1 szt.

7. ladowarka do zaladunku materialow sypkich ? po 1 szt. na ka?dym skladowisku

Dla zadania 2:

1. samochod z piaskark? i plugiem ogumionym ? 1 szt.

2. ci?gnik typu lekkiego z plugiem ogumionym i rozrzutnikiem do utrzymania chodnikow ? 2 szt.

3. plug wirnikowy ? 1 szt.

4. ladowarka do wywozu ?niegu ? 1 szt.

5. samochod ci??arowy do wywozu ?niegu ? 2 szt.

6. ladowarka do zaladunku materialow sypkich ? 1 szt.

Dla zadania 3:

1. samochod z piaskark? i plugiem ogumionym ? 4 szt.

2. ci?gnik z plugiem ogumionym i rozrzutnikiem ? 1 szt.

3. ci?gnik typu lekkiego z plugiem ogumionym i rozrzutnikiem do utrzymania chodnikow? 2 szt.

4. samojezdna dmuchawa do od?nie?ania chodnikow (szer. 50 ? 70 cm) ? 1 szt.

5. ladowarka do wywozu ?niegu ? 1 szt.

6. samochod ci??arowy do wywozu ?niegu ? 1 szt.

7. ladowarka do zaladunku materialow sypkich ? 1 szt.

Dla zadania 4:

1. samochod z piaskark? i plugiem ogumionym ? 2 szt.

2. samochod z plugiem ogumionym ? 1 szt.

3. ci?gnik z plugiem ogumionym ? 1 szt.

4. samochod z plugiem stalowym ? 1 szt.

5. ci?gnik typu lekkiego z plugiem ogumionym i rozrzutnikiem do utrzymania chodnikow? 2 szt.

6. plug wirnikowy ? 1 szt.

7. samojezdna dmuchawa do od?nie?ania chodnikow (szer. 50 ? 70 cm) ? 1 szt.

8. ladowarka do wywozu ?niegu ? 1 szt.

9. samochod ci??arowy do wywozu ?niegu ? 1 szt.

10. ladowarka do zaladunku materialow sypkich ? 1 szt.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

1. Wykonawca zobowi?zany b?dzie do podpisania umowy na poszczegolne zadanie zgodnie z projektem umowy, ktora stanowi zal?cznik do SIWZ.

2. Zamawiaj?cy nie dopuszcza mo?liwo?ci skladania ofert wariantowych.

3. Zamawiaj?cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

4. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?ci udzielenia zamowie? o ktorych mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 uPzp polegaj?cych na powtorzeniu podobnych uslug w wysoko?ci do 50 % zamowienia podstawowego. Zamowienie zostanie udzielone na podstawie uPzp.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 07/11/2017
Local time: 09:30
Place:

Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, pokoj 202.

Information about authorised persons and opening procedure:

1) otwarcia ofert dokona komisja,

2) bezpo?rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj?cy poda kwot? jak? zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamowienia,

3) podczas otwarcia ofert Zamawiaj?cy poda informacje okre?lone w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamowie? publicznych.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
Warszawa
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587801

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.

Odwolanie wnosi si?: w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 uPzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob. odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a je zeli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? SIWZ, wnosi si? w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. Odwolanie wobec innych czynno?ci wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 22457801

Internet address: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
29/09/2017 S187 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Cieszyn: Snow-clearing services

2017/S 187-383110

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Powiatowy Zarz?d Drog Publicznych w Cieszynie
Bobrecka 29
Cieszyn
43-400
Poland
Contact person: Gabriela Sztuchlik
Telephone: +48 334777213
E-mail: wiz@powiat.cieszyn.pl
Fax: +48 334777133
NUTS code: PL225

Internet address(es):

Main address: www.pzdp.cieszyn.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Kompleksowe zimowe utrzymanie drog powiatowych oraz ci?gow pieszych wraz ze schodami przy drogach powiatowych zarz?dzanych przez Powiatowy Zarz?d Drog Publicznych w Cieszynie.

Reference number: PZDP.4.2017
II.1.2) Main CPV code
90620000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Kompleksowe zimowe utrzymanie drog powiatowych (...) przy drogach powiatowych w Gminie Chybie, D?bowiec, Goleszow, Ha?lach, Strumie?, Zebrzydowice oraz ul. Gwido ? Langera w Cieszynie

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
14210000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL225
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/04/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Kompleksowe zimowe utrzymanie drog powiatowych (...) przy drogach powiatowych Gmina Istebna

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
14210000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL225
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/04/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Kompleksowe zimowe utrzymanie drog powiatowych (...) przy drogach powiatowych Gminy i Miasta Skoczow

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
14210000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL225
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/04/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Kompleksowe zimowe utrzymanie drog powiatowych (...) przy drogach powiatowych Gminy Brenna

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
14210000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL225
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/04/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Poland-Cieszyn: Snow-clearing services
ND Document number 383110-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place CIESZYN
AU Authority name Powiatowy Zarz?d Drog Publicznych w Cieszynie
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
DT Deadline 07/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 14210000 - Gravel, sand, crushed stone and aggregates
90620000 - Snow-clearing services
90630000 - Ice-clearing services
OC Original CPV code 14210000 - Gravel, sand, crushed stone and aggregates
90620000 - Snow-clearing services
90630000 - Ice-clearing services
RC NUTS code PL225
IA Internet address (URL) www.pzdp.cieszyn.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >