Poland-Warsaw: Catheters

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 65 - Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies
Opps ID: NBD00003030409535614
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date: Nov 7, 2017
Solicitation No: 382425-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Catheters

2017/S 187-382425

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojskowy Instytut Medyczny
ul. Szaserow 128
Warszawa
04-141
Poland
Contact person: Iwona Gawrecka
E-mail: wzp@wim.mil.pl
Fax: +48 225150570
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.wim.mil.pl

Address of the buyer profile: www.bip.wim.mil.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.bip.wim.mil.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Wojskowy Instytut Medyczny ? Kancelaria Ogolna
ul. Szaserow 128
Warszawa 44
04-141
Poland
Contact person: Iwona Gawrecka
Telephone: +48 261817096
E-mail: wzp@wim.mil.pl
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.wim.mil.pl

I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa zestawow do kanaloplastyki.

Reference number: PN/90/WZP/17 - 98/ZP/17
II.1.2) Main CPV code
33141200
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Dostawa zestawow do kanaloplastyki. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera zal?cznik nr 3 do SIWZ.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Wojskowy Instytut Medyczny,

ul. Szaserow 128

01-141 Warszawa.

II.2.4) Description of the procurement:

Zestaw do kanaloplastyki ? 12 szt. szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera zal?cznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/05/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy nie stawia szczegolowych warunkow udzialu w post?powaniu.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie stawia szczegolowych warunkow udzialu w post?powaniu.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie stawia szczegolowych warunkow udzialu w post?powaniu.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Zgodnie z zapisami zal?cznika nr 5 do SIWZ ? wzor umowy.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 05/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 07/11/2017
Local time: 10:00
Place:

Siedziba Zamawiaj?cego: budynek 32, pokoj nr 445.

Information about authorised persons and opening procedure:

W otwarciu mog? wzi?? udzial wszyscy zainteresowani.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. W post?powaniu mog? wzi?? udzial wyl?cznie Wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki okre?lone w SIWZ oraz

nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

2. Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania o udzielenie zamowienia Wykonawc? na podstawie art. 24 ust. 5 pkt

1,4,8 ustawy.

3. ?aden z Wykonawcow wyst?puj?cych wspolnie nie mo?e podlega? wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1, 4, 8 ustawy.

4. W celu wst?pnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzialu w post?powaniu

o udzielenie zamowienia publicznego Wykonawca dol?czy do oferty, aktualne na dzie? skladania ofert

o?wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 2 ustawy, w formie: JEDZ ? zal. nr 2 do SIWZ. W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez

wykonawcow, JEDZ sklada ka?dy z wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. Dokument ten ma potwierdza? brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z wykonawcow wykazuje brak podstaw wykluczenia.

5. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej

oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow

potwierdzaj?cych:

1) brak podstaw do wykluczenia zgodnie z Roz. 6 pkt 2.1 SIWZ.

2) ?e oferowane dostawy spelniaj? wymagania okre?lone przez zamawiaj?cego

zgodnie z Roz. 6 pkt 2.2 SIWZ.

6. Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast

dokumentow, o ktorych mowa w Rozdziale 6 pkt 2.1 ppkt 1, 2, 5, 6 SIWZ sklada dokumenty wymienione w

Rozdziale 6 pkt 3, 4, 5, 6 SIWZ..

7. Wymagany termin wykonania zamowienia: do dnia 31.5.2018 r.,

8, Zamawiaj?cy wymaga od Wykonawcow wniesienia wadium w wysoko?ci: 540 PLN;

9. Wadium wnosi si? przed uplywem terminu skladania ofert, zgodnie z zapisami Rozdzialu 10 SIWZ.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587706
Fax: +48 224587700

Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom, a tak?e innym podmiotom, je?eli ich interes prawny w uzyskaniu zamowienia doznal lub

mo?e dozna? uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy, przysluguj? ?rodki

ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy.

2. Na podstawie art. 180 ust. 1 Wykonawcy przysluguje odwolanie wyl?cznie od niezgodnej z przepisami

ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci,

do ktorej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.

3.Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminach okre?lonych odpowiednio w art. 182

ustawy. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania

w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom post?powania przysluguje skarga

do s?du. Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego za po?rednictwem

Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej, w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia, przesylaj?c jednocze?nie

jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587706
Fax: +48 224587700

Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Catheters

2017/S 187-382425

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojskowy Instytut Medyczny
ul. Szaserow 128
Warszawa
04-141
Poland
Contact person: Iwona Gawrecka
E-mail: wzp@wim.mil.pl
Fax: +48 225150570
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.wim.mil.pl

Address of the buyer profile: www.bip.wim.mil.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa zestawow do kanaloplastyki.

Reference number: PN/90/WZP/17 - 98/ZP/17
II.1.2) Main CPV code
33141200
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/05/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: Catheters
ND Document number 382425-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place WARSAW
AU Authority name Wojskowy Instytut Medyczny
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
DT Deadline 07/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 33141200 - Catheters
OC Original CPV code 33141200 - Catheters
RC NUTS code PL911
IA Internet address (URL) www.wim.mil.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >