Poland-Krakow: Engineering design services for the construction of civil engineering works

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • C - Architect and Engineering Services - Construction
Opps ID: NBD00003030555478413
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date:
Solicitation No: 383419-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Krakow: Engineering design services for the construction of civil engineering works

2017/S 187-383419

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Marsz. J. Pilsudskiego 22
Krakow
31-109
Poland
Telephone: +48 126284106
E-mail: jkorzycki@krakow.rzgw.gov.pl
Fax: +48 124232153
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: www.krakow.rzgw.gov.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: administracja rz?dowa niezespolona
I.5) Main activity
Environment

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Opracowanie dokumentacji projektowej i technicznej dla projektu ?Zrownowa?ony rozwoj gospodarczy zlewni rzeki Nidy w zwi?zku z obszarami Natura 2000 ? etap I.

Reference number: 627/IF/2017/AJ
II.1.2) Main CPV code
71322000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kompletem decyzji administracyjnych do stadium zlo?enia do stosownego organu wniosku o wydanie pozwolenia na budow? dla zada? uj?tych w projekcie 2.1-23 ? ?Zrownowa?ony rozwoj gospodarczy zlewni rzeki Nidy w zwi?zku z obszarami Natura 2000 ? etap 1.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 4 845 610.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL2
II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kompletem decyzji administracyjnych do stadium zlo?enia do stosownego organu wniosku o wydanie pozwolenia na budow? dla nast?puj?cych zada? uj?tych w projekcie 2.1-23 ? ?Zrownowa?ony rozwoj gospodarczy zlewni rzeki Nidy w zwi?zku z obszarami Natura 2000 ? etap 1:

Zadanie 1: Odtworzenie retencji dolinowej doliny rzeki Nidy w miejscowo?ci Korytnica,

Zadanie 2: Zwi?kszenie retencji dolinowej rzeki Nidy pomi?dzy miejscowo?ciami R?bow ? Motkowice (polder Kliszow),

Zadanie 3: Zwi?kszenie retencji dolinowej rzeki Nidy w rejonie miejscowo?ci Kolonia Parcela ? (polder Skowronow),

Zadanie 4: Zwi?kszenie retencji powierzchniowej i wgl?bnej w miejscowo?ci Umianowice,

Zadanie 5: Zwi?kszenie retencji dolinowej rzeki Nidy w rejonie miejscowo?ci Mokrsko Gorne ? (polder Mokrsko),

Zadanie 6: Przywrocenie dro?no?ci korytarza ekologicznego rzeki Nidy i jej doplywow ? udro?nienie barier migracyjnych dla organizmow wodnych na rzece Nida i Brze?nica,

Zadanie 7: Przywrocenie dro?no?ci korytarza ekologicznego rzeki Mierzawa ? udro?nienie barier migracyjnych dla organizmow wodnych na rzece Mierzawa,

Zadanie 8: Fragmentaryczna rozbiorka prawobrze?nych walow przeciwpowodziowych w rejonie miasta Pi?czow w kierunku miejscowo?ci Michalow ? (polder Michalow),

Zadanie 9: Rewitalizacja starorzecza rzeki Nidy w miejscowo?ci Brze?no,

Zadanie 10: Rewitalizacja zalewu pi?czowskiego oraz starorzeczy rzeki Nidy w rejonie oczyszczalni miasta Pi?czow,

Zadanie 11: Renaturyzacja delty ?rodl?dowej rzeki Nidy.

W ramach ka?dego z powy?szych zada? wykonawca zrealizuje:

? Opracowanie geodezyjne wraz z ewidencj? gruntow i mapami ewidencyjnymi

? Wykonanie dokumentacji geotechnicznej

? Inwentaryzacja budowli poprzecznych

? Konsultacje z wla?cicielami i u?ytkownikami dzialek i obiektow hydrotechnicznych

? Inwentaryzacja przyrodnicza wraz z inwentaryzacj? drzew i krzewow

? Koncepcja przyrodniczo-techniczna odtworzenia ci?glo?ci ekologicznej koryta i doliny rzeki Nidy oraz jej doplywow: Brze?nicy i Mierzawy wraz z obliczeniami hydrologiczno ? hydraulicznymi

? Aktualizacja i wykonanie kart informacyjnych dla zada? projektu

? Wykonanie raportow OO? dla zada? projektu

? Opracowanie studium wykonalno?ci

? Pozyskanie kompletu decyzji ?rodowiskowych dla wszystkich zada? projektu

3 / 7

? Uzyskanie decyzji lokalizacyjnych wraz z wypisami i wyrysami z MPZP

? Wykonanie operatow wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwole? wodnoprawnych dla wszystkich zada? projektu

? Uzyskanie innych decyzji i uzgodnie? wymaganych do realizacji inwestycji

? Opracowanie projektu podzialu nieruchomo?ci wraz z operatem szacunkowym wyceny nieruchomo?ci gruntowych dla wszystkich zada? projektu

? Wykonanie projektow budowlanych

? Zlo?enie do stosownego organu skutecznego wniosku o pozwolenie na budow?, przy czym za skuteczne zlo?enie wniosku uwa?ane b?dzie zawiadomienie o wszcz?ciu post?powania administracyjnego przez wla?ciwy organ

? Opracowanie kosztorysu inwestorskiego, scalonego przedmiaru robot oraz szczegolowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych

Zadanie b?dzie finansowane na podstawie pre-umowy zawartej przez RZGW w Krakowie w dniu 22.12.2016 r. z Narodowym Funduszem Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej na przygotowanie projektu ?Zrownowa?ony rozwoj gospodarczy zlewni rzeki Nidy w zwi?zku z obszarami Natura 2000 ? etap 1 oraz w oparciu o decyzj? Ministra Finansow i Rozwoju o zapewnieniu finansowania z dnia 19.04.2017 r., na przygotowanie ww. projektu, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014-2020, O? priorytetowa II Ochrona ?rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Dzialanie 2.1.Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwi?kszeniem odporno?ci na kl?ski ?ywiolowe, w szczegolno?ci katastrofy naturalne oraz monitoring ?rodowiska.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Dodatkowe do?wiadczenie kierownika zadania / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Dodatkowe do?wiadczenie specjalisty projektanta / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Dodatkowe do?wiadczenie specjalisty w zakresie wykonywania raportow ?rodowiskowych / Weighting: 10
Price - Weighting: 50
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Numer identyfikacyjny projektu: pre-umowa z NFO?iGW w zwi?zku z projektem w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014-2020.
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 126-256881
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
WTU Sp. z o.o. ? pelnomocnik konsorcjum
ul. Karkonoska 10
Wroclaw
53-015
Poland
NUTS code: PL5
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
WYG International Sp. z o.o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7
Warszawa
02-366
Poland
NUTS code: PL7
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 4 845 610.00 PLN
Total value of the contract/lot: 4 780 606.87 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587780
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
Warszawa
Poland

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
29/09/2017 S187 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Krakow: Engineering design services for the construction of civil engineering works

2017/S 187-383419

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Marsz. J. Pilsudskiego 22
Krakow
31-109
Poland
Telephone: +48 126284106
E-mail: jkorzycki@krakow.rzgw.gov.pl
Fax: +48 124232153
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: www.krakow.rzgw.gov.pl

I.5) Main activity
Environment

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Opracowanie dokumentacji projektowej i technicznej dla projektu ?Zrownowa?ony rozwoj gospodarczy zlewni rzeki Nidy w zwi?zku z obszarami Natura 2000 ? etap I.

Reference number: 627/IF/2017/AJ
II.1.2) Main CPV code
71322000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 4 845 610.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL2

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 126-256881

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
26/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
WTU Sp. z o.o. ? pelnomocnik konsorcjum
ul. Karkonoska 10
Wroclaw
53-015
Poland
NUTS code: PL5
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
WYG International Sp. z o.o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7
Warszawa
02-366
Poland
NUTS code: PL7
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 4 845 610.00 PLN
Total value of the contract/lot: 4 780 606.87 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Poland-Krakow: Engineering design services for the construction of civil engineering works
ND Document number 383419-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place KRAKOW
AU Authority name Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej w Krakowie
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 71322000 - Engineering design services for the construction of civil engineering works
OC Original CPV code 71322000 - Engineering design services for the construction of civil engineering works
RC NUTS code PL2
IA Internet address (URL) www.krakow.rzgw.gov.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >