Poland-Radom: Snow-clearing services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003031044244624
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date:
Solicitation No: 383395-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Radom: Snow-clearing services

2017/S 187-383395

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miejski Zarz?d Drog i Komunikacji
ul. Traugutta 30/30A
Radom
26-600
Poland
Contact person: Marta Zimnicka
Telephone: +48 483654652
E-mail: mzdik@mzdik.pl
Fax: +48 483654651
NUTS code: PL921

Internet address(es):

Main address: www.mzdik.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zimowe utrzymanie ulic miasta Radomia ? rejon I w okresie od 1.11.2017 r. do 31.10.2020 r.

Reference number: NZ.8161.53.2017
II.1.2) Main CPV code
90620000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest zimowe utrzymanie ulic miasta Radomia ? rejon I w okresie od 1.11.2017 r. do 31.10.2020 r.

Zamowienie obejmuje:

? dy?ur pracownika odpowiedzialnego za zimowe utrzymanie,

? usuwanie i zapobieganie ?lisko?ci jezdni oraz od?nie?anie jezdni,

? wywoz ?niegu (usuwanie ?niegu, zaladunek i wyladunek).

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 5 178 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
Main site or place of performance:

Radom.

II.2.4) Description of the procurement:

Zimowe utrzymanie ulic obejmuje od?nie?anie i usuwanie ?lisko?ci:

? w standardzie II ? 57,60 km,

? w standardzie III ? 36,50 km.

Zakres zamowienia:

? akcja bierna: dy?ur przy zimowym utrzymaniu ulic ? 4 500 godz. (za okres jednego sezonu 1 500 godz. x 3 sezony);

? akcja czynna: usuwanie ?lisko?ci jezdni oraz od?nie?anie ulic ? 12 600 km (za okres jednego sezonu 4 200 km x 3 sezony);

? wywoz ?niegu ? 4 500 m (za okres jednego sezonu 1 500 m x 3 sezony).

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia podany jest w Specyfikacji istotnych warunkow zamowienia (?SIWZ).

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie osoby wyznaczonej na stanowisko koordynatora zimowego utrzymania ulic / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 121-245054
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: NZ.8161.53.2017
Title:

Zimowe utrzymanie ulic miasta Radomia ? rejon I w okresie od 1.11.2017 r. do 31.10.2020 r.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
19/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsi?biorstwo Budownictwa Drogowego Perfekt Marek Jaworski i Henryk Karcz Sp. jawna ? lider konsorcjum
ul. Rodziny Zi?talow 5a
Radom
26-618
Poland
Telephone: +48 483850860
E-mail: perfekt.radom@op.pl
Fax: +48 483850860
NUTS code: PL921
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Zyko-Drog Sp. z o.o. ? partner konsorcjum
ul. ?elazna 3
Radom
26-600
Poland
Telephone: +48 483857331
E-mail: sekretariat@zykodrog.com.pl
Fax: +48 483857331
NUTS code: PL921

Internet address: www.zykodrog.com.pl

The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsi?biorstwo Produkcyjno?Uslugowo-Handlowe Interbud Sp. z o.o. ? partner konsorcjum
ul. Limanowskiego 154
Radom
26-600
Poland
Telephone: +48 483311435
E-mail: interbudradom@wp.pl
Fax: +48 483311784
NUTS code: PL921

Internet address: www.interbud.radom.pl

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 5 196 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 5 178 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp., przysluguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz specyfikacji istotnych warunkow zamowienia przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy Pzp, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

4. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wlasnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu.

5. Terminy wniesienia odwolania:

5.1. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

5.2. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.

5.3. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 5.1 i 5.2 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

5.4. Je?eli Zamawiaj?cy nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia;

2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

6. Szczegolowe zasady post?powania po wniesieniu odwolania, okre?laj? stosowne przepisy Dzialu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej, stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du.

8. Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego, za po?rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo?enie skargi w placowce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. ? Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1113 ze zm.) jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych ? Departament Odwola?
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
29/09/2017 S187 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Radom: Snow-clearing services

2017/S 187-383395

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miejski Zarz?d Drog i Komunikacji
ul. Traugutta 30/30A
Radom
26-600
Poland
Contact person: Marta Zimnicka
Telephone: +48 483654652
E-mail: mzdik@mzdik.pl
Fax: +48 483654651
NUTS code: PL921

Internet address(es):

Main address: www.mzdik.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zimowe utrzymanie ulic miasta Radomia ? rejon I w okresie od 1.11.2017 r. do 31.10.2020 r.

Reference number: NZ.8161.53.2017
II.1.2) Main CPV code
90620000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 5 178 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
90630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 121-245054

Section V: Award of contract

Contract No: NZ.8161.53.2017
Title:

Zimowe utrzymanie ulic miasta Radomia ? rejon I w okresie od 1.11.2017 r. do 31.10.2020 r.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
19/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsi?biorstwo Budownictwa Drogowego Perfekt Marek Jaworski i Henryk Karcz Sp. jawna ? lider konsorcjum
ul. Rodziny Zi?talow 5a
Radom
26-618
Poland
Telephone: +48 483850860
E-mail: perfekt.radom@op.pl
Fax: +48 483850860
NUTS code: PL921
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Zyko-Drog Sp. z o.o. ? partner konsorcjum
ul. ?elazna 3
Radom
26-600
Poland
Telephone: +48 483857331
E-mail: sekretariat@zykodrog.com.pl
Fax: +48 483857331
NUTS code: PL921

Internet address: www.zykodrog.com.pl

The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsi?biorstwo Produkcyjno?Uslugowo-Handlowe Interbud Sp. z o.o. ? partner konsorcjum
ul. Limanowskiego 154
Radom
26-600
Poland
Telephone: +48 483311435
E-mail: interbudradom@wp.pl
Fax: +48 483311784
NUTS code: PL921

Internet address: www.interbud.radom.pl

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 5 196 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 5 178 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Poland-Radom: Snow-clearing services
ND Document number 383395-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place RADOM
AU Authority name Miejski Zarz?d Drog i Komunikacji
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 90620000 - Snow-clearing services
90630000 - Ice-clearing services
OC Original CPV code 90620000 - Snow-clearing services
90630000 - Ice-clearing services
RC NUTS code PL921
IA Internet address (URL) www.mzdik.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >