Poland-Warsaw: Surveillance and security systems and devices

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 63 - Alarm, Signal, and Detection Systems
Opps ID: NBD00003031286848871
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date: Nov 6, 2017
Solicitation No: 379738-2017
Source: Members Only
27/09/2017 S185 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Surveillance and security systems and devices

2017/S 185-379738

Contract notice ? utilities

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Przedsi?biorstwo Pa?stwowe ?Porty Lotnicze
ul. ?wirki i Wigury 1
Warszawa
00-906
Poland
Contact person: Wlodzimierz Sienilo
Telephone: +48 226501523
E-mail: w.sienilo@polish-airports.com
Fax: +48 226501833
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.polish-airports.com

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://ppl.bip.gov.pl/search/publiccontracts/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6) Main activity
Airport-related activities

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa i uruchomienie urz?dze? rentgenowskich dla Lotniska Chopina i Portu Lotniczego Zielona Gora ? Babimost.

Reference number: 126/PN/ZP/TLLZP/17
II.1.2) Main CPV code
35120000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest:

1/ Dostawa oraz instalacja i uruchomienie oraz integracja z zainstalowanym na Lotnisku Chopina w Warszawie oprogramowaniem zarz?dzaj?cym, 8 sztuk konwencjonalnych urz?dze? rentgenowskich w tym 6 sztuk jednogeneratowych i 2 sztuk czterogeneratowych do kontroli bezpiecze?stwa,

2/ Dostawa oraz instalacja i uruchomienie 1 sztuki konwencjonalnego dwugeneratorowego urz?dzenia rentgenowskiego do kontroli bezpiecze?stwa w Porcie Lotniczym Zielona Gora ? Babimost

? zgodnie ze standardami obowi?zuj?cymi w lotnictwie cywilnym zawartymi w Rozporz?dzeniu Wykonawczym Komisji UE nr 2015/1998 z 05.11.2015 z po?n. zm.,

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Port Lotniczy im. F. Chopina w Warszawie, ul. ?wirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem Umowy jest:

1) dostawa oraz instalacja i uruchomienie oraz integracja z zainstalowanym na Lotnisku Chopina oprogramowaniem zarz?dzaj?cym CXS Networking firmy Smiths Dectection, 8 sztuk konwencjonalnych urz?dze? rentgenowskich o rozmiarach tunelu 75 x 55 cm, w tym 6 sztuk jednogeneratorowych i 2 sztuk czterogeneratorowych do kontroli bezpiecze?stwa, zgodnie ze standardami obowi?zuj?cymi w lotnictwie cywilnym zawartymi w Rozporz?dzeniu Wykonawcze Komisji UE nr 2015/1998/ z 5 listopada 2015 r., z po?niejszymi zmianami, ustanawiaj?cymi szczegolowe ?rodki w celu wprowadzenia w ?ycie wspolnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego, z funkcj? umo?liwiaj?c? wykonanie kontroli bezpiecze?stwa substancji plynnych typu C Standard 2, przeznaczonych na wyposa?enie punktow kontroli bezpiecze?stwa w Porcie Lotniczym im. Fryderyka Chopina w Warszawie;

2) dostawa oraz instalacja i uruchomienie 1 sztuki konwencjonalnego dwugeneratorowego urz?dzenia rentgenowskiego o rozmiarach tunelu 100 x 100 cm do kontroli bezpiecze?stwa, zgodnie ze standardami obowi?zuj?cymi w lotnictwie cywilnym zawartymi w Rozporz?dzeniu Wykonawcze Komisji UE nr 2015/1998/ z 5 listopada 2015 r., z po?niejszymi zmianami, ustanawiaj?cymi szczegolowe ?rodki w celu wprowadzenia w ?ycie wspolnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego, z funkcj? umo?liwiaj?c? wykonanie kontroli bezpiecze?stwa substancji plynnych typu C Standard 2; przeznaczonego na wyposa?enie punktu kontroli bezpiecze?stwa w Porcie Lotniczym Zielona Gora ? Babimost;

3) przeprowadzenie szkolenia dla 30 Operatorow Kontroli Bezpiecze?stwa z zakresu podstawowej obslugi urz?dze? i podstawowych czynno?ci kalibracyjnych;

4) przeprowadzenie na wniosek Zamawiaj?cego w serwisie fabrycznym producenta urz?dze? szkolenia uprawniaj?cego do serwisowania i dokonywania okresowych przegl?dow technicznych;

5) ?wiadczenie serwisu gwarancyjnego przez okres 36 miesi?cy od podpisania Umowy.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

W celu potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu Wykonawca zobowi?zany jest zlo?y? o?wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 2 ustawy tj. Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia ? Cz??? IV ?Kryteria kwalifikacji, sekcja ?alfa.

Minimum level(s) of standards possibly required:

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy wyka??, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy w tym okresie, wykonali, zrealizowali co najmniej 2 zamowienia polegaj?ce na dostawie, instalacji i uruchomieniu urz?dze? rentgenowskich do kontroli bezpiecze?stwa stosowanych na lotniskach, przy czym co najmniej jedna dostawa o warto?ci netto nie mniejszej ni? 1 000 000 PLN (jeden milion PLN)

W sytuacji gdy oferta zostanie zlo?ona przez Wykonawcow wyst?puj?cych wspolnie (np. konsorcjum) powy?szy warunek udzialu w post?powaniu powinien zosta? spelniony przez co najmniej jednego z czlonkow Wykonawcy wyst?puj?cego wspolnie.

W przypadku zlo?enia przez Wykonawcow dokumentow zawieraj?cych dane w walutach innych ni? PLN, Zamawiaj?cy jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie:

? ?redni kurs NBP z dnia opublikowania ogloszenia o zamowieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej,

? ?redni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego nast?puj?cego po dniu opublikowania ogloszenia o zamowieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej, je?eli dniem opublikowania ogloszenia jest dzie?, w ktorym nie jest publikowany ?redni kurs NBP.

III.1.4) Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

Zamawiaj?cy informuje, ?e na podstawie art. 138c ust.1 pkt 4 Ustawy odrzuci ofert?, w ktorej udzial towarow pochodz?cych z pa?stw czlonkowskich Unii Europejskiej, pa?stw z ktorymi Unia Europejska zawarla umowy o rownym traktowaniu przedsi?biorcow, lub pa?stw, wobec ktorych na mocy decyzji Rady stosuje si? przepisy dyrektyw 2014/25/UE, nie przekracza 50 %.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.1.6) Deposits and guarantees required:

1. Wykonawca przyst?puj?cy do przetargu jest obowi?zany wnie?? przed uplywem terminu skladania ofert wadium w wysoko?ci 30 000 PLN (trzydziestu tysi?cy zlotych).

2. Zamawiaj?cy b?dzie ??dal wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 5 % maksymalnej ceny calkowitej brutto.

III.1.7) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Sposob zaplaty i rozliczenia za realizacj? zamowienia okre?la SIWZ, zamieszczony na stronie internetowej Zamawiaj?cego.

III.1.8) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o zamowienie ustanawiaj? Pelnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym post?powaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. W tym przypadku Wykonawcy zobowi?zani s? dol?czy? pelnomocnictwo w oryginale (lub kopii po?wiadczonej notarialnie) do oferty.

Pelnomocnictwo powinno jednoznacznie okre?li? post?powanie, do ktorego si? odnosi, precyzowa? zakres umocowania, wskaza? pelnomocnika, wylicza? wszystkich Wykonawcow, ktorzy wspolnie ubiegaj? si? o zamowienie. Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o niniejsze zamowienie, ktorych oferta zostanie wybrana przez Zamawiaj?cego b?d? zobowi?zani przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego do przedstawienia umowy reguluj?cej wspolprac? tych Wykonawcow.

III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Szczegolowe warunki realizacji umowy zawiera SIWZ, zamieszczony na stronie internetowej Zamawiaj?cego.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Zamawiaj?cy przewiduje dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej na Platformie UZP dost?pnej pod adresem http://aukcje.uzp.gov.pl .

Szczegolowe informacje dot. aukcji elektronicznej znajduj? si? w SIWZ dost?pnej na stronie Zamawiaj?cego.

IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 06/11/2017
Local time: 10:15
Place:

Siedziba Zamawiaj?cego: ul. 17 Stycznia 49, 02-146 Warszawa, Zespol Zamowie? Publicznych, sala 869.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. W celu zapewnienia poufno?ci i zapobie?eniu przedwczesnemu otwarciu, ofert? oraz Jednolity Europejski Dokument Zamowienia nale?y opakowa? w sposob uniemo?liwiaj?cy zapoznanie si? z ich tre?ci? bez naruszenia opakowania.

Zamawiaj?cy proponuje umieszczenie ww. dokumentow w zamkni?tej kopercie opatrzonej nazw? i adresem Wykonawcy oraz opisanej: ?Przedsi?biorstwo Pa?stwowe Porty Lotnicze, ul. 17-Stycznia 49,02-146 Warszawa, Zespol Zamowie? Publicznych pok. nr 828 Dostawa i uruchomienie urz?dze? rentgenowskich dla Lotniska Chopina i Portu Lotniczego Zielona Gora ? Babimost nr ref.: 126/PN/ZP/TLLZP/17. Nie otwiera? przed 6.11.2017, godz. 10:15. Zamawiaj?cy nie ponosi odpowiedzialno?ci za przedwczesne otwarcie lub zagini?cie oferty nie oznaczonej zgodnie z powy?szym opisem. Wszelk? korespondencj? nale?y sklada? w godz. 8:00?16:00.

2. Zamawiaj?cy nie dopuszcza zlo?enia oferty oraz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (wraz ze wszystkimi zal?cznikami) w formie innej ni? pisemna.

3. Wymagane dokumenty powinny by? zlo?one w sposob uniemo?liwiaj?cy przypadkowe zdekompletowanie (np. zszyty, zbindowany). Zaleca si? by wszystkie strony dokumentow byly ponumerowane oraz parafowane przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

4. Zamawiaj?cy (zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy) wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona do zlo?enia w wyznaczonym terminie nast?puj?cych dokumentow na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy wskazanych w Rozporz?dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 w ?sprawie rodzajow dokumentow (...):

? par. 5 pkt 1) ? w zakresie 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 ustawy,

? par. 5 pkt 4) ? w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

? par. 5 pkt 2), 3) i 9) ? w zakresie art. 25 ust. 5 pkt 8 ustawy,

? par. 5 pkt 5) ? w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy,

? par. 5 pkt 6) ? w zakresie art. 24 ust 1 pkt 22 ustawy.

5. Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej polskiej, a tak?e w przypadku gdy osoba, ktorej dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej polskiej, zastosowanie maj? zasady okre?lone w par. 7 i 8 ww. Rozporz?dzenia.

6. Zamawiaj?cy, w celu potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu, dzialaj?c na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona do zlo?enia w wyznaczonym terminie

wykazu dostaw wykonanych wraz z dowodami potwierdzaj?cymi nale?yte wykonanie zgodnie z zapisem SIWZ,

7. Wykonawca ubiegaj?cy si? o udzielenie niniejszego zamowienia zobowi?zani s? zlo?y? wraz z ofert? nast?puj?ce dokumenty:

? Formularz ?Oferta,

? Zobowi?zanie, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolno?ciach innych podmiotow zgodnie z zapisem w SIWZ

? Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (sposob wypelnienia dokumentu zostal zamieszczony na stronie Zamawiaj?cego)

? dowod wniesienia wadium.

9. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przeka?e Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia.

10. Zamawiaj?cy informuje, ?e przez okres dwoch miesi?cy, o ktorym mowa w Sekcji IV pkt. 2.6 niniejszego ogloszenia nale?y rozumie? okres 60 dni liczonych z dniem otwarcia ofert.

11. Ze wzgl?du na ograniczon? liczb? znakow, ktore mo?na wprowadzi? do tre?ci ogloszenia, pozostale informacje zawarto w SIWZ dost?pnym na stronie internetowej Zamawiaj?cego.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes KIO
ul. Post?pu 17 a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587803

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

?rodki ochrony prawnej przysluguj? Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub

mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego ustawy Pzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odowlawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
27/09/2017 S185 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Surveillance and security systems and devices

2017/S 185-379738

Contract notice ? utilities

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Przedsi?biorstwo Pa?stwowe ?Porty Lotnicze
ul. ?wirki i Wigury 1
Warszawa
00-906
Poland
Contact person: Wlodzimierz Sienilo
Telephone: +48 226501523
E-mail: w.sienilo@polish-airports.com
Fax: +48 226501833
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.polish-airports.com

I.6) Main activity
Airport-related activities

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa i uruchomienie urz?dze? rentgenowskich dla Lotniska Chopina i Portu Lotniczego Zielona Gora ? Babimost.

Reference number: 126/PN/ZP/TLLZP/17
II.1.2) Main CPV code
35120000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: Surveillance and security systems and devices
ND Document number 379738-2017
PD Publication date 27/09/2017
OJ OJ S 185
TW Place WARSAW
AU Authority name Przedsi?biorstwo Pa?stwowe ?Porty Lotnicze
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
DT Deadline 06/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 35120000 - Surveillance and security systems and devices
OC Original CPV code 35120000 - Surveillance and security systems and devices
RC NUTS code PL911
IA Internet address (URL) www.polish-airports.com
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >