Poland-Rzeszow: Financial and insurance services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • R - Professional, Administrative and Management Support Services
Opps ID: NBD00003031371954252
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date:
Solicitation No: 383389-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Services - Contract award notice - Contract award without prior publication

Poland-Rzeszow: Financial and insurance services

2017/S 187-383389

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodztwo Podkarpackie
690581324
al. Lukasza Ciepli?skiego 4
Rzeszow
35-010
Poland
Contact person: Tomasz Jarecki
Telephone: +48 178501776
E-mail: administracja@podkarpackie.pl
Fax: +48 178501761
NUTS code: PL823

Internet address(es):

Main address: www.bip.podkarpackie.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Powierzenie Podkarpackiemu Funduszowi Rozwoju Sp. z o.o. realizacji zada? publicznych na rzecz Wojewodztwa Podkarpackiego w zakresie zarz?dzania ?rodkami finansowymi.

Reference number: OR-IV.272.1.31.2017
II.1.2) Main CPV code
66000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest powierzenie Podkarpackiemu Funduszowi Rozwoju Sp. z o.o. (Wykonawca) realizacji zada? publicznych na rzecz Wojewodztwa Podkarpackiego (Zamawiaj?cy) w zakresie zarz?dzania ?rodkami finansowymi w wysoko?ci 120 000 000 PLN pochodz?cymi z instrumentow in?ynierii finansowej wycofanymi z perspektywy finansowej 2007-2013 celem podejmowania przez Wykonawc? dziala? ukierunkowanych na rozwoj wojewodztwa podkarpackiego w oparciu o Strategi? Inwestycyjn?.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 24 000 000.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
Main site or place of performance:

Rzeszow.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest powierzenie Podkarpackiemu Funduszowi Rozwoju Sp. z o.o. (Wykonawca) realizacji zada? publicznych na rzecz Wojewodztwa Podkarpackiego (Zamawiaj?cy) w zakresie zarz?dzania ?rodkami finansowymi w wysoko?ci ok. 120 000 000PLN pochodz?cymi z instrumentow in?ynierii finansowej wycofanymi z perspektywy finansowej 2007-2013 celem podejmowania przez Wykonawc? dziala? ukierunkowanych na rozwoj wojewodztwa podkarpackiego w oparciu o Strategi? Inwestycyjn?.

Realizacja Umowy przez Wykonawc? dotyczy zarz?dzania nast?puj?cymi ?rodkami finansowymi, powierzanymi w zarz?dzanie Wykonawcy przez Zamawiaj?cego:

a. Powierzonymi ?rodkami,

b. Przychodami z Powierzonych ?rodkow.

c. Zabezpieczenie powierzonych ?rodkow

Przedmiot zamowienia obejmuje w szczegolno?ci:

? czasowe powierzenie przez Zamawiaj?cego wskazanych ?rodkow finansowych Wykonawcy w celu zarz?dzania ?rodkami powierzonymi.

? zarz?dzanie ?rodkami finansowymi, o ktorych mowa powy?ej oraz ich efektywne anga?owanie w obszarze wsparcia rozwoju mikro-, malych i ?rednich przedsi?biorstw oraz tworzenie warunkow sprzyjaj?cych rozwojowi i pobudzaniu aktywno?ci gospodarczej oraz podnoszeniu poziomu konkurencyjno?ci i innowacyjno?ci wojewodztwa podkarpackiego.

? tworzenie organizacyjnych i finansowych ram zarz?dzania powierzonymi ?rodkami, w tym okre?lanie i wybor efektywnych form oraz sposobu anga?owania powierzonych ?rodkow.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • The procurement falls outside the scope of application of the directive
Explanation:

Przeslanka wskazana w art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. b Pzp przewiduje wymog, aby ponad 90 % dzialalno?ci kontrolowanej osoby prawnej dotyczylo wykonywania zada? powierzonych jej przez zamawiaj?cego udzielaj?cego zamowienia z wolnej r?ki lub przez inn? osob? prawn?, nad ktor? ten zamawiaj?cy sprawuje kontrol?. Powierzenie zada? publicznych do realizacji Podkarpackiemu Funduszowi Rozwoju Sp. z o.o., pozwoli wypelni? zadania ci???ce na Samorz?dzie Wojewodztwa Podkarpackiego, okre?lone w art. 98 ustawy o zasadach realizacji programow w zakresie polityki spojno?ci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz art. 78 ust. 7 Rozporz?dzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

Maj?c na uwadze powy?sz? analiz? zada? Samorz?du Wojewodztwa wynikaj?cych wprost z przepisow prawa oraz tre?? aktu zalo?ycielskiego spolki, nale?y stwierdzi?, ?e, ponad 90 % dzialalno?ci kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zada? powierzonych jej przez zamawiaj?cego.

W Podkarpackim Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. brak bezpo?redniego jak i po?redniego udzialu kapitalu prywatnego. Jak wskazano powy?ej, jedynym wspolnikiem, posiadaj?cym 100 % udzialu PFR sp .z o.o. jest Wojewodztwo Podkarpackie.

Wobec powy?szego zostaly spelnione przeslanki do udzielenia zamowienia w trybie z wolnej r?ki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 12 Pzp.

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 160-331020
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
367105358
ul. Hetma?ska 4/3
Rzeszow
35-045
Poland
NUTS code: PL823
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 23 902 439.02 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
Warszawa
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
29/09/2017 S187 - - Services - Contract award notice - Contract award without prior publication

Poland-Rzeszow: Financial and insurance services

2017/S 187-383389

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wojewodztwo Podkarpackie
690581324
al. Lukasza Ciepli?skiego 4
Rzeszow
35-010
Poland
Contact person: Tomasz Jarecki
Telephone: +48 178501776
E-mail: administracja@podkarpackie.pl
Fax: +48 178501761
NUTS code: PL823

Internet address(es):

Main address: www.bip.podkarpackie.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Powierzenie Podkarpackiemu Funduszowi Rozwoju Sp. z o.o. realizacji zada? publicznych na rzecz Wojewodztwa Podkarpackiego w zakresie zarz?dzania ?rodkami finansowymi.

Reference number: OR-IV.272.1.31.2017
II.1.2) Main CPV code
66000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 24 000 000.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 160-331020

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
367105358
ul. Hetma?ska 4/3
Rzeszow
35-045
Poland
NUTS code: PL823
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 23 902 439.02 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Poland-Rzeszow: Financial and insurance services
ND Document number 383389-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place RZESZOW
AU Authority name Wojewodztwo Podkarpackie (690581324)
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Contract award without prior publication
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure V - Contract award without prior publication
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 66000000 - Financial and insurance services
OC Original CPV code 66000000 - Financial and insurance services
RC NUTS code PL823
IA Internet address (URL) www.bip.podkarpackie.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >