Poland-Puchaczow: Parts of machinery for mining, quarrying and construction

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003031415915521
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date: Oct 27, 2017
Solicitation No: 379726-2017
Source: Members Only
27/09/2017 S185 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Puchaczow: Parts of machinery for mining, quarrying and construction

2017/S 185-379726

Contract notice ? utilities

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Lubelski W?giel Bogdanka S.A. w Bogdance
PL 7130005784
Bogdanka
Puchaczow
21-013
Poland
Contact person: Adam Wasil
Telephone: +48 814625122
E-mail: awasil@lw.com.pl
Fax: +48 814625007
NUTS code: PL814

Internet address(es):

Main address: www.lw.com.pl

Address of the buyer profile: http://www.lw.com.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.lw.com.pl/pl,1,przetargi,s52,przetargi_publiczne.html
Additional information can be obtained from another address:
Lubelski W?giel Bogdanka S.A. w Bogdance
PL 7130005784
Bogdanka
Puchaczow
21-013
Poland
Contact person: Adam Wasil
Telephone: +48 814625122
E-mail: awasil@lw.com.pl
Fax: +48 814625007
NUTS code: PL814

Internet address(es):

Main address: www.lw.com.pl

Address of the buyer profile: http://www.lw.com.pl

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6) Main activity
Exploration and extraction of coal and other solid fuels

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa fabrycznie nowych cz??ci zamiennych i podzespolow do kombajnow typu JOY 4LS22, JOY 4LS3 oraz przeno?nikow typu JOY AFC 890 i JOY BSL.

Reference number: 663/IZP/2017
II.1.2) Main CPV code
43600000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa fabrycznie nowych cz??ci zamiennych i podzespolow do kombajnow typu JOY 4LS22, JOY 4LS3 oraz przeno?nikow typu JOY AFC 890 i JOY BSL pracuj?cych w podziemnych zakladach gorniczych wydobywaj?cych w?giel kamienny w pomieszczeniach zagro?onych wybuchem metanu i pylu w?glowego.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL814
Main site or place of performance:

Bogdanka.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa fabrycznie nowych cz??ci zamiennych i podzespolow do kombajnow typu JOY 4LS22, JOY 4LS3 oraz przeno?nikow typu JOY AFC 890 i JOY BSL pracuj?cych w podziemnych zakladach gorniczych wydobywaj?cych w?giel kamienny w pomieszczeniach zagro?onych wybuchem metanu i pylu w?glowego.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy:

spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu dotycz?ce:

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej ? Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawcy:

? posiadali ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow? w wysoko?ci co najmniej 500 000 PLN

? byli ubezpieczeni od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na sum? gwarancyjn? nie ni?sz? ni? 200 000 PLN;

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy:

1) spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu dotycz?ce:

a) zdolno?ci technicznej lub zawodowej ? Zamawiaj?cy wymaga, aby w celu potwierdzenia posiadania niezb?dnej zdolno?ci technicznej lub zawodowej, Wykonawcy wykazali, ?e:

? w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert (a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy- w tym okresie) zrealizowali nale?ycie zamowienia na dostawy porownywalnych lub analogicznych do oferowanych w przedmiotowym przetargu cz??ci do maszyn lub urz?dze? pracuj?cych w podziemnych zakladach gorniczych wydobywaj?cych w?giel kamienny, w pomieszczeniach zagro?onych wybuchem metanu i pylu w?glowego o warto?ci minimum 1 000 000 PLN netto.

III.1.4) Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z post?powania i spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu Wykonawca zobowi?zany jest zlo?y? dokumenty okre?lone w Rozdziale VI Cz??ci I SIWZ.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.1.6) Deposits and guarantees required:

Wymagania co do wadium:

Wykonawca skladaj?cy ofert? jest obowi?zany wnie?? wadium w wysoko?ci: 200 000 PLN.

III.1.7) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Zaplata ceny nast?powa? b?dzie przelewem w terminie do 30 dni od daty realizacji ka?dorazowego zamowienia okresowego.

III.1.8) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Wykonawcy mog? wspolnie ubiega? si? o udzielenie zamowienia, w tym przypadku ponosz? solidarn? odpowiedzialno?? za niewykonanie lub nienale?yte wykonanie zamowienia.

W przypadku, o ktorym mowa powy?ej, wszyscy Wykonawcy wyst?puj?cy wspolnie ustanawiaj? pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamowienia, albo reprezentowania ich w post?powaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Pelnomocnictwo nale?y dol?czy? do oferty.

Szczegolowe zasady dotycz?ce skladania ofert przez Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia okre?lone s? w Rozdziale VII Cz??ci I SIWZ.

III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Zgodnie z Cz??ci? II SIWZ ? Projekt umowy wraz z zal?cznikami.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Aukcja elektroniczna

W przypadku zlo?enia co najmniej dwoch ofert nie podlegaj?cych odrzuceniu, Zamawiaj?cy po dokonaniu oceny ofert, przeprowadzi w celu wyboru najkorzystniejszej oferty aukcj? elektroniczn?, stosownie do przepisow art. 91a ? 91e Pzp. Aukcja zostanie przeprowadzona na platformie aukcyjnej https://bogdanka.logintrade.net ., zgodnie z zapisami Rozdzialu IX SIWZ.

IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 27/10/2017
Local time: 08:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 26/12/2017
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 27/10/2017
Local time: 08:30
Place:

Siedziba Zamawiaj?cego w Bogdance, sala przetargow nr 123, budynek Cechowni.

Information about authorised persons and opening procedure:

Zgodnie z SIWZ.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic payment will be used
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587701
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcom przysluguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI ustawy Prawo zamowie? publicznych oraz w w Cz??ci I SIWZ Rozdzial XX -odwolanie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej oraz skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej do S?du Okr?gowego w Lublinie.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587701
VI.5) Date of dispatch of this notice:
22/09/2017
27/09/2017 S185 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Puchaczow: Parts of machinery for mining, quarrying and construction

2017/S 185-379726

Contract notice ? utilities

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Lubelski W?giel Bogdanka S.A. w Bogdance
PL 7130005784
Bogdanka
Puchaczow
21-013
Poland
Contact person: Adam Wasil
Telephone: +48 814625122
E-mail: awasil@lw.com.pl
Fax: +48 814625007
NUTS code: PL814

Internet address(es):

Main address: www.lw.com.pl

Address of the buyer profile: http://www.lw.com.pl

I.6) Main activity
Exploration and extraction of coal and other solid fuels

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa fabrycznie nowych cz??ci zamiennych i podzespolow do kombajnow typu JOY 4LS22, JOY 4LS3 oraz przeno?nikow typu JOY AFC 890 i JOY BSL.

Reference number: 663/IZP/2017
II.1.2) Main CPV code
43600000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL814
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 27/10/2017
Local time: 08:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
22/09/2017
TI Title Poland-Puchaczow: Parts of machinery for mining, quarrying and construction
ND Document number 379726-2017
PD Publication date 27/09/2017
OJ OJ S 185
TW Place PUCHACZOW
AU Authority name Lubelski W?giel Bogdanka S.A. w Bogdance (PL 7130005784)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 22/09/2017
DT Deadline 27/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 43600000 - Parts of machinery for mining, quarrying and construction
OC Original CPV code 43600000 - Parts of machinery for mining, quarrying and construction
RC NUTS code PL814
IA Internet address (URL) www.lw.com.pl
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >