Romania-Bucuresti: Refuse collection services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003031424179866
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date: Nov 3, 2017
Solicitation No: 384135-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Services - Contract notice - Open procedure

Romania-Bucuresti: Refuse collection services

2017/S 187-384135

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Institutul de Pneumoftiziologie ?Marius Nasta
Sos. Viilor nr. 90, sector 5
Contact point(s): Birou Achizitii
For the attention of: Ene Cristian
050152 Bucuresti
Romania
Telephone: +40 213356910
E-mail: achizitii@marius-nasta.ro
Fax: +40 213354080

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.marius-nasta.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

90511000 , 90524400

Description
Refuse collection services.
Collection, transport and disposal of hospital waste.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 1.11.2017 - 15:00
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
3.11.2017 - 16:00
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
29/09/2017 S187 - - Services - Contract notice - Open procedure

Romania-Bucuresti: Refuse collection services

2017/S 187-384135

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Institutul de Pneumoftiziologie ?Marius Nasta
Sos. Viilor nr. 90, sector 5
Contact point(s): Birou Achizitii
For the attention of: Ene Cristian
050152 Bucuresti
Romania
Telephone: +40 213356910
E-mail: achizitii@marius-nasta.ro
Fax: +40 213354080

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.marius-nasta.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Type of the contracting authority
Other: spital
I.3) Main activity
Health
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Acord-cadru servicii de colectare, transport si eliminare finala deseuri.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Sos. Viilor nr. 90, sector 5.

NUTS code RO321

II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves the establishment of a framework agreement
II.1.4) Information on framework agreement
Framework agreement with several operators
maximum number of participants to the framework agreement envisaged: 3

Duration of the framework agreement

Duration in months: 24

Estimated total value of purchases for the entire duration of the framework agreement

Estimated value excluding VAT:
Range: between 1 032 600 and 1 299 600 RON
Frequency and value of the contracts to be awarded: Lunar.
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
Servicii de colectare, transport si eliminare finala deseuri.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

90511000 , 90524400

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
Servicii de colectare, transport si depozitare deseuri menajere 90511000 - 2 mc: 250, 300, 6 000, 7 200
Servicii de colectare, transport si eliminare finala deseuri spitalicesti 90524400-0 kg: 3 500, 4 000, 84 000, 96 000.
Servicii de colectare, transport si eliminare finala deseuri oncologice 90524400-0 kg: 50, 100, 1 200, 2 400.
Servicii de colectare, transport si eliminare finala deseuri medicale lichide periculoase 90524400-0 kg: 700, 1 000, 16 800, 24 000.
Estimated value excluding VAT:
Range: between 1 032 600 and 1 299 600 RON
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 24 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
541,50 RON, valabila 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor. In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi prelungita in mod corespunzator.
Garantia de participare se poate constitui prin virament bancar in contul: RO52TREZ7055005XXX000179 deschis la Trezoreria sector 5, cod fiscal 4316180, sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, in conditiile legii.
Instrumentul de garantare se prezinta, in cuantumul si pentru perioada prevazuta mai sus prin transmitere/depunere in SEAP cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Dovada constituirii garantiei de participare, indiferent de modul in care a fost constituita se incarca in SEAP; Instrumentul de garantare trebuie:
? sa contina in clar denumirea autoritatii contractante in favoarea careia s-a constituit;
? sa faca referire expresa la procedura organizata de autoritatea contractanta;
? sa fie constituita in cuantumul sumei fixe precizata mai sus;
? sa aiba inscrisa valabilitatea pentru care a fost constituita, care trebuie sa corespunda cu cea inscrisa mai sus;
? Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate; ? sa contina parafa lizibila a institutiei emitente si/sau semnatura autorizata;
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
FNUASS + Buget de stat+Programe nationale de sanatate+Programe de cercetare.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016. Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016. Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016.
III.1.4) Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea 98/2016. Modalitate de indeplinire: Completare DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:
1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii
2. Cazierul juduciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv
3. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la articolele privind achizitiile publice, art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016
4. Alte documente edificatoare, dupa caz
Declaratie privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt acestea definite la art. 60 din Legea 98/2016. Ofertantuu, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016. Se va completa formularul nr. 2 si se va prezenta odata cu DUAE.
Lista cu persoanele ce detin functii de decizie in autoritatea constractanta cu privire la organizarea,derularea si finalizarea procedurii de atribuire este urmatoarea:
manager: dr. Gilda Georgeta Popescu
director medical: dr. Mahler-Boca Beatrice
director ingrijiri: as. Bastar Daniela
director financiar-contabil: ec. Dumitru Daniela
coordonator Birou Achizitii: ec. Ene Cristian
sef Serviciu Administrativ, ing. Ciurciubisi Constantin.
Operatorii economici care depun oferta, trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului, respectiv detin:
? Licenta de operare clasa I sau II eliberata de ANRSC (deseuri menajere) conform art. 2 alin. (1) din OMAP nr. 140/13.2.2003, valabila la momentul prezentarii. Modalitate de indeplinire: Se va completa DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor conf. art. 193-195 din Legea 98/2016 privind achzitiile publice
? Autorizatie de mediu valabila la momentul prezentarii, in procedura completa, emisa in baza art. 5 din OMMDD nr. 1798/2007 si art. 12 din OUG 195/2005 de autoritatea competenta, dupa caz Agentia Judeteana sau Regionala pentru Protectia Mediului, din care sa reiasa autorizarea pentru fiecare activitate prevazuta in obiectul contractului. Modalitate de indeplinire: Se va completa DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor conf. art. 193-195 din Legea 98/2016 privind achzitiile publice
? Autorizatie de mediu pentru rampa ecologica de depozitare deseuri menajere cu care exista contracte de inchiriere, leasing colaborare, etc sau prin angajament de punere la dispozitie-eliberata in baza art.5 din OMMDD nr.1798/2007 si art.12 din OUG 195/2005 de autoritatea competenta, dupa caz Agentia Judeteana sau Regionala pentru Protectia Mediului. Modalitate de indeplinire: Se va completa DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor conf. art. 193-195 din Legea 98/2016 privind achzitiile publice
? Licenta de transport sau alta dovada de la Autoritatea Rutiera Romana ? ARR din care sa rezulte ca operatorul economic poate efectua transport rutier de marfuri periculoase. ? conf. art. 35 din OMTI 980/2011. Modalitate de indeplinire: Se va completa DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor conf. art. 193-195 din Legea 98/2016 privind achzitiile publice
? Certificatul de la ONRC sau pentru ofertantii straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta. Modalitate de indeplinire: Se va completa DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor conf. art. 193-195 din Legea 98/2016 privind achzitiile publice.
III.2.2) Economic and financial ability
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Ofertantii vor face dovada prestarii in ultimii 3 ani de servicii similare cu cele care fac obiectul prezentei proceduri in valoare/valoare cumulata de minim: 54 150 RON, realizata la nivelul a 1 l sau mai multe contracte, insotite de documente relevante, ca de exemplu: certificate, recomandarii, receptii partiale/finale emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca detine (in proprietate, inchiriere, leasing, comodat, punere la dispozitie etc):
? o instalatie de eliminare finala a deseurilor medicale
? 2 autovehicule de transport autorizate sanitar de Ministerul Sanatatii prin Directiile de Sanatate Publica si Institutul de Sanatate Publica pentru transportul deseurilor medicale ? conf. OMS 613/2009, art. 1-9, coroborat cu art. 24 din HG 1061/2008
? 2 autovehicule de transport autorizate pentru transportul deseurilor menajere
Ofertantul va face dovada ca dispune de urmatorul personal specializat:
? persoana desemnata pentru functia de Responsabil SSM ? conf. art. 8 din L 319/2006
? persoana desemnata pentru functia de Responsabil de Mediu ? conf. art. 22 alin. (3) din L 211/2011
? Consilier de siguranta pentru transportul rutier ? certificat in baza HG 1175/2007, art. 17, alin. (2)
Dovada implementarii unui sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent (copie conform cu originalul, semnata si stampilata) sau orice alte documente emise de organisme abilitate in acest sens, care demonstreaza conformitatea cu standardele relevante de calitate, de exemplu proceduri/manuale de calitate, activitate procedurala etc., similare cu cele prevazute drept conditie pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO 9001
In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, Institutul de Pneumoftziologie Marius Nasta va accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state.
Operatorii economici: vor prezenta certificatele/documentele relevante insotite de traduceri autorizate in limba romana.
Certificatele depuse in faza de ofertare trebuie sa fie valabile la data prezentarii acestora.
Dovada implementarii unui sistem de management de mediu in conformitate cu SR EN ISO 14001 sau echivalent (copie conform cu originalul, semnata si stampilata) sau orice alte documente emise de organisme abilitate in acest sens, care demonstreaza conformitatea cu standardele relevante de calitate, de exemplu proceduri/manuale de calitate, activitate procedurala etc., similare cu cele prevazute drept conditie pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO 14001
In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, Institutul de Pneumoftziologie Marius Nasta va accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state.
Operatorii economici: vor prezenta certificatele/documentele relevante insotite de traduceri autorizate in limba romana.
Certificatele depuse in faza de ofertare trebuie sa fie valabile la data prezentarii acestora.
Minimum level(s) of standards possibly required:
Se va completa DUAE, iar documentele justificative vor fi prezentate la solictarea autoritatii contractante de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Se va completa DUAE, iar documentele justificative ? CV, atestate profesionale corespunzatoare, contract de munca, angajament de participare sau alta forma legala de colaborare ? vor fi prezentate la solictarea autoritatii contractante de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
14760
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 1.11.2017 - 15:00
Payable documents: no
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
3.11.2017 - 16:00
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 90 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 6.11.2017 - 18:00

Place:

In SEAP.

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information
Referitor la completarea DUAE facem urmatoarele precizari:
Un operator economic care participa pe cont propriu si care nu se bazeaza pe capacitatile altor entitati pentru a indeplini criteriile de calificare si selectie, va completa un singur DUAE.
Un operator economic care participa pe cont propriu, dar se bazeaza pe capacitatile uneia sau mai multor alte entitati (terti sustinatori/subcontractanti) este raspunzator pentru depunerea in cadrul procedurii a propriului sau DUAE, precum si a cate un DUAE separat pentru fiecare dintre entitatile pe care se bazeaza.
De asemenea, in cazul in care grupurile de operatori economici, inclusiv asociatiile temporare, participa impreuna la procedura de achizitie publica, trebuie prezentat cate un DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in sectiunea III privind cerintele minime de calificare, pentru fiecare dintre operatorii economici participanti in cadrul grupului.

Modul de accesare DUAE: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

In cazul in care vor fi depuse oferte ce prezinta preturi egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor depunerea in SEAP a unor noi oferte de preturi.
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Internet address: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Conform art.6 si 8 din Legea 101/2016.
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta
Sos. Viilor nr. 90, sector 5
050152 Bucuresti
Romania
E-mail: achizitii@marius-nasta.ro
Telephone: +40 213356910
Internet address: www.marius-nasta.ro
Fax: +40 213354080

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27.9.2017
TI Title Romania-Bucuresti: Refuse collection services
ND Document number 384135-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place BUCURESTI
AU Authority name Institutul de Pneumoftiziologie ?Marius Nasta
OL Original language RO
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country RO
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
DD Deadline for the request of documents 01/11/2017
DT Deadline 03/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 1 - Lowest price
PC CPV code 90511000 - Refuse collection services
90524400 - Collection, transport and disposal of hospital waste
OC Original CPV code 90511000 - Refuse collection services
90524400 - Collection, transport and disposal of hospital waste
RC NUTS code RO321
IA Internet address (URL) www.marius-nasta.ro
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >