Poland-Warsaw: Luncheon vouchers

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 56 - Construction and Building Materials
Opps ID: NBD00003031445804657
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date: Nov 3, 2017
Solicitation No: 379724-2017
Source: Members Only
27/09/2017 S185 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Luncheon vouchers

2017/S 185-379724

Contract notice ? utilities

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
?Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpa?skich 8
Warszawa
00-940
Poland
Contact person: Ro?a Ogorzalek
Telephone: +48 817106221
E-mail: przetargi@lublin.poczta-polska.pl
Fax: +48 817106221
NUTS code: PL8

Internet address(es):

Main address: www.poczta-polska.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.poczta-polska.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6) Main activity
Postal services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa bonow ?ywieniowych na zakup posilkow profilaktycznych dla pracownikow Poczty Polskiej z wojewodztwa lubelskiego, ?wi?tokrzyskiego.

Reference number: P.I.T.P.Z.Lub.79.2017
II.1.2) Main CPV code
30199770
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa bonow ?ywieniowych, w formie papierowej na zakup posilkow profilaktycznych, ktore przyznawane s? na podstawie przepisow Rozporz?dzenia Rady Ministrow z dnia 28.5.1996 r., w sprawie profilaktycznych posilkow i napojow (Dz.U. z 1996 r., nr 60, poz. 279), dla pracownikow Poczty Polskiej S.A. na obszarze wojewodztw lubelskiego i ?wi?tokrzyskiego o nominale 7,00 PLN w ilo?ci 121 000 sztuk.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL81
Main site or place of performance:

Dostawa do magazynu PI w Lublinie, ul. W. Moritza 2, 20-900 Lublin.

II.2.4) Description of the procurement:

1.Przedmiotem zamowienia jest dostawa bonow ?ywieniowych, w formie papierowej na zakup posilkow profilaktycznych, ktore przyznawane s? na podstawie przepisow Rozporz?dzenia Rady Ministrow z dnia 28.5.1996 r., w sprawie profilaktycznych posilkow i napojow (Dz.U. z 1996 r., nr 60, poz. 279), dla pracownikow Poczty Polskiej S.A. na obszarze wojewodztw lubelskiego i ?wi?tokrzyskiego o nominale 7,00 PLN w ilo?ci 121 000 sztuk. 2. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? dokonania zmiany warto?ci nominalnej bonow ?ywieniowych na inn? w ramach warto?ci umowy. O powy?szej zmianie i jej konsekwencji w postaci zmiany ilo?ci sztuk bonow, Zamawiaj?cy poinformuje Wykonawc? w terminie nie krotszym ni? jeden miesi?c przed realizacj? kolejnej dostawy. Powy?sza zmiana nie uprawnia Wykonawcy do obci??ania Zamawiaj?cego dodatkowymi kosztami realizacji umowy. 3. Wymagane jest, by bony byly realizowane, co najmniej, w podanych w poni?szej tabeli oraz w zal?czniku nr 6 do SIWZ, miejscowo?ciach i ilo?ciach punktow realizuj?cych bony: Wykaz punktow obowi?zkowych:

Lp. Miejscowo?? Minimalna liczba punktow realizuj?cych bony

1 Bel?yce 1

2 Biala Podlaska 2

3 Bilgoraj 1

4 Bychawa 1

5 Chelm 3

6 D?blin 1

7 Janow Lubelski 1

8 Jozefow 1

9 Kode? 1

10 Krasnystaw 1

11 Kra?nik (Kra?nik Fabryczny) 1

12 Kurow 1

13 Lubartow 1

14 Lublin 10

15 L?czna 2

16 Lukow 2

17 Michow 1

18 Mi?dzyrzec Podlaski 1

19 Parczew 1

20 Pulawy 3

21 Radzy? Podlaski 2

22 ?widnik 3

23 Tomaszow Lubelski 1

24 Wlodawa 1

25 Zamo?? 4

26 ?olkiewka-Osada 1

27 Busko-Zdroj 2

28 J?drzejow 2

29 Kazimierza Wielka 1

30 Kielce 10

31 Ko?skie 2

32 Opatow 1

33 Ostrowiec ?wi?tokrzyski 4

34 Pi?czow 1

35 Sandomierz 3

36 Skar?ysko-Kamienna 3

37 Starachowice 4

38 Staszow 1

39 Wloszczowa 1

5. Bony musz? by? honorowane w punktach gastronomicznych / punktach ogolnospo?ywczych, gdzie mo?na zrealizowa? jeden bon o nominale wskazanym powy?ej.

Zamawiaj?cy pod poj?ciem punktu gastronomicznego rozumie zaklad, placowk?, lokal gastronomiczny:

? ktorego przedmiotem dzialalno?ci jest przygotowywanie oraz sprzeda? posilkow i napojow do spo?ycia na miejscu i/lub na wynos (w tym rownie? zbiorowego ?ywienia zapewniaj?cy konsumentom posilki obiadowe, ?niadaniowe, kolacje),

? prowadzony w np. restauracji, barze, bufecie, stolowce, hotelu, motelu, zaje?dzie, pensjonacie.

Zamawiaj?cy pod poj?ciem punktu ogolnospo?ywczego rozumie: zaklad, sklep, placowk?, lokal:

? oferuj?cy szeroki i zro?nicowany asortyment posilkow gotowych (w sloikach, puszkach, PCV, itp.), artykulow spo?ywczych i napojow,

? ktorego przedmiotem dzialalno?ci jest sprzeda? posilkow gotowych, artykulow spo?ywczych i napojow do samodzielnego przyrz?dzania posilkow glownie obiadowych, ale tak?e ?niadaniowych.

Zamawiaj?cy nie uzna za punkt gastronomiczny / ogolnospo?ywczy: straganu, herbaciarni, kawiarni, cukierni, apteki, drogerii, punktu internetowego, lokali prowadz?cych wyl?cznie sprzeda? alkoholi i u?ywek i nie uwzgl?dni ich przy ocenie ofert.

6. Wykonawca zobowi?zany b?dzie wpisa? nazwy i adresy punktow gastronomicznych / ogolnospo?ywczych usytuowanych we wskazanych powy?ej miejscowo?ciach w ww. zal?czniku nr 6 do SIWZ.

7. Zamawiaj?cy nie przyjmie bonow w wersji elektronicznej (karty elektroniczne) jako spelniaj?ce wymogi Zamawiaj?cego.

8. Ka?dy z wydanych bonow winien by? opisany kolejnym numerem bonu oraz okresem wa?no?ci. Okres wa?no?ci bonu powinien wynosi? co najmniej 9 m-cy od daty dostawy. Bony nie podlegaj? wymianie na gotowk?.

9. Miejsce realizacji dostaw: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Wydzial Magazynow Magazyn PI w Lublinie, ul. W. Moritza 2, 20-900 Lublin;

10. Dobra zakupione na podstawie bonow towarowych podlegaj? reklamacji na zasadach ogolnych.

11. Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa? zamowienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowi?cym Zal?cznik nr 3 do SIWZ.

12. Zamawiaj?cy nie dopuszcza skladania ofert cz??ciowych.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiaj?cy zobowi?zuje si? do zakupu 70 % warto?ci przedmiotu zamowienia, zakup pozostalych 30 % uzale?niony b?dzie od wlasnego zapotrzebowania, co nie mo?e stanowi? podstawy do roszcze? ze strony Wykonawcy z tytulu niezrealizowanej cz??ci umowy.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Do oferty ka?dy W-ca musi dol?czy? aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w zakresie wskazanym przez Z-go w SIWZ. O?wiadczenie W-ca sklada w formie standardowego formularza JEDZ. Wzor JEDZ stanowi zal. nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w o?wiadczeniu b?d? stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e W-ca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu. Z-cy informuje, ?e W-ca powinien odpowiednio wypelni? Cz??? II, III i VI JEDZ, w cz??ci IV JEDZ mo?e ograniczy? si? do wypelnienia sekcji ?a:Ogolne o?wiadczenie dotycz?cych wszystkich kryteriow kwalifikacji i nie musi wypelnia? ?adnej z pozostalych sekcji w cz??ci IV JEDZ.

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? W-cy, ktorzy:

1)nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5. pkt 1) i 8) ustawy Pzp. W zwi?zku z art.133 ust.4 ustawy Pzp W-ca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o ktorym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d), oraz w przypadku, o ktorym mowa w art. 24 ust.1 pkt 14, je?eli osoba, o ktorej mowa w tym przepisie zostala skazana za przest?pstwo wymienione w art.24 ust.1 pkt13 lit. d) ustawy Pzp.

W zwi?zku z przyj?t? w rozdz. II.4. SIWZ tzw. procedur? odwrocon?, Z-cy przed udzieleniem zamowienia,wezwie W-c?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni,terminie aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: brak podstaw wykluczenia:

a)informacji z KRK w zakresie okre?lonym w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 m-cy przed uplywem terminu skladania ofert;

b)za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika US potwierdzaj?cego, ?e W-ca nie zalega z oplacaniem podatkow,wystawionego nie wcze?niej ni? 3 m-ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e W-ca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

c)za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e W-ca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

d)odpis z wla?ciwego rejestru lub z CEiDG, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

e)o?wiadczenia W-cy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ?w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci;

f)o?wiadczenia W-cy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne;

g)o?wiadczenia W-cy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 o podatkach i oplatach lokalnych.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

W-ca, ktorego oferta zostanie najwy?ej oceniona, b?dzie wezwany do zlo?enia:

? wykazu wykonanych /wykonywanych dostaw bonow na zakup posilkow profilaktycznych w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane, oraz zal?czenie dowodow okre?laj?cych, czy te dostawy zostaly wykonane nale?ycie (np. referencje). Wymagane jest wykonanie w ww. okresie jednej lub wi?cej dostaw bonow na zakup posilkow profilaktycznych, ktorych suma warto?ci brutto jest nie mniejsza ni? 800 000 PLN.

Wzor wykazu wykonanych / wykonywanych dostaw stanowi zal. nr 5 do SIWZ.

Do wykazu nale?y zal?czy? dowody okre?laj?ce nale?yte wykonanie / wykonywanie dostaw, ktorymi s?:

? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, z tym ?e w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ci?glych ww. dokumenty powinny by? wydane nie wcze?niej ni? na 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub

? o?wiadczenie Wykonawcy ? je?eli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska? dokumentow wymienionych powy?ej, ze wskazaniem przyczyn.

Wykonawca spelni warunek je?eli wyka?e wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie wykonanie jednej lub wi?cej dostaw bonow na zakup posilkow profilaktycznych, ktorych suma warto?ci brutto jest nie mniejsza ni? 800 000 PLN.

III.1.4) Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

Zamawiaj?cy dokona oceny zlo?onych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiaj?cy wyznacza nast?puj?ce kryteria oceny ofert:

C? cen? za caly przedmiot zamowienia- stanowi?ca wag? 90 %;

M ? ilo?? miejscowo?ci w ktorych mo?na zrealizowa? bony, wymienionych w zal?czniku nr 7 do SIWZ ?Wykaz dodatkowych miejscowo?ci z punktami gastronomicznymi / ogolnospo?ywczymi- stanowi?ca wag? 10 %.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.1.6) Deposits and guarantees required:

1. Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium przed uplywem terminu skladania ofert w wysoko?ci: 8 000 PLN.

2. Wadium obejmuje okres zwi?zania ofert?.

III.1.7) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Zaplata za zrealizowanie zamowienia nast?powa? b?dzie cz??ciami (na zasadach opisanych we wzorze umowy) w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiaj?cego prawidlowo wystawionej noty obci??eniowej / faktury VAT (w przypadku naliczenia oplaty manipulacyjnej).

III.1.8) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa? zamowienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowi?cym Zal?cznik nr 3 do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 03/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 03/11/2017
Local time: 11:30
Place:

Poczta Polska S. A. Pion Infrastruktury, Wydzial Zakupow, ul. W. Moritza 2, 20-900 Lublin, budynek biurowy, parter, sala konferencja nr 5.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego ? sklada informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym W-ca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

2) za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego, za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego ?sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania,potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e nie zalega z oplacaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo ?e zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu,

3) odpisu z wla?ciwego rejestru lub z CEiDG, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji,w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp? sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania,potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo?ci.

2. Dokumenty, o ktorych mowa w ppkt 1) i ppkt 3), powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert. Dokumenty, o ktorych mowa w ppkt 2), powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem tego terminu.

3. Je?eli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si? dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 1, zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, ktorej dokument mial dotyczy?, zlo?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Aktualno?? dokumentu jak w ppkt. 2.

4. W-ca maj?cy siedzib? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej dotyczy informacja z Krajowego Rejestru Karnego, sklada informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp;

5. Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 4, powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.

6. Je?eli w kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument mial dotyczy?, nie wydaje si? takich dokumentow, o ktorych mowa w pkt 4, zast?puje si? go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby zlo?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego wla?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby.

7. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej inf, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 Pzp W-ca sklada o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes KIO
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp przysluguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla post?powa? powy?ej kwoty okre?lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz SIWZ przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes KIO
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
22/09/2017
27/09/2017 S185 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Luncheon vouchers

2017/S 185-379724

Contract notice ? utilities

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
?Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpa?skich 8
Warszawa
00-940
Poland
Contact person: Ro?a Ogorzalek
Telephone: +48 817106221
E-mail: przetargi@lublin.poczta-polska.pl
Fax: +48 817106221
NUTS code: PL8

Internet address(es):

Main address: www.poczta-polska.pl

I.6) Main activity
Postal services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa bonow ?ywieniowych na zakup posilkow profilaktycznych dla pracownikow Poczty Polskiej z wojewodztwa lubelskiego, ?wi?tokrzyskiego.

Reference number: P.I.T.P.Z.Lub.79.2017
II.1.2) Main CPV code
30199770
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL81
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 03/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
22/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: Luncheon vouchers
ND Document number 379724-2017
PD Publication date 27/09/2017
OJ OJ S 185
TW Place WARSAW
AU Authority name ?Poczta Polska S.A.
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 22/09/2017
DT Deadline 03/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 30199770 - Luncheon vouchers
OC Original CPV code 30199770 - Luncheon vouchers
RC NUTS code PL81
IA Internet address (URL) www.poczta-polska.pl
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >