Poland-D?bno: Television cameras

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 67 - Photographic Equipment
Opps ID: NBD00003031868638526
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date: Nov 8, 2017
Solicitation No: 382271-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-D?bno: Television cameras

2017/S 187-382271

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Skarb Pa?stwa Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne, Lasy Pa?stwowe, Nadle?nictwo D?bno
ul. Raclawicka 33
D?bno
74-400
Poland
Contact person: Marlena Kowa?dy ? Cholewi?ska, Marcin Kolasi?ski
Telephone: +48 957561422/+48 957561434
E-mail: marlena.kowandy@szczecin.lasy.gov.pl
Fax: +48 957561428
NUTS code: PL42

Internet address(es):

Main address: http://www.debno.szczecin.lasy.gov.pl/

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecin/nadl_debno_lubuskie/zamowienia_publiczne
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: pa?stwowa jednostka organizacyjna nie posiadaj?ca osobowo?ci prawnej ? Skarb Pa?stwa Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe
I.5) Main activity
Other activity: le?nictwo

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa, monta? i uruchomienie sprz?tu do lokalizacji po?arow dla Nadle?nictwa D?bno.

Reference number: SA.270.5.8.2017
II.1.2) Main CPV code
32240000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest: Dostawa, monta? i uruchomienie sprz?tu do lokalizacji po?arow dla Nadle?nictwa D?bno.

Post?powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podst. art. 10 ust. 1 oraz art. 39 ? 46 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamowie? publicznych (tekst. jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ? ?Pzp) oraz aktow wykonawczych do Pzp. Post?powanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamowie? o warto?ci rownej lub wy?szej ni? kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 2.3. Post?powanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. ?procedury odwroconej, o ktorej mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp. Stosownie do przywolanych przepisow Zamawiaj?cy najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
32324600
45310000
45314300
45314000
45300000
45100000
45112100
45231600
38600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL427
Main site or place of performance:

Teren Nadle?nictwa D?bno.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest: Dostawa, monta? i uruchomienie sprz?tu do lokalizacji po?arow dla Nadle?nictwa D?bno.

Zamowienie jest zwi?zane z wykonaniem nast?puj?cych prac:

a) dostaw? sprz?tu do lokalizacji po?arow lasu, tj. zewn?trznej obrotowej kamery dalekiego zasi?gu wraz z urz?dzeniami do odbioru obrazu i sterowania kamer? oraz kierunkomierza kolimatorowego,

b) demonta?em obecnie u?ywanego sprz?tu do lokalizacji po?arow lasu wraz z okablowaniem i urz?dzeniami do odbioru obrazu i sterowania prac? kamery,

c) wykonaniem kanalizacji kablowej pierwotnej jednootworowej (teletechnicznej),

d) ukladaniem przewodow instalacji technicznej i zasilaj?cej zewn?trzn? kamer? obrotow? dalekiego zasi?gu do lokalizacji po?arow w kanalizacji kablowej pierwotnej jednootworowej,

e) monta?em, uruchomieniem, konfiguracj? i przetestowaniem dzialania zewn?trznej kamery obrotowej dalekiego zasi?gu na punkcie obserwacyjnym w D?bnie,

f) monta?em, uruchomieniem, konfiguracj? i przetestowaniem dzialania w Punkcie Alarmowo ? Dyspozycyjnym Zamawiaj?cego urz?dze? niezb?dnych do odbioru obrazu i sterowania zewn?trzn? kamer? dalekiego zasi?gu do lokalizacji po?arow,

g) instalowaniem infrastruktury kablowej,

h) monta?em, uruchomieniem, kalibracj? i przetestowaniem dzialania k?tomierza kolimatorowego do lokalizacji po?arow lasu na punkcie obserwacyjnym w Reczycach.

2) Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia, zawarty zostal w zal?czniku nr 3 do SIWZ.

3) Zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia zostal opisany w Projekcie wykonawczym oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot, stanowi?cych zal?cznik nr 3A do SIWZ, zwane dalej "Dokumentacj? techniczn?. Powy?sze dokumenty, zgodnie z art. 31 ust. 1 Pzp okre?laj? przedmiot zamowienia i daj? Wykonawcom peln? wiedz? o zamowieniu, umo?liwiaj?c? zlo?enie kompletnej oferty. Zamawiaj?cy przekazuje rownie? w zal?czniku 3A do SIWZ przedmiary robot. Uwaga. Przedmiary robot przekazane s? wyl?cznie dla ulatwienia wyliczenia ceny ofertowej i nie stanowi? opisu przedmiotu zamowienia.

Zamawiaj?cy wymaga udzielenia co najmniej 24 miesi?cznej gwarancji jako?ci na przedmiot zamowienia licz?c od daty podpisania bezusterkowego protokolu odbioru ko?cowego Przedmiotu umowy. Szczegolowe informacje dotycz?ce gwarancji zawiera wzor umowy. Termin gwarancji stanowi jedno z kryteriow oceny ofert. Wykonawca mo?e zaoferowa? dlu?szy termin gwarancji, ani?eli minimalny okre?lony w niniejszym post?powaniu, o czym stanowi rozdzialj SIWZ ? Opis kryteriow, ktorymi Zamawiaj?cy b?dzie kierowal si? przy wyborze oferty oraz sposobu oceny i porownania ofert.

Gwarancja polega na utrzymaniu sprawno?ci techniczne urz?dze?, z wymian? cz??ci lub calych urz?dze? w przypadkach awarii. W okresie udzielonej przez Wykonawc? gwarancji, Wykonawca b?dzie zobowi?zany do osobistego ?wiadczenia nieodplatnego serwisu, wykonywania okresowych przegl?dow, wymiany podzespolow u?ywanych w ramach normalnej eksploatacji urz?dze?, monta?u urz?dze? w okresach wiosennych oraz demonta?u na okresy zimowe.

Wykonawca udzieli Zamawiaj?cemu r?kojmi na wykonany przedmiot zamowienia na okres rowny zadeklarowanemu przez Wykonawc? w formularzu oferty (zal. nr 1 do SIWZ) okresowi gwarancji jako?ci

Odbior przedmiotu zamowienia. Przedmiotem odbioru ko?cowego b?dzie caly zakres Przedmiotu umowy, obejmuj?cy kompletnie wykonane elementy zamowienia. Wykonawca jest obowi?zany w formie pisemnej zawiadomi? Zamawiaj?cego o gotowo?ci Przedmiotu umowy do odbioru ko?cowego. Wraz z zawiadomieniem Zamawiaj?cego o gotowo?ci do odbioru, wykonawca przeka?e Zamawiaj?cemu dokumentacj? wskazan? w SIWZ.. Zasady dokonania odbioru Przedmiotu umowy przedstawiono w par. 11 wzoru umowy ? zal. nr 6 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji jako?ci / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 120
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.02.01.00-00-0007/16.
II.2.14) Additional information

Zamowienie realizowane jest w ramach Projektu pn.: ?Kompleksowy projekt adaptacji lasow i le?nictwa do zmian klimatu ? zapobieganie, przeciwdzialanie oraz ograniczanie skutkow zagro?e? zwi?zanych z po?arami lasow wspolfinansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodkow Funduszu Spojno?ci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014-2020.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

W post?powaniu mog? bra? udzial Wyk., ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamowienia w okoliczno?ciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1 ? 2 i 4-7 Pzp.

Fakultatywne przeslanki wykluczenia wykonawcy z post?powania, okre?lone przez Zamawiaj?cego ? na podstawie:

1) art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania o udzielenie zam. publ. wykonawc?, w stosunku do ktorego otwarto likwidacj?, w zatwierdzonym przez s?d ukladzie w post?powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj? jego maj?tku lub s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. ? Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1574 z po??. zm.) lub ktorego upadlo?? ogloszono, z wyj?tkiem wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadlo?ci zawarl uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s?du, je?eli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj? maj?tku upadlego, chyba ?e s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. ? Prawo upadlo?ciowe (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2171, z po?n. zm.);.

2) art. 24 ust. 5 pkt 2 Pzp Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania o udzielenie zam. publ. wykonawc?, ktory w sposob zawiniony powa?nie naruszyl obowi?zki zawodowe, co podwa?a jego uczciwo??, w szczegolno?ci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dzialania lub ra??cego niedbalstwa nie wykonal lub nienale?ycie wykonal zamowienie, co zamawiaj?cy jest w stanie wykaza? za pomoc? stosownych ?rodkow dowodowych.

3) art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania o udzielenie zam. publ. wykonawc? ktory, z przyczyn le??cych po jego stronie, nie wykonal albo nienale?ycie wykonal w istotnym stopniu wcze?niejsz? umow? w sprawie zamowienia publicznego lub umow? koncesji, zawart? z zamawiaj?cym, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 Pzp, co doprowadzilo do rozwi?zania umowy lub zas?dzenia odszkodowania;

4) art. 24 ust. 5 pkt 5 Pzp Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania o udzielenie zam. publ. wykonawc? b?d?cego osob? fizyczn?, ktorego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko ?rodowisku, je?eli za jego popelnienie wymierzono kar? aresztu, ograniczenia wolno?ci lub kar? grzywny nie ni?sz? ni? 3 000 PLN;

5) art. 24 ust. 5 pkt 6 Pzp Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania o udzielenie zam. publ. wykonawc? je?eli urz?duj?cego czlonka jego organu zarz?dzaj?cego lub nadzorczego, wspolnika spolki w spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spolce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o ktorym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 Pzp;

6) art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania o udzielenie zamowienia publicznego wykonawc?, wobec ktorego wydano ostateczn? decyzj? administracyjn? o naruszeniu obowi?zkow wynikaj?cych z przepisow prawa pracy, prawa ochrony ?rodowiska lub przepisow o zabezpieczeniu spolecznym, je?eli wymierzono t? decyzj? kar? pieni??n? nie ni?sz? ni? 3 000 PLN;

Warunki udzialu w post?powaniu:

1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisow;

Zamawiaj?cy nie stawia szczegolnych wymaga? w zakresie opisu spelniania tego warunku udzialu w post?powaniu.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie stawia szczegolnych wymaga? w zakresie opisu spelniania warunku udzialu w post?powaniu dotycz?cego zdolno?ci ekonomicznej.

Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej zostanie spelniony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje ?rodkami finansowymi lub zdolno?ci? nie mniejsz? ni? 30 000 PLN (trzydzie?ci tysi?cy zlotych).

Ocena spelniania warunku udzialu w post?powaniu dokonana zostanie zgodnie z formula ?spelnia/nie spelnia, w oparciu o informacje przedstawione w JEDZ, nast?pnie potwierdzone w dokumentach lub o?wiadczeniach zlo?onych przez Wykonawcow, o ktorych mowa w pkt. 7 Specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

A) Warunek ten,w zakresie do?wiadczenia, zostanie uznany za speln., je?li Wyk. wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skl. ofert (a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie) zrealizowal co najmniej jedn? dostaw? wraz z monta?em i uruchomieniem urz?dze? slu??cych do lokalizacji po?arow o warto?ci minimum 40 000 PLN brutto.

B) Warunek ten w zakresie osob skierowanych przez wykonawc? do realizacji zamowienia, zostanie uznany za spelniony, je?eli Wyk. wyka?e, ?e dysponuje co najmniej jedn? osob? posiadaj?c? uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? telekomunikacyjnych bez ogranicze?, zgodnie z ustaw? z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1332) oraz Rozp. Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadaj?ce im wa?ne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podst. wcze?niej obowi?zuj?cych przepisow i ktore uprawniaj? do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przy realizacji przedmiotowego zamowienia lub odpowiadaj?ce im uprawnienia wydane obywatelom pa?stw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konferencji Szwajcarskiej, z zastrze?eniem art. 12a oraz innych przepisow ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65).

Ocena spelniania warunku udzialu w post?powaniu dokonana zostanie zgodnie z formul? ?spelnia/?nie spelnia, w oparciu o informacje zawarte w JEDZ, nast?pnie potwierdzone w dokumentach lub o?wiadczeniach zlo?onych przez Wykonawcow, o ktorych mowa w pkt 7 SIWZ.

Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow potwierdz. spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

1. W celu potwierdzenia braku podst. do wykluczenia z post?powania, o ktorych mowa w pkt 6.1. SIWZ oraz w celu potwierdzenia spelniania war. udzialu w post?powaniu, o ktorych mowa w pkt 6.2. SIWZ, Wyk. b?dzie obowi?zany przedstawi? Zam. nast?puj?ce o?wiadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej SIWZ):

a) o?wiadczenie Wykonawcy stanowi?ce wst?pne potwierdz. spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu okre?lonych w niniejszej SIWZ i braku podst. do wykluczenia, zlo?one na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (dalej: ?JEDZ). Tre?? JEDZ okre?lona zostala w Zal?czniku nr 2 do SIWZ. JEDZ nale?y zlo?y? wraz z ofert?.

b) dowody, ?e dostawy wykazane w JEDZ na potwierdz. spelnienia war. udzialu w post?powaniu dot. zdolno?ci technicznej lub zawodowej w zakresie do?wiadczenia zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie. Dowodami, o ktorych mowa powy?ej s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy. W przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert.

c) informacj? banku lub spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?cej wysoko?? posiadanych ?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytow? wyk., w okresie nie wcze?niejszym ni? 1 miesi?c przed uplywem terminu skladania ofert. Je?eli z uzasadnionej przyczyny Wyk. nie mo?e zlo?y? dokumentow dotycz?cych sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zam., mo?e zlo?y? inny dokument, ktory w wystarczaj?cy sposob potwierdza speln. opisanego przez zam. warunku udzialu w post?powaniu.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow potwierdz. spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podst. do wykluczenia ? c.d.

d) odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp ? Zam. na podst. art. 26 ust. 6 PZP uzyska ww. dokument samodzielnie z ogolnodost?pnych baz danych.

e) za?wiadczenie wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?ce, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert lub inny dokument potwierdz., ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

f) za?wiadczenie wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo inny dokument potwierdz., ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

g)informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, oraz odno?nie skazania za wykroczenie na kar? aresztu, w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawion? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;

h) o?wiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ?w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumenty potwierdzaj?ce dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci (w odniesieniu do przeslanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp) (wg wzoru stanowi?cego zal?cznik nr 5 do SIWZ);

i) o?wiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne (w odniesieniu do

przeslanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 Pzp) (wg wzoru stanowi?cego zal?cznik nr 5 do SIWZ);

j) o?wiadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku s?du skazuj?cego za wykroczenie na kar? ograniczenia wolno?ci lub grzywny w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp (wg wzoru stanowi?cego zal?cznik nr 5 do SIWZ),

k) o?wiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowi?zkow wynikaj?cych z przepisow prawa pracy, prawa ochrony ?rodowiska lub przepisow o zabezpieczeniu spolecznym w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp (wg wzoru stanowi?cego zal?cznik nr 5 do SIWZ);

l) o?wiadczenie wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 z po?n. zm.) (wg wzoru stanowi?cego zal?cznik nr 5 do SIWZ);

m) o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzor umowy, stanowi?cy zal?cznik nr 6 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta w rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w wyniku post?powania o udzielenie zamowienia publicznego.

Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? zmian postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wyst?pienia co najmniej jednej z okoliczno?ci w niej wymienionych, z uwzgl?dnieniem podanych we wzorze umowy warunkow ich wprowadzenia.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 09:45
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 08/11/2017
Local time: 10:00
Place:

Nadle?nictwo D?bno, ul. Raclawicka 33, 74 ? 400 D?bno, sala konferencyjna, parter.

Information about authorised persons and opening procedure:

1) Otwarcie ofert jest jawne. 2) Bezpo?rednio przed otwarciem ofert Zam. poda kwot?, jak? zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamowienia. 3) Podczas otwarcia ofert Zam. poda nazwy (firmy) i adresy Wyk., a tak?e inf. dotycz?ce ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji jako?ci i warunkow platno?ci zawartych w ofertach. 4) Wykonawcy mog? uczestniczy? w otwarciu ofert.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3) Additional information:

Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow potwierdz. spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podst. do wykluczenia ? c.d.

Dokumenty wskazane w pkt 7.1. SIWZ lit. b ? l, Wykonawca b?dzie obowi?zany zlo?y? w terminie wskazanym przez Zamawiaj?cego, nie krotszym ni? 10 dni, okre?lonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamaw. do Wyk. po otwarciu ofert. Dokumenty wskazane w pkt 7.1. lit. b ? l powinny by? aktualne na dzie? zlo?enia wyznaczony przez Zamawiaj?cego.

Ze wzgl?du na limit znakow, ktore mo?na wprowadzi? do tre?ci ogloszenia o zamowieniu, wykaz o?wiadcze? lub dokumentow potwierdz. speln. war.udzialu w post?powaniu oraz brak podst. do wykluczenia oraz zasady ich skladania w odniesieniu do:

? Wykonawcy polegaj?cego na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 6.2. ppkt 3 SIWZ) lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej (warunki wskazane w pkt 6.2. ppkt 2 SIWZ) innych podmiotow,

? Wykonawcy maj?cego siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

? Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia,

? Wykonawcow wykonuj?cych dzialalno?? w formie spolki cywilnej,

zostaly okre?lone w pkt 7 SIWZ. Nieograniczony dost?p do dokumentow zamowienia mo?na uzyska? pod adresem: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecin/nadl_debno_lubuskie/zamowienia_publiczne

Zgodnie z art. 41 pkt 15 Pzp, zamawiaj?cy informuje, ?e nie przewiduje udzielenia zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Pzp.

Zam. nie przewiduje zwrotu kosztow udzialu w post?powaniu.

Wadium: 1. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci 2 000 PLN. Wadium nale?y wnie?? przed uplywem terminu skladania ofert./ 2. Wadium mo?e by? wnoszone w formach wskazanych w pkt 9 SIWZ / 3. Wadium wplacane w pieni?dzu nale?y wnie?? przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj?cego w banku PKO BPO/D?bno, nr rachunku: 98 1020 1954 0000 7002 0006 0038 z dopiskiem: ?wadium ? Dostawa, monta? i uruchomienie sprz?tu do lokalizacji po?arow dla Nadle?nictwa D?bno. Wadium w pieni?dzu b?dzie skuteczne, je?eli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiaj?cego./ Zgodnie z art. 41 pkt 15 Pzp, zamawiaj?cy informuje, ?e nie przewiduje udzielenia zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Pzp./ 4. Z tre?ci wadium wnoszonego w formie: por?czenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub por?czeniach udzielonych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci powinno wynika? bezwarunkowe, na pierwsze pisemne ??danie zgloszone przez Zamawiaj?cego w terminie zwi?zania ofert?, zobowi?zanie gwaranta do wyplaty Zamawiaj?cemu pelnej kwoty wadium w okoliczno?ciach okre?lonych w art. 46 ust. 4a oraz Pzp art. 46 ust. 5 Pzp. /5. Wadium wnoszone w formie innej ni? pieni?dz mo?e by? zal?czone w oryginale do oferty lub zlo?one w oryginale przed uplywem terminu skladania ofert w siedzibie Zamawiaj?cego (kasa Nadle?nictwa ? pokoj nr 13). Wadium musi zabezpiecza? ofert? przez caly okres zwi?zania ofert?. Oferta Wykonawcy, ktory nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowaln? form? wadium w wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona z post?powania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp.

6. Tre?? gwarancji wadialnej/por?czenia musi zawiera? nast?puj?ce elementy: 1) nazw? daj?cego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/por?czenia (Zamawiaj?cego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielaj?cych gwarancji/por?czenia) oraz wskazanie ich siedzib,/ 2) okre?lenie wierzytelno?ci, ktora ma by? zabezpieczona gwarancj?/por?czeniem ? okre?lenie przedmiotu zamowienia/ 3) kwot? gwarancji/por?czenia,/ 4) zobowi?zanie gwaranta/por?czyciela do zaplacenia bezwarunkowo i nieodwolalnie kwoty gwarancji/por?czenia na pierwsze pisemne ??danie Zamawiaj?cego w okoliczno?ciach okre?lonych w art. 46 ust. 4a Pzp oraz art. 46 ust. 5 Pzp.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@www.uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17A
Warszawa
06-676
Poland

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

?rodki ochrony prawnej zostaly okre?lone w Dziale VI ? art. 179 do art. 198 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamowie? publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579).

1. Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow Pzp, przysluguje odwolanie wyl?cznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechaniu czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Pzp.

2. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

3. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu oraz wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.

4. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 18.2 i 18.3 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

5. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wlasnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy mogl si? zapozna? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du. Skarg?, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim wnosi si? do s?du okr?gowego, wla?ciwego dla siedziby lub miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi.

?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz specyfikacji istotnych warunkow zamowienia przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@www.uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-D?bno: Television cameras

2017/S 187-382271

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Skarb Pa?stwa Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne, Lasy Pa?stwowe, Nadle?nictwo D?bno
ul. Raclawicka 33
D?bno
74-400
Poland
Contact person: Marlena Kowa?dy ? Cholewi?ska, Marcin Kolasi?ski
Telephone: +48 957561422/+48 957561434
E-mail: marlena.kowandy@szczecin.lasy.gov.pl
Fax: +48 957561428
NUTS code: PL42

Internet address(es):

Main address: http://www.debno.szczecin.lasy.gov.pl/

I.5) Main activity
Other activity: le?nictwo

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa, monta? i uruchomienie sprz?tu do lokalizacji po?arow dla Nadle?nictwa D?bno.

Reference number: SA.270.5.8.2017
II.1.2) Main CPV code
32240000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
32324600
45310000
45314300
45314000
45300000
45100000
45112100
45231600
38600000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL427
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 120
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 09:45
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Poland-D?bno: Television cameras
ND Document number 382271-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place D?BNO
AU Authority name Skarb Pa?stwa Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne, Lasy Pa?stwowe, Nadle?nictwo D?bno
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
DT Deadline 08/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 32240000 - Television cameras
32324600 - Digital-TV boxes
38600000 - Optical instruments
45100000 - Site preparation work
45112100 - Trench-digging work
45231600 - Construction work for communication lines
45300000 - Building installation work
45310000 - Electrical installation work
45314000 - Installation of telecommunications equipment
45314300 - Installation of cable infrastructure
OC Original CPV code 32240000 - Television cameras
32324600 - Digital-TV boxes
38600000 - Optical instruments
45100000 - Site preparation work
45112100 - Trench-digging work
45231600 - Construction work for communication lines
45300000 - Building installation work
45310000 - Electrical installation work
45314000 - Installation of telecommunications equipment
45314300 - Installation of cable infrastructure
RC NUTS code PL427
IA Internet address (URL) http://www.debno.szczecin.lasy.gov.pl/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >