Poland-Warsaw: Pipeline-design services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • C - Architect and Engineering Services - Construction
Opps ID: NBD00003031877436860
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date: Nov 6, 2017
Solicitation No: 383767-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Pipeline-design services

2017/S 187-383767

Contract notice ? utilities

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Polska Spolka Gazownictwa Sp. z o.o.
Marcina Kasprzaka 25
Warszawa
01-224
Poland
Telephone: +48 957365600
E-mail: przetargi.gorzow@psgaz.pl
Fax: +48 957365608
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.psgaz.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://zamowienia.psgaz.pl
Additional information can be obtained from another address:
Polska Spolka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gorzowie Wlkp.
Al. 11 Listopada 91K
Gorzow Wlkp.
66-400
Poland
Contact person: Jolanta Jankowska
Telephone: +48 957365600
E-mail: przetargi.gorzow@psgaz.pl
Fax: +48 957365608
NUTS code: PL43

Internet address(es):

Main address: www.psgaz.pl

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6) Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ?Budowa gazoci?gu relacji Witnica ? Gorzow Wlkp. i sieci gazowej w Kostrzynie nad Odr?.

Reference number: 2017/PSGW900/WP-000348
II.1.2) Main CPV code
71322200
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ?Budowa gazoci?gu relacji Witnica ? Gorzow Wlkp. i sieci gazowej w Kostrzynie nad Odr?.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL431
Main site or place of performance:

Teren dzialania Polskiej Spolki Gazownictwa, Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gorzowie Wlkp.

Aleje 11 Listopada 91K, 66-400 Gorzow Wlkp.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest

1.Uzyskanie decyzji o ?rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi?wzi?cia obejmuj?cego:

aa) budow? stacji gazowej wysokiego ci?nienia w miejscowo?ci Gorzow Wielkopolski przy ul. Szczeci?skiej na dzialce nr 237/16 obr?b 7 Chro?cik ? etap I,

ab) budow? gazoci?gu DN 250/300 stal MOP 6.3 MPa o dlugo?ci 31,4/10,8 km relacji Witnica ? Gorzow Wlkp., na terenie gmin Klodawa, Lubiszyn, Bogdaniec, Witnica, Miasto Gorzow Wlkp., powiat gorzowski wraz z infrastruktur? ? etap II,

ac) budow? sieci gazowej ?redniego ci?nienie ci?nienia dn 250 PE w Kostrzynie nad Odr? o dl. ok. L = 4,1 km, ktora zlokalizowana b?dzie na terenie Kostrzyna nad Odr? wraz z infrastruktur? ? etap III.

W zakres prac wchodzi w szczegolno?ci:

? wykonanie kompletnej dokumentacji wraz z wymaganymi zal?cznikami w celu wyst?pienia z wnioskiem o wydanie decyzji o ?rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi?wzi?cia, w tym rownie? wykonanie raportu o oddzialywaniu na ?rodowisko. Dokumentacj? nale?y wykona? zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa.

? uczestnictwo w konsultacjach spolecznych przeprowadzanych w ramach post?powania w sprawie wydania decyzji o ?rodowiskowych uwarunkowaniach, a tak?e w rozprawach administracyjnych, je?li b?d? one przeprowadzane przez organ prowadz?cy post?powanie,

? uzyskanie ostatecznej decyzji o ?rodowiskowych uwarunkowaniach dla calego przedsi?wzi?cia zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udost?pnianiu informacji o ?rodowisku i jego ochronie, udziale spolecze?stwa w ochronie ?rodowiska oraz ocenach oddzialywania na ?rodowisko (tekst jednolity ? Dz.U. 2016, poz. 353), wydanej po przeprowadzeniu oceny oddzialywania na ?rodowisko,

Wykonawca w ramach prac zwi?zanych z uzyskaniem decyzji o ?rodowiskowych uwarunkowaniach wykona inwentaryzacj? i waloryzacj? przyrodnicz? obszaru oddzialywania wy?ej wymienionej inwestycji PSG Sp. z o.o. Inwentaryzacja powinna obejmowa? wszystkie okresy fenologiczne. Inwentaryzacja zostanie wykonana w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowi?zuj?cego oraz w oparciu o dokumenty:

? Zasady wykonywania inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej obszaru oddzialywania, sprawowania nadzoru przyrodniczego oraz wykonywania Planu Zada? Ochrony ?rodowiska dla inwestycji PSG Sp. z o.o.

? Zal?cznik nr 1 do Zasad wykonywania inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej obszaru oddzialywania, sprawowania nadzoru przyrodniczego oraz wykonywania Planu Zada? Ochrony ?rodowiska dla inwestycji PSG Sp. z o.o.

Inwentaryzacj? przyrodnicz? nale?y wykona? dla wariantu podstawowego obejmuj?cego swoim zakresem calo?? zamierzenia inwestycyjnego i dla racjonalnego wariantu alternatywnego.

2.Opracowanie dwoch odr?bnych kompletnych dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnie?, opinii, sprawdze?, decyzji, i zatwierdze? i pozwole? (w tym pozwole? na budow? wraz z klauzul? ostateczno?ci) wymaganych obowi?zuj?cymi przepisami oraz opracowania przedmiarow i kosztorysow inwestorskich wraz z ich aktualizacj? w czasie obowi?zywania decyzji pozwolenia na budow? dla:

aa) gazoci?gu DN 250/300 stal MOP 6.3 MPa o dlugo?ci 31,4/10,8 km relacji Witnica ? Gorzow Wlkp. wraz z infrastruktur? ? etap II,

ab) sieci gazowej ?redniego ci?nienie dn 250 PE w Kostrzynie nad Odr? o dl. ok. L = 4,1 km, ktora zlokalizowana b?dzie na terenie gmin Klodawa, Lubiszyn, Bogdaniec, Witnica, Miasto Gorzow Wlkp., powiat Gorzowski i Kostrzyn nad Odr?, woj. Lubuskie wraz z infrastruktur? ? etap III.

3. Sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie opracowanej dokumentacji do czasu zako?czenia robot budowlanych, w tym pelnienie funkcji bieglego ds. przedmiotu i warto?ci zamowienia w post?powaniach o udzielenie zamowie? publicznych prowadzonych przez Zamawiaj?cego, na roboty budowlane obj?te Projektami.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie projektanta / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/08/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Wykonawca mo?e powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia podwykonawcy

2. Wykonawcy mog? wspolnie ubiega? si? o udzielenie zamowienia

Szczegoly dotycz?ce podwykonawstwa oraz wspolnego ubiegania si? o zamowienie znajduj? si? w SIWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1.O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy:

1) nie podlegaj? wykluczeniu,

2) spelniaj? nast?puj?ce warunki udzialu w post?powaniu:

a) posiadaj? kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisow ? zamawiaj?cy nie okre?la sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku,

b) znajduj? si? w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej ? okre?lone w sekcji III.1.2).

c) posiadaj? zdolno?ci techniczne lub zawodowe ? okre?lone w sekcji III.1.3).

2.Z post?powania o udzielenie zamowienia Zamawiaj?cy wykluczy Wykonawc? na podstawie przeslanek okre?lonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12) ? 23) Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) Pzp z zastrze?eniem art. 133 ust. 4 Pzp i art. 24 ust. 7 -12 Pzp. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o ktorym mowa w art. 24 ust.1 pkt.13 lit.d ustawy Pzp oraz w przypadku, o ktorym mowa w art.24 ust.1 pkt.14 ustawy Pzp, je?eli osoba o ktorej mowa w tym przepisie zostala skazana za przest?pstwo wymienione w art.24 ust.1 pkt.13 lit.d ustawy Pzp.

3.Ocena spelnienia w/w warunkow dokonana zostanie formul? ?spelnia-nie spelnia, w oparciu o informacje zawarte w jednolitym dokumencie, o?wiadczeniach i dokumentach, jakie maj? dostarczy? Wykonawcy w celu potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z post?powania.

Wykaz o?wiadcze? i dokumentow, potwierdzaj?cych spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia skladane wraz z ofert? przez wszystkich Wykonawcow:

1.Formularz ofertowy, sporz?dzony zgodnie z tre?ci? Zal?cznika nr 1 do SIWZ,

2.Aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie/o?wiadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (jednolity dokument), w zakresie wskazanym w SIWZ. Wykonawca sklada jednolity dokument w celu wst?pnego potwierdzenia, ?e nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w

post?powaniu. Jednolity dokument sporz?dza si? zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 20 14/24/ UE oraz art. 80 st. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Jednolity dokument dost?pny jest na stronie internetowej Zamawiaj?cego pod adresem https://zamowienia.psgaz.pl w przedmiotowym post?powaniu. Instrukcja wypelniania jednolitego dokumentu dost?pna na stronie https://www.uzp.gov.pl/bazawiedzy

3.W odniesieniu do Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia jednolity dokument sklada ka?dy z Wykonawcow. Dokumenty te potwierdzaj? spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

4.Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu, sklada tak?e jednolite dokumenty dotycz?ce tych podmiotow, podpisane przez podmiot, ktorego dokumenty dotycz?.

5.Je?eli wykonawca wskazuje, i? cz??? zamowienia b?dzie wykonana przez podwykonawc?, przedklada jednolity dokument podwykonawcy.

6.Wypelniny Harmonogram TRF.

7.Zobowi?zanie podmiotow trzecich w przypadku powolywania si? przez Wykonawcy na zasoby innych podmiotow

8..Pelnomocnictwo (oryginal lub kopia notarialnie potwierdzona) do podpisania oferty.

9.Dowod wniesienia wadium.

Zam. informuje, i? przeprowadzi post?powanie zgodnie z art. 24 aa Ustawy, tj. najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu. Je?eli wykonawca b?dzie uchyla? si? od zawarcia umowy Zamawiaj?cy zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spelnia warunki udzialu w post?powaniu wykonawca, ktory zlo?yl ofert? najwy?ej ocenion? spo?rod pozostalych ofert.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu dotycz?ce sytuacji finansowej,

2. Ocena spelnienia przez wykonawcow warunkow nast?pi na podstawie przedlo?onych przez Wykonawc? o?wiadcze? i dokumentow, ktorych wykaz zostal okre?lony poni?ej na zasadzie spelnia / nie spelnia.

3. Do oferty wykonawca dol?cza w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (JEDZ) aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w zakresie spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, o ktorych mowa w pkt art. 22 ust. 1b pkt 2 ustawy Pzp.

Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu sklada tak?e jednolite dokumenty (JEDZ) dotycz?ce tych podmiotow.

Jednolity Europejski Dokument Zamowienia JEDZ ma by? sporz?dzony zgodnie z formularzem okre?lonym w Rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z 5.1.2016 ustanawiaj?cym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia.

4. Na podstawie art. 26 ust.1 ustawy Pzp w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie Wykonawca, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona zobowi?zany jest zlo?y? na wezwanie Zamawiaj?cego aktualne na dzie? ich zlo?enia ni?ej wymienione o?wiadczenia i dokumenty:

4.1. W celu potwierdzenia spelniania przez wykonawc? warunkow udzialu w post?powaniu dotycz?cych sytuacji finansowej:

4.1.1 wykonawca zobowi?zany jest wykaza?, ?e jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia w kwocie nie mniejszej ni? 2 500 000 PLN (slownie: dwa miliony pi??set tysi?cy zlotych).

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu dotycz?ce zdolno?ci technicznej.

2. Ocena spelnienia przez wykonawcow warunkow nast?pi na podstawie przedlo?onych przez Wykonawc? o?wiadcze? i dokumentow, ktorych wykaz zostal okre?lony poni?ej na zasadzie spelnia / nie spelnia.

3. Do oferty wykonawca dol?cza w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (JEDZ) aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w zakresie spelniania warunkow udzialu w post?powaniu, o ktorych mowa w pkt art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp. Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunkow udzialu w post?powaniu sklada tak?e jednolite dokumenty (JEDZ) dotycz?ce tych podmiotow. Jednolity Europejski Dokument Zamowienia JEDZ ma by? sporz?dzony zgodnie z formularzem okre?lonym w Rozporzadzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z 5.1.2016 ustanawiaj?cym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia.

4. Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie Wykonawca, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona zobowi?zany jest zlo?y? na wezwanie Zam. aktualne na dzie? ich zlo?enia ni?ej wymienione o?wiadczenia i dokumenty:

4.1. W celu potwierdzenia spelniania przez Wyk. warunkow udzialu w post?powaniu dotycz?cych zdolno?ci technicznej:

4.1.1.wyka?e, ?e w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie uslugi polegaj?cej na sporz?dzeniu, co najmniej 1 (jednej) uslugi podobnej do przedmiotu zamowienia.

Za uslug? podobn? Zam. uzna uslug? wykonania dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) budowy lub przebudowy gazoci?gu wysokiego ci?nienia o dlugo?ci min. 10 km i ?redniego ci?nienia o dlugo?ci min 20 km w ramach jednego zamowienia, w oparciu o ktor? wydana zostala decyzja o pozwoleniu na budow? (gazoci?gi mogly by? projektowane w dwoch odr?bnych projektach).

4.1.2 wyka?e, ?e w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wykonal uslugi polegaj?cej na sporz?dzeniu, co najmniej 1 (jednej) uslugi podobnej do przedmiotu zamowienia.

Za uslug? podobn? Zam. uzna uslug? polegaj?ca na uzyskaniu dec. ?rodowiskowej wraz z inwentaryzacj? i waloryzacj? przyrodnicz? dla sieci gazowej wysokiego lub ?redniego ci?nienia o dl. min. 10 km.

4.2 Dysponuj? lub b?d? dysponowa? nast?puj?cymi osobami zdolnymi do wykonania zamowienia, osoby te b?d? uczestniczy? w realizacji zamowienia:

? przynajmniej dwoma osobami, posiadaj?cymi co najmniej 5 letnie do?wiadczenie w sporz?dzaniu projektow budowlanych sieci gazowych lub innych obiektow o charakterze liniowym, ktore b?d? pelnily samodzielne funkcje zwi?zane z realizacj? zamowienia ? jako Projektant

? przynajmniej jedn? osob?, posiadaj?c? upr. bud. do projektowania w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze? elektrycznych i elektroenergetycznych bez ogranicze? wraz z aktualnym za?wiadczeniem o przynale?no?ci do wla?ciwej Izby Budownictwa

? przynajmniej jedn? osob?, posiadaj?c? upr. bud. do projektowania w spec. drogowej bez ogranicze? wraz z aktualnym za?wiadczeniem o przynale?no?ci do wla?ciwej Izby Budownictwa

? przynajmniej jedn? osob?, posiadaj?c? upr. bud. do projektowania w spec. konstrukcyjno?budowlanej bez ogranicze? wraz z aktualnym za?wiadczeniem o przynale?no?ci do wla?ciwej Izby Budownictwa.

? przynajmniej jedn? osob?, posiadaj?c? ?wiadectwo stwierdzaj?ce nadanie uprawnie? zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

? przynajmniej jedn? osob?, posiadaj?c? do?w. zawodowe polegaj?ce opracowaniu w ci?gu ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert kart lub raportow o oddzialywaniu przedsi?wzi?cia na ?rodowisko i uzyskaniu decyzji ?rodowiskowej.

III.1.4) Objective rules and criteria for participation
III.1.5) Information about reserved contracts
III.1.6) Deposits and guarantees required:

1.Wykonawca przyst?puj?cy do przetargu, przed uplywem terminu skladania ofert jest obowi?zany wnie?? wadium w wysoko?ci: 150 000 PLN (slownie: sto pi??dziesi?t tysi?cy zlotych).

Szczegolowe wymagania dotycz?ce wadium zostaly opisane w ust.10 SIWZ

2. Wykonawca przed zawarciem umowy obowi?zany jest wnie?? zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 5 % ceny ofertowej brutto.

Szczegolowe wymagania dotycz?ce zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy zostaly opisane w ust.18 SIWZ.

III.1.7) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

1. Wynagrodzenie platne b?dzie w terminie 30 dni od dnia dor?czenia prawidlowo wystawionej faktury VAT.

2. Podstaw? do wystawienia faktury za prace projektowe jest sporz?dzony i podpisany bez zastrze?e? przez Strony protokol odbioru cz??ciowego/ko?cowego.

3. Podstaw? do wystawienia faktury za pelnienie nadzoru autorskiego jest bezusterkowy podpisany bez zastrze?e? protokol odbioru ko?cowego robot budowlanych l?cznie z tymi robotami.

4. Wykonawca wystawi faktur? VAT w terminie 7 dni od dnia podpisania bez zastrze?e? protokolow (cz??ciowego/ko?cowego).

5. Platno?? wynagrodzenia nast?pi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

6. Za dzie? platno?ci Strony przyjmuj? dzie? obci??enia rachunku bankowego Zamawiaj?cego.

Dokladne informacje na temat uzgodnie? platniczych znajduj? si? w Zal?czniku nr 4 do SIWZ ? Wzor umowy, w 7. Wynagrodzenie i zasady rozlicze?.

III.1.8) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Zgodnie z przepisami art. 23 Ustawy Pzp.

III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 06/11/2017
Local time: 11:30
Place:

W siedzibie Zamawiaj?cego Aleje 11 Listopada 91K, 66-400 Gorzow Wlkp. ? Sala Konferencyjna.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

I Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamowienia.psgaz.pl ? w przedmiotowym post?powaniu, informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy.

II Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni terminie aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, to jest:

1. Informacji z KRK w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 Pzp oraz odno?nie skazania za wykroczenie na kar? aresztu, w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 Pzp, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 m-cy przed uplywem terminu skladania ofert (z zastrze?. tre?ci art. 133 ust. 4 Pzp);

2. za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wyk. nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 m-ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wyk. zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

3. za?wiadczenia ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wyk. nie zalega z oplacaniem skladek na ubezp. spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 m-ce przed uplywem terminu skladania ofert lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wyk. zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

4. odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centr. ewid. i informacji o dzial. gosp., je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;

5. o?wiadczenia Wyk. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji adm. o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezp. spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci;

6. o?wiadczenia Wyk. o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zam. publiczne;

7. o?wiadczenia Wyk. o braku wydania prawomocnego wyroku s?du skazuj?cego za wykroczenie na kar? ograniczenia wolno?ci lub grzywny w zakresie okre?lonym przez zam. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy

8. o?wiadczenia Wyk. o braku wydania wobec niego ostatecznej dec. adm. o naruszeniu obowi?zkow wynikaj?cych z przepisow prawa pracy, prawa ochrony ?rod. lub przepisow o zabezpieczeniu spolecznym w zakresie okre?l. przez Zam. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy

9. o?wiadczenia Wyk. o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych

10. dowody okre?l., czy uslugi wskazane przez Wyk. w dokumencie JEDZ zostaly wyk. lub s? wykonywane nale?ycie

11. dowody potwierdzaj?ce kwalifikacje osob skierowanych przez Wyk. do wykonania przedmiotu zamowienia wskazanych w JEDZ

12. dokumenty potwierdzaj?cych, ?e Wyk.jest ubezp. od odpowiedz. cywilnej w zakresie prow. dzialal. zw.z przedm. zam. na sum? gwarancyjn? co najmniej 2 500 000 PLN

Zamowienie jest planowane do wspolfinansowania ze ?rodkow UE w ramach POIi?.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokladne informacje na temat terminow skladania odwola?: Wobec czynno?ci podj?tych przez Zamawiaj?cego w toku Post?powania Wykonawcy przysluguj? ?rodki ochrony prawnej, wedlug zasad okre?lonych w art. 179 i nast?pne Ustawy.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?u 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
29/09/2017 S187 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Pipeline-design services

2017/S 187-383767

Contract notice ? utilities

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Polska Spolka Gazownictwa Sp. z o.o.
Marcina Kasprzaka 25
Warszawa
01-224
Poland
Telephone: +48 957365600
E-mail: przetargi.gorzow@psgaz.pl
Fax: +48 957365608
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.psgaz.pl

I.6) Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ?Budowa gazoci?gu relacji Witnica ? Gorzow Wlkp. i sieci gazowej w Kostrzynie nad Odr?.

Reference number: 2017/PSGW900/WP-000348
II.1.2) Main CPV code
71322200
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL431
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/08/2020
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: Pipeline-design services
ND Document number 383767-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place WARSAW
AU Authority name Polska Spolka Gazownictwa Sp. z o.o.
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
DT Deadline 06/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 71322200 - Pipeline-design services
OC Original CPV code 71322200 - Pipeline-design services
RC NUTS code PL431
IA Internet address (URL) www.psgaz.pl
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >