Poland-Ruda ?l?ska: Banking and investment services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Q - Medical Services
Opps ID: NBD00003032007233019
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date: Nov 7, 2017
Solicitation No: 382875-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Ruda ?l?ska: Banking and investment services

2017/S 187-382875

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto Ruda ?l?ska
pl. Jana Pawla II Nr 6
Ruda ?l?ska
41-709
Poland
Contact person: Marta Paprocka
Telephone: +48 322449094
E-mail: zamowienia@ruda-sl.pl
Fax: +48 322487348
NUTS code: PL22

Internet address(es):

Main address: www.rudaslaska.bip.info.pl

I.1) Name and addresses
Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty
PL22
ul. P. Niedurnego 69
Ruda ?l?ska
41-709
Poland
E-mail: sekretariat@mckrudasl.pl
NUTS code: PL22

Internet address(es):

Main address: www.mckrudasl.pl

I.1) Name and addresses
Dom Kultury
ul. E. Kokota 170
Ruda ?l?ska
41 ? 711
Poland
E-mail: sekretariat@domkulturyrsl.pl
NUTS code: PL22

Internet address(es):

Main address: www.domkulturyrsl.pl

I.1) Name and addresses
Miejska Biblioteka Publiczna
D?browskiego 18
Ruda ?l?ska
41 ? 710
Poland
E-mail: biblio@r-sl.pl
NUTS code: PL22

Internet address(es):

Main address: http://biblioteka.r-sl.pl/

I.1) Name and addresses
Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka
ul. Wolno?ci 26
Ruda ?l?ska
41 ? 700
Poland
E-mail: muzeumrudasl@interia.pl
NUTS code: PL22

Internet address(es):

Main address: http://muzeum.rsl.pl/

I.2) Joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3) Communication
Access to the procurement documents is restricted. Further information can be obtained at: www.rudaslaska.bip.info.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Ofert? nale?y zlo?y? wyl?cznie w formie pisemnej pod rygorem niewa?no?ci podpisan? wlasnor?cznym podpisem, w terminie okre?lonym w pkt IV.2.2) na adres: Urz?d Miasta Ruda ?l?ska
pl. Jana Pawla II 6
Ruda ?l?ska
41-709
Poland
Contact person: Marta Paprocka
Telephone: +48 322449094
E-mail: zamowienia@ruda-sl.pl
Fax: +48 322487348
NUTS code: PL22A

Internet address(es):

Main address: www.rudaslaska.bip.info.pl

I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Obsluga bankowa bud?etu Miasta Ruda ?l?ska w latach 2018-2022.

Reference number: AP.271.110.2017
II.1.2) Main CPV code
66100000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest prowadzenie bankowej obslugi bud?etu Miasta Ruda ?l?ska i jego jednostek organizacyjnych, wymienionych w zal?czniku nr 2a do SIWZ. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zmiany liczby jednostek wskutek ewentualnych zmian organizacyjnych. W przypadku powolania nowych jednostek organizacyjnych, ich obsluga bankowa b?dzie prowadzona na warunkach zgodnych z zawart? umow?.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
66110000
66113000
66112000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22A
Main site or place of performance:

Miasto Ruda ?l?ska.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest prowadzenie bankowej obslugi bud?etu Miasta Ruda ?l?ska i jego jednostek organizacyjnych. Wykaz jednostek organizacyjnych, na rzecz ktorych b?dzie ?wiadczona usluga znajduje si? w zal?czniku nr 2a do SIWZ (jednostki bud?etowe: Urz?d Miasta Ruda ?l?ska, Miejski O?rodek Pomocy Spolecznej, Placowka Wsparcia Dziennego, O?rodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie, O?rodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepelnosprawnych, Dzienny Dom Pomocy Spolecznej ?Senior-Wigor, Dom Pomocy Spolecznej ?Senior, Miejski Zespol ds. Orzekania o Niepelnosprawno?ci, Komenda Miejska Pa?stwowej Stra?y Po?arnej, Powiatowy Urz?d Pracy, Miejski O?rodek Sportu i Rekreacji, ?lobek Miejski, ?lobek Miejski Misiakowo, O?rodek Interwencji Kryzysowej, Izba Wytrze?wie?, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Noclegownie Miejskie oraz 71 jednostek o?wiatowych; Rudzki Zaklad Aktywno?ci Zawodowej ? zaklad bud?etowy; 4 Samorz?dowe Instytucje Kultury: Miejskie Centrum Kultury in. H. Bisty, Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Miejskie im. M. Chroboka). Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zmiany liczby jednostek wskutek ewentualnych zmian organizacyjnych. W przypadku powolania nowych jednostek organizacyjnych, ich obsluga bankowa b?dzie prowadzona na warunkach zgodnych z zawart? umow?.

Dla prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia Wykonawca musi posiada? na terenie Miasta Ruda ?l?ska placowk? bankow? (oddzial) lub musi j? otworzy? najpo?niej w dniu zawarcia umowy.

Zakres zamowienia obejmuje w szczegolno?ci:

I. Otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunkow bankowych w zlotych i w walutach wymienialnych dla obslugi bud?etu Miasta Ruda ?l?ska.

II. Prowadzenie rachunku skonsolidowanego.

III. Udzielenie kredytu.

IV. Prowadzenie rachunku oszcz?dno?ciowego.

V. Oprocentowanie rachunkow bankowych ? W okresie trwania Umowy Wykonawca winien zapewni? jednakowe oprocentowanie wszystkich rachunkow zgodnie z przedstawion? ofert?.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Sekcja: II.2.7) Od dnia zawarcia umowy,nie wcze?niej jednak ni? od 1.1.2018 r. do 31.12.2022 r. z zastrze?eniami: w okresie pomi?dzy zawarciem umowy a 1.1.2018 r., Wykonawca zobowi?zuje si? do wdro?enia w Urz?dzie Miasta i miejskich jednostkach organizacyjnych wszystkich uslug obj?tych niniejsz? umow? (...) w przypadku zawarcia umowy po 1.1.2018 r. do 7 dni po terminie jej zawarcia (...).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Wykonawca musi wykaza? posiadanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego uprawniaj?cego do prowadzenia dzialalno?ci bankowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.8.1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089 z po?n. zm. ).

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Brak okre?lenia warunkow w tym zakresie.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Wykonawca musi wykaza?, i? w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wykonal lub wykonuje nale?ycie co najmniej 1 uslug? polegaj?c? na bankowej obsludze bud?etu jednostki sektora finansow publicznych, ktorej osi?gni?te dochody bud?etowe w jednym roku wyniosly nie mniej ni? 300 000 000 PLN, a okres obslugi byl nie krotszy ni? 1 rok (w ci?gu nast?puj?cych po sobie 12 miesi?cy).

2. Wykonawca musi wykaza? dysponowanie (dysponuje lub b?dzie dysponowal) odpowiednim potencjalem technicznym w celu wykonania zamowienia, tj. co najmniej 1 oddzialem na terenie miasta Ruda ?l?ska, w ktorym prowadzona b?dzie obsluga kasowa przez caly okres realizacji zamowienia.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

1. Istotne dla Zamawiaj?cego postanowienia umowy, zawiera zal?czony do niniejszej SIWZ wzor umowy (zal?cznik nr 3).

1.1. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? zmian postanowie? zawartej umowy,

w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie

z warunkami podanymi we wzorze umowy, stanowi?cym zal?cznik nr 3 do SIWZ.

1.2. Zmiana umowy mo?e tak?e nast?pi? w przypadkach, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6

ustawy.

3. W przedmiotowym post?powaniu zostanie zawarta umowa generalna pomi?dzy Miastem Ruda ?l?ska a Wykonawc? (obejmie ona wszystkie podmioty wskazane w zal?czniku nr 2a do SIWZ) oraz umowy cz?stkowe mi?dzy wszystkimi podmiotami, o ktorych mowa w Zal?czniku nr 2a do SIWZ a Wykonawc?.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 10:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 07/11/2017
Local time: 11:00
Place:

Urz?d Miasta Ruda ?l?ska, plac Jana Pawla II 6, 41-709 Ruda ?l?ska. Oferta musi by? zabezpieczona wadium w wysoko?ci 16 000 PLN. Wadium nale?y wnie?? do 7.11.17 r. do godz. 10:30.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Wrzesie? 2022.

VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. . Podstawy wykluczenia:

1.1. Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania Wykonawc?/ow w przypadkach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy (przeslanki wykluczenia obligatoryjne).

2. Wykonawca, ktorego oferta zostanie najwy?ej oceniona, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z post?powania o udzielenie zamowienia (pkt 2.1. niniejszego rozdzialu SIWZ) zostanie wezwany do zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? i dokumentow (aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow)

2.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;

2.2. o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci;

2.3. o?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne;

3. Dokumenty skladane przez Wykonawc? maj?cego siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej okre?la 7 i 8 Rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich mo?e ??da? Zamawiaj?cy od Wykonawcow w post?powaniu o udzielenie zamowienia publicznego.

4. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiaj?cy b?dzie si? kierowal nast?puj?cymi kryteriami:

a) cena obslugi bankowej bud?etu ? 80 pkt

b) oplacalno?? ekonomiczna dla bud?etu Miasta ? 20 pkt

w tym :- oprocentowanie rachunkow bankowych ? 2 pkt

? oprocentowanie rachunku oszcz?dno?ciowego ? 3 pkt

? oprocentowanie kredytu w rachunku podstawowym ? 15 pkt

5. Termin zwi?zania ofert? wynosi: 60 dni. Bieg terminu zwi?zania ofert? rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert, okre?lonym w rozdziale XXII SIWZ. Dzie? ten jest pierwszym dniem terminu zwi?zania ofert?.

6. Zamawiaj?cy stosuje procedur? klasyczn?, bez zastosowania art. 24 aa ustawy Pzp.

7. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z post?powania o udzielenie zamowienia oraz spelniania warunkow udzialu w post?powaniu do oferty nale?y dol?czy? aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie, w postaci ? Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (w skrocie: JEDZ) stanowi?cego zal?cznik nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w Formularzu JEDZ stanowi? wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu z post?powania oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Prezes Krajowej Ozby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1.Zasady, terminy oraz sposob korzystania ze ?rodkow ochrony prawnej szczegolowo reguluj? przepisy dzialu VI ustawy ? ?rodki ochrony prawnej (art. 179 ? 198 g ustawy). 2.?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI przysluguj? Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy. 3.?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz SIWZ, przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list? organizacji uprawnionych do wnoszenia ?rodkow ochrony prawnej, prowadzon? przez Prezesa Urz?du Zamowie? Publicznych.4.Terminy wnoszenia odwola?:4.1.Odwolanie wnosi si?: w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy z danie drugie albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob, 4.2.Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu oraz wobec postanowie? SIWZ, wnosi si? w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.4.3.Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt. 4.1. i 4.2. wnosi si?:

w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 5.Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy. 5.1.Odwolaniepowinno wskazywa? czynno?ci lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania. 5.2.Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wlasnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.5.3.Odwolanie podlega rozpoznaniu, je?eli: a) nie zawiera brakow formalnych; b) uiszczono wpis (wpis uiszcza si? najpo?niej do dnia uplywu terminu do wniesienia odwolania, a dowod jego uiszczenia dol?cza si? do odwolania). 5.4.Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej. 6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du. 6.1. W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. ? Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy ustawy nie stanowi? inaczej. Je?eli koniec terminu do wykonania czynno?ci przypada na sobot? lub dzie? ustawowo wolny od pracy, termin uplywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 6.2. Skarg? wnosi si? do s?du wla?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiaj?cego za po?rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesylaj?ce jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo?enie skargi w placowce pocztowej operatora wyznaczonego jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

6.3. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skarg? mo?e wnie?? tak?e Prezes Urz?du. Prezes Urz?du mo?e tak?e przyst?pi? do tocz?cego si? post?powania. Do czynno?ci podejmowanych przez Prezesa Urz?du stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. ? Kodeks post?powania cywilnego o prokuraturze (...)

6.4. Skarga powinna czyni? zado?? wyma.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
29/09/2017 S187 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Ruda ?l?ska: Banking and investment services

2017/S 187-382875

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto Ruda ?l?ska
pl. Jana Pawla II Nr 6
Ruda ?l?ska
41-709
Poland
Contact person: Marta Paprocka
Telephone: +48 322449094
E-mail: zamowienia@ruda-sl.pl
Fax: +48 322487348
NUTS code: PL22

Internet address(es):

Main address: www.rudaslaska.bip.info.pl

I.1) Name and addresses
Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty
PL22
ul. P. Niedurnego 69
Ruda ?l?ska
41-709
Poland
E-mail: sekretariat@mckrudasl.pl
NUTS code: PL22

Internet address(es):

Main address: www.mckrudasl.pl

I.1) Name and addresses
Dom Kultury
ul. E. Kokota 170
Ruda ?l?ska
41 ? 711
Poland
E-mail: sekretariat@domkulturyrsl.pl
NUTS code: PL22

Internet address(es):

Main address: www.domkulturyrsl.pl

I.1) Name and addresses
Miejska Biblioteka Publiczna
D?browskiego 18
Ruda ?l?ska
41 ? 710
Poland
E-mail: biblio@r-sl.pl
NUTS code: PL22

Internet address(es):

Main address: http://biblioteka.r-sl.pl/

I.1) Name and addresses
Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka
ul. Wolno?ci 26
Ruda ?l?ska
41 ? 700
Poland
E-mail: muzeumrudasl@interia.pl
NUTS code: PL22

Internet address(es):

Main address: http://muzeum.rsl.pl/

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Obsluga bankowa bud?etu Miasta Ruda ?l?ska w latach 2018-2022.

Reference number: AP.271.110.2017
II.1.2) Main CPV code
66100000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
66110000
66113000
66112000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22A
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/11/2017
Local time: 10:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Poland-Ruda ?l?ska: Banking and investment services
ND Document number 382875-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place RUDA ?L?SKA
AU Authority name Miasto Ruda ?l?ska (PL22)
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
DT Deadline 07/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 66100000 - Banking and investment services
66110000 - Banking services
66112000 - Deposit services
66113000 - Credit granting services
OC Original CPV code 66100000 - Banking and investment services
66110000 - Banking services
66112000 - Deposit services
66113000 - Credit granting services
RC NUTS code PL22A
IA Internet address (URL) www.rudaslaska.bip.info.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >