Poland-Imielin: Computer-aided design (CAD) software package

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • C - Architect and Engineering Services - Construction
Opps ID: NBD00003032123793027
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date: Oct 9, 2017
Solicitation No: 382465-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Imielin: Computer-aided design (CAD) software package

2017/S 187-382465

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wentylatory Wentech Spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?
2220013922
ul. Rzemie?lnicza 6
Imielin
41-407
Poland
Contact person: Wieslaw Polak
Telephone: +48 322255606
E-mail: w.polak@wentech.com.pl
Fax: +48 322255606
NUTS code: PL22C

Internet address(es):

Main address: www.wentech.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.wentech.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: przedsi?biorstwo
I.5) Main activity
Other activity: produkcja wentylatorow przemyslowych

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

1)Licencja oprogramowania systemu obliczeniowego do zlo?onych analiz akustycznych oraz aero-akustycznych 2)Szkolenia u?ytkownikow systemu obliczeniowego do zlo?onych analiz akustycznych oraz aero-ak.

Reference number: 1/3.3/2017
II.1.2) Main CPV code
48321000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Wentylatory Wentech Sp. z o.o. rozpoczyna post?powanie zakupowe, ktorego celem jest wybor dostawcy:

1) Licencja oprogramowania systemu obliczeniowego do zlo?onych analiz akustycznych oraz aero-akustycznych (CPV: 48321000-4 Pakiety oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD)

oraz wykonawc? uslug szkoleniowych:

2) Szkolenia u?ytkownikow systemu obliczeniowego do zlo?onych analiz akustycznych oraz aero-akustycznych (CPV: 80533100-0 Uslugi szkolenia komputerowego).

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Licencja oprogramowania systemu obliczeniowego do zlo?onych analiz akustycznych oraz aero-akustycznych

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
48321000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22C
Main site or place of performance:

Wentylatory Wentech Sp. z o.o.

ul. Rzemie?lnicza 6

41-407 Imielin.

II.2.4) Description of the procurement:

Parametry techniczne(podane poni?ej lub rownorz?dne):

1. Licencja oprogramowania systemu obliczeniowego do zlo?onych analiz akustycznych oraz aero-akustycznych sklada si? powinna, co najmniej z nast?puj?cych cz??ci/modulow:

? modul podstawowy ? dedykowany pre i post-procesor dla danej rodziny oprogramowania

? modul przewidywania halasu generowanego na przeplywach zlo?onych

? modul do przewidywania propagacji halasu w zlo?onych warunkach fizycznych

? modul/funkcjonalno?? do jednoczesnej obslugi 8 rdzeniowych procesorow typu Xeon (lub rownorz?dnych).

Zestaw oprogramowania sklada? si? b?dzie z powy?ej wymienionych modulow.

Opis szczegolowy

Oprogramowanie umo?liwia? powinno kompleksowe analizy akustyczne oraz aero-akustyczne.

W ramach oprogramowania powinny by? dost?pne narz?dzia slu??ce do pre-processingu

(tworzenie geometrii oraz siatek obliczeniowych) i post-processingu (obrobka danych/wynikow).

Zaimplementowane metody i narz?dzia do obrobki danych (post-processing) maj? pozwala? na szczegolowe analizy, zarowno w dziedzinie czasu jak i cz?stotliwo?ci, np. analizy Fourierowskie, okre?lanie ?rodel d?wi?ku oraz ich intensywno?ci, jak rownie? wyznaczanie klas halasowych w kontek?cie bada? ?rodowiskowych.

Dodatkowo, w module post-processingu ma istnie? mo?liwo?? prowadzenia analiz danych eksperymentalnych.

Modelowanie numeryczne powinno by? realizowane w trzech etapach, tj.: 1) wyznaczanie, okre?lanie ?rodel d?wi?ku; 2) propagacja d?wi?ku oraz 3) emisja d?wi?ku do dalekiego pola.

?rodla d?wi?ku mog? by? zadawane (np. wykorzystuj?c dane eksperymentalne), wyliczane bazuj?c na innych rozwi?zaniach numerycznych, np. rozwi?zaniach przeplywowych, strukturalnych oraz wyliczane przy u?yciu dost?pnych w oprogramowaniu modulow analitycznych/teoretycznych, np. teoria modow w ukladach akustycznych.

Propagacja d?wi?ku ma by? realizowana przy u?yciu dwoch podstawowych solverow bazuj?cych, odpowiednio na klasycznej metodzie elementow sko?czonych oraz na metodzie nieci?glej Galerkina, ktora jest metod? wysokiego rz?du (lub innych metod rownorz?dnych ? w tym jedn? zaliczan? do metod wysokiego rz?du).

Propagacja d?wi?ku/fal akustycznych powinna by? prowadzona zarowno w dziedzinie czasu jak i cz?stotliwo?ci. Poza mo?liwo?ciami modelowania typowych zjawisk akustycznych oraz aero-akustycznych, istnie? ma rownie? mo?liwo?? modelowania absorpcji d?wi?ku przez ?ciany/elementy/materialy d?wi?kochlonne (wl?czaj?c kompleksow? baz? danych materialowych).

Emisja d?wi?ku ma by? realizowana przy u?yciu tzw. metody niesko?czonego elementu (ang.

infinite element method) oraz metody analitycznej Ffowcs-Williams and Hawkings (lub innych rownorz?dnych).

Powy?sze oprogramowanie mo?e by? stosowane do prowadzenia analiz akustycznych oraz aero-akustycznych szerokiej klasy problemow, takich jak:

? halas generowany przez wiruj?ce wentylatory oraz maszyny wirnikowe,

? halas aerodynamiczny (powstaj?cy wskutek turbulencji) generowany np. przez wyplywaj?cy strumie? powietrza,

? propagacja d?wi?ku w ro?nego rodzaju systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wl?czaj?c systemy tlumi?ce halas.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 27/09/2017
End: 09/10/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: yes
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: WND-RPSL.03.03.00-24-0981/16-002.
II.2.14) Additional information

Zgodnie z ogloszeniem opublikowanym na stronie www.wentech.pl

II.2) Description
II.2.1) Title:

Szkolenia u?ytkownikow systemu obliczeniowego do zlo?onych analiz akustycznych oraz aero-akustycznych

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
80533100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22C
Main site or place of performance:

Wentylatory Wentech Sp. z o.o.

ul. Rzemie?lnicza 6

41-407 Imielin.

II.2.4) Description of the procurement:

2. Minimum 3 dniowe szkolenia dla u?ytkownikow systemu obliczeniowego do zlo?onych analiz akustycznych oraz aero-akustycznych dla 3 osob przedstawicieli Zamawiaj?cego.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 27/09/2017
End: 09/10/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: yes
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: WND-RPSL.03.03.00-24-0981/16-002.
II.2.14) Additional information

Zgodnie z ogloszeniem opublikowanym na stronie www.wentech.pl

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Oferty mog? sklada? Oferenci, ktorzy:

? posiadaj? uprawnienia do wykonania okre?lonej dzialalno?ci i wykonuj? j? zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami i normami,

? nie s? podmiotem powi?zanym osobowo lub kapitalowo z Zamawiaj?cym;

przez powi?zania kapitalowe lub osobowe rozumie si? wzajemne powi?zania mi?dzy Zamawiaj?cym lub osobami upowa?nionymi do zaci?gania zobowi?za? w imieniu Zamawiaj?cego lub osobami wykonuj?cymi w imieniu Zamawiaj?cego czynno?ci zwi?zane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegaj?ce w szczegolno?ci na:

o uczestniczeniu w spolce jako wspolnik spolki cywilnej lub spolki osobowej,

o posiadaniu co najmniej 10 % udzialow lub akcji,

o pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarz?dzaj?cego, prokurenta, pelnomocnika,

o pozostawaniu w zwi?zku mal?e?skim, w stosunku pokrewie?stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie?stwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

? nie zostalo wszcz?te w stosunku do Oferenta post?powania: upadlo?ciowe, egzekucyjne, lub jakiekolwiek inne post?powanie uniemo?liwiaj?ce wykonanie zamowienia,

? nie zachodz? inne okoliczno?ci, ktore uniemo?liwiaj? uczestnictwo w post?powaniu opisanym w zapytaniu ofertowym lub te? wykonanie zamowienia.

III.1.2) Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo, w porozumieniu z Dostawc?, do wydlu?enia terminu dostawy, zgodnie z aktualnymi na dany moment mo?liwo?ciami operacyjnymi Zamawiaj?cego.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/10/2017
Local time: 23:59
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish, English
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 1 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 10/10/2017
Local time: 08:00
Place:

Wentylatory Wentech Sp. z o.o.

ul. Rzemie?lnicza 6

41-407 Imielin.

Information about authorised persons and opening procedure:

Nie okre?lono.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
brak
brak
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Brak mo?liwo?ci skladania odwola?.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Imielin: Computer-aided design (CAD) software package

2017/S 187-382465

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Wentylatory Wentech Spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?
2220013922
ul. Rzemie?lnicza 6
Imielin
41-407
Poland
Contact person: Wieslaw Polak
Telephone: +48 322255606
E-mail: w.polak@wentech.com.pl
Fax: +48 322255606
NUTS code: PL22C

Internet address(es):

Main address: www.wentech.pl

I.5) Main activity
Other activity: produkcja wentylatorow przemyslowych

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

1)Licencja oprogramowania systemu obliczeniowego do zlo?onych analiz akustycznych oraz aero-akustycznych 2)Szkolenia u?ytkownikow systemu obliczeniowego do zlo?onych analiz akustycznych oraz aero-ak.

Reference number: 1/3.3/2017
II.1.2) Main CPV code
48321000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Licencja oprogramowania systemu obliczeniowego do zlo?onych analiz akustycznych oraz aero-akustycznych

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
48321000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22C
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 27/09/2017
End: 09/10/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Szkolenia u?ytkownikow systemu obliczeniowego do zlo?onych analiz akustycznych oraz aero-akustycznych

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
80533100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22C
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 27/09/2017
End: 09/10/2017
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/10/2017
Local time: 23:59
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish, English

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Poland-Imielin: Computer-aided design (CAD) software package
ND Document number 382465-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place IMIELIN
AU Authority name Wentylatory Wentech Spolka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? (2220013922)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
DT Deadline 09/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 48321000 - Computer-aided design (CAD) software package
80533100 - Computer training services
OC Original CPV code 48321000 - Computer-aided design (CAD) software package
80533100 - Computer training services
RC NUTS code PL22C
IA Internet address (URL) www.wentech.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >