Poland-Krakow: Road salt

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 96 - Ores, Minerals, and Their Primary Products
Opps ID: NBD00003032191127405
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date: Nov 6, 2017
Solicitation No: 382385-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Krakow: Road salt

2017/S 187-382385

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miejskie Przedsi?biorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
ul. Nowohucka 1
Krakow
31-580
Poland
Contact person: Beata Wolnik
Telephone: +48 126462202
E-mail: zp@mpo.krakow.pl
Fax: +48 126462350
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: www.mpo.krakow.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.mpo.krakow.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup wraz z dostaw? do siedziby Zamawiaj?cego 16 000 ton soli drogowej luzem z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania drog dla MPO Sp. z o.o. w Krakowie.

Reference number: TZ/TT/21/2017
II.1.2) Main CPV code
34927100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Zakup wraz z dostaw? do siedziby Zamawiaj?cego 16 000 ton soli drogowej luzem z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania drog dla MPO Sp. z o.o. w Krakowie.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Miejsce dostawy przedmiotu zamowienia:

Baza Miejskiego Przedsi?biorstwa Oczyszczania Sp. z o.o.,

Zbiornik do magazynowania soli drogowej, ul. Nowohucka 1, 31-580 Krakow.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest zakup wraz z dostaw? do siedziby Zamawiaj?cego 16 000 ton soli drogowej luzem z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania drog dla MPO Sp. z o.o. w Krakowie.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera zal. nr 1 do SIWZ.

Miejsce dostawy przedmiotu zamowienia:

Baza Miejskiego Przedsi?biorstwa Oczyszczania Sp. z o.o.,

Zbiornik do magazynowania soli drogowej, ul. Nowohucka 1, 31-580 Krakow.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Termin wykonania zamowienia: od daty zawarcia umowy do 31.12.2019 r. ? z zastrze?eniem postanowie? okre?lonych w 7 ust. 2 zal. nr 4 do SIWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Podstawy wykluczenia:

Z post?powania Zamawiaj?cy wykluczy Wykonawcow na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 oraz art.24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamowie? Publicznych.

Ocena niepodlegania przez Wykonawc? wykluczeniu z post?powania nast?pi na podstawie przedlo?onych o?wiadcze? i dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 8 SIWZ.

2. 7. Zamawiaj?cy, stosowanie do tre?ci art. 26 ust. 1 ustawy Prawo zamowie? Publicznych wezwie Wykonawc?, ktory zlo?y ofert? ocenian? najwy?ej, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni terminie, aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 tj.:

a) na potwierdzenie, i? Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamowie? publicznych tj. zobowi?zany b?dzie przedlo?y?:

? aktualny odpis z wla?ciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert,

? aktualne za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu ? wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert,

? aktualne za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu ? wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert,

? aktualn? informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.

? o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci;

? o?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne;

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Zamawiaj?cy, stosowanie do tre?ci art. 26 ust. 1 ustawy Prawo zamowie? Publicznych wezwie Wykonawc?, ktory zlo?y ofert? ocenian? najwy?ej, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni terminie, aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 tj.:

a) na potwierdzenie, i? Wykonawca posiada odpowiedni poziom zdolno?ci technicznych i zawodowych, o ktorej mowa w 6 SIWZ, zobowi?zany b?dzie przedlo?y? dowody potwierdzaj?ce, i? dostawy te zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie. Dowodami potwierdzaj?cymi, ?e dostawy, o ktorych mowa w pkt 6 SIWZ zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane. W przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane. Je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie Wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. O udzielenie przedmiotowego zamowienia publicznego mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki okre?lone w art. 22 ust. 1 b ustawy Prawo zamowie? publicznych tj. wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, co najmniej jedn? dostaw? soli drogowej na l?czn? ilo?? 15 000 ton wykonan? na rzecz jednego Zamawiaj?cego w ramach jednej umowy.

Ocena spelniania przez Wykonawc? ww. warunkow uczestnictwa nast?pi na podstawie przedlo?onych o?wiadcze? i dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 8 SIWZ.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

1. Zgodnie z projektem umowy stanowi?cym zal. nr 4 do SIWZ.

2. Nie s? dopuszczalne istotne zmiany postanowie? umowy oraz wprowadzanie nowych postanowie? do umowy za wyj?tkiem zmian okre?lonych w 7 ust 2 zal?cznika nr 4 do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 10:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 06/11/2017
Local time: 11:00
Place:

Miejskie Przedsi?biorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Nowohucka 1, 31-580 Krakow, wojewodztwo malopolskie, kraj Polska, sala konferencyjna Spolki.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert jest jawne.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1.Do oferty Wykonawca zobowi?zany jest dol?czy?:

a)wypelniony formularz oferty- zgodnie z zal. nr 2 do SIWZ;

b)wypelniony formularz kalkulacji ceny oferty ? zgodnie z zal. nr 3 do SIWZ;

c)wypelniony ?JEDZ,

d)dowod wniesienia wadium,

e)o?wiadczenie zgodne ze wzorem stanowi?cym zal. nr 5a do SIWZ, potwierdzaj?ce, i? oferowana przez Wykonawc? sol drogowa posiada:

? aktualn? aprobat? Instytutu Badawczego Drog i Mostow stwierdzaj?c?, ?e oferowany przez wykonawc? przedmiot zamowienia posiada walory u?ytkowe przy zwalczaniu ?lisko?ci zimowej i nadaje si? do posypywania nawierzchni drogowej w zimowym utrzymaniu drog;

? aktualny atest Pa?stwowego Zakladu Higieny potwierdzaj?cy, ?e oferowany przez Wykonawc? przedmiot zamowienia odpowiada wymaganiom higienicznym;

? analizy chemiczne i sitowe oferowanego przez Wykonawc? przedmiotu zamowienia potwierdzaj?ce, i? oferowany przez Wykonawc? przedmiot zamowienia spelnia ??dane przez Zamawiaj?cego wymagania.

2.Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium na zasadach okre?lonych w pkt 12 SIWZ.

3.Zgodnie z art. 86 ust 5 niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiaj?cy zamie?ci na stronie internetowej informacje dotycz?ce:

a)kwoty, jak? zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamowienia;

b)firm oraz adresow Wykonawcow, ktorzy zlo?yli oferty w terminie;

c)ceny, terminu wykonania zamowienia, warunkow platno?ci zawartych w ofertach.

4.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o ktorej mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1 ustawy Prawo zamowie? publicznych, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamowie? publicznych, przekazuje Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 23 ww. ustawy. Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia.

5.Zamawiaj?cy w niniejszym post?powaniu najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

6.Je?eli jest to niezb?dne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu post?powania o udzielenie zamowienia, Zamawiaj?cy mo?e na ka?dym etapie post?powania wezwa? Wykonawcow do zlo?enia wszystkich lub niektorych o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych, ?e nie podlegaj? wykluczeniu, spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu lub kryteria selekcji, a je?eli zachodz? uzasadnione podstawy do uznania, ?e zlo?one uprzednio o?wiadczenia lub dokumenty nie s? ju? aktualne, do zlo?enia aktualnych o?wiadcze? lub dokumentow.

7.Je?eli Wykonawca nie zlo?yl wymaganych pelnomocnictw albo zlo?yl wadliwe pelnomocnictwa, Zamawiaj?cy wzywa do ich zlo?enia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ?e mimo ich zlo?enia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewa?nienie post?powania.

8.Na potwierdzenie, i? oferowany przez Wykonawc? przedmiot zamowienia spelnia wymagania okre?lone normami i atestami jest zobowi?zany zal?czy? do oferty o?wiadczenie zgodne ze wzorem stanowi?cym zal. nr 5a do SIWZ, potwierdzaj?ce, i? oferowana przez niego sol drogowa posiada:

? aktualn? aprobat? Instytutu Badawczego Drog i Mostow stwierdzaj?c?, ?e oferowany przez wykonawc? przedmiot zamowienia posiada walory u?ytkowe przy zwalczaniu ?lisko?ci zimowej i nadaje si? do posypywania nawierzchni drogowej w zimowym utrzymaniu drog;

? aktualny atest Pa?stwowego Zakladu Higieny potwierdzaj?cy, ?e oferowany przez Wykonawc? przedmiot zamowienia odpowiada wymaganiom higienicznym;

? analizy chemiczne i sitowe oferowanego przez Wykonawc? przedmiotu zamowienia potwierdzaj?ce, i? oferowany przez Wykonawc? przedmiot zamowienia spelnia ??dane przez Zamawiaj?cego wymagania. Powy?sze dokumenty Wykonawca b?dzie zobowi?zany zlo?y? Zamawiaj?cemu wraz z dokumentami, o ktorych mowa w pkt. 8.7 SIWZ.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17 a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17 a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom przysluguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI ustawy Prawo zamowie? publicznych, je?eli maj? lub mieli interes prawny w uzyskaniu zamowienia oraz ponie?li lub mog? ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy.

2. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z ustaw? czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia publicznego lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.

3. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

4. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.

5. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w art. 182 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamowie? publicznych wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

6. Do spraw dotycz?cych wniesienia ?rodkow ochrony prawnej maj? zastosowanie przepisy art. 180?198 ustawy Prawo zamowie? publicznych.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17 a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Krakow: Road salt

2017/S 187-382385

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miejskie Przedsi?biorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
ul. Nowohucka 1
Krakow
31-580
Poland
Contact person: Beata Wolnik
Telephone: +48 126462202
E-mail: zp@mpo.krakow.pl
Fax: +48 126462350
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: www.mpo.krakow.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup wraz z dostaw? do siedziby Zamawiaj?cego 16 000 ton soli drogowej luzem z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania drog dla MPO Sp. z o.o. w Krakowie.

Reference number: TZ/TT/21/2017
II.1.2) Main CPV code
34927100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 10:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Poland-Krakow: Road salt
ND Document number 382385-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place KRAKOW
AU Authority name Miejskie Przedsi?biorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
DT Deadline 06/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 34927100 - Road salt
OC Original CPV code 34927100 - Road salt
RC NUTS code PL213
IA Internet address (URL) www.mpo.krakow.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >