Poland-Warsaw: Portable computers

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 70 - General Purpose Information Technology Equipment (including software).
Opps ID: NBD00003032255398104
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date: Nov 8, 2017
Solicitation No: 382357-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Portable computers

2017/S 187-382357

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
ul. Krakowskie Przedmie?cie 26/28, Warszawa, 02-630, ul. Tyniecka 15/17
Warszawa
00-927; 02-630
Poland
Contact person: Piotr Kmie?
Telephone: +48 228749412
E-mail: zp@icm.edu.pl
Fax: +48 228749401
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.icm.edu.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.icm.edu.pl
Additional information can be obtained from another address:
Uniwersytet Warszawski Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
Tyniecka 15/17
Warszawa
02-630
Poland
Contact person: Piotr Kmie?
Telephone: +48 2287491412
E-mail: zp@icm.edu.pl
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.icm.edu.pl

Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Uniwersytet Warszawski Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
Tyniecka 15/17 (do sekretariatu ICM)
Warszawa
02-630
Poland
Contact person: Piotr Kmie?
Telephone: +48 228749412
E-mail: zp@icm.edu.pl
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.icm.edu.pl

I.4) Type of the contracting authority
Other type: uczelnia publiczna
I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa sprz?tu komputerowego.

Reference number: ICM-361-11/2017
II.1.2) Main CPV code
30213100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa sprz?tu komputerowego.

Komputery przeno?ne ? sztuk 3,

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

ICM UW; 02-630 Warszawa, Tyniecka 15/17.

II.2.4) Description of the procurement:

Zgodnie z informacj? podana w punkcie II.1.4 (Krotki opis, powy?ej).

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 23
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Projekt wspolfinansowany w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej i na mocy Rozporz?dzenia Rady Europejskiej nr 219/2007 z dnia 27.2.2007 r. ustanowiono wspolne przedsi?wzi?cie SESAR Joint Undertaking, Horyzont 2020 . Numery umow: 734139, 733121, 734143
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

1. Warunki realizacji umowy zostaly okre?lone we wzorze umowy zamieszczonym na stronie internetowej

Zamawiaj?cego.

2. Zmiana umowy mo?e nast?pi? w przypadkach okre?lonych we wzorze umowy.

3. Zamawiaj?cy b?dzie ??da? od Wykonawcy, ktorego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,

wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 10 % ceny

calkowitej podanej w ofercie (ceny brutto).

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 08/11/2017
Local time: 11:30
Place:

ICM, 02-630 Warszawa, Tyniecka 15/17, sala seminaryjna (nr 127).

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1.Ka?da oferta musi by? zabezpieczona wadium na caly okres zwi?zania ofert?, w wysoko?ci:

500 PLN (slownie: pi??set zlotych 00/100),

lub

rownowarto?? tej kwoty wg ?redniego kursu NBP z dnia wniesienia wadium.

2.Termin zwi?zania ofert? wynosi 60 dni.

3. Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci udzielenia zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy

Prawo zamowie? publicznych.

4. Post?powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

5. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy:

1)nie podlegaj? wykluczeniu postawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy i art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 5 ? 8 ustawy,

2)spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu okre?lone w SIWZ.

6. Wykonawca do oferty zobowi?zany jest dol?czy? aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w zakresie

wskazanym przez Zamawiaj?cego w SIWZ. O?wiadczenie sklada si? na formularzu jednolitego europejskiego

dokumentu zamowienia (JEDZ), sporz?dzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego w

rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/

UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Informacje zawarte w o?wiadczeniu b?d? stanowi? wst?pne

potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu.

7. Wykonawca zlo?y wraz z ofert?: 1)Pelnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym

post?powaniu lub /i do podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentow rejestracyjnych). Pelnomocnictwo

musi by? podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (podpisy i piecz?cie oryginalne)

lub mie? posta? aktu notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii.

2)Dowod wniesienia wadium, 3)Formularz ? informacja o cz??ciach zamowienia, ktorych wykonanie

Wykonawca zamierza powierzy? podwykonawcom lub wykonaniu przedmiotu zamowienia silami wlasnymi.

4)Formularz cenowy (dotycz?cy opcji w zamowieniu) sporz?dzony zgodnie z zal?czonym do SIWZ wzorem.

8.W przypadku gdy Wykonawca b?dzie polegal na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow, musi udowodni?

Zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zamowienie, b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tych podmiotow,

w szczegolno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych

zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.

9. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzialu w post?powaniu oraz w celu

potwierdzenia spelniania przez Wykonawc? warunkow udzialu w post?powaniu Zamawiaj?cy ??da dokumentow

okre?lonych w SIWZ.

10. Szczegolowe informacje dotycz?ce dokumentow i o?wiadcze? skladanych przez wykonawcow,

wykonawcow/osoby maj?ce siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

innych podmiotow na ktorych zdolno?ciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcow wspolnie

ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia znajduj? si? w SIWZ.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Prezes Krajowej Izby Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1.Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz

poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy z dnia

29.1.2004 r. Prawo zamowie? publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z po?n. zm. ) przysluguj? ?rodki ochrony

prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

2.Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej

postaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w

terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob

3.Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu oraz wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow

Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii

Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.

4.Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w ust. 1 i ust. 2 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w

ktorym powzi?to, lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci, mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach

stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

5.Je?eli Zamawiaj?cy, mimo takiego obowi?zku, nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty

najkorzystniejszej, odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku

Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

6.Je?eli Zamawiaj?cy, mimo takiego obowi?zku, nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty

najkorzystniejszej, odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli

Zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

7.?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz specyfikacji istotnych warunkow zamowienia

przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy (organizacje

uprawnione do wnoszenia ?rodkow ochrony prawnej).

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Portable computers

2017/S 187-382357

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
ul. Krakowskie Przedmie?cie 26/28, Warszawa, 02-630, ul. Tyniecka 15/17
Warszawa
00-927; 02-630
Poland
Contact person: Piotr Kmie?
Telephone: +48 228749412
E-mail: zp@icm.edu.pl
Fax: +48 228749401
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.icm.edu.pl

I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa sprz?tu komputerowego.

Reference number: ICM-361-11/2017
II.1.2) Main CPV code
30213100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 23
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: Portable computers
ND Document number 382357-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place WARSAW
AU Authority name Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
DT Deadline 08/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 30213100 - Portable computers
OC Original CPV code 30213100 - Portable computers
RC NUTS code PL911
IA Internet address (URL) www.icm.edu.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >