Poland-Pozna?: Crushed basalt

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 56 - Construction and Building Materials
Opps ID: NBD00003032304215312
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 382355-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Pozna?: Crushed basalt

2017/S 187-382355

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto Pozna? ? Zaklad Robot Drogowych w Poznaniu
ul. Energetyczna 4
Pozna?
61-016
Poland
Contact person: Adam Szymanowski
Telephone: +48 618780510
E-mail: info@zrd.poznan.pl
Fax: +48 618780559
NUTS code: PL415

Internet address(es):

Main address: http://zrd.poznan.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.poznan.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Sukcesywna dostawa kruszyw kamiennych dla Zakladu Robot Drogowych przy ul. Energetycznej 4 w Poznaniu.

Reference number: ZP/09/2017
II.1.2) Main CPV code
14212330
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest sukcesywna dostawa kruszyw kamiennych dla Zakladu Robot Drogowych przy ul. Energetycznej 4 w Poznaniu (Wytwornia Mas Bitumicznych) wedlug potrzeb zglaszanych przez Zamawiaj?cego.

Cz??? nr 1 ? Grys bazaltowy

Cz??? nr 2 ? Piasek lamany

Cz??? nr 3 ? Piasek naturalny

Cz??? nr 4 ? M?czka wapienna

Cz??? nr 5 ? Mieszanka granitowa.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 6 290 000.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 5
II.2) Description
II.2.1) Title:

Grys bazaltowy

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
14212330
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
Main site or place of performance:

Pozna?, ul. Energetyczna 4.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiot zamowienia jest sukcesywna dostawa grysu bazaltowego o frakcji 2-5,6 mm, 5,6-8 mm, 8-11,2 mm, 11-16 mm, wedlug potrzeb zglaszanych przez Zamawiaj?cego.

L?czna wielko?? zapotrzebowania wynosi:

1 Grys bazaltowy frakcja 2-5,6 mm 20 000,00 Mg

2 Grys bazaltowy frakcja 5,6-8 mm 10 000,00 Mg

3 Grys bazaltowy frakcja 8-11,2 mm 10 000,00 Mg

4 Grys bazaltowy frakcja 11,2-16 mm 6 000,00 Mg.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Najdlu?szy termin platno?ci / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 3 420 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 02/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Piasek lamany

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
14212330
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
Main site or place of performance:

Pozna?, ul. Energetyczna 4.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiot zamowienia jest sukcesywna dostawa kruszywa drobnego bazaltowego plukanego o frakcji 0-2 mm, wedlug potrzeb zglaszanych przez Zamawiaj?cego

L?czna wielko?? zapotrzebowania wynosi:

1 Kruszywo drobne bazaltowe plukane o frakcji 0-2 mm 15 000,00 Mg.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Najdlu?szy termin platno?ci / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 1 050 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 02/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Piasek naturalny

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
14211100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
Main site or place of performance:

Pozna?, ul. Energetyczna 4.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiot zamowienia jest sukcesywna dostawa piasku naturalnego o frakcji 0-2 mm, wedlug potrzeb zglaszanych przez Zamawiaj?cego.

1 Piasek naturalny 0-2 mm 15 000,00 Mg.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Najdlu?szy termin platno?ci / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 450 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 02/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

M?czka wapienna

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
44921210
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
Main site or place of performance:

Pozna?, ul. Energetyczna 4.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiot zamowienia jest sukcesywna dostawa m?czki wapiennej do produkcji mieszanek bitumicznych, wedlug potrzeb zglaszanych przez Zamawiaj?cego.

L?czna wielko?? zapotrzebowania wynosi:

1 M?czka wapienna do produkcji mieszanek bitumicznych 6 000,00 Mg.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Najdlu?szy termin platno?ci / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 720 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 02/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Mieszanka granitowa

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
14212200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
Main site or place of performance:

Pozna?, ul. Energetyczna 4.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiot zamowienia jest sukcesywna dostawa mieszanki granitowej o frakcji 0-31,5 mm, 0-63 mm, 31,5 ? 0 ? 63 mm wedlug potrzeb zglaszanych przez Zamawiaj?cego.

L?czna wielko?? zapotrzebowania wynosi:

1 mieszanka granitowa o frakcji 0-31,5 mm 2 000,00 Mg

2 mieszanka granitowa o frakcji 0-63 mm 7 000,00 Mg

3 mieszanka granitowa o frakcji 31,5 ? 0 ? 63 mm 1 000,00 Mg.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Najdlu?szy termin platno?ci / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 02/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy informuje, ?e w przedmiotowym post?powaniu zostanie zastosowana procedura wynikaj?ca z art. 24aa ust. 1 ustawy (tzw. procedura odwrocona). Oznacza to, ?e zamawiaj?cy najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udzialu w post?powaniu, zamawiaj?cy wezwie wykonawc? do dostarczenia nast?puj?cych dokumentow:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odno?nie skazania za wykroczenie na kar? aresztu, w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu;

b) za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

c) za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

d) odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

e) o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci;

f) o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne;

g) o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku s?du skazuj?cego za wykroczenie na kar? ograniczenia wolno?ci lub grzywny w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

h) o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowi?zkow wynikaj?cych z przepisow prawa pracy, prawa ochrony ?rodowiska lub przepisow o zabezpieczeniu spolecznym w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;

i) o?wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spelni warunek dotycz?cy zdolno?ci technicznej lub zawodowej, je?eli wyka?e, ?e:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?li okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy, w tym okresie, wykonal co najmniej 2 dostawy sukcesywne kruszyw (dla Cz??ci nr 1 ? Grys bazaltowy, dla Cz??ci nr 2 ? Piasek lamany, dla Cz??ci nr 3 ? Piasek naturalny, dla Cz??ci nr 4 ? M?czka wapienna, dla Cz??ci nr 5 ? Mieszanki granitowe) o l?cznej wielko?ci ka?dej z dostaw nie mniejszej ni? 2 000 Mg i o l?cznej warto?ci ka?dej z dostaw rownej co najmniej 100 000 PLN wraz z podatkiem VAT. W przypadku dostaw nadal wykonywanych pod uwag? brana b?dzie tylko warto??, ilo?? i okres wykonanej dostawy do dnia skladania ofert.

b) wyka?e, ?e b?dzie dysponowal do realizacji przedmiotu zamowienia ?rodkami transportu posiadaj?cymi wa?ne badanie techniczne i umo?liwiaj?cymi przewiezienie jednorazowo 100 Mg kruszywa dla ka?dej cz??ci oddzielnie. Warto?? 100 Mg dotyczy jednej cz??ci. W przypadku zlo?enia oferty na wi?cej ni? jedn? cz??? nale?y przyj?? 100 Mg oddzielnie dla ka?dej cz??ci ? oznacza, ?e warto?? 100 Mg nale?y przemno?y? przez ilo?? cz??ci, na ktore zostala zlo?ona oferta.

Minimum level(s) of standards possibly required:

W celu potwierdzenia przez wykonawc? spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu dotycz?cych zdolno?ci technicznej lub zawodowej zamawiaj?cy wezwie wykonawc? do dostarczenia nast?puj?cych dokumentow:

a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te dostawy zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu ? zal?cznik nr 5,

b) Wykaz narz?dzi, wyposa?enia zakladu lub urz?dze? technicznych dost?pnych wykonawcy w celu wykonania zamowienia publicznego wraz z informacj? o podstawie do dysponowania tymi zasobami ? zal?cznik nr 6.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

1. W celu potwierdzenia, ?e oferowane dostawy odpowiadaj? wymaganiom okre?lonym przez zamawiaj?cego, Zamawiaj?cy wezwie do dostarczenia nast?puj?cych dokumentow:

a) badania laboratoryjne potwierdzaj?ce zgodno?? oferowanych produktow z parametrami i cechami techniczno jako?ciowymi okre?lonymi w specyfikacji

2. Warunki realizacji umowy okre?la wzor umowy.

3. Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w 6.2.1 a) ? d) SIWZ, sklada dokumnety, o ktorych mowa w pkt. 6.5. SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 08:15
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 002 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 14/11/2017
Local time: 08:30
Place:

Zaklad Robot Drogowych, Pozna?, ul. Energetyczna 4, sala konferencyjna.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

8.1. Ustala si? wadium w wysoko?ci:

Cz??? nr 1: 50 000 PLN (slownie: pi??dziesi?t tysi?cy zlotych 00/100).

Cz??? nr 2: 25 000 PLN (slownie: dwadzie?cia pi?? tysi?cy zlotych 00/100).

Cz??? nr 3: 10 000 PLN (slownie: dziesi?? tysi?cy zlotych 00/100).

Cz??? nr 4: 17 000 PLN (slownie: siedemna?cie tysi?cy zlotych 00/100).

Cz??? nr 5: 18 000 PLN (slownie: osiemna?cie tysi?cy zlotych 00/100).

8.2. Wykonawca wnosi wadium nie po?niej ni? przed uplywem terminu skladania ofert w nast?puj?cych formach:

? pieni?dzu, przelewem na rachunek bankowy Bank PKO BP S.A nr 22 1020 4027 0000 1202 1262 7008,

? por?czeniach bankowych lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym,

? gwarancjach bankowych,

? gwarancjach ubezpieczeniowych,

? por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587840

Internet address: http://uzp.gov.pl/

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. ?rodki ochrony prawnej (Odwolanie, Skarga do S?du) w niniejszym post?powaniu przysluguj? wykonawcom, a tak?e innym podmiotom, je?eli maj? lub mialy interes w uzyskaniu niniejszego zamowienia lub poniosly lub mog? ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisow ustawy Prawo zamowie? publicznych.

2. Wobec ogloszenia o zamowieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia ?rodki ochrony prawnej przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list? organizacji uprawnionych do wnoszenia ?rodkow ochrony prawnej prowadzon? przez Prezesa Urz?du Zamowie? Publicznych.

3. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci podj?tej przez zamawiaj?cego w post?powaniu o udzielenie zamowienia, lub

2) zaniechania czynno?ci, do ktorej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.

4. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

5. Odwolanie wnosi si? w terminie:

1) 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli zostalo ono przeslane drog? elektroniczn?, lub

2) 15 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli zostalo ono przeslane pisemnie,

6. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu lub wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej zamawiaj?cego ? bip.poznan.pl.

Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587840

Internet address: http://uzp.gov.pl/

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Pozna?: Crushed basalt

2017/S 187-382355

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto Pozna? ? Zaklad Robot Drogowych w Poznaniu
ul. Energetyczna 4
Pozna?
61-016
Poland
Contact person: Adam Szymanowski
Telephone: +48 618780510
E-mail: info@zrd.poznan.pl
Fax: +48 618780559
NUTS code: PL415

Internet address(es):

Main address: http://zrd.poznan.pl

I.5) Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Sukcesywna dostawa kruszyw kamiennych dla Zakladu Robot Drogowych przy ul. Energetycznej 4 w Poznaniu.

Reference number: ZP/09/2017
II.1.2) Main CPV code
14212330
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 6 290 000.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Grys bazaltowy

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
14212330
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 3 420 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 02/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Piasek lamany

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
14212330
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 1 050 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 02/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Piasek naturalny

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
14211100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 450 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 02/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

M?czka wapienna

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
44921210
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 720 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 02/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Mieszanka granitowa

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
14212200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 02/01/2018
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 08:15
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Poland-Pozna?: Crushed basalt
ND Document number 382355-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place POZNA?
AU Authority name Miasto Pozna? ? Zaklad Robot Drogowych w Poznaniu
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 14211100 - Natural sand
14212200 - Aggregates
14212330 - Crushed basalt
44921210 - Powdered lime
OC Original CPV code 14211100 - Natural sand
14212200 - Aggregates
14212330 - Crushed basalt
44921210 - Powdered lime
RC NUTS code PL415
IA Internet address (URL) http://zrd.poznan.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >