Poland-Katowice: Pharmaceutical products

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 65 - Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies
Opps ID: NBD00003032343361140
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date:
Solicitation No: 382533-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Katowice: Pharmaceutical products

2017/S 187-382533

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego, Gorno?l?skie Centrum Medyczne im. Leszka Gieca
ul. Ziolowa 45/47
Katowice
40-635
Poland
Contact person: Magdalena Stefanowicz
Telephone: +48 323598449
E-mail: mstefanowicz@gcm.pl
Fax: +48 322029501
NUTS code: PL22A

Internet address(es):

Main address: www.bip.gcm.pl

Address of the buyer profile: www.bip.gcm.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa lekow.

Reference number: DZ/3321/171/17
II.1.2) Main CPV code
33600000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest: dostawa lekow.

Zad. 1 ? Paclitaxel albuminatum ? program terapeutyczny NFZ.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera zal?cznik 2b.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 966 080.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22A
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Gorno?l?skie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca, ul. Ziolowa 45/47, 40-635 Katowice ? Ochojec.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa lekow zad. 1 ? Paclitaxel albuminatum ? program terapeutyczny NFZ. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera zal?cznik 2b.3.3. Wymagania Zamawiaj?cego dotycz?ce przedmiotu zamowienia:

1) oferowany produkt leczniczy musi posiada? atesty, certyfikaty i by? zarejestrowany zgodnie z przepisami prawa wymagaj?cymi posiadania atestow, certyfikatow oraz rejestracji,

2) oferowany produkt leczniczy musi by? wprowadzony do obrotu zgodnie z wymaganiami ustawy z 6.9.2001 Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2008 nr 45 poz. 271 z po?n. zm.),

3) oferowany produkt leczniczy musi odpowiada? normom lub specyfikacjom technicznym obowi?zuj?cym dla tego wyrobu;

4) wymagania Zamawiaj?cego dotycz?ce przedmiotu zamowienia okre?la rownie? zal?cznik nr 2b, zal?cznika 3 i zal?cznika 4 do SIWZ.

3.4. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? zastosowania produktow rownowa?nych, tj. o parametrach chemicznych, fizycznych i jako?ciowych nie gorszych ni? okre?lono w SIWZ ? wyl?cznie w odniesieniu do produktow, ktorych pochodzenie zostalo okre?lone przez Zamawiaj?cego przez wskazanie znakow towarowych, patentow lub pochodzenia.

Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? oferowania produktow rownowa?nych okre?lonych w SIWZ, tj. rownowa?nych farmaceutycznie i terapeutycznie oraz refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Rownowa?no?? farmaceutyczna okre?la sytuacj?, w ktorej porownywane leki zawieraj? tak? sam? ilo?? ?rodka leczniczego w takiej samej postaci leku, odpowiadaj?cej tym samym porownywalnym normom i ktore przeznaczone s? do podawania tak? sam? drog?; rownowa?no?? farmaceutyczna nie warunkuje rownowa?no?ci terapeutycznej, gdy? ro?nice w zakresie substancji uzupelniaj?cych i procesu produkcyjnego mog? powodowa? ro?nice w rozpuszczeniu oraz biodost?pno?ci, a w konsekwencji w dzialaniu ?rodka farmaceutycznego. Rownowa?no?? terapeutyczna ? 2 ?rodki s? rownowa?ne terapeutycznie, je?eli s? rownowa?ne farmaceutycznie i je?eli po ich podaniu w takiej samej dawce ich efekty zarowno w zakresie skuteczno?ci jak i bezpiecze?stwa s? takie, jak mo?na bylo oczekiwa? na podstawie odpowiednich bada?.

Wymagania Zamawiaj?cego dotycz?ce przedmiotu zamowienia zostaly okre?lone w zal?czniku nr 2b do SIWZ.

Je?eli Wykonawca ubiegaj?cy si? o udzielenie zamowienia oferuje, poprzez wskazanie w formularzu cenowym, przedmiot zamowienia rownowa?ny okre?lonemu w SIWZ, jest on zobowi?zany ? w celu potwierdzenia, ?e oferowane dostawy odpowiadaj? wymaganiom Zamawiaj?cego okre?lonym w SIWZ ? dokona? w formularzu cenowym opisu ka?dego z rozwi?za? rownowa?nych (Nazwa handlowa, mi?dzynarodowa, ilo?? sztuk w opakowaniu oferowanego produktu).

Zamawiaj?cy wyra?a zgod? na zmian? postaci form doustnych, tj. wycen?:

? zamiast tabletek ? tabletki powlekane, ampulki ? fiolki;

? zamiast tabletek powlekanych ?tabletki, kapsulki lub dra?etki;

? zamiast kapsulek ? tabletki powlekane, tabletki, lub dra?etki.

Zamiast tabletek, tabletek powlekanych lub kapsulek o powolnym uwalnianiu ? tabletek, tabletek powlekanych lub kapsulek i o zmodyfikowanym uwalnianiu i odwrotnie.

Rozwi?zanie rownowa?ne oznacza rozwi?zanie umo?liwiaj?ce uzyskanie efektu zalo?onego przez Zamawiaj?cego i sprecyzowanego w SIWZ za pomoc? innych rozwi?za?.

Wykonawca, ktory oferuje rozwi?zania rownowa?ne opisanym przez Zamawiaj?cego, jest obowi?zany okre?li? i opisa? rozwi?zania rownowa?ne, wypelniaj?c odpowiednio Formularz cenowy, ktorego wzor stanowi zal?cznik do SIWZ.

Zamawiaj?cy wymaga realizacji przedmiotu zamowienia na zasadach okre?lonych w umowach, ktorej wzory stanowi? zal?czniki do SIWZ.

Opis kryteriow, ktorymi Zamawiaj?cy b?dzie si? kierowal przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriow i sposobu oceny ofert kryterium:

Cena; waga: 60 %.

Termin wykonania zamowienia cz?stkowego; waga: 40 %.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin wykonania zamowienia cz?stkowego / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcow wniesienia wadium obejmuj?ce caly okres zwi?zania ofert? w wysoko?ci: zadanie 1 ? 47 000 PLN. W niniejszym post?powaniu zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy nie jest wymagane.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 153-316790
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Dostawa lekow

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Komtur Specjalistyczna Hurtownia Farmaceutyczna
ul. Pulawska 405A
Warszawa
02-801
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 966 080.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp Zamawiaj?cy, najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym terminie, nie krotszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentow.

Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow, potwierdzaj?cych brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzialu w post?powaniu:

Aktualny odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.

Aktualne za?wiadczenie wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, lub za?wiadczenia, ?e uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu ? wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert.

Aktualne za?wiadczenie wla?ciwego oddzialu Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne, lub potwierdzenia, ?e uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu ? wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert.

Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych, ?e oferowane dostawy odpowiadaj? wymaganiom okre?lonym przez zamawiaj?cego:

O?wiadczenie o oferowanych produktach leczniczych sporz?dzone wg wzoru stanowi?cego zal?cznik nr 4 do SIWZ w/w dokumenty wykonawca sklada w formie oryginalu lub kopii po?wiadczonej za zgodno?? z oryginalem przez Wykonawc?.

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia dokumenty te sklada ka?dy z tych Wykonawcow, w formie oryginalu lub kopii po?wiadczonej za zgodno?? z oryginalem przez Wykonawc?, ktorego dotycz?.

Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow okre?lonych w punkcie 6.3 ppkt 1-4 SIWZ sklada:

1)w odniesieniu do ppkt 2 ? informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ? wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;

2) w odniesieniu do ppkt 1 i 3-4 SIWZ powy?ej ? dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e:

a) nie zalega z oplacaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo ?e zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu ? wystawiony nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem tego terminu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo?ci ? wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Pouczenie o ?rodkach ochrony prawnej przysluguj?cych Wykonawcy w toku post?powania o udzielenie zamowienia:

17.1. Od niezgodnej z przepisami Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Pzp, Wykonawca mo?e wnie?? odwolanie.

17.2. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami Pzp, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

17.3. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: mstefanowicz@gcm.pl

17.4. Odwolanie wnosi si? w terminach okre?lonych odpowiednio w art. 182 ust. 1-4 Pzp.

17.5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du.

Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego.

Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwolawczej, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo?enie skargi w placowce pocztowej operatora publicznego jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

17.6. ?rodki ochrony prawnej s? szczegolowo unormowane w art. 179-198 lit. g) Pzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Katowice: Pharmaceutical products

2017/S 187-382533

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego, Gorno?l?skie Centrum Medyczne im. Leszka Gieca
ul. Ziolowa 45/47
Katowice
40-635
Poland
Contact person: Magdalena Stefanowicz
Telephone: +48 323598449
E-mail: mstefanowicz@gcm.pl
Fax: +48 322029501
NUTS code: PL22A

Internet address(es):

Main address: www.bip.gcm.pl

Address of the buyer profile: www.bip.gcm.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa lekow.

Reference number: DZ/3321/171/17
II.1.2) Main CPV code
33600000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 966 080.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22A

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 153-316790

Section V: Award of contract

Title:

Dostawa lekow

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
22/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Komtur Specjalistyczna Hurtownia Farmaceutyczna
ul. Pulawska 405A
Warszawa
02-801
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 966 080.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Poland-Katowice: Pharmaceutical products
ND Document number 382533-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place KATOWICE
AU Authority name Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego, Gorno?l?skie Centrum Medyczne im. Leszka Gieca
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 33600000 - Pharmaceutical products
OC Original CPV code 33600000 - Pharmaceutical products
RC NUTS code PL22A
IA Internet address (URL) www.bip.gcm.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >