Poland-Wi?zowna: Credit granting services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003032499389750
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date: Nov 6, 2017
Solicitation No: 383171-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Wi?zowna: Credit granting services

2017/S 187-383171

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Wi?zowna
ul. Lubelska 59
Wi?zowna
05-462
Poland
Contact person: Justyna Sadkowska
Telephone: +48 225125865
E-mail: j.sadkowska@wiazowna.pl
Fax: +48 225125802
NUTS code: PL912

Internet address(es):

Main address: http://www.tuwiazowna.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.wiazowna.pl/public/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Udzielenie i obsluga kredytu dlugoterminowego zlotowkowego do maksymalnej wysoko?ci 3 800 000 PLN z mo?liwo?ci? niewykorzystania pelnej warto?ci kredytu bez dodatkowych prowizji i oplat.

Reference number: WI.271.15.2017.JS
II.1.2) Main CPV code
66113000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

1.Przedmiotem zamowienia jest udzielenie i obsluga kredytu dlugoterminowego zlotowkowego do maksymalnej wysoko?ci 3 800 000 PLN z mo?liwo?ci? niewykorzystania pelnej warto?ci kredytu bez dodatkowych prowizji i oplat.2.Kredyt zostanie wykorzystany: w wysoko?ci 3 800 000 PLN na sfinansowanie planowanego na 2017 rok deficytu bud?etowego w zwi?zku z realizacj? zada? inwestycyjnych.3.Przewidywane uruchomienie kredytu nast?powa? b?dzie sukcesywnie wg potrzeb Zamawiaj?cego, ktory poinformuje Wykonawc? na 3 dni wcze?niej o wysoko?ci transzy.4.Kredyt b?dzie wykorzystany do 29.12.2017 r.5.Kredyt b?dzie podlegal splacie z dochodow wlasnych Gminy w latach 2018?2029, za? odsetki w latach 2017?2029.6.Okres karencji w splacie do 27.2.2018 r.7.Splata odsetek b?dzie nast?powala w terminach kwartalnych (tj. 31 marca, 30 czerwca, 30 wrze?nia i 31 grudnia) w kwotach wynikaj?cych z aktualnego zadlu?enia do ko?ca kwartalu, za ktory odsetki zostaly naliczone.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 1 272 990.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL912
II.2.4) Description of the procurement:

1.Przedmiotem zamowienia jest udzielenie i obsluga kredytu dlugoterminowego zlotowkowego do maksymalnej wysoko?ci 3 800 000 PLN z mo?liwo?ci? niewykorzystania pelnej warto?ci kredytu bez dodatkowych prowizji i oplat.

2.Kredyt zostanie wykorzystany: w wysoko?ci 3 800 000 PLN na sfinansowanie planowanego na 2017 rok deficytu bud?etowego w zwi?zku z realizacj? zada? inwestycyjnych.

3.Przewidywane uruchomienie kredytu nast?powa? b?dzie sukcesywnie wg potrzeb Zamawiaj?cego, ktory poinformuje Wykonawc? na 3 dni wcze?niej o wysoko?ci transzy.

4.Kredyt b?dzie wykorzystany do 29.12.2017 r.

5.Kredyt b?dzie podlegal splacie z dochodow wlasnych Gminy w latach 2018 ? 2029, za? odsetki w latach 2017?2029.

6.Okres karencji w splacie do 27.2.2018 r.

7.Splata odsetek b?dzie nast?powala w terminach kwartalnych (tj. 31 marca, 30 czerwca,30 wrze?nia i 31 grudnia) w kwotach wynikaj?cych z aktualnego zadlu?enia do ko?ca kwartalu, za ktory odsetki zostaly naliczone.

8.Splata kapitalu w zlotych polskich b?dzie nast?powala w ratach wg poni?szego harmonogramu:

1)w 2018 r. ? 2021 r.- 16 rat po 12 500 PLN ? do 28 lutego, 31 maja, 31 sierpnia i 31 pa?dziernika.

2)w 2022 r. ? 2023 r.- 8 rat po 75 000 PLN w terminach jak wy?ej.

3)w 2024 r. ? 2029 r.- 24 raty po 125 000 PLN w terminach jak wy?ej.

9.Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? wcze?niejszej splaty wi?kszej kwoty kapitalu ni? okre?la kwartalny harmonogram bez dodatkowych prowizji i oplat oraz zastrzega sobie mo?liwo?? wzi?cia mniejszej kwoty kredytu bez dodatkowych oplat i prowizji.

10.Splata kapitalu w terminach okre?lonych w ust. 8 niniejszego rozdzialu za? splata odsetek w terminach kwartalnych.

11.Oprocentowanie niesplaconych w terminie rat kredytu naliczone b?dzie w wysoko?ci okre?lonej jak dla odsetek ustawowych.

12.W przypadku niewykorzystania przez Zamawiaj?cego pelnej kwoty kredytu, wysoko?? odsetek i ewentualnej prowizji bankowej b?dzie wynikala z warto?ci wykorzystanego kredytu.

13.Odsetki platne kwartalnie, naliczone wg WIBORU 3M + stala mar?a, proponowana przez bank, niezmienna w okresie obowi?zywania umowy.

14.Zabezpieczeniem splaty kredytu b?dzie: weksel wlasny in blanco wraz z deklaracj? wekslow?

15.Gmina podpisze o?wiadczenie o poddaniu si? egzekucji zgodnie z przepisami Prawa Bankowego.

16.Kredyt b?dzie uruchamiany na rachunek Gminy i nie b?dzie rozliczany z bankiem.

17.Zamawiaj?cy dol?cza do SIWZ dokumenty niezb?dne do zbadania zdolno?ci kredytowej.

18.Wymagania dotycz?ce zatrudnienia na podstawie umowy o prac?:

1)Zamawiaj?cy na podstawie art. 29 ust 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia w okresie realizacji zamowienia przez Wykonawc? lub podwykonawc? na podstawie umowy o prac? w sposob okre?lony w art. 22 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. ? Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z po?n. zm.) osob wykonuj?cych czynno?ci techniczno- formalne zwi?zane z udzieleniem i obslug? kredytu.

2)W trakcie realizacji zamowienia zamawiaj?cy uprawniony jest do wykonywania czynno?ci kontrolnych wobec wykonawcy odno?nie spelniania przez wykonawc? lub podwykonawc? wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac? osob wykonuj?cych wskazane w punkcie 1) powy?ej czynno?ci. Zamawiaj?cy uprawniony jest w szczegolno?ci do:

a)??dania o?wiadcze? i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

b)??dania wyja?nie? w przypadku w?tpliwo?ci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,

c)przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania ?wiadczenia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 29/12/2017
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy w niniejszym post?powaniu, przewiduje mo?liwo?? skorzystania z art. 24aa ustawy Pzp tj. najpierw dokona oceny, a nast?pnie zbada czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy wymaga, aby wykonawca posiadal zezwolenie na prowadzenie dzialalno?ci bankowej wydane przez Komisj? Nadzoru Finansowego, zgodnie z ustaw? z dnia 29.8.1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 1998 z po?n. zm.) lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca jest uprawniony do wykonywania czynno?ci bankowych, w przypadku gdy nie dziala na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisj? Nadzoru Finansowego.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie stawia wymaga? w tym zakresie.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie stawia wymaga? w tym zakresie.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 06/11/2017
Local time: 10:30
Place:

Otwarcie ofert nast?pi w siedzibie Zamawiaj?cego ul. Lubelska 59, 05-462 Wi?zowna, II pi?tro Sala Konferencyjna.

Information about authorised persons and opening procedure:

1. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiaj?cy zamieszcza na stronie internetowej http://bip.wiazowna.pl/public/ informacje dotycz?ce:

1) kwoty, jak? zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamowienia;

2) firm oraz adresow Wykonawcow, ktorzy zlo?yli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow platno?ci zawartych w ofertach.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1.Oferta musi zawiera? nast?puj?ce o?wiadczenia i dokumenty:1)Poprawnie wypelniony Formularz ofertowy sporz?dzony w wykorzystaniem wzoru stanowi?cego Zal?cznik Nr 1 do SIWZ.2)Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ)-stanowi?cy Zal?cznik Nr 2 do SIWZ.3)Pisemne zobowi?zanie podmiotow do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb?dnych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia (oryginal), zgodnie z art. 22a ust. 2 ustawy Pzp- je?eli dotyczy.4)Pelnomocnictwo/ pelnomocnictwa dla osoby/ osob podpisuj?cych ofert? (w formie oryginalu lub kopii po?wiadczonej notarialnie za zgodno?? z oryginalem)-je?eli oferta jest podpisywana przez pelnomocnika.5)W przypadku skladania oferty przez Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia-pelnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia, ktore nale?y zlo?y? w oryginale lub kopii po?wiadczonej notarialnie. Tre?? pelnomocnictwa musi jednoznacznie okre?la? czynno?ci co do wykonania, ktorych pelnomocnik jest upowa?niony.6)Dowod wniesienia wadium.

2. Ponadto Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ? Zal?cznik nr 5 do SIWZ.

3.Zamawiaj?cy, przed udzieleniem zamowienia, wezwie wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym terminie, nie krotszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow wymienionych w SIWZ w rozdziale IX ust. 6 pkt 1)- 8).

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1.Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp przysluguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla post?powa? powy?ej kwoty okre?lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2.?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz SIWZ przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3.Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej albo elektronicznej podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4.Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cego przez uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu.

5.Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia- je?eli informacje te zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni- je?eli informacje zostaly przeslane w inny sposob.

6.Odwolanie wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.

7.Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w ust. 5 i ust. 6 niniejszego rozdzialu wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
29/09/2017 S187 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Wi?zowna: Credit granting services

2017/S 187-383171

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Wi?zowna
ul. Lubelska 59
Wi?zowna
05-462
Poland
Contact person: Justyna Sadkowska
Telephone: +48 225125865
E-mail: j.sadkowska@wiazowna.pl
Fax: +48 225125802
NUTS code: PL912

Internet address(es):

Main address: http://www.tuwiazowna.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Udzielenie i obsluga kredytu dlugoterminowego zlotowkowego do maksymalnej wysoko?ci 3 800 000 PLN z mo?liwo?ci? niewykorzystania pelnej warto?ci kredytu bez dodatkowych prowizji i oplat.

Reference number: WI.271.15.2017.JS
II.1.2) Main CPV code
66113000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 1 272 990.00 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL912
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 29/12/2017
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Poland-Wi?zowna: Credit granting services
ND Document number 383171-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place WI?ZOWNA
AU Authority name Gmina Wi?zowna
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
DT Deadline 06/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 66113000 - Credit granting services
OC Original CPV code 66113000 - Credit granting services
RC NUTS code PL912
IA Internet address (URL) http://www.tuwiazowna.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >