Slovenia-Bre?ice: Steriliser

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 89 - Subsistence (Food)
Opps ID: NBD00003032985971644
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date: Nov 2, 2017
Solicitation No: 382458-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Slovenia-Bre?ice: Steriliser

2017/S 187-382458

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Splo?na bolni?nica Bre?ice
5105323000
?ernel?eva cesta 15
Bre?ice
8250
Slovenia
Contact person: Rok ?kvar?
Telephone: +386 74668100
E-mail: rok.skvarc@sb-brezice.si
Fax: +386 74668110
NUTS code: SI

Internet address(es):

Main address: http://www.sb-brezice.si

I.1) Name and addresses
Ministrstvo za zdravje
5030544000
?tefanova ulica 5
Ljubljana
1000
Slovenia
Contact person: Smiljan Mekicar
Telephone: +386 14786831
E-mail: smiljan.mekicar@gov.si
NUTS code: SI

Internet address(es):

Main address: http://www.mz.gov.si/

I.2) Joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/224064/Sterilizatorji.zip
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Splo?na bolni?nica Bre?ice
5105323000
?ernel?eva cesta 15
Bre?ice
8250
Slovenia
Contact person: Rok ?kvar?
Telephone: +386 74668106
E-mail: tajnistvo@sb-brezice.si
Fax: +386 74668110
NUTS code: SI

Internet address(es):

Main address: http://www.sb-brezice.si

I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Nabava in vgradnja sterilizatorjev za centralno sterilizacijo ? SB Bre?ice in vzdr?evanje opreme za dobo 3 let po poteku garancijske dobe.

Reference number: 410-5/2017
II.1.2) Main CPV code
33191100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Nabava in vgradnja sterilizatorjev za centralno sterilizacijo ? SB Bre?ice in vzdr?evanje opreme za dobo 3 let po poteku garancijske dobe.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
33191100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI
Main site or place of performance:

Splo?na bolni?nica Bre?ice, ?ernel?eva cesta 15, HR-8250 Bre?ice.

II.2.4) Description of the procurement:

Nabava in vgradnja sterilizatorjev za centralno sterilizacijo ? SB Bre?ice in vzdr?evanje opreme za dobo 3 let po poteku garancijske dobe.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovenian
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 02/11/2017
Local time: 9:30
Place:

Splo?na bolni?nica Bre?ice, ?ernel?eva cesta 15, HR-8250 Bre?ice, sejna soba ? klet.

Information about authorised persons and opening procedure:

Odpiranje ponudb je javno. Predstavniki ponudnikov se na javnem odpiranju ponudb naro?niku izka?ejo s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepoobla??eni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3) Additional information:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vpra?anj: 25.10.2017, 10:00.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Dr?avna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naro?il
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenia
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Pravno varstvo ponudnika, naro?nika in javnega interesa v postopku oddaje predmetnega javnega naro?ila se ureja v skladu s 1. ?lenom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naro?anje (Uradni list RS, ?t. 43/11, 60/11 ? ZTP-D, 63/13 in 90/14 ? ZDU-1I, v nadaljnjem besedilu: ZPVPJN).

Zahtevek za revizijo lahko vlo?i vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naro?ila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kr?itvijo nastala ?koda, ter zagovornik javnega interesa.

Zahtevek za revizijo, ki se nana?a na povabilo k oddaji ponudbe in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz ?etrtega odstavka 25. ?lena ZPVPJN, vlo?i v 8 delovnih dneh od dneva prejema povabila k oddaji ponudbe in/ali razpisne dokumentacije.

Zahtevek za revizijo se vlo?i pisno neposredno pri naro?niku, po po?ti priporo?eno ali priporo?eno s povratnico.

Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati Ministrstvu za finance.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti:

? ime in naslov vlagatelja zahtevka in kontaktno osebo,

? ime naro?nika,

? oznako (?tevilko) javnega naro?ila oziroma odlo?itve o oddaji javnega naro?ila,

? predmet javnega naro?ila,

? o?itane kr?itve,

? dejstva in dokaze, s katerimi se kr?itve dokazujejo,

? navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naro?ila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada,

Ter mora prilo?iti:

? pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, ?e vlagatelj nastopa s poobla??encem, in

? potrdilo o pla?ilu takse iz 71. ?lena ZPVPJN, na ra?un Ministrstva za finance ?t. 01100-1000358802. Na pla?ilnem nalogu je potrebno vpisati naslednje sklicevanje na ?tevilko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni ?t. javnega naro?ila, oznaka L pa pomeni ozna?bo leta. V kolikor je ?t. javnega naro?ila kraj?ih 7 znakov se na manjkajo?a mesta spredaj vpi?e 0). Vi?ina takse je 3 500 EUR, ?e se zahtevek za revizijo nana?a na povabilo k oddaji ponudbe in/ali razpisno dokumentacijo.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Splo?na bolni?nica Bre?ice
?ernel?eva cesta 15
Bre?ice
8250
Slovenia
VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Slovenia-Bre?ice: Steriliser

2017/S 187-382458

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Splo?na bolni?nica Bre?ice
5105323000
?ernel?eva cesta 15
Bre?ice
8250
Slovenia
Contact person: Rok ?kvar?
Telephone: +386 74668100
E-mail: rok.skvarc@sb-brezice.si
Fax: +386 74668110
NUTS code: SI

Internet address(es):

Main address: http://www.sb-brezice.si

I.1) Name and addresses
Ministrstvo za zdravje
5030544000
?tefanova ulica 5
Ljubljana
1000
Slovenia
Contact person: Smiljan Mekicar
Telephone: +386 14786831
E-mail: smiljan.mekicar@gov.si
NUTS code: SI

Internet address(es):

Main address: http://www.mz.gov.si/

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Nabava in vgradnja sterilizatorjev za centralno sterilizacijo ? SB Bre?ice in vzdr?evanje opreme za dobo 3 let po poteku garancijske dobe.

Reference number: 410-5/2017
II.1.2) Main CPV code
33191100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
33191100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: SI
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovenian

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
27/09/2017
TI Title Slovenia-Bre?ice: Steriliser
ND Document number 382458-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place BRE?ICE
AU Authority name Splo?na bolni?nica Bre?ice (5105323000)
OL Original language SL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country SI
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 27/09/2017
DT Deadline 02/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33191100 - Steriliser
OC Original CPV code 33191100 - Steriliser
RC NUTS code SI
IA Internet address (URL) http://www.sb-brezice.si
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >