Poland-Warsaw: Transport tickets

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • V - Transportation, Travel and Relocation Services
Opps ID: NBD00003032994160727
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date: Nov 13, 2017
Solicitation No: 382457-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Transport tickets

2017/S 187-382457

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Poczta Polska Spolka Akcyjna
ul. Rodziny Hiszpa?skich 8
Warszawa
00-940
Poland
Contact person: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Wydzial Zakupow w Katowicach, pl. Oddz. Mlodz. Powst. 7, 40-940 Katowice, IVp., pok.425,
Telephone: +48 322532366
E-mail: urszula.kubicz@poczta-polska.pl
Fax: +48 322513346
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://www.poczta-polska.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.poczta-polska.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa biletow komunikcji miejskiej KZK GOP w Katowicach.

Reference number: PI.TPZKat.2600.153.2017
II.1.2) Main CPV code
34980000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Zakup, dostawa biletow jednorazowych komunikacji miejskiej Komunikacyjnego Zwi?zku Komunalnego Gorno?l?skiego Okr?gu Przemyslowego (KZK GOP) w Katowicach do dalszej odsprzeda?y w placowkach pocztowych.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22
Main site or place of performance:

Placowki pocztowe wyszczegolnione w zal?czniku nr 2 do projektu umowy.

II.2.4) Description of the procurement:

Rodzaje biletow: bilety jednorazowe na jedno miasto (ulgowe i normalne), bilety jednorazowe na dwa i wi?cej miast (ulgowe i normalne). Wykaz biletow stanowi zal?cznik nr 3a do SIWZ/umowy.

Zakup biletow nast?powa? b?dzie raz w miesi?cu, wg potrzeb Zamawiaj?cego, zgodnie z pisemnym zleceniem Zamawiaj?cego okre?laj?cym ??dan? ilo?ci biletow. Zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? w uzasadnionych w przypadkach (poza ustalonym terminem dostawy) do zlo?enia dora?nego zamowienia na bilety.

Szczegolowy opis realizacji zamowienia zawiera projekt umowy stanowi?cy zal?cznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie w art. 25 ust.1 ustawy Pzp, tj.:

1) brak podstaw wykluczenia:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed, uplywem terminu skladania ofert,

b) odpis z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp,

c) o?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo- w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci (zal?cznik nr 5 do SIWZ),

d) o?wiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienie publiczne (zal?cznik nr 5 do SIWZ),

2)w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przeka?e Zamawiaj?cemu o?wiadczeni o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wzor o?wiadczenia stanowi zal?cznik nr 4 do niniejszej SIWZ. Wraz ze zlo?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia

3) na dzie? skladania ofert wykonawca sklada o?wiadczenie na formularzu JEDZ (zal?cznik do SIWZ).

? Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 1lit.a) i lit. b):

1) lit. a) sklada informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru,

inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP (dokument wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert).

2) lit. b) ? sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e:

? nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo?ci (dokument wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert).

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Projekt umowy okre?laj?cy warunki jej realizacji stanowi zal?cznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 11/01/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 13/11/2017
Local time: 11:30
Place:

? Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury, pok. 434, IVp., pl. Oddzialow Mlodzie?y Powsta?czej 7, 40-940 Katowice,

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert jawne.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Oferta musi zawiera? nast?puj?ce o?wiadczenia i dokumenty:

1) wypelniony formularz ofertowy (wraz z zal?cznikiem nr 3a ? kalkulacja ceny biletow) sporz?dzony z wykorzystaniem wzoru stanowi?cego zal?cznik nr 3 do niniejszej SIWZ,

2) o?wiadczenia (JEDZ) wymienione w rozdziale VI pkt. 1-3 niniejszej SIWZ,

3) pelnomocnictwo ? w przypadku, gdy Wykonawc? reprezentuje pelnomocnik,

4) potwierdzenie wplaty wadium.

Zamawiaj?cy wymaga wniesienia zabezpieczenia oferty wadium.

Zgodnie z art. 45 ustawy PZP Zamawiaj?cy wymaga, aby oferta byla zabezpieczona wadium

w kwocie 1.600,00 zl.

Wadium mo?e by? wniesione w nast?puj?cych formach:

1. Wadium mo?e by? wniesione w:

1) pieni?dzu;

2) por?czeniach bankowych, lub por?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym, ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz.U. z 2016 r. poz. 359 ze zm.).

2. Wadium w formie pieni?dza nale?y wnie?? przelewem na rachunek bankowy Poczta Polska S.A. Nr 85 1320 0019 0099 0718 2000 0025, z dopiskiem na przelewie: ?Wadium PI.TPZKat.2600.153.2017 ? dostawa biletow KZK GOP Katowice.

3. Skuteczne wniesienie wadium w pieni?dzu nast?puje z chwil? uznania ?rodkow pieni??nych na rachunku bankowym Zamawiaj?cego, o ktorym mowa w ust. 3 niniejszej SIWZ, przed uplywem terminu skladania ofert (tj. przed uplywem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin skladania ofert).

4. Wniesienie wadium w formie por?cze? lub gwarancji nast?puje poprzez zal?czenie do oferty oryginalu dokumentu.

5. Zamawiaj?cy zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

1) pieni??nej ? dokument potwierdzaj?cy dokonanie przelewu wadium zostal zal?czony do oferty;

2) innej ni? pieni?dz ? oryginal dokumentu zostal zal?czony do oferty w sposob umo?liwiaj?cy jego wyj?cie do zwrotu (np. w koszulce) lub w oddzielnej kopercie.

6. Z tre?ci gwarancji/por?czenia winno wynika? bezwarunkowe, na pierwsze pisemne ??danie zgloszone przez Zamawiaj?cego w terminie zwi?zania ofert?, zobowi?zanie Gwaranta do wyplaty Zamawiaj?cemu pelnej kwoty wadium w okoliczno?ciach okre?lonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP

7. Oferta wykonawcy, ktory nie wniesie wadium lub wniesie w sposob nieprawidlowy zostanie odrzucona.

8. Okoliczno?ci i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy okre?la ustawa PZP (art. 45, art.46 ustawy Pzp).

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
jw
Warszawa
Poland
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp przysluguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla post?powa? powy?ej kwoty okre?lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz SIWZ przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Transport tickets

2017/S 187-382457

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Poczta Polska Spolka Akcyjna
ul. Rodziny Hiszpa?skich 8
Warszawa
00-940
Poland
Contact person: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Wydzial Zakupow w Katowicach, pl. Oddz. Mlodz. Powst. 7, 40-940 Katowice, IVp., pok.425,
Telephone: +48 322532366
E-mail: urszula.kubicz@poczta-polska.pl
Fax: +48 322513346
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://www.poczta-polska.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa biletow komunikcji miejskiej KZK GOP w Katowicach.

Reference number: PI.TPZKat.2600.153.2017
II.1.2) Main CPV code
34980000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL22
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: Transport tickets
ND Document number 382457-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place WARSAW
AU Authority name Poczta Polska Spolka Akcyjna
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
DT Deadline 13/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 34980000 - Transport tickets
OC Original CPV code 34980000 - Transport tickets
RC NUTS code PL22
IA Internet address (URL) http://www.poczta-polska.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >