Poland-Radom: Hire of earthmoving equipment with operator

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • W - Lease or Rental of Equipment
Opps ID: NBD00003033009806407
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date: Oct 31, 2017
Solicitation No: 379296-2017
Source: Members Only
27/09/2017 S185 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Radom: Hire of earthmoving equipment with operator

2017/S 185-379296

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
PPUH ?Radkom Sp z o.o.
0000158960
ul. Witosa 76
Radom
26-600
Poland
Contact person: Milena Faryna
Telephone: +48 483802000
E-mail: zaopatrzenie@radkom.com.pl
Fax: +48 483802033
NUTS code: PL921

Internet address(es):

Main address: www.radkom.com.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://radkom.com.pl/radkom/przetargi/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
PPUH Radkom Sp. z o.o.
0000158960
ul. Witosa 94
Radom
26-600
Poland
Contact person: Milena Faryna
Telephone: +48 483802000
E-mail: m.faryna@radkom.com.pl
Fax: +48 483802033
NUTS code: PL921

Internet address(es):

Main address: http://radkom.com.pl/radkom/przetargi/

I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Environment

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Najem wozka jezdniowego podno?nikowego.

Reference number: 23/2017
II.1.2) Main CPV code
45520000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest najem wozka jezdniowego podno?nikowego z mechanicznym nap?dem podnoszenia (bez obslugi operatorskiej), ktory b?dzie wykorzystywany do przemieszczania i zaladunku odpadow na lini? sortownicz? w hali przyj??, przesegregowanych odpadow na ?rodki transportu, do przenoszenia kompostu oraz innych materialow sypkich typu gruz na placach skladowych.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
Main site or place of performance:

ul. Witosa 94, 26-600 Radom.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest najem wozka jezdniowego podno?nikowego z mechanicznym nap?dem podnoszenia (bez obslugi operatorskiej), ktory b?dzie wykorzystywany do przemieszczania i zaladunku odpadow na lini? sortownicz? w hali przyj??, przesegregowanych odpadow na ?rodki transportu, do przenoszenia kompostu oraz innych materialow sypkich typu gruz na placach skladowych.

Szczegolowe parametry ? opisane w specyfikacji.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Uzupelnienie punktu II.2.5. dot. kryteriow:

1) cena (max 90 pkt)

2) termin dostawy maszyny do Zamawiaj?cego (max 10 pkt).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy nie okre?la warunku.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie okre?la warunku.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykaz uslug wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych uslugi zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te uslugi zostaly wykonane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Wykaz uslug, w ktorym wyka?e, ?e wykonal minimum jedn? uslug? wynajmu maszyny stanowi?cej przedmiot zamowienia, a usluga ta miala warto?? co najmniej 50 000 PLN brutto.

Dowodami potwierdzaj?cymi nale?yte wykonanie uslug s?:

? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy lub uslugi byly wykonywane, z tym ?e w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub uslug okresowych lub ci?glych dokumenty powinny by? wydane nie wcze?niej ni? na 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert,

? o?wiadczenie Wykonawcy ? je?eli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska? dokumentow, o ktorych mowa powy?ej.

W przypadku, gdy PPUH Radkom Sp. o.o. jest podmiotem, na rzecz ktorego uslugi wskazane w wykazie zostaly wcze?niej wykonane, Wykonawca nie ma obowi?zku przedkladania dowodow potwierdzaj?cych nale?yte wykonania tych uslug.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/10/2017
Local time: 10:15
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 31/10/2017
Local time: 10:30
Place:

PPUH ?Radkom Sp. z o.o., ul. Witosa 94, 26-600 Radom ? sala konferencyjna.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

I. Warunki udzialu w post?powaniu:

a) nie podlegaj? wykluczeniu w okoliczno?ciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 i 5 Pzp (pkt 5.4. i 5.5. SIWZ);

II. Wykaz o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych spelnienie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1) aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (dalej te?: jednolity dokument albo jednolite dokumenty) wypelnione w zakresie wskazanym przez zamawiaj?cego w niniejszej SIWZ.

2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp wystawiona nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert;

3) za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego,

?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

4) za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu;

W przypadku spolek cywilnych nale?y zlo?y? za?wiadczenie z urz?du skarbowego oraz z Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych zarowno na spolk?, jak i na ka?dego ze wspolnikow.

5) odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

6) o?wiadczenia wykonawcy o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej; w przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej wykonawca mo?e zlo?y? wraz z o?wiadczeniem dokumenty b?d? informacje potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu.

III. Dokumenty dotycz?ce Wykonawcy maj?cego siedzib? na terytorium RP, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium RP okre?lone s? w pkt. 6.8 SIWZ.

IV. Dokumenty, ktore Wykonawcy musz? zlo?y? w ofercie okre?lone s? w pkt. 8.1. SIWZ.

V. W przypadku skladania oferty wspolnej przez kilku przedsi?biorcow (tzw. konsorcjum) lub przez spolk? cywiln?, ka?dy ze wspolnikow konsorcjum lub spolki cywilnej musi zlo?y? dokumenty wymienione w punktach od 6.1.-6.8 (bez 6.4.b)).

Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w kwocie 2 000 PLN.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokladne informacje na temat terminow skladania odwola?:

1. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Pzp.

2. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami Pzp, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

3. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

5. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob.

6. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej.

7. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 19.5 i 19.6. SIWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

8. Je?eli zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przeslal wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwolanie wnosi si? nie po?niej ni? w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowal w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamowienia.

9. W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu skladania ofert bieg terminu zwi?zania ofert? ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Krajow? Izb? Odwolawcz? orzeczenia.

10. Wykonawca mo?e zglosi? przyst?pienie do post?powania odwolawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwolania, wskazuj?c stron?, do ktorej przyst?puje, i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy?? strony, do ktorej przyst?puje. Zgloszenie przyst?pienia dor?cza si? Prezesowi Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopi? przesyla si? zamawiaj?cemu oraz wykonawcy wnosz?cemu odwolanie.

11. Wykonawcy, ktorzy przyst?pili do post?powania odwolawczego, staj? si? uczestnikami post?powania odwolawczego, je?eli maj? interes w tym, aby odwolanie zostalo rozstrzygni?te na korzy?? jednej ze stron.

12. Zamawiaj?cy lub odwoluj?cy mo?e zglosi? opozycj? przeciw przyst?pieniu innego wykonawcy nie po?niej ni? do czasu otwarcia rozprawy.

13. Je?eli koniec terminu do wykonania czynno?ci przypada na sobot? lub dzie? ustawowo wolny od pracy, termin uplywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul.Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
27/09/2017 S185 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Radom: Hire of earthmoving equipment with operator

2017/S 185-379296

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
PPUH ?Radkom Sp z o.o.
0000158960
ul. Witosa 76
Radom
26-600
Poland
Contact person: Milena Faryna
Telephone: +48 483802000
E-mail: zaopatrzenie@radkom.com.pl
Fax: +48 483802033
NUTS code: PL921

Internet address(es):

Main address: www.radkom.com.pl

I.5) Main activity
Environment

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Najem wozka jezdniowego podno?nikowego.

Reference number: 23/2017
II.1.2) Main CPV code
45520000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL921
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/10/2017
Local time: 10:15
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
25/09/2017
TI Title Poland-Radom: Hire of earthmoving equipment with operator
ND Document number 379296-2017
PD Publication date 27/09/2017
OJ OJ S 185
TW Place RADOM
AU Authority name PPUH ?Radkom Sp z o.o. (0000158960)
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 25/09/2017
DT Deadline 31/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 45520000 - Hire of earthmoving equipment with operator
OC Original CPV code 45520000 - Hire of earthmoving equipment with operator
RC NUTS code PL921
IA Internet address (URL) www.radkom.com.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >