Czech Republic-Brno: Meal delivery service

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 89 - Subsistence (Food)
Opps ID: NBD00003033018346133
Posted Date: Sep 28, 2017
Due Date: Oct 30, 2017
Solicitation No: 379295-2017
Source: Members Only
27/09/2017 S185 - - Services - Contract notice - Open procedure

Czech Republic-Brno: Meal delivery service

2017/S 185-379295

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Teplarny Brno, a.s.
46347534
Okru?ni 828/25
Brno
638 00
Czech Republic
Contact person: Marcela Kone?na
Telephone: +420 545169277
E-mail: konecna@teplarny.cz
NUTS code: CZ064

Internet address(es):

Main address: https://www.teplarny.cz

Address of the buyer profile: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/d4a8f388-139b-4a7b-a9b4-be64d95df106

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/d4a8f388-139b-4a7b-a9b4-be64d95df106
Additional information can be obtained from another address:
S ? Invest CZ s.r.o.
25526171
Ka?tanova 496/123a
Brno
620 00
Czech Republic
Contact person: Bc. Jitka Anto?ova
Telephone: +420 539002883
E-mail: s-investcz@s-investcz.cz
NUTS code: CZ064

Internet address(es):

Main address: http://www.s-investcz.cz

Address of the buyer profile: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/d4a8f388-139b-4a7b-a9b4-be64d95df106

Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
S ? Invest CZ s.r.o.
25526171
Ka?tanova 496/123a
Brno
620 00
Czech Republic
Contact person: Bc. Jitka Anto?ova
Telephone: +420 539002883
E-mail: s-investcz@s-investcz.cz
NUTS code: CZ064

Internet address(es):

Main address: http://www.s-investcz.cz

Address of the buyer profile: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/d4a8f388-139b-4a7b-a9b4-be64d95df106

I.4) Type of the contracting authority
Other type: akciova spole?nost
I.5) Main activity
Other activity: vyroba a rozvod tepla

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zaji?t?ni zavodniho stravovani.

II.1.2) Main CPV code
55521200
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

P?edm?tem pln?ni ve?ejne zakazky je:

Zaji?t?ni zavodniho stravovani, tj. slu?eb zahrnujicich uva?eni, rozvoz a vydej jidel.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 12 800 000.00 CZK
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
55322000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ064
Main site or place of performance:

Brno.

II.2.4) Description of the procurement:

P?edm?tem pln?ni ve?ejne zakazky je:

Zaji?t?ni zavodniho stravovani, tj. slu?eb zahrnujicich uva?eni, rozvoz a vydej jidel.

Objekty zadavatele, v nich? bude realizovan p?edm?t pln?ni zadavane ve?ejne zakazky:

? Vydejna stravy v?. jidelny v objektu Ob?anska 60, Brno ? do tohoto objektu bude strava dova?ena a vydavana pracovniky dodavatele.

? Vydejna stravy v?. jidelny v objektu ?pitalka 6, Brno ? do tohoto objektu bude strava dova?ena a vydavana pracovniky dodavatele.

? Vydejna stravy v?. jidelny v objektu Okru?ni 25, Brno ? do tohoto objektu bude strava dova?ena a vydavana pracovniky dodavatele.

? Odb?rne misto chlazene a mra?ene stravy:

? Cimburkova 2, Brno (chlazena strava).

? Ryba?ska 4, Brno (chlazena strava).

? Teyschlova 33, Brno (mra?ena strava).

Do t?chto objekt? bude strava dova?ena.

Vybaveni vydejen a jidelen je uvedeno v tabulce ?Vybaveni jidelen a vyva?ovny, ktera je sou?asti zadavaci dokumentace.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kvalita vzork? stravy / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Reak?ni doba na odstran?ni vadneho pln?ni / Weighting: 10
Cost criterion - Name: Nabidkova cena v CZK bez DPH / Weighting: 70
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 12 800 000.00 CZK
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Zadavatel v souladu s ustanovenim 41 zakona po?aduje, aby u?astnik zadavaciho ?izeni poskytl ve lh?t? pro podani nabidek jistotu. Vy?e jistoty je stanovena na ?astku 100 000 CZK. U?et pro slo?eni pen??ni jistoty: 194 424 126/0300; variabilni symbol platby: I? dodavatele. Smlouva bude uzav?ena na dobu neur?itou.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

P?edlo?enim podle ustanoveni 77 odst. 1 zakona vypisu z obchodniho rejst?iku nebo jine obdobne evidence, pokud jiny pravni p?edpis zapis do takove evidence vy?aduje. Tyto doklady musi prokazovat spln?ni po?adovaneho kriteria zp?sobilosti nejpozd?ji v dob? 3 m?sic? p?ede dnem zahajeni zadavaciho ?izeni. Dle 77 odst. 2 zakona ? doklad o opravn?ni k podnikani v rozsahu odpovidajicim p?edm?tu teto ve?ejne zakazky ? tedy doklad podle ?ivnostenskeho zakona pro vykon ?ivnosti: hostinska ?innost.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zadavatel nepo?aduje.

III.1.3) Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Uvedeno v zadavaci dokumentaci zve?ejn?ne na profilu zadavatele.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/10/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 30/10/2017
Local time: 10:00
Place:

Na adrese zastupujiciho zadavatele, Ka?tanova 123a, Brno.

Information about authorised persons and opening procedure:

Za ka?deho u?astnika zadavaciho ?izeni, ktery podal v?as nabidku, je opravn?n byt p?itomen otevirani obalek s nabidkami jeho zastupce (obvykle 1 osoba), v p?ipad? zahrani?niho u?astnika zadavaciho ?izeni te? tlumo?nik.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podminkou pro podani navrhu k UOHS je podani namitek k Zadavateli, ktere je nutne doru?it do 15 dn? ode dne, kdy se st??ovatel dozv?d?l o domn?lem poru?eni zakona Zadavatelem, nejpozd?ji v?ak do uzav?eni smlouvy nebo do chvile, kdy se sout?? o navrh pova?uje po vyb?ru navrhu za ukon?enou.

Namitky proti ukon?m oznamovanym v dokumentech, ktere je Zadavatel povinen podle zakona uve?ejnit ?i odeslat st??ovateli, musi byt doru?eny Zadavateli do 15 dn? od jejich uve?ejn?ni ?i doru?eni st??ovateli.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani ?adosti o u?ast, musi byt namitky proti podminkam vztahujicim se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty.

Pokud je v zadavacim ?izeni stanovena lh?ta pro podani nabidek, musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni teto lh?ty, v p?ipad? jednaciho ?izeni s uve?ejn?nim musi byt namitky proti zadavaci dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?eni lh?ty pro podani p?edb??nych nabidek.

Namitky proti dobrovolnemu oznameni o zam?ru uzav?it smlouvu podle 212 odst. 2 zakona musi byt doru?eny Zadavateli do 30 dn? od uve?ejn?ni tohoto oznameni.

Zadavatel je povinen namitky vy?idit do 15 dn?. Navrh je nutne doru?it UOHS i Zadavateli do 10 dn? ode dne, v n?m? st??ovatel obdr?el rozhodnuti, kterym Zadavatel namitky odmitnul nebo do 25 dn? od odeslani namitek, pokud Zadavatel o namitkach nerozhodl.

Po uzav?eni smlouvy na ve?ejnou zakazku ?i ramcove dohody lze podat pouze navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy, a to i bez p?edchoziho podani namitek. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy zp?sobem podle 212 odst. 2 zakona s uvedenim d?vodu pro zadani ve?ejne zakazky bez uve?ejn?ni oznameni o zahajeni zadavaciho ?izeni, p?edb??neho oznameni nebo vyzvy k podani nabidek ve zjednodu?enem podlimitnim ?izeni, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy. Navrh na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy podle 254 odstavce 1 pism. d) zakona doru?i navrhovatel UOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?sice ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznameni o uzav?eni smlouvy na zaklad? ramcove dohody podle 137 zakona nebo oznameni o uzav?eni smlouvy v dynamickem nakupnim systemu podle 142 zakona, nejpozd?ji v?ak do 6 m?sic? od uzav?eni teto smlouvy.

Ve lh?t? pro doru?eni navrhu je navrhovatel povinen slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z nabidkove ceny navrhovatele za celou dobu pln?ni ve?ejne zakazky nebo za dobu prvnich 4 let pln?ni v p?ipad? smluv na dobu neur?itou, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e navrhovatel nem??e stanovit celkovou nabidkovou cenu, je povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK. Jde-li o ?izeni o p?ezkoumani postupu pro zadavani koncesi, je navrhovatel povinen ve lh?t? pro doru?eni navrhu slo?it na u?et UOHS kauci ve vy?i 1 % z p?edpokladane hodnoty koncese uve?ejn?ne ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele, nejmen? v?ak ve vy?i 50 000 CZK, nejvy?e ve vy?i 10 000 000 CZK. V p?ipad?, ?e Zadavatel neuve?ejni ve V?stniku ve?ejnych zakazek nebo na profilu Zadavatele p?edpokladanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 100 000 CZK. V p?ipad? navrhu na ulo?eni zakazu pln?ni koncesni smlouvy je navrhovatel povinen slo?it kauci ve vy?i 200 000 CZK.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
U?ad pro ochranu hospoda?ske sout??e
t?. Kpt. Jaro?e 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address: http://www.compet.cz

VI.5) Date of dispatch of this notice:
22/09/2017
27/09/2017 S185 - - Services - Contract notice - Open procedure

Czech Republic-Brno: Meal delivery service

2017/S 185-379295

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Teplarny Brno, a.s.
46347534
Okru?ni 828/25
Brno
638 00
Czech Republic
Contact person: Marcela Kone?na
Telephone: +420 545169277
E-mail: konecna@teplarny.cz
NUTS code: CZ064

Internet address(es):

Main address: https://www.teplarny.cz

Address of the buyer profile: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/d4a8f388-139b-4a7b-a9b4-be64d95df106

I.5) Main activity
Other activity: vyroba a rozvod tepla

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zaji?t?ni zavodniho stravovani.

II.1.2) Main CPV code
55521200
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 12 800 000.00 CZK
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
55322000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: CZ064
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 12 800 000.00 CZK
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/10/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
22/09/2017
TI Title Czech Republic-Brno: Meal delivery service
ND Document number 379295-2017
PD Publication date 27/09/2017
OJ OJ S 185
TW Place BRNO
AU Authority name Teplarny Brno, a.s. (46347534)
OL Original language CS
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country CZ
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 22/09/2017
DT Deadline 30/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 55322000 - Meal-cooking services
55521200 - Meal delivery service
OC Original CPV code 55322000 - Meal-cooking services
55521200 - Meal delivery service
RC NUTS code CZ064
IA Internet address (URL) https://www.teplarny.cz
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >