Poland-Lublin: Medical equipments

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Q - Medical Services
Opps ID: NBD00003033377511864
Posted Date: Sep 29, 2017
Due Date: Oct 12, 2017
Solicitation No: 382461-2017
Source: Members Only
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Lublin: Medical equipments

2017/S 187-382461

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
ul. Staszica 16
Lublin
20-081
Poland
Contact person: Paulina Osetek
Telephone: +48 815344610
E-mail: posetek@spsk1.lublin.pl
Fax: +48 815324153
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://www.spsk1.lublin.pl/

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.spsk1.lublin.pl
Additional information can be obtained from another address:
SPSK1, ul. Staszica 16, Lublin, Dzial ds. Zamowie? Publicznych
PL
ul. Staszica 16
Lublin
20-081
Poland
Contact person: Paulina OSetek
E-mail: posetek@spsk1.lublin.pl
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://www.spsk1.lublin.pl/

Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
SPSK 1, ul. Staszica 16, 20-081 Lublin, Kancelaria Szpitala pok. nr 8
PL
Lublin
20-081
Poland
Contact person: Paulina Osetek
E-mail: posetek@spsk1.lublin.pl
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.spsk1.lublin.pl

I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa ultrasonografu dla potrzeb Zakladu Radiologii Lekarskiej, ultrasonografu dla potrzeb Kliniki Polo?nictwa i Patologii Ci??y oraz 2 szt. inkubatorow noworodkowych dla potrzeb Kliniki Polo?nictwa.

II.1.2) Main CPV code
33100000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Dostawa ultrasonografu dla potrzeb Zakladu Radiologii Lekarskiej, ultrasonografu dla potrzeb Kliniki Polo?nictwa i Patologii Ci??y oraz 2 szt. inkubatorow noworodkowych dla potrzeb Kliniki Polo?nictwa i Patologii Ci??y.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie 1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.4) Description of the procurement:

Ultrasonograf.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 21
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie 2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.4) Description of the procurement:

Ultrasonograf.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 21
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie 3

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.4) Description of the procurement:

Inkubatory.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 21
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Warunek spelni Wykonawca posiadaj?cy ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow? w banku lub w spoldzielczej kasie oszcz?dno?ciowo ? kredytowej w wysoko?ci minimum:

Zadanie 1 ? 425 000 PLN

Zadanie 2 ? 255 000 PLN

Zadanie 3 ? 204 000 PLN.

Minimum level(s) of standards possibly required:

H) informacja banku lub spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo ? kredytowej,potwierdzaj?cej wysoko?? posiadanych ?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytow? Wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni? 1 miesi?c przed uplywem terminu skladania ofert.

III.1.3) Technical and professional ability
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

W zwi?zku z ustaw? z dn .15.9.17 r o szczegolnych rozw zapewniaj?cych popraw? jako?ci i dost?pno?ci ?wiadcze? opieki zdrowotnej a tak?e komunikatem ina str MZ z dnia 14.09.17 w sprawie przeznaczenia dodatkowych ?rodkow finansowych na ochron? zdrowia do ko?ca bie??cego roku z przeznaczeniem ich w szczegolno?ci na zakup aparatury i sprz?tu medycznego dla jednostek podleglych i nadzorowanych przez ministra zdrowia, w tym szpitali klinicznych. Wydatkowanie pieni?dzy przekazanych przez MZ musi nast?pi? do dnia 31.12.2017 r.

IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 12/10/2017
Local time: 10:15
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 12/10/2017
Local time: 10:30

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawc?, :

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego

b) za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego

c) za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych

d) odpisu z wla?ciwego rejestru

e) o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne;

f) o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ?w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci;

g) o?wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

h) informacja banku

j) kopie dokumentow wraz z tlumaczeniem w przypadku oryginalu w j?zyku obcym: Certyfikat CE

k) Deklaracja zgodno?ci wystawiona przez producenta.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes UZP
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
E-mail: sekretariat@uzp.gov.pl

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I. ?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym dziale przysluguj? wykonawcy i uczestnikowi konkursu, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisow ustawy.

II. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz SIWZ przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

III. Odwolanie

1. Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.

2. Je?eli warto?? zamowienia jest rowna lub wy?sza ni? kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwolanie przysluguje wyl?cznie wobec czynno?ci okre?lonych w art. 182 ustawy Pzp.

3. Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

4. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej albo postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc? wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?, i? zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

IV. Terminy do wniesienia odwolania

1. Odwolanie wnosi si?: w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust.5 zdanie drugie

2. albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob ? w przypadku gdy warto?? zamowienia jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie:10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej ? je?eli warto?? zamowienia jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

4. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w ust. 1 ? 3 wnosi si?: w przypadku zamowie?, ktorych warto?? zamowienia jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

V. Skarga do s?du

1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do s?du.

2. Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego wla?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiaj?cego. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesylaj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo?enie skargi w placowce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. ? Prawo pocztowe (Dz.U. 2016 1113 j.t. ) jest rownoznaczne z jej wniesieni.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
29/09/2017 S187 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Lublin: Medical equipments

2017/S 187-382461

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
ul. Staszica 16
Lublin
20-081
Poland
Contact person: Paulina Osetek
Telephone: +48 815344610
E-mail: posetek@spsk1.lublin.pl
Fax: +48 815324153
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: http://www.spsk1.lublin.pl/

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa ultrasonografu dla potrzeb Zakladu Radiologii Lekarskiej, ultrasonografu dla potrzeb Kliniki Polo?nictwa i Patologii Ci??y oraz 2 szt. inkubatorow noworodkowych dla potrzeb Kliniki Polo?nictwa.

II.1.2) Main CPV code
33100000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie 1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 21
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie 2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 21
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie 3

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 21
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 12/10/2017
Local time: 10:15
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
26/09/2017
TI Title Poland-Lublin: Medical equipments
ND Document number 382461-2017
PD Publication date 29/09/2017
OJ OJ S 187
TW Place LUBLIN
AU Authority name Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie (PL)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 26/09/2017
DT Deadline 12/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33100000 - Medical equipments
OC Original CPV code 33100000 - Medical equipments
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) http://www.spsk1.lublin.pl/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >